Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie - Etap II


Przelewice: Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie - Etap II
Numer ogłoszenia: 41454 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna , Przelewice 63A, 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 5643-362.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie - Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem planowanych prac jest remont dachu i termoizolacja budynku oraz wykonanie adaptacji wnętrz w punkcie bibliotecznym w Laskowie, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Zakres prac: izolacje cieplne z płyt styropianowych, krycie dachów papą termozgrzewalną, gładzenie i malowanie ścian we wnętrzach, budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa odwodnienia boiska, budowa placu zabaw, roboty nawierzchniowe - chodnik, ogrodzenie. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowych zamówień na wykonanie robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, stanowiącym przedmiot niniejszej umowy i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.40-2, 45.34.00.00-2, 45.21.22.21-1, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.21.00.00-2, 46.26.19.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 6000 zł (sześć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnianie warunku ocenia się na podstawie zapisów w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na remoncie lub budowie budynków użyteczności publicznej, których wartość była nie niższa niż 100.000 zł brutto oraz budowie boisk wielofunkcyjnych, których wartość była nie niższa niż 100.000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za odpowiednie osoby zdolne do wykonywania zamówienia Zamawiający uznaje osoby posiadające co najmniej poniższe kwalifikacje: technika budowlanego posiadającego uprawnienia budowlane, technika elektryka posiadającego uprawnienia elektryczne do 1 kV. W przypadku posiadania przez jedną osobę kilku wymaganych uprawnień Zamawiający uzna wszystkie te warunki za spełnione.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien być w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. Za sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy gwarantującą należyta wykonanie zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, którego średnie roczne obroty wynoszą przynajmniej 500.000 zł lub posiada zdolność kredytową na kwotę przynajmniej 500.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót o których mowa w pkt III.3.2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, pokój nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2010-02-12 15:50:02 54,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10s1000_lawki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 40,6KB 201 razy
2 1s_0000_wymagania_ogolne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 143,8KB 158 razy
3 2s_0100roboty_rozbiorkowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 45,5KB 166 razy
4 3s_0300_roboty_betonowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 80,6KB 233 razy
5 4s_0400roboty_murowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 51,6KB 120 razy
6 5s_0500plytki_malowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 79,8KB 195 razy
7 6s_0600_roboty_elewacyjne_stolarka_okienna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 65,3KB 259 razy
8 7s_0700_izolacje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 49,8KB 124 razy
9 8s_0800_roboty_remontowe_pokryc_dachowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 64,1KB 127 razy
10 9s_0900_zagospodarowanie_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 52,1KB 130 razy
11 dokumentacja_techniczna_laskowo-_rysunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 585,1KB 175 razy
12 konstrukcja_slupkow_do_siatkowki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 220,9KB 126 razy
13 konstrukcja_stojaka_do_kosza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 213,2KB 124 razy
14 opis_techniczny_laskowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 640,2KB 400 razy
15 opis_tech_laskowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 261,3KB 337 razy
16 plan_zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 463,5KB 145 razy
17 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 343,3KB 163 razy
18 przekroj_przez_boisko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 181,4KB 133 razy
19 rzut_boiska_wielofunkcyjnego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 286,1KB 135 razy
20 rzut_placu_zabaw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 283,8KB 151 razy
21 specyfikacja_laskowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 279,5KB 166 razy
22 stwior.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-12 15:50:02 852,3KB 299 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 przedmiar_dodatkowy_-_zal_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-23 17:05:50 388,1KB
2 wyjasnienia_tresci_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-23 17:06:50 83,5KB
3 zagospodarowanie_placu_zabaw_-_zal_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-23 17:07:15 82,7KB
4 Zmiany_treA_ci_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-23 17:07:25 23,5KB
5 strefy_bezpieczenstwa_-_zalacznik_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-23 20:09:08 98,8KB
6 rzut_zabawka_ze_zjezdzalnia_-_zal_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-23 20:21:00 71,9KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wynikach_postepowania.doc 2010-03-19 14:56:09 45,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 12-02-2010 15:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 12-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 12-07-2010 08:48