Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr VII/2007 z obrad VII Sesji Rady Gminy w Przelewicach


PROTOKÓŁ Nr VII/ 2007r.

z obrad VII sesji Rady Gminy

odbytej w dniu 24 kwietnia 2007roku.

Rada Gminy w Przelewicach liczy 15 Radnych z tego na Sali obrad znajduje się 15 Radnych, co stanowi 100% składu osobowego Rady.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik Nr1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr2 do niniejszego protokołu.

W części obrad udział wzięli przedstawiciele „ Wodociągów Zachodniopomorskich” Spółka z o.o. w Goleniowie w osobach P.P. Janusz Dawidziak i Piotr Filipczuk.

Do p- ktu 16 porządku:

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ otrzymaliście państwo porządek obrad, w międzyczasie Pan Wójt skorzystał z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i zgodnie z terminem 7- dniowym przedłożył projekt uchwały. Dotyczy ona zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do Stowarzyszenia pod nazwą „ Lider Pojezierza”.

Proponowana zmiana do porządku obrad poddana została pod głosowanie w wyniku którego przyjęto ją jednogłośnie 15 głosami za.

Następnie przegłosowano porządek obrad wraz z wniesioną zmianą, który to został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za.

Do p- ktu 1c porządku:

Protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy przyjęty został jednogłośnie 15 głosami za bez uwag i poprawek.

Do p- ktu 2 porządku:

W tym punkcie obrad zgłoszone zostały następujące interpelacje.

Radna Ziarkowska - „ w imieniu mieszkańców Ślazowa chciałam zapytać Pana Wójta czy coś w sprawie Internetu dla wsi Ślazowo jest czynione, czy można przyspieszyć. O to prosi przede wszystkim młodzież. Druga sprawa to, po rozmowie z Panem Przewodniczącym chcielibyśmy jakby zaproponować i tutaj prosić o zgodę Pana Wójta i państwa później, czy jest możliwość nagrodzić inaczej uczniów, którzy zasłużyli się w ciągu roku szkolnego, aby pod koniec roku szkolnego wycieczką szlakiem Garwolin - Kurnik - Pobudziska. Są to takie miejsca np. Muzeum Arkadego Fidlera, które jest bardzo bliskie uczniom czy to z lektury, czy po prostu z języka polskiego i również zaproponować taki wyjazd naszym Radnym. Koszty byłyby niewielkie, góra pół diety. Usatysfakcjonowalibyśmy młodzież i siebie. Tak, że zapytanie i prośba, żeby się zgodzić”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ Panie Wójcie, ja mam pytanie. Rano miały odbyć się rozmowy między Panem a Panem Wagnerem, czy takowe były i co z nich wynika. Prosiłbym o informację w tej sprawie”.

Radna Ziarkowska - „ dotyczy to szkolnictwa na naszym terenie i jakby prośba do Pana Wójta a poprzez Wójta do Sołtysów. W naszym powiecie jest Zespół Szkół Nr1 i Nr2 i prośba, czy Sołtysi byliby tak uprzejmi i w swoich miejscowościach wywiesiliby takie informacje dotyczące właśnie naszej szkoły”.

Do p- ktu 3 porządku:

W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Halina Szagańska - Skarbnik Gminy, która przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2006.

Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr4 do niniejszego protokołu.

W dalszej części tego punktu głos zabrał Pan Wójt Gminy Marek Kibała, który przedstawił sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych za 2006 rok.

Następnie głos zabrał Radny Pan Paweł Paplicki - Przewodniczący Komisji Budżetowej, który przedstawił opinię Komisji do sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych.

Radna Pani Maria Ziarkowska -w-ce Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła Uchwałę Nr LXIV/142/2007r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Przelewice z wykonania budżetu za 2006 rok. Stanowi ona załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie opinię Komisji Budżetowej, która w jego wyniku została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za.

Do p- ktu 4 porządku:

W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Pan Jerzy Szczęsny - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przedstawił wniosek Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na 2006 rok. Wniosek ten stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił Uchwałę Nr LXXXIII/216/2007r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2007 roku. Uchwała ta stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Do p- ktu 5 porządku:

W tym punkcie obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Pana Wójta Gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 15 głosami za została przyjęta Uchwała Nr VII/48/2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 kwietnia 2007r. w w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Pan Wójt Gminy - „ dziękuję bardzo za taki wynik głosowania, dziękuję również wszystkim, którzy się przyczynili do takiego głosowania. Mam nadzieję, że w roku 2007, a Sesja absolutoryjna będzie w 2008 roku, również Wysoka Rada takim zaufaniem mnie obdarzy, a słowa podziękowania dla Wójta Henryka Milewskiego osobiście skieruję. Dziękuję bardzo”.

PRZERWA

Wznowienie obrad po przerwie.

Do p- ktu 6 porządku:

W tym punkcie obrad Pani Halina Szagańska - Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.

Pani Skarbnik - „ proponuje się w tym projekcie zwiększenie dochodów o kwotę 4.500 zł na ochotniczą straż pożarną w związku z otrzymanymi w tej wysokości środkami finansowymi z funduszu prewencyjnego PZU. Jednocześnie o taką kwotę zwiększa się wydatki”.

Następnie Radny Pan Paweł Paplicki przedstawił opinię Komisji do przedłożonego projektu uchwały.

W wyniku głosowania opinia została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku którego jednogłośnie 15 głosami za została podjęta Uchwała Nr VII/49/2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 11 i 12 do niniejszego protokołu.

Do p- ktu 7 porządku:

Pani Skarbnik Gminy Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.

Pani Skarbnik - „ projekt tej uchwały dotyczy zmian w obrębie samego budżetu i nie ma wpływu na jego wielkość. A mianowicie proponuje się przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi działami i rozdziałami w klasyfikacji budżetowej. Otóż kwota 37.837 złotych była zaplanowana w opiece społecznej na pozostałej działalności jako nasze środki własne na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji. W roku 2003, kiedy to GCI zostało oddane do użytku przy znacznych środkach finansowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, to Gmina musiała wykazać swoje udziały przy tych środkach finansowych dotyczących powstania a później w kolejnych latach funkcjonowania tego GCI. Ponieważ już takich sprawozdań robić nie musimy i środków swoich nie musimy tam lokować, proponuje się z powrotem przesunięcie tego planu”.

