Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach wieloletniego programu ? Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na ?Wytworzenie i dostawę posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Przelewice?


OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na „Wytworzenie i dostawę posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Przelewice”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach działając na podstawie Zarządzenia Nr 43/2008 Wójta Gminy Przelewice z dnia 04 czerwca 2008r. oraz na podstawie art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

ogłasza

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, tj. dla:

 1. organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej,

 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

I. Rodzaj zadania:

Dożywianie uczniów w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa w Kłodzinie;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowia;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie Szkoła Filialna w Przywodziu;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie;

 • Publiczne Gimnazjum w Przelewicach.

Wysokość dotacji na realizację powyższego zadania w 2008r. wynosi -266 000,00zł

Roczna kwota dotacji na kolejne lata zostanie zabezpieczona w planach finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach w latach 2008-2009.

Dotacja przyznawana jest z budżetu państwa i budżetu gminy.

II. Termin i warunki realizacji zadania:

Obiady do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych, a także na własny koszt należy zapewnić naczynia i sztućce, z wyjątkiem Gimnazjum w Przelewicach, które dysponuje własnymi naczyniami. Posiłek ma być jednodaniowy (zupa) a przynajmniej dwa razy w tygodniu drugie danie. Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i każdorazowo będziemy informować o takiej zmianie wykonawcę, które będzie dostarczał posiłki do poszczególnych placówek. Posiłki powinny być dostarczane w dniach, w których odbywać się będzie nauka szkolna, w okresie od 02.09.2008r. do 26.06.2009r.

III. Termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 10 lipca 2008. do godz. 1530 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach, lub drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT”.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data doręczenia oferty do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530.

Oferta złożona po upływie terminu, sporządzona wadliwie lub niekompletna, co do zestawu wymaganych dokumentów lub informacji, nie będzie rozpatrywana.

IV. Tryb, termin i kryteria stosowane przy wyborze:

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, według wzoru określonego w

rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie

określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) i powinna

zawierać :

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

 • informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

Ponadto do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, lub-w przypadku dotychczasowej krótszej działalności-za okres tej działalności.

 1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 11 lipca 2008r. od godziny 1000 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 3. Wyniki otwartego konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w OPS w Przelewicach oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Przelewice, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 4. O wyborze realizatora wybrany podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.

 5. Oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert dokona zespół opiniujący i sporządzi protokół z przeprowadzonego postępowania.

 6. Przy wyborze oferty uwzględnione zostaną następujące kryteria:

  1. formalne: do udziału w otwartym konkursie dopuszczone zostaną tylko podmioty:

-o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,

-które złożą oferty na wymaganym formularzu wraz z wymaganymi

dokumentami w terminie określonym w ogłoszeniu;

  1. merytoryczne: zespół opiniujący dokona oceny oferty uwzględniając:

-ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot,

-doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze,

-kalkulację kosztów realizacji zadania.

Przelewice, dnia: 05.06.2008r. Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Sylwia Ostrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 05-06-2008 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2008 09:42