Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2008

Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust.2 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.

1. Rodzaj zadania:

1) ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

 1. propagowanie uprawiania piłki nożnej;

 2. propagowanie uprawiania tenisa stołowego;

 3. promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne i plenerowe);

 4. propagowanie i organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjum w różnych dyscyplinach.

2) ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

 2. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

3) ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY

I TRADYCJI:

 1. wspieranie i promocja zespołów artystycznych, rodzimego rękodzielnictwa, sztuki i folkloru.

4) ZADANIA Z ZAKRESU NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA:

 1. wspieranie działań, programów mających na celu zapewnienie opieki w formach pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.

2. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu -86.400,00 ,

 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 7.000,00 zł,

 3. kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i tradycji - 5.000,00 ,

 4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania - 2.000,00 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja na realizację zadania przyznawane będą w formie wsparcia, co oznacza, że przyznana dotacja może stanowić nie więcej niż 80% kwoty koniecznej do realizacji zadania.

 2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Przelewice

 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Oferent, w realizacji zadania, zobowiązany jest do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Oferenci mogą zapoznać się z warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w Urzędzie Gminy Przelewice (pok. nr 2) oraz na stronie internetowej www.bip.przelewice.pl

4. Termin i warunki realizacji zadania (od dnia zawarcia umowy):

Zadanie, na które zostanie przyznana dotacja muszą zostać zrealizowane w 2008 r. tj. do dnia 31.12.2008 r. i być przeznaczone dla mieszkańców Gminy Przelewice, zgodnie z warunkami, które określone zostaną w umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania oraz sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych.

5. Termin składania ofert:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od jego ogłoszenia, tj. do dnia 29 lutego .2008 r. godz.15.00, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207). Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Przelewicach (sekretariat - biuro nr 11).

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem - nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w konkursie z adnotacją- Konkurs ofert 2008/I.

 1. Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. Oferta nie złożona w kopercie i nie oznakowana w prawidłowy sposób nie będzie rozpatrywana. Oferta, która nie będzie spełniała wymogów formalno - prawnych nie będzie rozpatrywana.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

a) termin: wybór oferty dokonany zostanie w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego złożenia ofert,

b) tryb:

  1. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy na podstawie opinii Komisji Opiniująco-Doradczej.

  2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.przelewice.pl i www.przelewice.pl ).

  3. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu ofert, informacja wraz z podaniem przyczyny zostanie podana w formie komunikatu do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu).

  4. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w jego części bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

c) kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w art. 15 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.), uszczegółowione w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 11/2008 Wójta Gminy w Przelewicach z dnia 29 stycznia 2008 r.

7. Zrealizowane w 2007 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 72.000,00,

 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 7.000,00.

8. Zastrzeżenie:

 1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

 3. Gmina Przelewice zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania na realizację więcej niż jednej oferty w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

 4. Gmina Przelewice zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.0x01 graphic

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 30-01-2008 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2008 09:36