W dalszej części tego punktu Radny pan Paweł Paplicki - Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały..

Dyskusji do przedłożonego materiału nie było.

Opinia poddana została pod głosowanie w wyniku którego przyjęta została jednogłośnie 15 glosami za.

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie w wyniku którego jednogłośnie 15 głosami za podjęta została Uchwała Nr VII/50/2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 13 i 14 do niniejszego protokołu.

Do p- ktu 8 porządku:

W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Wójt Gminy Marek Kibała, który przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przelewice na lata 2007 - 2032.

Pan Wójt Gminy - „ Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, szanowni goście. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jest projektem uchwały, który wybiega w przyszłość. Celem programu jest wskazanie mieszkańcom gminy szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka, określenie ilości wyrobów zawierających azbest oraz wyznaczenie zadań dla gminy w długookresowym procesie eliminowania wyrobów zawierających azbest z użytkowania. Przepisy prawne dotyczące azbestu od 1997 roku, na terenie Polski istnieje zakaz produkcji i handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku. W następnych latach wprowadzono szereg następnych aktów prawnych regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Na terenie naszej gminy została przeprowadzona akcja mająca na celu określenie ilości azbestu, nie mniej jednak dane, które posiadamy są szacunkowe, ponieważ na niektóre posesje pracownicy Urzędu Gminy nie zostali wpuszczeni. Jest to trochę przykre, dlatego te dane są szacunkowe. Jeszcze mamy sporo czasu, nie mniej jednak środki z Unii Europejskiej na ten cel będą przeznaczone. Jest to prośba do Wysokiej Rady, aby w formie uchwały taki dokument w dniu dzisiejszym został przyjęty”.

DYSKUSJA

Radny Odziomek - „ mi chodzi tylko o to jak usunąć ten azbest, jeśli kogoś nie będzie na to stać?”.

Pan Wójt - „ Panie Radny, więc tak jak powiedziałem, aby uzyskać środki pomocowe w celu pomocy właścicielom, na których posesjach azbest występuje, potrzeba jest, aby ten program został przyjęty. Później będą dalsze etapy i możliwości pozyskania środków finansowych. Nie mniej jednak problem dotyczy danego właściciela, ale wydaje mi się, że państwo dołoży wszelkich starań, aby środki pomocowe właścicielom nieruchomości, których obiekty są pokryte azbestem były dane tak, aby koszt jego usunięcia był zminimalizowany. Przyjęcie tego programu otwiera pewien proces dalszych działań”.

Radny Król - „ ja chciałem tylko zapytać, czy w tych płytach, którymi są ocieplane budynki, czy tam jest azbest?”.

Pan Sekretarz Gminy - „ w materiale, który używa się do ocieplania obiektów, nie ma azbestu”.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku którego jednogłośnie 15 głosami za podjęta została Uchwała Nr VII/51/2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.

Do p- ktu 9 porządku:

W tym punkcie obrad Pan Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Przelewice.

Pan Wójt - „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście jest to kolejny projekt uchwały, który określa politykę Gminy wobec problemu bezdomnych zwierząt. Bardzo istotnym w tym wszystkim jest rozdział III tego projektu uchwały, w którym to w §6 mamy zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy przez „ nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, psów należących do ras agresywnych także do obowiązku wyprowadzania w kagańcu…”. Pierwszy punkt jest bardzo istotny, są sygnały od mieszkańców, Radnych, że bezpańskie psy wałęsają się i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i niejednokrotnie obawy przed tym, co taki pies może zrobić. Jeżeli Rada podejmie taką uchwałę, to zostanie to usankcjonowane. Takie zjawisko należy zgłosić do sołtysa a sołtys powinien powiadomić dzielnicowego, który zajmie się tematem. Uzgodnione jest w ten sposób, że dzielnicowy idzie do wskazanego właściciela psa, informuje go, że jeżeli jeszcze raz cos takiego się powtórzy, to właściciel zostanie ukarany mandatem. Pierwsze słowa to są na zasadzie wskazania, że są nieprawidłowości, czyli pouczenie, a drugie to już jest kara”.

DYSKUSJA

Pan Budnicki -Sołtys Sołectwa Kosin - „ jest zjawisko, że właściciele psów w okresie urlopów wyrzucają swoje psy, bo w tym momencie nie są one im potrzebne, wyrzucają na wioskach i co w takiej sytuacji zrobić?”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ pies jest wtedy własnością Gminy”.

Pan Wójt - „ Panie Przewodniczący, jeżeli można, tak ustawodawca scedował te zadania, że to właśnie Gmina powinna tym się zająć. Kiedyś była taka instytucja hycla, który wyłapywał psy i wszystko szło do schroniska, gdzie były zapewnione odpowiednie warunki bytowe. Niestety Gminy na schronisko dla psów nie stać i nie będzie stać. Nie ma o czym tutaj dyskutować. Schroniska dla psów cierpią na chroniczny brak środków finansowych na ich utrzymanie. W jaki sposób będziemy reagować w takich przypadkach, to zobaczymy, być może będę musiał podjąć taką decyzję, aby skierować osobę uprawnioną do tego, aby nte psy wyłapać. Nie mam takich możliwości, aby bezpańskiego psa komukolwiek oddać lub prosić, aby go przyjął do swojego domu. Pani w- ce Przewodnicząca Maria Ciarkowska przyjęła takiego bezdomnego psa, podobno odwdzięczają się w 100% za to, że mają nowego, lepszego właściciela. Mogę jedynie apelować o takie przygarnięcie”.

