Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi Programu Integracji Społecznej - Konkurs nr 1/2008


0x08 graphic
Wójt Gminy Przelewice

w dniu 1 sierpnia 2008 r. ogłasza otwarty konkurs nr 1/2008

na realizację usług Programu Integracji Społecznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA REALIZACJĘ USŁUG PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Przelewice uzyskała dotację w wysokości 272.580,56 PLN, część tej dotacji w wysokości 44.994,39 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Przelewice, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Przelewice spośród usług opisanych poniżej.

 1. PROCEDURA

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. „a” Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wybór usługodawcy odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej UG Przelewice w dniu 08.08.2008 r. o godz. 12.00.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej część. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

Zleceniodawca zakłada możliwość podpisania więcej niż jednej umowy/porozumienia w obrębie jednej części.

WARIANTY

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Część I

Usługi dla dzieci i młodzieży:

PROWADZENIE ZAJĘĆ W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY PRZELEWICE

Kwota przeznaczona na realizację wszystkich umów na powyższe zadanie wynosi 34.620,01 zł. Koszt szacunkowy jednej usługi: min. 2.885,00 zł.

Cel realizowanej usługi: integracja i aktywne formy spędzania czasu wolnego od nauki oraz wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Beneficjenci usługi (odbiorcy): dzieci i młodzież z terenu Gminy Przelewice.

Działania w ramach realizacji usługi:

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży m.in. poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych mających wpływ na ich wszechstronny rozwój,

 • organizowanie konkursów i zabaw relaksacyjnych dla uczestników zajęć świetlicowych,

 • organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjno-rekreacyjnych, ewentualnie wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży,

 • wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych poprzez objęcie opieką dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin.

Miejsce realizacji usługi: prowadzenie zajęć na bazie istniejących świetlic środowiskowych, boisk oraz innych obiektów (przystosowanych do prowadzenia tego rodzaju usług).

Czas trwania usługi: zajęcia w świetlicy winny być prowadzone 2 godziny dziennie w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu.

Termin realizacji usługi: 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r.

Kryteria oceny technicznej:

 • zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

 • zatrudnienie do realizacji zadania dotychczasowych opiekunów świetlic środowiskowych lub osób z przygotowaniem pedagogicznym*;

 • przedstawienie programu realizowanych zajęć;

 • dostępność usług 2 razy w tygodniu, popołudniami przez min. 2 godziny;

 • oferta powinna być przygotowana dla min. 15 uczestników;

 • usługodawca powinien określić sposób monitorowania usługi tj. zdjęcia, artykuły prasowe itp.;

 • promocja usługi na terenie Gminy Przelewice;

 • przeprowadzenie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa;

 • dostęp do odpowiedniej bazy lokalowej*;

 • prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków, dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach zawartej umowy/porozumienia;

 • sprawozdanie ze zrealizowanej usługi.

* Zamawiający oceni spełnienie powyższego kryterium dot. zatrudnienia personelu świetlic środowiskowych w oparciu o przedstawione CV, oświadczenie dot. dostępu do odpowiedniej bazy lokalowej.

Część II

Usługi dla rodzin:

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA DLA RODZIN NA TERENIE GMINY PRZELEWICE

Kwota przeznaczona na realizację powyższej usługi wynosi maksymalnie 3.730,84 zł.

Cel realizowanej usługi: Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych rodziców, w tym pomoc rodzinom, w których występują trudności w radzeniu sobie w sytuacjach problemowych.

Beneficjenci usługi (odbiorcy): rodziny z terenu Gminy Przelewice.

Działania w ramach realizacji usługi:

 • program wsparcia dla rodzin (np. zajęcia dla rodziców metodą warsztatową),

 • nauka i doskonalenie prawidłowej komunikacji z dzieckiem,

 • niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Miejsce realizacji usługi: Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach.

Czas trwania usługi:

 • zapewnienie programu wsparcia dla rodzin przez minimum 18 godzin w okresie od września do grudnia 2008 r.

Termin realizacji usługi: od 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r.

Kryteria oceny technicznej:

 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry (np. trener, pedagog)*;

 • zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

 • dostęp do odpowiedniej bazy lokalowej*,

 • przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć;

 • dostępność usług min. raz w miesiącu przez 3 godziny w okresie od września do grudnia 2008 r.;

 • oferta powinna być przygotowana dla min. 15 uczestników;

 • odbiorcy usług powinni otrzymać od oferenta materiały dydaktyczne w liczbie odpowiadającej uczestnikom Projektu;

 • usługodawca powinien określić sposób monitorowania usługi tj. zdjęcia, artykuły prasowe itp.;

 • promocja usługi na terenie Gminy Przelewice;

 • przeprowadzenie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa;

 • prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków, dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach zawartego porozumienia;

 • sprawozdanie ze zrealizowanej usługi.

