Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie. Etap II

Przelewice: Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie. Etap II

Numer ogłoszenia: 448596 - 2009; data zamieszczenia: 31.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna , Przelewice 63A, 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 5643-362.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie. Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem planowanych prac jest remont dachu i termoizolacja budynku oraz wykonanie adaptacji wnętrz w punkcie bibliotecznym w Laskowie, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Zakres prac: - izolacje cieplne z płyt styropianowych, - krycie dachów papą termozgrzewalną, - gładzenie i malowanie ścian we wnętrzach, - budowa boiska wielofunkcyjnego, - budowa odwodnienia boiska, - budowa placu zabaw, - roboty nawierzchniowe - chodnik, - ogrodzenie. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.26.19.10-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 6000 zł (sześć tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wykonawcy winni posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej trzech zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na remoncie budynku użyteczności publicznej lub budowie boiska wielofunkcyjnego, których wartość była nie niższa niż 100.000 zł brutto, przy czym wykonawca powinien się wykazać przynajmniej jedną realizacją remontu budynku użyteczności publicznej i co najmniej jedną budową boiska wielofunkcyjnego. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wg kryterium spełnia / nie spełnia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji); 3. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przelewice.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach 74-210 Przelewice 75 pokój 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach 74-210 Przelewice 75 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja finansowana w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2009-12-31 14:44:07 32,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_laskowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:44:07 25KB 302 razy
2 1S_0000_Wymagania_ogolne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:45:50 143,8KB 262 razy
3 2S_0100roboty_rozbiorkowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:46:33 45,5KB 268 razy
4 3S_0300_Roboty_betonowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:46:45 80,6KB 249 razy
5 4S_0400roboty_murowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:46:57 51,6KB 325 razy
6 5S_0500plytki_malowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:47:07 79,8KB 243 razy
7 7S_0700_Izolacje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:47:59 49,8KB 342 razy
8 8S_0800_Roboty_remontowe_pokryc_dachowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:48:08 64,1KB 284 razy
9 9S_0900_zagospodarowanie_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:48:16 52,1KB 312 razy
10 10S1000_lawki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:48:26 40,6KB 255 razy
11 konstrukcja_slupkow_do_siatkowki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:48:41 220,9KB 353 razy
12 konstrukcja_stojaka_do_kosza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:49:04 213,2KB 256 razy
13 opis_tech_Laskowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:49:29 261,3KB 272 razy
14 plan_zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:50:08 463,5KB 277 razy
15 przekroj_przez_boisko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:50:36 181,4KB 345 razy
16 rzut_boiska_wielofunkcyjnego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:51:07 286,1KB 260 razy
17 rzut_placu_zabaw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:51:37 283,8KB 264 razy
18 STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:52:48 852,3KB 264 razy
19 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 14:54:38 343,3KB 301 razy
20 dokumentacja_techniczna_Laskowo-_rysunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-20 10:49:46 585,1KB 14 razy
21 opis_techniczny_laskowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-20 10:50:34 640,2KB 12 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_tresci_specyfikacji.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-05 15:23:12 23KB
2 wyjasnienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-19 10:17:12 25KB
3 zmiana_tresci_specyfikacji_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-19 10:17:24 22,5KB
4 wyjasnienia_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-20 12:19:58 24,5KB
5 wyjasnienia_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-20 15:00:01 23KB
6 wyjasnienia_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-20 16:38:05 24KB
Wynik postępowania
1 uniewaznienie.doc 2010-01-22 13:53:16 21KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 31-12-2009 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 31-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 22-01-2010 13:53