Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie nr 1 do składania ofert na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 , euro, w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w trybie procedury specjalnej CPP


0x08 graphic
0x08 graphic

Zaproszenie nr 1

do składania oferty na usługi Integracji Społecznej

o wartości nieprzekraczającej 2000 euro,

w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,

w trybie procedury specjalnej CPP

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Przelewice uzyskała dotację w wysokości 272.580,56 PLN, z czego część tej dotacji w wysokości 33.118,01 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług:

1. Zamawiający

Wójt Gminy Przelewice, zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych, kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług w zakresie integracji społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przelewice spośród usług wymienionych poniżej.

2. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej UG w Przelewicach dn. 18.07.2008 r. o godz.10.00.

3. Procedura

W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP (ang) Community Participation In Procurement - udział społeczności w zamówieniach Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. Zakres zamówienia usługi:

WARIANTY

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Usługa nr 1

Organizacja czasu letniego dla dzieci i młodzieży pt. „Atrakcyjne Lato”

Cel realizowanej usługi: integracja i aktywne formy spędzania czasu letniego dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Beneficjenci usługi (odbiorcy): dzieci i młodzież z terenu Gminy Przelewice.

Działania w ramach realizacji usługi:

 • organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji m.in. poprzez prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych w atrakcyjny sposób z dostosowaniem programu do potrzeb uczestników zajęć w zależności od wieku,

 • organizowanie konkursów i zabaw relaksacyjnych,

 • organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjno-rekreacyjnych, ewentualnie wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży,

 • wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych poprzez uczestnictwo w zajęciach dzieci wywodzących się z tych rodzin.

Miejsce realizacji usługi: prowadzenie zajęć na bazie istniejących świetlic środowiskowych, boisk oraz innych obiektów (przystosowanych do prowadzenia tego rodzaju usług).

Czas trwania usługi: zajęcia w jednej świetlicy środowiskowej winny być prowadzone 3 godzinny dziennie tj. od godz. 10.00 do godz.13.00 od poniedziałku do piątku przez okres 10 dni.

Termin realizacji usługi: 01.08.2008 r. do 30.08.2008 r.

Kwota przeznaczona na realizację wszystkich umów na powyższe zadanie wynosi 12.418,01 zł. Koszt szacunkowy jednej usługi wynosi 1.128,91 zł.

Warunki realizacji zadania:

Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • zapewnienia wysokiej jakości usługi;

 • realizacji zadania przez dotychczasowych opiekunów świetlic środowiskowych lub osób z przygotowaniem pedagogicznym*;

 • przedstawienie programu realizowanych zajęć;

 • ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi;

 • zapewnienia zgodności realizowanej usługi z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

 • udokumentowania realizacji usługi (np. kronika ze zdjęciami z imprezy lub film CD i inne);

 • promocji usługi na terenie Gminy Przelewice;

 • przeprowadzenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa publicznego;

 • dostępem do odpowiedniej bazy lokalowej*,

 • realizacji usług określonych w ofercie i w umowie/porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą;

 • prowadzenia dokumentacji ponoszonych wydatków dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach zawartego porozumienia;

 • sprawozdania ze zrealizowanej usługi.

* Zamawiający oceni spełnienie powyższego kryterium dot. zatrudnienia personelu świetlic środowiskowych w oparciu o przedstawione CV, oświadczenie dot. dostępu do bazy lokalowej.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie zrealizowana rzeczywista liczba jednostek zdefiniowanych jako: całościowy koszt jednej godziny zajęć.

USŁUGI DLA RODZIN

Usługa nr 2

Organizacja 1-dniowej rodzinnej imprezy integracyjnej

Cel realizowanej usługi: zorganizowanie imprezy podtrzymującej tradycje, obrzędy ludowe, kulinarne i sportowo-rekreacyjne oraz zintegrowanie społeczności lokalnej np. festyny, biesiady i inne imprezy mające na celu aktywne spędzenie czasu wolnego, integrację rodzin i zacieśnienie więzi społecznej.

Beneficjenci usługi (odbiorcy): społeczność lokalna, w tym rodziny z terenu Gminy Przelewice.

Działania w ramach realizacji usługi:

  • zorganizowanie imprezy integracyjnej dla społeczności lokalnej na terenie Gminy Przelewice,

  • zaprezentowanie bogactwa lokalnej tradycji i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego,

  • wspomaganie rodzin w zagospodarowaniu czasu wolnego m.in. poprzez organizowanie działań aktywizujących lokalną społeczność,

  • upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego z rodziną,

  • zorganizowanie konkursów i zabaw dla rodzin,

  • program imprezy skierowany do rodzin.

Miejsce realizacji usługi: zorganizowanie imprezy integracyjnej dla społeczności lokalnej na terenie Gminy Przelewice.

Czas trwania usługi:

 • zapewnienie programu artystycznego (występy zespołów i solistów w strojach ludowych) przez minimum 4 h,

 • zapewnienie wieczornego spotkania integracyjnego rodzin, połączonego z degustacjami lokalnych potraw i ewentualną wspólną zabawową taneczną, wspólnymi śpiewami dla wszystkich uczestników imprezy przez minimum 6 h (część zabawowa otwarta dla wszystkich).

