Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej 15762 Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin


Przelewice: Budowa brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej 15762 Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin


Numer ogłoszenia: 311842 - 2009; data zamieszczenia: 09.09.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej 15762 Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej 15762 Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin z podziałem na etapy: - I etap: - osiedle - skrzyżowanie z drogą powiatową wraz z zabudową rowu - wyłączeniu podlega przebudowa chodników na odcinku 0+020,30 do 0+253,80 - II etap: -od zabudowy rowu do centrum wsi z zatoką PKS i krzyżówką - III etap: - od centrum wsi do ostatniego budynku w stronę Przelewic. Zakres robót szczegółowo określa przedmiar robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.11.12.00-0, 28.86.10.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wykonawcy winni posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej trzech zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na budowie (przebudowie) chodników, których wartość była nie niższa niż 150.000 zł brutto. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wg kryterium spełnia / nie spełnia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji); 3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji); 4. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach Przelewice 75 74-210 Przelewice pokój nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2009 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach Przelewice 75 74-210 Przelewice pokój nr 11 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 arkusz_2(3).tif Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:15:55 25,2MB 4 razy
2 arkusz_3(3).tif Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:15:55 18,1MB 7 razy
3 opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:15:55 3,6MB 7 razy
4 opis_budowy_kanalu_betonowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:15:55 88,4KB 18 razy
5 profil_podlozny_kanalu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:15:55 66,2KB 51 razy
6 profil_podluzny.tif Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:15:55 4,7MB 9 razy
7 przekroje_normalne.tif Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:15:55 1,2MB 6 razy
8 siwz_kosin.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:15:55 276,5KB 23 razy
9 specyfikacja_techniczna_kosin.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:15:55 1,4MB 20 razy
10 wylot_betonowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:15:55 87,4KB 32 razy
11 przedmiar_robot_-_kosin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:16:36 53,1KB 64 razy
12 arkusz_1(3).tif Po terminie otwarcia ofert 2009-09-09 13:35:32 18,6MB 11 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wynikach_postepowania.doc 2009-10-07 15:15:58 37KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 09-09-2009 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 09-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 07-10-2009 15:15