Radna Ziarkowska - „ rzeczywiście został przygarnięty pies, historia taka, że dziecko chciało psa a później rodzice wyjeżdżają za granicę i trzeba się nim zaopiekować. I tutaj co do tego programu jestem absolutnie za tym, że jeżeli zdecydujemy się na psa to na pewno książeczka tego psa, obroża z oznaczeniem do kogo ten pies należy i wtedy tak jak tak jak mówimy, jeżeli bez oznaczenia to jest on nicz6yj, ale tu prośba jeżeli chodzi o program. Ci, którzy są porządnymi właścicielami to prośba jeżeli już decydujemy się jako mieszkańcy wsi, nie rolnicy, na psa to nie płaćmy podatku. Mówi się o tym, że może w 2008 r. będziemy z tego podatku zwolnieni. Lekko utrzymanie takiego psa to jest 4 zł dziennie, czyli przeliczając na miesiąc i dalej plus do tego podatek za psa daje jakąś kwotę i dlatego rezygnują. Pewnie jeżeli decydujemy się mówiąc ładnie „na adopcję” psa to musi być on oznaczony. I to jest wtedy ta wielka odpowiedzialność”

Pani Wieczorkiewicz sołtys sołectwa Żuków - „ zgłoszono do mnie, że mieszkaniec wsi przygarnął 4 psy bezdomne no i okazuje się, że raz je nakarmi a raz nie. Teraz są skargi mieszkańców bo mają małe dzieci, psy brudzą, są głodne i teraz ta osoba nie wie co ma zrobić, bo one nie chcą odejść. Także teraz jest problem bo chce być dobrym samarytaninem, a w chwili obecnej nie Może sobie z tym poradzić. Jakie ja mam teraz w tej sprawie zająć stanowisko”.

Radny Król - „ co zrobić takiemu właścicielowi, bo u niego była już dwa razy policja. Ten właściciel ma groźne psy i one cały czas chodzą luzem”.

Radna Ziarkowska - „ chciałam tutaj podkreślić, że właścicielem psa nie jest ten co karmi i ma wielkie serce, lecz ten któremu udowodnimy, że jest on właścicielem. Trzeba to uporządkować. To, że pies na moim podwórzu to nie znaczy, że ja jestem właścicielem. I dlatego jeżeli mamy psa to właśnie ta rejestracja”.

Radny Turoń - „ jeżeli chodzi o te psy to w mojej miejscowości jest to problem od dawna. Moja sąsiadka ma dużego psa wilczura. Ta Pani mieszka sama, boi się w nocy i ten pies jest w mieszkaniu. W ciągu dnia natomiast go wypuszcza i ten pies wałęsa się po całej wsi. Ostatnio ten pies rzucił się na Pana inkasenta. Może kiedyś dojść do tragedii”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ każdy z nas mógłby tu mnożyć przykłady, ale musimy wyjść naprzeciw temu żeby działać”

Pani Wieczorkiewicz - „ chciałam zaproponować żeby upublicznić tę informację jak należy postępować z psami”.

Pan Wójt Gminy - „ Pan Radny Turoń powiedział, że Żuków jest specyficzną miejscowością. Ja swego czasu też doznałem takich samych wrażeń i też mam taką samą opinię. A takich miejscowości na terenie gminy jak Żuków i Karsko to nie ma. Tam jest po prostu ich bardzo dużo. Odpowiadając na Pani pytanie Pani sołtys to skieruję tam pracownika z Urzędu Gminy do domniemanego właściciela, ukierunkuje go jak należy postąpić. Natomiast co do propozycji to ja chciałem właśnie coś takiego potwierdzić, że będę państwa prosił o wywieszenie takich informacji jak obywatel powinien zachować się. Jeżeli się do tego nie podporządkuje to tak jak powiedziałem można interweniować przez dzielnicowego”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały , w wyniku którego jednogłośnie 15 głosami za podjęta została Uchwała Nr VII/52/07 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.

Do p-ktu 10 porządku:

W tym punkcie obrad Pan Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przelewice przyjętego Uchwałą Nr XIX/129/2004 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30.11.2004r. Stanowi ono załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.

Pan Wójt Gminy - „ jest to sprawozdanie z realizacji tych zadań. Niniejsza informacja przedstawia stan środowiska oraz działania jakie zostały podjęte w celu poprawy tego stanu. Gospodarkę odpadami regulują określone akty prawne. Na terenie Gminy nie istnieją żadne wysypiska śmieci oprócz dzikich. Mamy 5 dzikich wysypisk, niestety plaga z która nie możemy sobie poradzić. Te dzikie wysypiska śmieci znajduja się w Przelewicach, Żukowie, Rutnicy, Klukach, Lucinie. Odpady wytworzone na terenie gminy trafiają do unieszkodliwienia na wysypiska odpadów komunalnych. Teren naszej gminy obsługują 3 przedsiębiorstwa tj. REMONDIS Sp. z o.o. ze Szczecina, PPK Pyrzyce. Przedsiębiorstwo Komunalne z Barlinka. Gdyby ktoś chciał korzystać z innych, to musi mieć stosowne zezwolenie z gminy. Najważniejsze jest to, że co miesiąc te 3 firmy wysyłają do wiadomości Wójta sprawozdanie, w którym to powiedziane jest, ile nowych umów o odbiór nieczystości stałych zostało zawartych, a ile zrezygnowało, czy to ze względu na brak środków finansowych na opłacenie rachunków rezygnuje firma nie mieszkaniec, bo firmie zalegają mieszkańcy, czy to ewentualnie sami mieszkańcy rezygnują z takich możliwości. I proszę sobie wyobrazić, że miesiąc w miesiąc jest lawina informacji o tym, ze decydują się na zerwanie umowy. Dlatego tez powstają dzikie wysypiska śmieci. Wymieniłem pięć, podpowiadacie państwo kolejne, a gdy będzie taka sytuacja, to w każdej miejscowości będzie ich coraz więcej. Obecnie osoby zatrudnione wykonują wielką pracę, lecz jest to syzyfowa praca, bo już kolejnego dnia są widoczne butelki, papiery itd. Z naszej inicjatywy na terenach pasów przydrożnych zostały ustawione znaki, to są znaki informacyjne, które mówią o zakazie wyrzucania śmieci. Gmina w tym temacie stoi na stanowisku, że musimy edukować sami siebie i innych. Będziemy kontrolować osoby, które rozwiązały umowy z firmami, które świadczą usługi odbiory nieczystości. Natomiast, gdy nie okażą się jakąkolwiek inną umową, my zawieramy umowę z firmą, stawiamy pojemnik i będziemy obciążać osobę, czyli nie firmę odbierającą, tylko gmina będzie obciążała daną osobę, a my te pieniądze będziemy przekazywać do firmy. Na pewno będą tutaj straty, ale nie mniej jednak musimy coś w tym temacie robić i działać, bo jest to niemożliwe. Niedługo będziemy się w tych śmieciach topić. Apeluję również do państwa, abyśmy wszyscy wspólnie zadbali o to środowisko”.

