Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie. Etap I: Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej oraz C.O. z kotłownią gazową.


Przelewice: Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie.

Etap I: Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej, wodno-

kanalizacyjnej oraz C.O. z kotłownią gazową


Numer ogłoszenia: 343012 - 2009; data zamieszczenia: 02.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie. Etap I: Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej oraz C.O. z kotłownią gazową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem planowanych prac jest wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji C.O. z kotłownią gazową oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w punkcie bibliotecznym w Laskowie. Zakres prac: - roboty ziemne i drogowe dla przeprowadzenia zewnętrznej instalacji gazowej, - technologia kotłowni i instalacja gazowa, - instalacja grzewcza, - instalacja wodno-kanalizacyjna - próby i uruchomienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1.300 zł (tysiąc trzysta i 00/100 złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wykonawcy winni posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej trzech zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na wykonaniu instalacji C.O., wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych w budynkach użyteczności publicznej, których wartość była nie niższa niż 40.000 zł brutto. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wg kryterium spełnia / nie spełnia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji); 3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji); 4. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.przelewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach 74-210 Przelewice 75 pokój nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach 74-210 Przelewice 75 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 karta_kotla.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 5,4MB 177 razy
2 karta_kotla_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 3,9MB 213 razy
3 mapa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 3,9MB 197 razy
4 montaz_grzejnikow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 66,3KB 181 razy
5 opis_instalacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 112,7KB 784 razy
6 profil_instalacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 107,0KB 186 razy
7 przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 732,8KB 175 razy
8 rzut_inst.gazu_i_wody.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 195,8KB 190 razy
9 Specyfikacja_c.o._laskowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 278,5KB 184 razy
10 specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 118,5KB 171 razy
11 wiejska_swietlica_c.0.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-02 10:41:08 197,1KB 200 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-19 14:24:09 27KB
2 ZaA_A_cznik_nr_7_zmodyfikowany.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-19 14:24:23 98,5KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wynikach_postepowania.doc 2009-10-23 12:24:34 34KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 02-10-2009 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 02-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 12-07-2010 08:51