Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Raj dla dzieci - budowa placów zabaw w Gminie Przelewice

Przelewice: Raj dla dzieci - budowa placów zabaw w Gminie Przelewice
Numer ogłoszenia: 361502 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Raj dla dzieci - budowa placów zabaw w Gminie Przelewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakresem robót objęto budowę placów zabaw na terenie gminy Przelewice w następujących miejscowościach: 1) Jesionowo na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 81 obręb Jesionowo 2) Karsko na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 51/2 obręb Karsko 3) Kłodzino na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 143/2 obręb Kłodzino 4) Lubiatowo na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 248/1 obręb Lubiatowo 5) Płońsko na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 76/1 obręb Płońsko 6) Przywodzie na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 99 obręb Przywodzie 7) Rosiny na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 148 obręb Rosiny 8) Ślazowo na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 83 obręb Ślazowo 9) Żuków na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 213 obręb Żuków. Zakres robót obejmuje: 1) Oczyszczenie terenu 2) Ukształtowanie terenu 3) Ułożenie chodnika 4) Mała architektura 5) Ogrodzenie 6) Zieleń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.13-4, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.23.30.09-, 45.11.27.10-5, 77.21.40.06-.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.500, 00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem, wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) - deponowanych w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy. 4. Wykonawcy winni dokonać wpłaty wadium w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie Zamawiającego (w przypadku formy pieniężnej) lub zdeponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy (w przypadku innych form, o których mowa w punkcie 18.3.2) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego następuje w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. 6. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu przez niego umowy. 8. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 2) Zabezpieczenie może być wnoszone: - przelewem - wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na w/w rachunku /obrót bezgotówkowy/; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - deponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Przelewicach za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy (przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z niniejszymi wymogami). 3) Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości). 4) Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Przelewice; b) wskazywać kwotę gwarancji; c) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne; d) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców; e) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy lub okres realizacji umowy i gwarancji lub rękojmi.

III.2) ZALICZKI

·             Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Spełnianie warunku ocenia się na podstawie zapisów w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienie lub kilka zamówień, które polegały na budowie placów zabaw, a których łączna wartość była nie niższa niż 200.000,00 zł netto

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za odpowiednie osoby zdolne do wykonywania zamówienia Zamawiający uznaje osoby posiadające co najmniej poniższe kwalifikacje lub posiadające uprawnienia do pełnienia a) funkcji kierownika budowy w branży budowlanej

