Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach

??

Przelewice: Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach
Numer ogłoszenia: 350622 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakresem robót objęto : 1) Roboty rozbiórkowe 2) Adaptacja części pomieszczeń na kawiarnię 3) Przebudowa i zadaszenie wejścia zewnętrznego do piwnicy 4) Wykonanie nowych tynków i okładzin zewnętrznych 5) Wykonanie nowych podłóg i posadzek 6) Wykonanie nowych kominów wentylacyjnych (wentylacja grawitacyjna i mechaniczna) 7) Wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o. oraz instalacji elektrycznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowych zamówień na wykonanie robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, stanowiącym przedmiot niniejszej umowy i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.21.10.00-9, 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6, 45.45.31.00-8, 45.35.00.00-5, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.30.00-0, 45.10.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 8.000, 00 zł (osiem tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem, wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) - deponowanych w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy. 4. Wykonawcy winni dokonać wpłaty wadium w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie Zamawiającego (w przypadku formy pieniężnej) lub zdeponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy (w przypadku innych form, o których mowa w punkcie 18.3.2) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego następuje w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. 6. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu przez niego umowy. 8. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 2) Zabezpieczenie może być wnoszone: - przelewem - wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku /obrót bezgotówkowy/; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - deponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Przelewicach za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy (przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z niniejszymi wymogami). 3) Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości). 4) Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Przelewice; b) wskazywać kwotę gwarancji; c) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne; d) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców; e) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy lub okres realizacji umowy i gwarancji lub rękojmi.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Spełnianie warunku ocenia się na podstawie zapisów w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   1) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej trzech zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienia, które polegały na adaptacji i remontach, budowie nowych budynków. Wartość nie mniej niż jednego z rzeczonych zamówień była nie niższa niż 600.000,00 zł netto oraz wartość nie mniej niż dwóch tego typu zamówień była nie niższa aniżeli 200.000 zł netto.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za odpowiednie osoby zdolne do wykonywania zamówienia Zamawiający uznaje osoby posiadające co najmniej poniższe kwalifikacje lub posiadające uprawnienia do pełnienia a) funkcji kierownika budowy w branży budowlanej, b funkcji kierownika w branży sanitarnej c) funkcji kierownika w branży elektrycznej

