Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w Przelewicach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.przelewice.pl


Przelewice: Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w Przelewicach
Numer ogłoszenia: 344862 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w Przelewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wójt Gminy Przelewice ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w Przelewicach 2. Zakresem dostaw objęto: CZĘŚĆ 1: ZAKUP MEBLI 1. Stoliki regulowane ( 7 szt.) 2. Krzesełka dla dzieci z reg. wysokością (25 szt.) 3. Leżaki dla dzieci (25 szt.) 4. Zakup mebli do sali (1 zestaw) 5. Szafki szatniowe ( 25 szt.) 6. Biurko dla nauczyciela (2 szt.) 7. Krzesła do biurka nauczycielskiego ( 3 szt.) 8. Szafa na leki ( 1 szt.) 9. Szafa na dokumenty (1 szt.) 10. Krzesło konferencyjne ( 3 szt.) 11. Szafa na pościel ( 1 szt.) 12. Szafa biurowa (1 szt.) CZĘŚĆ 2 ZAKUP SPRZĘTU RTV i AGD 1. Zmywarka z funkcją wyparzania ( 1 szt.) 2. Odkurzacz z funkcją prania ( 1 szt.) 3. Lodówka ( 1 szt.) 4. Laptop ( 1 szt.) 5. Tablica interaktywna ( 1 szt.) 6. Radiomagnetofon ( 1 szt.) 7. Projektor ( 1 szt.) 8. Aparat fotograficzny ( 1. szt.) 9. Biurowe urządzenie wielofunkcyjne ( 1 szt.) 10. Oprogramowanie komputerowe Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 . Wykonawca jest obowiązany załączyć ilustracje i wizualizacje elementów stanowiących przedmiot zamówienia. Zakresem zamówienia objęto zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego wyposażenia wymienionego w punkcie 2.2 SIWZ. Miejsce dostarczenia urządzeń wskazuje Zamawiający na terenie Gminy Przelewice..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych może udzielić Wykonawcy zamówienia uzupełniającego , gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: -zamówienia uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe, - stanowi nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego, - jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, - jest udzielane w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, - zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.30.00.00-6, 39.15.00.00-8, 30.20.00.00-1, 30.10.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości a) 1.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w przypadku składania oferty na obie części zamówienia. b) 750,00,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt ) w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem, wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) - deponowanych w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy. 4. Wykonawcy winni dokonać wpłaty wadium w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie Zamawiającego (w przypadku formy pieniężnej) lub zdeponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy (w przypadku innych form, o których mowa w punkcie 19.3.2) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego następuje w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. 6. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu przez niego umowy. 8. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 2) Zabezpieczenie może być wnoszone: - przelewem - wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na w/w rachunku /obrót bezgotówkowy/; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - deponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Przelewicach za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy (przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z niniejszymi wymogami). 3) Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości). 4) Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Przelewice; b) wskazywać kwotę gwarancji; c) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne; d) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców; e) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy lub okres realizacji umowy i gwarancji lub rękojmi.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach 74-210 Przelewice 75 pok nr 2...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2012 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach 74-210 Przelewice 75 pok nr 11..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie nr 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZAKUP MEBLI.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Stoliki regulowane ( 7 szt.) 2. Krzesełka dla dzieci z reg. wysokością (25 szt.) 3. Leżaki dla dzieci (25 szt.) 4. Zakup mebli do sali (1 zestaw) 5. Szafki szatniowe ( 25 szt.) 6. Biurko dla nauczyciela (2 szt.) 7. Krzesła do biurka nauczycielskiego ( 3 szt.) 8. Szafa na leki ( 1 szt.) 9. Szafa na dokumenty (1 szt.) 10. Krzesło konferencyjne ( 3 szt.) 11. Szafa na pościel ( 1 szt.) 12. Szafa biurowa (1 szt.).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZAKUP SPRZĘTU RTV i AGD.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zmywarka z funkcją wyparzania ( 1 szt.) 2. Odkurzacz z funkcją prania ( 1 szt.) 3. Lodówka ( 1 szt.) 4. Laptop ( 1 szt.) 5. Tablica interaktywna ( 1 szt.) 6. Radiomagnetofon ( 1 szt.) 7. Projektor ( 1 szt.) 8. Aparat fotograficzny ( 1. szt.) 9. Biurowe urządzenie wielofunkcyjne ( 1 szt.) 10. Oprogramowanie komputerowe.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.30.00.00-6, 30.20.00.00-1, 30.11.00.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2012-09-12 15:31:37 60KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dostawy_PP.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-12 15:31:37 235,5KB 98 razy
2 Zal_4_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-12 15:31:53 16KB 241 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-17 15:02:23 208,4KB
2 Odpowiedzi_02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 14:25:12 178,0KB
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2012-09-24 13:32:56 381,0KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogl_o_udzieleniu.doc 2012-10-23 10:14:42 35KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 12-09-2012 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartłomiej Królikowski 12-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 23-10-2012 10:14