Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach


Przelewice: Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach
Numer ogłoszenia: 252839 - 2009; data zamieszczenia: 23.12.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 5643393, faks 91 5643050.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem planowanych prac jest urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Zakresem prac objęto: 1) wykopy i roboty betonowe, 2) izolacje, 3) przygotowanie podłoża, nasadzenia, szata roślinna, 4) elementy artystyczne i sztukatorskie, 5) zwieńczenie akweduktu, 6) detal kamienicy, 7) siedziska, 8) nawierzchnie dekoracyjne, 9) instalacja oświetleniowa i nagłośnieniowa, 10) instalacja nawadniająca, 11) tablica informacyjna i metki informacyjne.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.13.00-6, 45.21.21.40-9, 45.11.27.10-5, 45.45.10.00-3, 45.31.10.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wykonawcy winni posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na budowie małej architektury z infrastrukturą techniczną oraz nasadzeniach roślin, których wartość była nie niższa niż 100.000 zł brutto. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wg kryterium spełnia / nie spełnia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji); 3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji); 4. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.przelewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach Przelewice 75, 74-210 Przelewice pokój nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach Przelewice 75, 74-210 Przelewice pokój nr 11 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 czesc_fotograficzna.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 14:21:33 93,9MB 396 razy
2 czesc_graficzna.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 14:21:33 28,8MB 401 razy
3 czesc_opisowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 14:21:33 16,8MB 398 razy
4 nawodnienie-komplet.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 14:21:33 4,1MB 400 razy
5 oswietlenie_i_naglosnienie-komplet.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 14:21:33 2,8MB 382 razy
6 siwz_oranzeria.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 14:21:33 26KB 417 razy
7 specyfikacja_technicznego_wykonania_i_odbioru_robot_oranzeria.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 14:21:33 837,5KB 1035 razy
8 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-29 09:25:55 443,3KB 339 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie.doc 2010-01-22 13:57:00 20,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 23-12-2009 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 31-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 22-01-2010 13:57