DYSKUSJA

Pan Budnicki - „ chodzi o to, aby te kubły na śmieci przekazywane przez gminę, miały taką samą cenę jak te pozostałe. Bo jeżeli byłoby inaczej, to inni zaczną rezygnować mówiąc, że gmina im zakupi”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ ja na Komisji nawet wnioskowałem, aby je specjalnie znaczyć”.

Pan Wójt - „ pomysł Pana Przewodniczącego jest bardzo cenny”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ oznaczyć, że są to pojemniki socjalne, zakupione przez gminę, bo jest sporo osób, których jest stać na opłacenie a świadomie zrezygnowali. Taki pojemnik będzie łatwiej do zinwentaryzowania i będzie również z daleka widoczny. My się nie mamy czego wstydzić, niech wstydzą się inni”.

Radna Ziarkowska - „ po prostu zastanawialiśmy się i wniosek jest jeden, nie ma mieszkańca czy ma 80 lat, czy 18, 20 itd., który powiedziałby, że mu kosz nie jest potrzebny. Owszem, może zawrzeć umowę z sąsiadem i mieć jeden wspólny kubeł, ale nie może powiedzieć, że nie ma śmieci i dlatego kubeł nie jest mu potrzebny. To jest wielkie wyzwanie dla sołtysów, dla pracowników administracyjnych Urzędu, abyśmy to uporządkowali”.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie w wyniku którego zostało przyjęte jednogłośnie 15 głosami za.

Do p-ktu 11 porządku:

W tym punkcie obrad Pan Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pan Wójt - „ Wodociągi Zachodniopomorskie” Spółka z o.o. w Goleniowie przesłała propozycje do zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na Komisji Budżetowej gościliśmy Pana Prezesa Kurzaja oraz obecnych na dzisiejszej Sesji Pana Dawidziaka o Pana Pilipczuka. Dyskusja była bardzo burzliwa, Dziękuję, że panowie przyjechali i będą mogli wziąć udział w dyskusji i odpowiedzieć na nurtujące pytania Radnych i może również sołtysów. Natomiast dla mnie najistotniejszą rzeczą jest informacja, że te stawki diametralnie wzrosły w stosunku do stawek, które obowiązują obecnie. Dlaczego tak się stało, to tak jak powiedziałem Panowie będą starali się nam to wytłumaczyć. Dlatego też, aby nie przedłużać, Panie Przewodniczący proponuję oddanie głosu gościom”.

Pan Dawidziak - „ zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków dotychczasowa taryfa wygasa 6 czerwca bieżącego roku. Zgodnie z ustawą na 70 dni przed wejściem nowej taryfy obowiązani jesteśmy przedstawić nowe stawki. W stosunku do poprzednich lat zaszły dość istotne zmiany związane z nowelizacją tej ustawy oraz nowym rozporządzeniem taryfowym, które reguluje zasady tworzenia taryf za wodę i ścieki. Z tego tytułu te taryfy są bardziej rozbudowane. To wynika między innymi z tego, że rozporządzenie taryfowe precyzyjnie określa w tej chwili zasady kształtowania i konstruowania opłaty abonamentowej. Na opłatę abonamentową składają się koszty odczytu, koszty rozliczania oraz koszty tzw. gotowości. Koszty gotowości są to koszty stałe produkcji nie związane z wielkością. Ustawodawca wiedząc, że te koszty w branży kanalizacyjno - wodociągowej są bardzo wysokie, dochodzą do 60 -80%, ograniczył możliwość wprowadzania tych kosztów do 15%. W tym przypadku przyjęliśmy na ściekach 10% gotowości, a na wodzie 15%. Jednocześnie oprócz tego, że są to zasady, które składniki kosztowe wchodzą w skład opłaty abonamentowej, myśmy określili pewne podgrupy odbiorców i którą opłatą ich obciążyć. Pełną opłatą abonamentową są obciążeni ci, gdzie naliczanie odbywa się w oparciu o wodomierz główny. Natomiast w przypadku odbiorcy ryczałtowego, który nie ma wodomierza i nie ma kosztów odczytu, ta opłata abonamentowa musi być niższa. Jednocześnie jest jeszcze jako grupa odbiorcy w budynkach wielolokalowych. Odbiorca w budynku wielolokalowym w myśl ustawy to jest odbiorca, który rozliczany jest w oparciu o wodomierz w mieszkaniu oraz jest zawarta umowa z zarządcą lub właścicielem budynku na wodomierz główny, czy na różnicę między wodomierzem głównym a tym mieszkaniowym. Przy tych wodomierzach lokalowych w opłacie abonamentowej nie jest uwzględniany koszt gotowości. Konstrukcja taryfy przebiega w sposób następujący: bierze się pod uwagę koszty roku ubiegłego powiększone o wskaźniki wzrostu i ewentualnie, jeżeli są w planie rozwoju i modernizacji przewidziane, dodatkowe nakłady na rozwój, modernizację i rozbudowę śieci wodociągowej i kanalizacyjnej ujęć. W naszym przypadku są to głównie koszty eksploatacji roku poprzedniego. Klienci w tej chwili nie dopuszczają myśli, żeby wody brakowało dłużej niż kilka godzin maksymalnie, bo to jest niezbędny składnik do funkcjonowania, a to się wiąże z tym, że każdy wyjazd dla usunięcia awarii zwłaszcza w godzinach popołudniowych, dniach wolnych od pracy, to się wiąże z tym, że pracownicy muszą mieć wypłacone nadgodziny. Wczoraj też po godzinie 16.00 zgłoszona została awaria, była zapchana w Przywodziu kanalizacja. Ta kanalizacja była zapchana przez klientów przez to, że się wrzuca różne odpady, które nie powinny być tam wrzucane. My potrafimy z tych przewodów wyciągnąć bardzo różne rzeczy od różnego rodzaju pieluch pampersów po całe kurczaki itd. Jeżeli ktoś uważa, że kanalizacja służy do odbioru nieczystości stałych o płynnych, to działa na szkodę swoją i swoich sąsiadów. Doprowadza to do tego, że kanalizacja jest niedrożna. Usunięcie takiej awarii, to jest zarówno czas, jak i pieniądze. W sprawozdaniu załączyliśmy wykaz awarii i prac awaryjnych, które w zeszłym roku były robione. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że słyszymy głosy, iż ścieki są drogie. Oczyszczanie ścieków jest drogie a będzie jeszcze droższe. Przepisy związane utylizacją tych odpadów są coraz ostrzejsze. Aby uzyskać jak najbardziej oczyszczony ściek, trzeba ponieść sporo nakładów, aby uzyskać odpowiednie parametry ścieków oczyszczonych. Mówi się, że najtaniej jest puścić te ścieki do rowu. No faktycznie, jeżeli się puszcza do rowu, no to jest za darmo. Jeżeli ktoś ma swoje szambo, wywozi je firma koncesjonowana i zwozi je na punkt zlewny, wówczas koszt takiego ścieku jest minimum 20 złotych za metr sześcienny. Na terenie Gminy Goleniów są miejscowości, które nie mają kanalizacji zbiorczej i wręcz atakują władze Gminy o jej doprowadzenie, no bo ludzie płacą tam po 20 złotych za metr sześcienny ścieków. Wiecie państwo, nikt nie lubi podwyżek, no ale realne koszty dostawy wody, odbioru ścieków. Od zachodniej strony Odry oni mają droższe tylko wynagrodzenie, natomiast pozostałe wskaźniki kosztowe są porównywalne a czasem nawet niższe, bo energia w niektórych przypadkach jest tam tańsza niż u nas. Tam metr sześcienny ścieków kosztuje 5 euro, ja też bym chciał dostawać 5 euro za metr sześcienny wody i ścieków, bo to by pokryło wszystkie koszty, dodatkowo moglibyśmy jeszcze naliczać amortyzację na odtworzenie tego majątku. Ten majątek, który został wybudowany, jest coraz starszy. Wszystkie te rury mają swój okres trwałości i po tylu latach użytkowania zaczynają one pękać i stąd między innymi są te awarie. W Lucinie będziemy część sieci wymieniać, bo taniej będzie wymienić tą rurę, niż co chwilę jeździć w celu usunięcia awarii. Może tyle tytułem wstępu, jeżeli będziecie państwo mieli pytania, to wówczas odpowiem”.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej, który przedstawił opinię do przedłożonego projektu uchwały.