Termin realizacji usługi: do 30 dni od momentu podpisania umowy w dniu wolnym od pracy.

Kwota przeznaczona na realizację powyższej usługi wynosi maksymalnie 6.900,00.

Podstawowe wymagania dotyczące imprezy:

 • zapewnienie warunków do przeprowadzenia imprezy (odpowiedni teren, obiekt, nagłośnienie),

 • umożliwienie zaprezentowania się zespołom artystycznym, solistom z terenu Gminy Przelewice,

 • zapewnienie dla min. 200 osób miejsc siedzących, zabezpieczenia medycznego, zaplecza sanitarnego oraz bezpieczeństwa podczas imprezy,

 • utrzymanie ładu i porządku w trakcie imprezy oraz uporządkowanie terenu po jej zakończeniu,

 • przedstawienie szczegółowego harmonogramu imprezy,

 • kampania reklamowa imprezy m.in. poprzez plakaty, ulotki, ogłoszeń w lokalnych mediach np. w prasie, na stronie internetowej z logo PPWOW.

Warunki realizacji zadania:

Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • zapewnienia wysokiej jakości usługi,

 • ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi,

 • zapewnienia zgodności realizowanej usługi z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

 • udokumentowania realizacji usługi (np. kronika ze zdjęciami z imprezy lub film CD i inne),

 • promocji usługi na terenie Gminy Przelewice,

 • przeprowadzenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa publicznego,

 • realizacji usług określonych w ofercie i w umowie/porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą,

 • prowadzenia dokumentacji ponoszonych wydatków dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach zawartego porozumienia;

 • sprawozdania ze zrealizowanej usługi.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie zrealizowana rzeczywista liczba jednostek zdefiniowanych jako: zorganizowanie jednej imprezy integracyjnej, okolicznościowej.

USŁUGI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

Usługa nr 3

Usługi dla osób starszych

Cel realizowanej usługi: zorganizowanie osobom starszym i samotnym czasu wolnego oraz ich integracja m.in. poprzez wspieranie różnych form twórczości osobistej i zwiększenie aktywności osób starszych.

Beneficjenci usługi (odbiorcy): osoby starsze z terenu Gminy Przelewice.

Działania w ramach realizacji usługi:

 • zorganizowanie spotkań edukacyjnych i tematycznych oraz udział w wyjazdach integracyjnych połączonymi z prelekcjami specjalistów, w tym na basen, do kina i teatru oraz nad morze itp.;

 • wspomaganie osób starszych, w tym samotnych w zagospodarowaniu czasu wolnego m.in. poprzez organizowanie działań wspomagających różne formy twórczości osobistej.

 • prelekcje specjalistów w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia, radzenia sobie ze stresem, cierpieniem i samotnością, itp.

Miejsce realizacji usługi: teren Gminy Przelewice

Czas trwania usługi:

 • zapewnienie min. 5 wyjazdów na basen (przez min. 2 h - 1 wyjazd)

 • zapewnienie spotkań i wyjazdów integracyjnych, połączonych z prelekcjami specjalistów w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia, radzenia sobie ze stresem, cierpieniem i samotnością, itp. - min. 3 spotkania przez min. 3 h).

Termin realizacji usługi: od 01.08.2008 r. do 30.09.2008 roku.

Kwota przeznaczona na realizację powyższej usługi wynosi maksymalnie 6.900,00 .

Warunki realizacji zadania:

Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • zapewnienia wysokiej jakości usługi;

 • ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi;

 • zapewnienia zgodności realizowanej usługi z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

 • udokumentowania realizacji usługi (np. kronika ze zdjęciami z imprezy lub film CD i inne);

 • promocji usługi na terenie Gminy Przelewice;

 • przeprowadzenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa publicznego;

 • realizacji usług określonych w ofercie i w umowie/porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą;

 • prowadzenia dokumentacji ponoszonych wydatków dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach zawartego porozumienia;

 • sprawozdania ze zrealizowanej usługi.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: wykonanie usługi opisanej powyżej na rzecz jednego beneficjenta.

Usługa nr 4

Organizacja 1-dniowej imprezy integracyjnej

Cel realizowanej usługi: zorganizowanie imprezy podtrzymującej tradycje, obrzędy ludowe, kulinarne i sportowo-rekreacyjne oraz zintegrowanie społeczności lokalnej np. festyny, biesiady i inne imprezy mające na celu aktywne spędzenie czasu wolnego, w tym dla osób niepełnosprawnych i zacieśnienie więzi społecznej.

Beneficjenci usługi (odbiorcy): społeczność lokalna, w tym osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Przelewice.

Działania w ramach realizacji usługi:

  • zorganizowanie imprezy integracyjnej dla społeczności lokalnej na terenie Gminy Przelewice,

  • zaprezentowanie bogactwa lokalnej tradycji i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego,

  • wspomaganie rodzin w zagospodarowaniu czasu wolnego m.in. poprzez organizowanie działań aktywizujących lokalną społeczność

  • zorganizowanie konkursów i zabaw międzypokoleniowych,

  • program imprezy skierowany do społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych.