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      o Wykonawca powinien być w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. Za sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy gwarantującą należyte wykonanie zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który nie zalega z odprowadzaniem składek ZUS oraz podatków do Urzędu Skarbowego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·             wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·             wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·             oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·             oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·             aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·             aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·             nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji). 2. 3) Sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) - za okres ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania:Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, pokój nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2010-11-08 15:00:08 57,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (klodzino_nakl).pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 100,6KB 166 razy
2 (plonsko_nakl).pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 100,8KB 121 razy
3 (slazowo_nakl).pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 101,2KB 109 razy
4 (zukow_nakl).pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 91,1KB 111 razy
5 drenaz_-_rozwiniecia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 421,2KB 120 razy
6 drenaz_zukow_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 69,4KB 181 razy
7 jesionowo-plac_zabaw_1-100_a2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 259,9KB 139 razy
8 jesionowo_nakl.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 97,3KB 136 razy
9 karsko-plac_zabaw_1-100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 365,4KB 117 razy
10 karsko_nakl.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 101,3KB 106 razy
11 klodzino_plac_zabaw_1-100_-a2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 288,2KB 100 razy
12 lubiatowo-plac_zabaw_1-100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 304,6KB 123 razy
13 lubiatowo_nakl.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 100,8KB 105 razy
14 opis_drenaz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 55,5KB 380 razy
15 plac_zabaw_-_jesionowo.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 999,4KB 107 razy
16 plac_zabaw_-_karsko.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 1,2MB 87 razy
17 plac_zabaw_-_klodzino.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 818,2KB 89 razy
18 plac_zabaw_-_lubiatowo.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 957,4KB 95 razy
19 plac_zabaw_-_opis_techniczny_-_jesionowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 67,5KB 147 razy
20 plac_zabaw_-_opis_techniczny_-_karsko.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 78KB 144 razy
21 plac_zabaw_-_opis_techniczny_-_klodzino.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 76,5KB 125 razy
22 plac_zabaw_-_opis_techniczny_-_lubiatowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 77KB 143 razy
23 plac_zabaw_-_opis_techniczny_-_plonsko.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 76,5KB 201 razy
24 plac_zabaw_-_opis_techniczny_-_przywodzie.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 77,5KB 103 razy
25 plac_zabaw_-_opis_techniczny_-_rosiny.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 78KB 100 razy
26 plac_zabaw_-_opis_techniczny_-_slazowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 76KB 120 razy
27 plac_zabaw_-_opis_techniczny_-_zukow.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 84,5KB 115 razy
28 plac_zabaw_-_plonsko.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 963,0KB 82 razy
29 plac_zabaw_-_przywodzie.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 1,0MB 84 razy
30 plac_zabaw_-_rosiny.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 1,0MB 82 razy
31 plac_zabaw_-_slazowo_1-1000_pl_zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 3,2MB 102 razy
32 plac_zabaw_-_zukow.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 1,5MB 81 razy
33 plac_zabaw_-__slazowo.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 1001,9KB 79 razy
34 plac_zabaw_jesionowo-1-500_pl_zagosp_a1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 3,3MB 100 razy
35 plac_zabaw_jesionowo_gmina_przelewice[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 42KB 96 razy
36 plac_zabaw_karsko_1-500_pl_zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 2,0MB 89 razy
37 plac_zabaw_klodzino_1-1000_pl_zagosp_a3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 2,5MB 107 razy
38 plac_zabaw_klodzino_gmina_przelewice[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 422,5KB 91 razy
39 plac_zabaw_krasko_gmina_przelewice[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 421,5KB 91 razy
40 plac_zabaw_lubiatowo_1-500_pl_zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 240,2KB 107 razy
41 plac_zabaw_lubiatowo_gmina_przelewice[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 42KB 96 razy
42 plac_zabaw_plonsko_1-1000_pl_zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 2,4MB 94 razy
43 plac_zabaw_plonsko_gmina_przelewice[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 421,5KB 86 razy
44 plac_zabaw_przywodzie_1-500_pl_zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 2,6MB 89 razy
45 plac_zabaw_przywodzie_gmina_przelewice[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 42KB 104 razy
46 plac_zabaw_rosiny_1-1000_pl_zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 1,6MB 100 razy
47 plac_zabaw_rosiny_gmina_przelewice[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 420,5KB 88 razy
48 plac_zabaw_slazowo_gmina_przelewice[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 42KB 86 razy
49 plac_zabaw_zukow_-_drenaz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 2,4MB 201 razy
50 plac_zabaw_zukow_1-500_pl_zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 2,3MB 99 razy
51 plonsko-plac_zabaw_1-100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 268,0KB 100 razy
52 przywodzie-plac_zabaw_1-100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 333,4KB 91 razy
53 przywodzie_nakl.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 100,5KB 108 razy
54 rosiny-plac_zabaw_1-100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 347,6KB 120 razy
55 rosiny_nakl.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 100,1KB 109 razy
56 SIWZ_PLACE.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 291,5KB 245 razy
57 slazowo-plac_zabaw_1-100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 352,6KB 214 razy
58 specyfikacja_techniczna_plac_zabaw_dla_dzieci_zukow.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 458,5KB 244 razy
59 spis_tresci_jesionowo[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 28,5KB 211 razy
60 spis_tresci_karsko[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 28KB 239 razy
61 spis_tresci_klodzino[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 28KB 193 razy
62 spis_tresci_lubiatowo[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 28KB 192 razy
63 spis_tresci_plonsko[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 28KB 190 razy
64 spis_tresci_przywodzie[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 28KB 190 razy
65 spis_tresci_rosiny[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 28KB 190 razy
66 spis_tresci_slazowo[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 28KB 191 razy
67 spis_tresci_zukow.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 24,5KB 232 razy
68 strona_tytulowa_jesionowo[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 27,5KB 212 razy
69 strona_tytulowa_klodzino[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 27KB 227 razy
70 strona_tytulowa_krasko[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 27KB 215 razy
71 strona_tytulowa_lubiatowo[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 27,5KB 225 razy
72 strona_tytulowa_plonsko[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 27KB 207 razy
73 strona_tytulowa_przywodzie[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 27,5KB 216 razy
74 strona_tytulowa_rosiny[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 27KB 222 razy
75 strona_tytulowa_zukow.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 21KB 211 razy
76 str_tytulowa_slazowo[1].doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 27KB 228 razy
77 zukow-plac_zabaw_1-100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-08 15:00:08 341,6KB 219 razy
78 (KLODZINO_KOREKTA)_NAKL.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-26 21:08:59 68,0KB 146 razy
79 (PLONSKO_KOREKTA)_NAKL.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-26 21:09:27 102,8KB 47 razy
80 (SLAZOWO_KOREKTA).pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-26 21:10:11 102,6KB 45 razy
81 (ZUKOW_KOREKTA)_NAKL.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-26 21:10:58 92,6KB 139 razy
82 JESIONOWO_KOREKTA_NAKL.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-26 21:11:19 97,0KB 71 razy
83 KARSKO_KOREKTA_NAKL.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-26 21:11:40 102,4KB 43 razy
84 LUBIATOWO_KOREKTA_NAKL.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-26 21:12:04 102,0KB 70 razy
85 PRZYWODZIE_KOREKTA_NAKL.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-26 21:12:31 101,9KB 50 razy
86 ROSINY_KOREKTA_NAKL.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-26 21:13:04 102,1KB 52 razy
87 drenaz_zukow_przedmiar_PO_ZMIANACH.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-27 12:35:29 69,4KB 32 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania_BIP.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-18 12:20:05 41KB
2 OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-24 20:34:33 24KB
3 ogloszenie_raj_dla_dzieci.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-26 21:08:59 31KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogloszenie_o_zmianie.doc 2010-11-18 12:20:05 26,5KB
2 zarz_o_zmianie_2.doc 2010-11-24 15:24:37 23,5KB
3 120.pdf 2010-11-30 09:28:24 48,7KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wynikach.pdf 2010-12-02 14:22:54 28,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 08-11-2010 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartłomiej Królikowski 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 18-02-2011 08:06