DYSKUSJA

Radna Ziarkowska - „ ja mam dwie takie sprawy. Jedna to do Komisji Budżetowej, „ nie wyrażenie zgody ma jedynie charakter symboliczny”. To raczej honorowy względem wyborców. To właśnie między innymi wyborcy zobowiązali mnie, aby na dzisiejszej sesji powiedzieć, że są biedni. Pomóżcie nam, abyśmy byli wypłacali, tak mówią. Rozmawiałam z Panami w kuluarach, Panowie to rozumieją. Tutaj dopowiem jedno, skąd się znowu wziął abonament, kiedy ludzie uczciwi ileś lat temu na własny koszt, za swoje pieniądze zakładali wodomierze. Czy to aby nie jest tak, że TVP abonament, inni też abonament, to Wodociągi również abonament”.

Radny Turoń - „ Panie Przewodniczący, szanowni goście, parę słów chciałbym powiedzieć. Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od 1993 roku. Pamiętam, bo byłem sołtysem, co było mówione. To co ja wiem, to czy my zagłosujemy, czy nie zagłosujemy, ale będziemy przed naszymi mieszkańcami w porządku. Jeżeli nie, to czuję, że u Pana Wójta drzwi będą cały czas otwarte. Cały czas było mówiono, że będą inwestować i malować. Wiem co zrobili u nas. Odmalowali hydrofornię, zrobili trochę dachu. I co z tego, że robią jak ciągle cos nawala. Wiadomo, jak przyjeżdżają pracownicy, to trzeba płacić nadgodziny i Ti wliczane jest w koszty. Z tego , co wiem, to poprzedni Wójt Pan Henryk Milewski w nagrodę, że dostaliście można powiedzieć, dobry zarobek dla was, to umorzył wam 80 tysięcy złotych. No ludzie, byście się wstydzili trochę. Jeszcze raz podkreślam, drzwi u Pana Wójta nie będą się zamykać”.

Radny Szczęsny - „ ja mam tylko taką jedna sprawę. Panowie, wyście wzięli z Gminy niemały majątek. Dostaliście oczyszczalnię w Przelewicach, w Lubiakowie. Założyliście wodę do Przywodzia, za którą wam serdecznie dziękuję, ale gnojówki nie chcę. Jaki to jest długi przesył, po co on był potrzebny, to przecież też kosztuje. Mieliśmy wodę, była wywiercona nowa studnia, a sprowadziliście nam ją z Boguszyc. Dużego poboru wody nie ma, zostaje ona w rurach, dlatego taki smród dostajemy. Tu mieliśmy odległość 120 metrów od hydroforni do przesyłu, a tak mamy 6 kilometrów. To jest inwestycja, to kosztuje i wy teraz chcecie nas tym urządzić, że chcecie podnieść cenę. Zastanówcie się, co wy robicie. Wy teraz narzekacie, że jest mała ściągalność i z czego wy ściągniecie później. Przecież nie będzie w ogóle z czego ściągnąć tych należności, jeżeli podniesiecie cenę'.

Radny Świderski - „ płacę dość sporo, ale pomijając ten fakt. Mieszkańcy Lucina i wielu innych miejscowości mają to dobrodziejstwo, że pod domem mają kanalizację, ale się do niej nie podłączają. Raz, że duży koszt a dwa, to po podłączeniu jest jeszcze większy. Mało tego, rozmawiam z różnymi ludźmi, koło których idzie sieć kanalizacyjna i ono rozważają kupno oczyszczalni przydomowych. On wyda 6 czy 7 tysięcy złotych i ma spokój. Może firma by swoje zapędy monopolistyczne zweryfikowała i podeszła w sposób rzeczowy do mieszkańców, bo ponosząc ten jednorazowy wydatek zmniejszy się nasz wpływ, a ci co pozostaną, to postąpią w taki sam sposób. Tutaj trzeba do tej sprawy podejść bardzo poważnie, bo są ludzie, których stać , też przestaną w końcu za to płacić. W moim przypadku są to płatności 2- 3 letnie do wodociągów i w zamian mam swoją oczyszczalnię. Jest to do rozważenia, ja nie mówię, że będę to robił. Ja mówię to na przykładzie rozmów, jakie przeprowadziłem z osobami, których jest stać na tego typu inwestycję”.