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawca powinien być w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. Za sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy gwarantującą należyte wykonanie zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który nie zalega z odprowadzaniem składek ZUS oraz podatków do Urzędu Skarbowego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji). 2. 3) Sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) - za okres ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania:Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, pokój nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc 2010-10-29 11:08:40 64KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 1_przelewice-bud.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 169,4KB 216 razy
2 2_przelewice-san-c.o..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 68,8KB 208 razy
3 3_przelewice-el.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 73,5KB 382 razy
4 bioz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 35,8KB 204 razy
5 co_-_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 125,4KB 180 razy
6 co_-_zestawienie_materialow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 61,0KB 328 razy
7 de_dietrich_27_-_117_kw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 1,9MB 227 razy
8 harmonogram_zal_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 110,1KB 213 razy
9 opis_tech.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 39,5KB 260 razy
10 opis_techiczny_do_projektu_budowlanego_gck.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 475,0KB 331 razy
11 opis_techniczny_do_inwentaryzacji_z_opinia_techniczna_gok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 435,5KB 357 razy
12 opis_techniczny_do_projektu_technologi_gck.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 524,5KB 173 razy
13 opis_techniczny_do_projektu_termomodernizacj_i_kolorystyki_gck.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 648,0KB 236 razy
14 opis_techniczny_do_projektu_wykonawczego_gck.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 708,0KB 163 razy
15 oprawy_ozdobne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 112,2KB 174 razy
16 pompa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 80,4KB 286 razy
17 projekt_przebudowy_elewacji_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 1,0MB 176 razy
18 projekt_przebudowy_parteru_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 1,2MB 190 razy
19 projekt_przebudowy_poddasza_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 943,4KB 169 razy
20 rys_10_projekt_przebudowy_elewacji_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 1,0MB 190 razy
21 rys_11_projekt_stalowych_schodow_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 1020,1KB 186 razy
22 rys_12_projekt_poreczy_stalowych_schodow_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 202,9KB 210 razy
23 rys_13_rzut_fundamentow_stalowych_schodow_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 489,6KB 207 razy
24 rys_15_konstrukcja_zadaszenia_wejscia_do_kotlowni_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 469,6KB 170 razy
25 rys_16_szczegoly_konstrukcyjne_budowy_wiatrolapu_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 234,8KB 181 razy
26 rys_17_projekt_rozmieszczenia_nowych_nadprozy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 337,0KB 167 razy
27 rys_18_detale_wykonania_nowych_otworow_skala_1_do_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 113,8KB 573 razy
28 rys_1_-_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 285,4KB 176 razy
29 rys_1_-_wod_kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 357,8KB 151 razy
30 rys_2_-_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 269,6KB 169 razy
31 rys_2_-_wod_kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 274,7KB 183 razy
32 rys_2_projekt_elewacji_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 1,0MB 174 razy
33 rys_2_rzut_piwnicy_-_kotlownia_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 203,3KB 186 razy
34 rys_2_rzut_piwnicy_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 99,3KB 185 razy
35 rys_3_-_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 241,6KB 168 razy
36 rys_3_-_wod_kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 173,9KB 161 razy
37 rys_3_elewacje_szczytowe_projekt_kolorystyki_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 272,3KB 186 razy
38 rys_3_projekt_przebudowy_parteru_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 1,2MB 169 razy
39 rys_3_projekt_technologii_rzut_parteru_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 1,0MB 170 razy
40 rys_3_rzut_parteru_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 315,7KB 183 razy
41 rys_4_-_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 190,5KB 167 razy
42 rys_4_-_wod_kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 157,6KB 164 razy
43 rys_4_elewacje_boczne_projekt_kolorystyki_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 975,1KB 167 razy
44 rys_4_projekt_przebudowy_poddasza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 765,9KB 169 razy
45 rys_4_projekt_przebudowy_poddasza_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 947,0KB 169 razy
46 rys_4_rzut_poddasza_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 207,9KB 184 razy
47 rys_5_-_co.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 259,3KB 207 razy
48 rys_5_rzut_dachu_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 100,1KB 178 razy
49 rys_5_rzut_dachu_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 103,3KB 178 razy
50 rys_5_rzut_wiezby_dachowej_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 204,6KB 178 razy
51 rys_6_przekroj_a-a_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 293,5KB 168 razy
52 rys_6_rzut_dachu_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 80,5KB 187 razy
53 rys_7_przekroje_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 172,7KB 202 razy
54 rys_7_przekroj_b-b_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 286,1KB 152 razy
55 rys_8_inwentaryzacja_elewacji_od_strony_polnocnej_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 282,7KB 184 razy
56 rys_8_przekroj_c-c_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 265,8KB 163 razy
57 rys_8_przekr_c-c_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 268,8KB 165 razy
58 rys_9_inwentaryzacja_elewacji_od_strony_poludniowej_skala_1_do_100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 131,9KB 193 razy
59 rys_9_przekroj_d-d_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 192,0KB 179 razy
60 rzut_dachu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 62,1KB 218 razy
61 rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 85,8KB 214 razy
62 rzut_parteru_g.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 107,1KB 255 razy
63 rzut_pietra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 76,3KB 189 razy
64 rzut_pietra_g.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 54,3KB 166 razy
65 rzut_piwnicy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 55,2KB 163 razy
66 rzut_piwnicy_-_kotlownia_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 200,3KB 189 razy
67 rzut_piwnicy_kot_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 200,3KB 183 razy
68 r_6_przekroj_a-a_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 280,2KB 167 razy
69 r_7_przekroj_b-b_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 289,3KB 164 razy
70 r_9_przekroj_d-d_skala_1_do_50.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 195,1KB 183 razy
71 schemat_zasilania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 88,5KB 292 razy
72 SIWZ_GCK.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 299,5KB 210 razy
73 strona_pod_tablice.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 58,0KB 316 razy
74 strona_tytulowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 40,1KB 225 razy
75 tablica_t1_-_schemat.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 27,6KB 386 razy
76 tablica_t2_-_schemat.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 16,9KB 279 razy
77 tablica_tg_-_schemat.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 31,6KB 410 razy
78 tablica_tk_-_schemat.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 16,8KB 255 razy
79 widok_tablic_i_wykaz_materialow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 1,3MB 214 razy
80 wod-kan_opis_techniczny_i_zest_mat.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:08:40 101,4KB 172 razy
81 przelewice_specyfikacja_techniczna.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-29 11:16:15 37KB 221 razy
Wynik postępowania
1 wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-12-01 13:51:04 200,8KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2011-01-17 09:55:57 34KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 29-10-2010 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 17-01-2011 09:55