Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa dróg wewnętrznych w Myśliborkach i Kłodzinie

Przelewice: Przebudowa dróg wewnętrznych w Myśliborkach i Kłodzinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice, 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg wewnętrznych w Myśliborkach i Kłodzinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ w MYŚLIBORKACH Remont i przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 57 w obrębie Myśliborki oraz zjazdu z tej drogi na drogę publiczną - dz. nr 4 11 obr. Myśliborki. Zadanie obejmuje swym zakresem: - wzmocnienie podbudowy drogi i zjazdu kruszywem łamanym, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, - czynności geodezyjne związane z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem zadania. CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ w KŁODZINIE Remont i przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 170 27 wraz ze zjazdami na drogi publiczne - dz. nr 173 i 164 w obr. Kłodzino. Zadanie obejmuje swym zakresem: - wzmocnienie podbudowy drogi kruszywem łamanym, - ułożenie w części nowej nawierzchni z kostki brukowej, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, - dokonania udrożnienia istniejącego systemu odwadniającego - regulacji położenia urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym, - czynności geodezyjne związane z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem przedmiotowego zadania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych może udzielić Wykonawcy zamówienia uzupełniającego , gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: - zamówienia uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe, - stanowi nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego, - jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, - jest udzielane w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, - zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.30-7, 45.23.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: - 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) w przypadku złożenia oferty na wszystkie części zamówienia, - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w przypadku złożenia oferty jedynie na CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA, - 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) w przypadku złożenia oferty jedynie na CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem, wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) - deponowanych w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy. 4. Wykonawcy winni dokonać wpłaty wadium w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie Zamawiającego (w przypadku formy pieniężnej) lub zdeponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy (w przypadku innych form, o których mowa w punkcie 19.3.2) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego następuje w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. 6. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu przez niego umowy. 8. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 2) Zabezpieczenie może być wnoszone: - przelewem - wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na w/w rachunku /obrót bezgotówkowy/; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - deponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Przelewicach za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy (przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z niniejszymi wymogami). 3) Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości). 4) Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Przelewice; b) wskazywać kwotę gwarancji; c) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne; d) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców; e) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy lub okres realizacji umowy i gwarancji lub rękojmi..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu jednego zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający zamówienie, które polegało na remoncie, przebudowie lub budowie dróg, a których łączna wartość była nie niższa niż: - 200.000,00 zł brutto w przypadku złożenia oferty na CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA, - 150.000,00 zł brutto w przypadku złożenia oferty jedynie na CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA, - 50.000,00 zł brutto w przypadku złożenia oferty jedynie na CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 2) Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za odpowiednie osoby zdolne do wykonywania zamówienia Zamawiający uznaje osoby posiadające co najmniej poniższe kwalifikacje lub posiadające uprawnienia do pełnienia: a) funkcji kierownika budowy w branży drogowej.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach 74-210 Przelewice 75 pok nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach 74-210 Przelewice 75 pok nr 11..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ w MYŚLIBORKACH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont i przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 57 w obrębie Myśliborki oraz zjazdu z tej drogi na drogę publiczną - dz. nr 4/11 obr. Myśliborki. Zadanie obejmuje swym zakresem: - wzmocnienie podbudowy drogi i zjazdu kruszywem łamanym, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, - czynności geodezyjne związane z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem zadania..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ w KŁODZINIE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont i przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 170/27 wraz ze zjazdami na drogi publiczne - dz. nr 173 i 164 w obr. Kłodzino. Zadanie obejmuje swym zakresem: - wzmocnienie podbudowy drogi kruszywem łamanym, - ułożenie w części nowej nawierzchni z kostki brukowej, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, - dokonania udrożnienia istniejącego systemu odwadniającego - regulacji położenia urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym, - czynności geodezyjne związane z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem przedmiotowego zadania..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2012-07-06 13:12:45 60,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_M_i_K.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-06 13:12:45 291,5KB 203 razy
2 dokumentacja_techniczna.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-07-06 13:13:06 19,2MB 193 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogloszenie_zmiana_01.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-09 14:44:31 28,5KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2012-07-25 08:55:11 488,9KB
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2012-08-01 15:11:41 37,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 06-07-2012 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartłomiej Królikowski 06-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 09-05-2014 08:06