Pan Maciążek - Sołtys Sołectwa Przelewice - „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie: Wodociągi Zachodniopomorskie nie są jedyną firmą na terenie naszego województwa. Może należy dać to pod rozwagę Radnym, są przecież Pyrzyce z PPK czy też Barlinek”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy-„ zgłoszone przeze mnie wnioski myślę, że do nich wrócimy. Nie będziemy ich głosować, chodzi mi o to wykorzystanie laboratorium dalej rozważyć ścieki ile to by kosztowało czyli dopłaty z budżetu gminy i ewentualnie rozważyć jak jest w innych podmiotach aby mogły nam świadczyć tańsze usługi”.

Radny Świderski-„ Spólka i to należy podkreślić jest profesjonalną firmą, ale żeby rozpisała wszystko czyli czyja to jest sieć, co ma w dzierżawie, co ma przekazać. I my wtedy do tych wszystkich stawek, które mamy tu na okolicę się odniesiemy. Mielibyśmy wtedy jasny element”.

Następnie poddana została pod głosowanie opinia Komisji, która została przyjęta 15 głosami za. Stanowi ona załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały został w wyniku głosowania odrzucony 15 głosami przeciw.

Do p-ktu 12 porządku:

W tym punkcie obrad Pan Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Przelewice do Stowarzyszenia „ Lider Pojezierza”

Pan Wójt-„ chciałbym w tym miejscu przeprosić jedną Komisję na której nie były omawiane sprawy związane z tym projektem uchwały. Nie mniej jednak dwie pozostałe miały analizę przeprowadzoną na ich posiedzeniach. Nasza gmina wraz z ośmioma pozostałymi gminami jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia „ Lider Pojezierza”. Na poprzedniej Sesji podejmowaliśmy uchwałę o tzw. poręczeniu kredytu w wysokości 60tys. złotych, który to kredyt jest uzależniony od liczby mieszkańców danej gminy. Na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia „ Lider Pojezierza” w dniu 3 kwietnia br. podjęta została uchwała, że na 1-go mieszkańca danej gminy przypada 0,40zł na rok. Czyli krótko mówiąc dla naszej gminy wychodzi to w granicach 2.200zł, płatne w 2 ratach tj. do 30 kwietnia i 30 września. Dlatego też proszę Wysoką Radę o zaakceptowanie tej stawki i pozytywną decyzję poprzez głosowanie”.

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie w wyniku którego jednogłośnie 15 głosami za podjęta została Uchwała Nr VII/53/2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 kwietnia br. w w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 13 porządku:

Pan Wójt-„ Wysoka Rado, Szanowni państwo tradycją już się stało, że te informacje dostajecie na piśmie. Jeżeli będą jakieś pytania do uzupełnienia mojej informacji to bardzo proszę.”

Pan Przewodniczący Rady Gminy-„ czy są pytania odnośnie informacji?. Nie ma. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad”.

Do p-ktu 14 porządku:

Pan Wójt-„ interpelacja Pani Radnej Marii Ziarkowskiej co z Internetem dla mieszkańców Ślazowa. My nie myślimy tylko o mieszkańcach Ślazowa. W chwili obecnej podjęliśmy takie o to działania zlecenie, podpisanie umowy na opracowanie koncepcji rozwoju sieci teleinformatycznej z uwzględnieniem dostępu do szeroko pasmowego Internetu. Ogłoszono w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice, że mogą zgłaszać się operatorzy, którzy świadczą takie usługi i przekazywać swoją ofertę w terminie do 31 maja br. Czyli ściągamy tych ewentualnych oferentów, którzy przedstawia nam swoje propozycje co do szeroko pasmowego dostępu do Internetu. Trwają rozmowy i uzgodnienia z przedstawicielem handlowym Telekomunikacji Polskiej SA. na temat zasad warunków w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pozwalającego rozszerzyć dostęp do Internetu mieszkańców Ślazowa i innych mieszkańców na terenie naszej gminy. Do tej pory tylko Telekomunikacja Polska jakby była zainteresowana, a wiem, że inne firmy również zgłaszają taki akces. Pytanie drugie w zasadzie nie jest skierowane do mnie, tutaj Pan Przewodniczący wspólnie ze mną może podjąć taką decyzję. Tylko dla nie wtajemniczonych dopowiem, że rok rocznie w m-cu czerwcu na koniec roku szkolnego Rady Pedagogiczne typują najlepszych uczniów poszczególnych placówek do nagrody Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady z puli nagród daje pieniądze i było to na zasadzie zakupu takich ulubionych podręczników, książek, wydań naukowych zgodnych z zainteresowaniami ucznia i wręczane to było uroczyście podczas obrad Sesji. Nie chciałbym tutaj tego zmieniać. Rozumiem, że Pani Radna chce jakby to poszerzyć o wspólną wycieczkę uczniów jako nagroda jednocześnie Radnych do znaczących historycznych miejsc. Myślę, że temat jest do rozważenia, nic nie jest postanowione w związku z tym będziemy wspólnie z Panem Przewodniczącym i Panią Radną zastanawiać się w jaki sposób możemy jeszcze uhonorować tych najlepszych. Odnośnie prośby Pani Radnej do Sołtysów to myślę, że prośba już jest spełniona, rozda informacje one się przydadzą na pewno, nie wszyscy są poinformowani jakie kierunki w szkole są w tych dwóch szkołach ponad gimnazjalnych w Pyrzycach”.

Radna Ziarkowska-„ tylko dopowiem, że w tym przypadku chodziło o zezwolenie na plakatowanie, ale również o kurs dla rolników który zaczyna się od 25 maja a rzeczywiście oferta jest bardzo atrakcyjna.”

