Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach

 

Przelewice: „Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach”


Numer ogłoszenia: 281708 – 2010 Data zamieszczenia:  07.09.2010 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice,

woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.przelewice.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakresem robót objęto:

1) Roboty rozbiórkowe

2) Adaptacja części pomieszczeń na kawiarnię

3) Przebudowa i zadaszenie wejścia zewnętrznego do piwnicy

4) Wykonanie nowych tynków i okładzin zewnętrznych

5) Wykonanie nowych podłóg i posadzek

6) Wykonanie nowych kominów wentylacyjnych (wentylacja grawitacyjna i mechaniczna)

7) Wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o. oraz instalacji elektrycznej.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowych zamówień na wykonanie robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, stanowiącym przedmiot niniejszej umowy i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

1)45212000-6   Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych.

2) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

3) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

4) 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

5) 45410000-4 Tynkowanie

6) 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

7) 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

8) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

9) 45453000-7 Roboty remontowe renowacyjne

10)  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

11) 45453100-8 Roboty renowacyjne

12) 45350000-5 Instalacje mechaniczne

13) 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

14) 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

15) 45333000-0 Roboty instancyjne gazowe

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

31 lipca 2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnianie warunku ocenia się na podstawie zapisów w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej trzech zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na adaptacji i remontach, budowie nowych budynków, których wartość była nie niższa niż 600.000,00 zł netto. 
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za odpowiednie osoby zdolne do wykonywania zamówienia Zamawiający uznaje osoby posiadające co najmniej poniższe kwalifikacje lub posiadające uprawnienia do pełnienia a) funkcji kierownika budowy w branży budowlanej,

