Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 1 do zaproszenia nr 1 - oferta techniczna wzor


0x08 graphic
Załącznik Nr 1

Wzór oferty usługodawcy do zastosowania w procedurze CPP

Oferta techniczno - finansowa usługodawcy do zastosowania w procedurze specjalnej CPP o wartości usługi nieprzekraczającej 2.000 euro w ramach PPWOW

CZĘŚĆ I- OFERTA TECHNICZNA

Część I: Informacje dotyczące Usługodawcy

1.Nazwa usługodawcy: ....................................................................................

Telefon/fax: .................................................................................

E-meil: .................................................................................

Adres: .................................................................................

Osoba do kontaktów(np. koordynator) .…………………………..……………....……..

Telefon/fax ……………………………………………………

E-meil ……………………………………………………

2.Informacje dotyczące statutu prawnego oferenta (prosimy załączyć kserokopie wypisu z rejestru- jeżeli dotyczy):

.......................................................................................................................................................

3.Partnerzy usługodawcy (podaj nazwę oraz statut partnera z listy wymienionej poniżej:

uprawnieni Usługodawcy i partnerzy:

  • Organizacje pozarządowe (NGOs)

  • Organizacje kościelne

  • Prywatni usługodawcy :Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

  • Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolniczej

  • Jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe

jednostki organizacyjne)

………………………………………………..............………………………………………

4.Informacje potwierdzające, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Część II: Plan świadczenia usług (usługi)

    1. ZAKRES ZAMÓWIENIA USŁUGI. Nazwa usługi zgodnie z pkt. 4 Zaproszenia do składania ofert

a/ Nazwa usługi: ...............................................................................................................

b/ Cel usługi: ...........................................................................................................................

c/ Odbiorcy usługi : Przedstaw w oparciu o informacje zawarte w pkt.4 Zaproszenia do składania ofert, w miarę dokładnie, kto będzie odbiorcą, jaka będzie ich orientacyjna liczba, jakie cechy wyróżniają daną grupę osób, jakie problemy (bariery) dotykają przyszłych odbiorców usługi (np. dzieci i młodzież, która ma problemy z nauką wywodząca się z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkująca miejscowości XXX i YYY, rodziny, osoby starsze, w wieku 60 i więcej lat, samotne)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d/ Termin i czas realizacji usługi: .................................................................................

e/ Opis miejsc/a świadczenia usług/i :

(np. spotkania integracyjne odbywać się będą w GBP, CKNONW, w OSP, świetlicy środowiskowej lub na otwartej przestrzeni na terenach przyparkowych w miejscowości XXX)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

f/ Działania Wskaż plan realizacji usługi ( usług )

Miesiąc/rok

Opis podejmowanych działań i metod ich realizacji (czynności i/lub nazwa świadczonych usług )

Zaangażowany personel własny w realizację działania ( kto i ile dni/godzin)

Opis aktywnego udziału beneficjentów usługi (jak zostaną włączeni w działania osoby, dla których świadczona będzie usługa)

Opis partnerów w realizacji usługi/usług względem usługodawcy (Kto i dlaczego zostanie włączony)

g/ Zakładane rezultaty usługi: (Opisz co zamierzasz osiągnąć w wyniku realizacji usługi- jakie będą zauważalne efekty i rezultaty dla odbiorców usług/i wskazanych w punkcie c/ oferty ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

h/ Monitorowanie osiągniętych rezultatów- w jaki sposób będzie ustalone (określone ), czy w/w rezultaty zostały osiągnięte oraz w jaki sposób zostanie to udokumentowane? czy uczestnictwo w/w usługach usługodawca zamierza mierzyć np. za pomocą listy obecności, zaś satysfakcję zadowolenie zaświadczonych usług za pomocą np. ankiety, która zostanie przeprowadzona na zakończenie świadczenia usługi. Podaj inne metody mierzenia i dokumentowania świadczonych usług .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.PROMOCJA - W jaki sposób informacja nt. świadczonych usług będzie przekazana potencjalnym odbiorcom i społeczności lokalnej.............................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.TRWAŁOŚĆ USŁUGI - Jakie korzyści przyniesie realizacja w/w usług dla otoczenia (środowiska, sołectwa innych osób nie objętych bezpośrednio usługą np.: dzięki realizacji usługi zostanie zorganizowane miejsce do spotkań integracyjnych dla innych osób z sołectwa, a mianowicie w świetlicy odbywać się będą zebrania mieszkańców lub zorganizowane miejsce na otwartym terenie do spotkań wszystkich mieszkańców gminy np.: zagospodarowanie terenu na park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy). Podaj przykłady takich korzyści...............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ II- OFERTA FINANSOWA

BUDŻET ISŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
___________________________________________________________________________

Definicja jednostki i szacowana liczba jednostek wchodzących w skład oferowanej
usługi :

1.Łącze koszty wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne i opłaty

2.Łączny koszt wynajmu i związane z tym koszty

3.Łączny koszt zakupu lub amortyzacji wyposażenia- maks. 30% wartości projektu?

4.Łączny koszt prac remontowych ( maks. 30% wartości projektu)

5.Dobra nietrwałe i dobra konsumpcyjne

6.Koszty informacji i promocji

7.( wpisać inne proponowane koszty )

8.Łączna Prognozowana Wartość Umowy : (suma powyższych pozycji)

9.Koszt Jednostkowy - łączna Prognozowana Wartość Umowy podzielona przez liczbę jednostek zdefiniowanych powyżej

...................., dnia .................2008 r.

………………………………………………

( data i podpis osoby uprawnionej)

Wypis z rejestru ( ew. pełnomocnictwo do podpisu ofert )

Załączniki (wymień)

1……………………………….

2……………………………….

3……………………………….

4……………………………….

W przypadku składania umowy w partnerstwie z innym uprawnionym podmiotem, należy w tym miejscu wskazać wszystkie podmioty tworzące partnerstwo, dodatkowo należy jasno określić, który z wymienionych podmiotów pełni rolę lidera. W przypadku partnerstwa należy załączyć od ofert pełnomocnictwo dla lidera podpisane przez wszystkie podmioty je tworzące.

Jednostką może być np. czas świadczenia usług (np. liczba godzin/dni w czasie których świadczone będą usługi. Jednostka może zostać również zdefiniowana jako kwota ryczałtowa za realizację określonej usługi - np. jednorazowy dowóz osoby niepełnosprawnej, przeszkolenie 1 osoby.

Pozycje rozpisać szczegółowo.

Suma kosztów odnoszących się do kosztów związanych z remontami oraz zakupem i amortyzacją wyposażenia nie może przekraczać 30 % kosztów projektu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 18-07-2008 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2008 15:17