Pan Wójt-„ i prośba Pana Przewodniczącego aby poinformować o wyniku rozmów z Panem Prezesem Udo Wagnerem. Takie spotkanie odbyło się przed dzisiejszą Sesją, trwało on 1,5 godziny. Jakie wypracowaliśmy wnioski?. Jest z tego spotkania sporządzone sprawozdanie. Wniosek jest następujący. Pan Udo Wagner jakby nie poczuwa się do odpowiedzialności, że mienie gminy zostało w pewnym stopniu uszczuplone o stratę poprzez wycięcie bardzo kosztownych drzew na dzierżawionym przez Pana Wagnera terenie. Nie poczuwa się tłumacząc to tym, że wielokrotnie na co mają dokumenty były powiadamiane organy ścigania poprzez policję i nic z tego niestety nie wynikało. W podsumowaniu dzisiejszego spotkania poprosiłem Pana Wagnera o taką informację co wobec tego on ma zamiar poczynić by w jakiś sposób uhonorować gminę na zasadzie zwrotu, rekompensaty, utraty majątku. Zaproponował chyba bardzo odważny temat poprzez ewentualne wyłączenie lasu z dzierżawy w zamian za to nie będzie zmiany czynszu, las nie będzie dzierżawiony przez firmę natomiast on dalej utrzymuje taką samą wartość czynszu jakby las był dalej przez niego użytkowany. I druga jego propozycja to skoro gmina domaga się takiego postępowania zadośćuczynienia to może zastanowić się nad sprzedażą tego terytorium, które stanowią lasy to jest 80ha. Są dane dwie propozycje. Pan Wagner powiedział jeszcze jedną ciekawa rzecz, podobno napisał pismo do mojego poprzednika o wyłączenie dzierżawy lasów z gruntów dzierżawionych. I do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Wszystko to będziemy sprawdzać, dyskutować, rozmyślać co zrobić, żeby z tego tytułu nie były ponoszone straty. Jeszcze poprosiłem aby z dostarczonymi dokumentami związanymi z policją, protokołami dostarczył również dokumentacje związane z planem nasadzeń i zagospodarowania terenu w lesie.”

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ a o czynszu nie było mowy?”

Pan Wójt - „ były tylko kwestie sygnalizowane.”

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ ale czy już jest czas umowy?”

Pan Wójt - „ jeszcze nie”

Do p- ktu 15 porządku:

Radny Odziomek - „ chciałbym złożyć krótką informację. Wczoraj brałem udział w posiedzeniu Rady Społecznej przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, gdzie omawiane zostało sprawozdanie z planu finansowego. Przychody były zaplanowane na kwotę 695 tys., a koszty były 728 tys. Na ten rok plan finansowy jest 835.233 zł. z tym, że jest 37 łóżek, jeżeli zostaną pozyskane pieniądze na remont jednego skrzydła to dojdzie dodatkowe 29 łóżek.”

Pani Żelaskowska - „ prośba dotycząca nagród fundowanych właśnie przez Przewodniczącego Rady Gminy, jeśli mnie pamięć nie myli to istota przyznawania tych nagród i typowanie do nich uczniów była taka, aby promować działalność samorządową w szkole aktywność społeczną. Nie koniecznie zawsze idzie to w parze z wynikami w nauce. I teraz żebyśmy się dobrze zrozumieli, czy ma to być nagroda dla najlepszych uczniów w szkole, czy ma to być nagroda za działalność na rzecz społeczności szkolnej. Bo później są często takie dość niezręczne sytuacje. Gdy typujemy uczniów ze średnimi poniżej 5 pada tutaj pytanie do tego ucznia, który odbiera od Pana Przewodniczącego nagrodę o średnią”

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ ja się nie pytam.”

Pani Żelaskowska - „ ja nie mówię, że to Pan Przewodniczący robi, ale były takie sytuacje. Uczeń się czuje niezręcznie, bo on się nie może np. pochwalić średnią 5,3 tylko np. 4,3, ale on jest świetnym społecznikiem w szkole. Bardzo bym prosiła o takie doprecyzowanie, jest jeszcze czas i żeby nie było jakiś tam kontrowersji.”

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ myślę, że zostawimy to dla grona pedagogicznego ono najlepiej wie komu przyznać”

Pan Wójt - „ uważam, że połowicznie Pani Dyrektor ma rację. Nie mniej jednak ja osobiście zadałem takie pytanie, po to żeby uhonorować tych młodych już naukowców można powiedzieć na forum gminy. Chciałem, żeby się pochwalili tym co robią najlepiej. A tak jak powiedział Pan Przewodniczący, to Rada Pedagogiczna typuje, ale za działalność samorządową również czyli działalność w samorządzie uczniowskim, ale nie tylko za jego społeczną aktywność, ale nie tylko bo nauka tutaj też jest bardzo ważna. Aby jedno i drugie było wspólnie połączone i szło w parze. Nie zawsze idzie, ale to wcale nie jest ujma dla ucznia, który przyjdzie i powie, że ma średnią 4,3, ale ja zrobiłem to i to. A samo to, że on przyjdzie i powie, że był na Sesji Rady w obecności Przewodniczącego, Radnych, Dyrektora Szkoły itd. jest to dla niego wielki splendor i podziękowanie za to, że przepracował w roku szkolnym i osiągnął takie wyniki. Uważam, że tutaj Rady Pedagogiczne powinny w tym temacie popracować. Chciałbym do Państwa zaapelować, aby z uwagi na zbliżające się święto wywiesić flagi państwowe obowiązkowo w instytucjach, urzędach, a jakbyście zrobili to we własnych domach, to byłbym bardzo wdzięczny. Natomiast w związku z tymi świętami majowymi będą odbywały się różnego rodzaju festyny. Wiem, że w PSP Kłodzino odbędzie się festyn w dniu 1-go Maja, mamy również w tym dniu Turniej siatkarski w Przelewicach, Stowarzyszenie „ Jesion” w Jesionowie robi imprezę 2-go maja. Będziemy mieli na pewno szereg możliwości uczestniczenia w tych imprezach. W związku z tym jeszcze apel jakbyście mogli zmobilizować mieszkańców co do utrzymania ładu, czystości i przy okazji chciałbym jeszcze powiedzieć, że są ludzie którzy chcą, aby ten porządek był utrzymany. Aby nasze miejscowości były ładniejsze, estetyczniejsze. Dziękuję wszystkim Paniom i Panom sołtysom, które przyczynili się do tego, że ich miejscowości są ładniejsze. Panu Przewodniczącemu również za to, że pomógł w zbiórce odpadów, które pracownicy w ramach prac społeczno - użytecznych, robót publicznych i prac interwencyjnych zebrali. Odwiózł własnym transportem do Dolic, otrzymał kwit. Śmieci było bardzo dużo. Jeszcze dzisiaj przez okno wyglądałem, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych ponownie zbierali z odcinka drogi powiatowej Jesionowo - Lucin - Przelewice. Dalej będziemy czyścić wysypiska śmieci. Będzie podstawiony kontener, wszystko będzie do nich składowane. Firma, która jest odpowiedzialna wywiezie i obciąży Gminę. No niestety musimy sami zadbać o ten porządek.”