b funkcji kierownika w branży sanitarnej

c) funkcji kierownika w branży elektrycznej 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien być w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. Za sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy gwarantującą należyte wykonanie zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który nie zalega z odprowadzaniem składek ZUS oraz podatków do Urzędu Skarbowego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przelewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2010-09-07 15:36:16 55,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_GCK.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:27 291,5KB 224 razy
2 Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 4KB 1 raz
3 1_przelewice-bud.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 169,4KB 252 razy
4 2_przelewice-san-c.o..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 68,8KB 268 razy
5 3_przelewice-el.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 73,5KB 188 razy
6 5_przelewice_specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 281,8KB 200 razy
7 co_-_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 125,4KB 179 razy
8 opis_tech.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 39,5KB 175 razy
9 opis_techiczny_do_projektu_budowlanego_gck.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 475,0KB 888 razy
10 opis_techniczny_do_inwentaryzacji_z_opinia_techniczna_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 435,5KB 182 razy
11 opis_techniczny_do_projektu_technologi_gck.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 524,5KB 852 razy
12 opis_techniczny_do_projektu_termomodernizacj_i_kolorystyki_gck.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 648,0KB 331 razy
13 opis_techniczny_do_projektu_wykonawczego_gck.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 708,0KB 170 razy
14 wod-kan_opis_techniczny_i_zest_mat.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:41:56 101,4KB 354 razy
15 Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:43:52 4KB 1 raz
16 Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 07:45:22 4KB 1 raz
17 rys_9_przekroj_d-d_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:14:06 195,1KB 102 razy
18 rys_3_-_wod_kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:03 173,9KB 102 razy
19 rzut_piwnicy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:03 55,2KB 105 razy
20 oprawy_ozdobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 112,2KB 107 razy
21 rys_10_projekt_przebudowy_elewacji_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 1,0MB 106 razy
22 rys_1_-_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 285,4KB 107 razy
23 rys_1_-_wod_kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 357,8KB 99 razy
24 rys_2_-_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 269,6KB 102 razy
25 rys_2_-_wod_kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 274,7KB 99 razy
26 rys_2_projekt_elewacji_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 1,0MB 99 razy
27 rys_2_rzut_piwnicy_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 99,3KB 101 razy
28 rys_3_-_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 241,6KB 69 razy
29 rys_3_elewacje_szczytowe_projekt_kolorystyki_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 272,3KB 101 razy
30 rys_3_projekt_przebudowy_parteru_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 1,2MB 101 razy
31 rys_3_projekt_przebudowy_parteru____skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 1,2MB 103 razy
32 rys_3_projekt_technologii_rzut_parteru_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 1,0MB 101 razy
33 rys_3_rzut_parteru_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 315,7KB 102 razy
34 rys_4_-_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 190,5KB 107 razy
35 rys_4_-_wod_kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 157,6KB 106 razy
36 rys_4_elewacje_boczne_projekt_kolorystyki_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 975,1KB 101 razy
37 rys_4_projekt_przebudowy_poddasza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 765,9KB 99 razy
38 rys_4_projekt_przebudowy_poddasza_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 947,0KB 101 razy
39 rys_4_projekt_przebudowy_poddasza_skala_1_do___50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 943,4KB 102 razy
40 rys_4_rzut_poddasza_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 207,9KB 100 razy
41 rys_5_-_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 259,3KB 105 razy
42 rys_5_rzut_dachu_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 100,1KB 102 razy
43 rys_5_rzut_dachu_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 103,3KB 99 razy
44 rys_6_przekroj_a-a_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 280,2KB 100 razy
45 rys_6_rzut_dachu_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 80,5KB 100 razy
46 rys_7_przekroje_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 172,7KB 98 razy
47 rys_7_przekroj_b-b_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 286,1KB 98 razy
48 rys_8_przekroj_c-c_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 268,8KB 99 razy
49 rys___10_projekt_przebudowy_elewacji_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 1,0MB 100 razy
50 rzut_dachu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 62,1KB 106 razy
51 rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 85,8KB 104 razy
52 rzut_parteru_g.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 107,1KB 107 razy
53 schemat_zasilania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 88,5KB 104 razy
54 strona_pod_tablice.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 58,0KB 105 razy
55 tablica_t1_-_schemat.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 27,6KB 105 razy
56 tablica_t2_-_schemat.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 16,9KB 103 razy
57 tablica_tg_-_schemat.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 31,6KB 102 razy
58 tablica_tk_-_schemat.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:15:04 16,8KB 103 razy
59 rys_11_projekt_stalowych_schodow_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 1020,1KB 98 razy
60 rys_12_projekt_poreczy_stalowych_schodow_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 202,9KB 100 razy
61 rys_13_rzut_fundamentow_stalowych_schodow_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 489,6KB 98 razy
62 rys_15_konstrukcja_zadaszenia_wejscia_do_kotlowni_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 469,6KB 100 razy
63 rys_16_szczegoly_konstrukcyjne_budowy_wiatrolapu_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 234,8KB 99 razy
64 rys_17_projekt_rozmieszczenia_nowych_nadprozy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 337,0KB 100 razy
65 rys_2._rzut_piwnicy_-_kotlownia___skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 200,3KB 105 razy
66 rys_2_rzut_piwnicy_-_kotlownia_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 203,3KB 101 razy
67 rys_2_rzut_piwnicy_-_kotlownia____skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 200,3KB 102 razy
68 rys_5_rzut_wiezby_dachowej_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 204,6KB 99 razy
69 rys_6_przekroj_a-a_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 280,2KB 101 razy
70 rys_7_przekoj_b-b_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 289,3KB 98 razy
71 rys_8_inwentaryzacja_elewacji_od_strony_polnocnej_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 282,7KB 102 razy
72 rys_8_przekroj_c-c_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 268,8KB 100 razy
73 rys_9_inwentaryzacja_elewacji_od_strony_poludniowej_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 131,9KB 98 razy
74 rys_9_przekroj_d-d_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 195,1KB 102 razy
75 rzut_pietra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 76,3KB 107 razy
76 rzut_pietra_g.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 54,3KB 106 razy
77 widok_tablic_i_wykaz_materialow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-14 12:42:43 1,3MB 108 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_GCK_po_zmianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-20 12:35:22 29KB
2 Ogloszenie_o_zmianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-20 12:35:45 25,5KB
3 Odpowiedzi_na_pytania_BIP.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-23 15:43:32 35KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wynikach_postepowania_GCK.pdf 2010-09-30 09:41:22 108,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 07-09-2010 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartłomiej Królikowski 07-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 30-09-2010 09:41