Miejsce realizacji usługi: zorganizowanie imprezy integracyjnej dla społeczności lokalnej na terenie Gminy Przelewice.

Czas trwania usługi:

 • zapewnienie programu artystycznego (występy zespołów i solistów w strojach ludowych) przez minimum 4 h,

 • zapewnienie wieczornego spotkania integracyjnego międzypokoleniowe, połączonego z degustacjami lokalnych potraw i ewentualną wspólną zabawową taneczną, wspólnymi śpiewami dla wszystkich uczestników imprezy przez minimum 6h (część zabawowa otwarta dla wszystkich).

Termin realizacji usługi: do 30 dni od momentu podpisania umowy w dniu wolnym od pracy.

Kwota przeznaczona na realizację powyższej usługi wynosi maksymalnie 6.900,00 zł.

Podstawowe wymagania dotyczące imprezy:

 • zapewnienie warunków do przeprowadzenia imprezy (odpowiedni teren, obiekt, nagłośnienie),

 • umożliwienie zaprezentowania się zespołom artystycznym, solistom z terenu Gminy Przelewice,

 • zapewnienie dla min. 200 osób miejsc siedzących, zabezpieczenia medycznego, zaplecza sanitarnego oraz bezpieczeństwa podczas imprezy,

 • utrzymanie ładu i porządku w trakcie imprezy oraz uporządkowanie terenu po jej zakończeniu,

 • przedstawienie szczegółowego harmonogramu imprezy,

 • kampania reklamowa imprezy m.in. poprzez plakaty, ulotki, ogłoszeń w lokalnych mediach np. w prasie, na stronie internetowej z logo PPWOW.

Warunki realizacji zadania:

Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • zapewnienia wysokiej jakości usługi;

 • ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi;

 • zapewnienia zgodności realizowanej usługi z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

 • udokumentowania realizacji usługi (np. kronika ze zdjęciami z imprezy lub film CD i inne);

 • promocji usługi na terenie Gminy Przelewice;

 • przeprowadzenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa publicznego;

 • realizacji usług określonych w ofercie i w umowie/porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą;

 • prowadzenia dokumentacji ponoszonych wydatków dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach zawartego porozumienia;

 • sprawozdania ze zrealizowanej usługi.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie zrealizowana rzeczywista liczba jednostek zdefiniowanych jako: zorganizowanie jednej imprezy integracyjnej, okolicznościowej.

6. Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania realizacji usług, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7. Uprawnieni usługodawcy:

1- Organizacje pozarządowe (NGOs)

2- Organizacje kościelne

3- Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne

4- Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5- Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe

jednostki organizacyjne.

UWAGA! Podmioty (stowarzyszenia, jst), które w swoim statucie/zakresie działalności nie mają świadczenia danych usług, nie mogą do nich startować (z mocy prawa).

Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:

1- usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub

2- usługa będzie realizowana w partnerstwie i innymi usługodawcami.

8. Procedura składania oferty i jej oceny:

 1. Termin złożenia oferty przez potencjalnego Usługodawcę - do 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zaproszenia.

 2. Miejsce złożenia oferty- siedziba Urzędu Gminy w Przelewicach, pokój nr 11

 3. Oferty przygotowane z użyciem formularzy, załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

„Oferta na świadczenie usług: (…)” - tytuł taki sam jak w pkt. 4 - wybrać odpowiedni rodzaj usług, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Oferenta.

9. Ocena oferty:

 • Oceny oferty dokonuje Zamawiający i/lub Komisja Konkursowa, która została powołana przez Wójta Gminy Przelewice Zarządzeniem nr 62/08 z dnia 09.07.2008 r. (z oceny konkretnej usługi należy wykluczyć osoby związane służbowo bądź prywatnie z usługodawcą oraz bezpośrednio zainteresowane wykonaniem tej usługi).

 • Ocenie oferty podlega prawidłowo wypełniony wniosek oraz przedłożone załączniki, a także zgodność z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji.

 • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ustalaniu rankingu będą brane pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpraca z lokalnymi partnerami, oferowana jakość usług, ich innowacyjność, trwałość ora ekonomiczność i efektywność działań zaprezentowanych przez Usługodawcę.

 • Przewiduje się możliwość wyjaśnień i negocjacji szczegółów umowy z usługodawcą (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne). Wyniki negocjacji sporządzone są w formie protokołu.

 • Wyniki oceny sporządzane są w formie protokołu i podpisane przez Zamawiającego i/lub Zespół Oceniający ofertę.

 • O wynikach oceny oferty usługodawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia oferty.

 • Ostateczną decyzją dot. złożonej oferty będzie podpisanie umowy/porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.

10. Kontakt z Zamawiającym: dodatkowych informacji lub wyjaśnień udziela Pani Anna Garzyńska , nr pokoju 2, tel. 091 5643 392, e-mail: promocja@przelewice.pl

11. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz Oferty techniczno-finansowej

 2. Wzór porozumienia/umowy

 3. Wzór sprawozdania

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 18-07-2008 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2008 15:03