Radny Szczęsny - „ mam takie jedno pytanie do Pana Wójta, bo widzę, że ta drogówka powiatowa jeździ i te dziury łata, a między Płońskiem, a Przywodziem są takie dziury, że samochodem już nie można przejechać. Może jakaś interwencja z naszej strony, aby oni coś tam zrobili.”

Pan Wójt - „ nie trzeba interweniować, mam wiadomość z pierwszej ręki odbywa się przetarg na wyłonienie wykonawcy świadczenia usług transportowych w celu wykonania prac grysem i emulsją remontu dróg powiatowych na terenie całego powiatu między innymi te nasze drogi będą w ten sposób remontowane. Będą na pewno wszystkie drogi po- remontowane.”

Pan Mularczyk - „ nie dawno gościła u nas grupa uczniów z zaprzyjaźnionego gimnazjum po stronie niemieckiej. Ja ich przywoziłem. Gdy ich wiozłem zauważyłem potężne pakunki jakie mieli ze sobą. I proszę sobie wyobrazić gdy przyjechali do gimnazjum przyprowadzili ich do klasy, a w klasie materace. 10 lat temu jeździliśmy na wycieczki i tak spaliśmy. Może te materace były lepsze niż te, które były kiedyś. Myślę sobie Panie i Panowie Radni wstyd i hańba, mamy taki piękny pałac. Ja wiem, że może to by coś kosztowało. Ale gdy słyszę, że gmina dopłaca do Ogrodu 280 tys. to chyba to jest nie fer. Panie pracujące w szkole same gotowały obiady, przygotowywały śniadania i kolacje. Nauczyciele zaangażowani od rana do wieczora, a pikanterii dodaje fakt, że chyba w drugi dzień ustalono w ogrodzie ognisko i skasowano od nich jeszcze 50 zł. Proszę państwa, źle się dzieje nie tylko u nas, w powiecie też jest nie wesoło. Wspomniałem na ostatniej Sesji o RCKU zakładzie pracy Pani Wiceprzewodniczącej naszej Rady. W tej chwili tam się odbywają szopki. Mamy dwie szkoły średnie, z jedną nie ma żadnego problemu, natomiast tam na Komisjach nauczyciele obrzucają się błotem, to jest taki tonący statek. Sytuacja finansowa tej placówki jest niewesoła, zmienił się dyrektor, dalej niestety jest źle. Jeżeli chodzi o bezrobocie to na terenie naszego powiatu 3.841 osób, gm. Bielice 256, Kozielice 296, Pyrzyce 1611, Lipiany 709, Warnice 297, Przelewice 678. Procentowo tj. 20,6%. Są pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Otrzymało je 47 osób, 2 z Przelewic. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystała z naszego terenu 1 osoba. Jest to trochę przykre. Na posiedzeniu naszej Komisji w dniu wczorajszym był przedstawiciel PUP i mówił, że nie ma chętnych na staże , na różnego rodzaju szkolenia. I tutaj apel do Państwa, jeżeli znacie takie osoby, to przekażcie im te informacje. Niejednokrotnie podjęcie pracy związane jest właśnie z odbyciem stażu. To się odbywa bezkosztowo dla wszystkich instytucji, które biorą młodych ludzi na odbycie stażu.”

Pan Wójt - „ dość długo dziś obradujemy, nie mniej jednak chciałem powiedzieć na temat wypowiedzi Pana Radnego Powiatowego. Szkoda, że nie ma Pana Dyrektora Gimnazjum, bo by powiedział kilka szczegółów na temat wizyty gości, dlaczego oni w ten sposób byli przyjęci. Wniosek jaki napisała Pani nauczająca języka niemieckiego niestety nie w pełni został dofinansowany i teraz była taka sytuacja co zrobić odwołać przyjazd tej grupy z Niemiec, czy ewentualnie przyjąć w troszeczkę innych warunkach, w warunkach bojowych, bo ja tak to nazywam. Co do skasowania za ognisko, myślę, że należałoby w pewnym momencie zastanowić się dlaczego tak zostało zrobione. Najprawdopodobniej ja tak podejrzewam, że rachunek został wypisany aby umieścić właśnie w kosztach tego programu. Tak do tej pory bywało, że pisało się to co można było zapisać i obciążyć żeby później rozliczyć się z dotacji jaką się otrzymało na dane zadanie, ale ja to sprawdzę, jeżeli było celowe skasowanie no to ja już inaczej do tego podejdę.”

Radny Mularczyk - „ czyli Panie Wójcie, gdyby mieli pieniądze to by tam spali?”

Pan Wójt - „ nie, nie spali by tam.”

Pan Mularczyk - „ czyli, gdyby mieli większe pieniądze, to również by tam nie spali?”

Pan Wójt - „ inaczej byłoby to zorganizowane.”

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ skieruję kilka słów do Pań i Panów Radnych, a więc Pan Wojewoda czeka na oświadczenia lustracyjne, które należy dostarczyć mu w ciągu miesiąca od jego pisma. Przypominam również o złożeniu oświadczeń majątkowych, termin ich złożenia to 30 kwiecień. Mam tutaj listę kto jeszcze nie złożył, nie będę jej przytaczać, myślę, że dopełnicie ten obowiązek. Gdyby były jakieś trudności to tutaj Biuro Rady chętnie pomaga.”

Wskutek wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia VII Sesji Rady Gminy.

Przeniesiono z dyktafonu:

Teresa Kowalczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-06-2007 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2007 11:26