* Zamawiający oceni spełnienie powyższego kryterium dot. zatrudnienia personelu w oparciu o przedstawione CV, oświadczenie dot. dostępu do odpowiedniej bazy lokalowej.

Część III

Usługi na rzecz osób starszych:

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA OSÓB STARSZYCH

Kwota przeznaczona na realizację powyższej usługi wynosi 6.643,54 zł.

Cel realizowanej usługi: zorganizowanie osobom starszym i samotnym czasu wolnego oraz ich integracja m.in. poprzez wspieranie różnych form twórczości osobistej i zwiększenie aktywności osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci usługi (odbiorcy): osoby starsze, w tym niepełnosprawne z terenu Gminy Przelewice.

Działania w ramach realizacji usługi:

 • zorganizowanie spotkań edukacyjnych i tematycznych oraz udział w wyjazdach integracyjnych połączonymi z prelekcjami specjalistów, w tym na basen, do kina i teatru oraz nad morze itp.;

 • wspomaganie osób starszych, w tym samotnych w zagospodarowaniu czasu wolnego m.in. poprzez organizowanie działań wspomagających różne formy twórczości osobistej,

 • prelekcje specjalistów w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia, radzenia sobie ze stresem, cierpieniem i samotnością, itp.

Miejsce realizacji usługi: teren Gminy Przelewice i wyznaczone miejsca zgodnie z przedłożonym harmonogramem wyjazdów.

Czas trwania usługi:

 • zapewnienie min. 5 wyjazdów na basen (przez min. 2 h - 1 wyjazd)

 • zapewnienie spotkań i wyjazdów integracyjnych, połączonych z prelekcjami specjalistów w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia, radzenia sobie ze stresem, cierpieniem i samotnością, itp. - min. 2 spotkania przez min. 3 h).

Termin realizacji usługi: od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 roku.

Kryteria oceny technicznej:

 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry (np. specjalista ds. rehabilitacji, pedagog)*;

 • zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

 • dostęp do odpowiedniej bazy lokalowej*;

 • zapewnienie min. 5 wyjazdów na basen (przez min. 2 h - 1 wyjazd);

 • zapewnienie spotkań i wyjazdów integracyjnych, połączonych z prelekcjami specjalistów w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia, radzenia sobie ze stresem, cierpieniem i samotnością, itp. - min. 2 spotkania przez min. 3 h);

 • przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć;

 • oferta powinna być przygotowana dla min. 20 uczestników;

 • usługodawca powinien określić sposób monitorowania usługi tj. zdjęcia, artykuły prasowe itp.;

 • promocja usługi na terenie Gminy Przelewice;

 • przeprowadzenie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa;

 • prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków, dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach zawartego porozumienia;

 • sprawozdanie ze zrealizowanej usługi.

* Zamawiający oceni spełnienie powyższego kryterium dot. zatrudnienia specjalistów w oparciu o przedstawione CV, oświadczenie dot. dostępu do bazy lokalowej.

5. Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania realizacji usług, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

6. Uprawnieni usługodawcy:

1- Organizacje pozarządowe (NGOs)

2- Organizacje kościelne

3- Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne

4- Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5- Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe

jednostki organizacyjne.

UWAGA! Podmioty (stowarzyszenia, jst), które w swoim statucie/zakresie działalności nie mają świadczenia danych usług, nie mogą do nich startować (z mocy prawa).

Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:

1 - usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

2- usługa będzie realizowana w partnerstwie i innymi usługodawcami.

 1. Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych ofert w oparciu o następujące dokumenty:

  1. cv personelu realizującego usługi,

  2. oświadczenie lub inny dokument poświadczający możliwość realizacji usługi w danym lokalu,

  3. inne dokumenty przedstawiające minimalne kryteria techniczne warunkujące przystąpienie do realizacji usługi, okazane przez usługobiorcę.

Procedura składania oferty i jej oceny:

 1. Oferty przygotowane z użyciem formularzy, załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Przelewicach 75, 74-210 (sekretariat) w terminie do dnia 22 sierpnia 2008r. do godziny 15.30.

 2. Oferta na realizację określonego zadania winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z tytułem oraz numerem preferowanej do realizacji usługi. Ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

Druki ofert można pobierać na stronie internetowej www.bip.przelewice.pl lub osobiście w UG Przelewice (pok. Nr 2).

8. Ocena oferty:

 • Oceny oferty dokonuje Zamawiający i/lub Komisja Konkursowa, która została powołana przez Wójta Gminy Przelewice Zarządzeniem nr 62/08 z dnia 09.07.2008 r. (z oceny konkretnej usługi należy wykluczyć osoby związane służbowo bądź prywatnie z usługodawcą oraz bezpośrednio zainteresowane wykonaniem tej usługi).

 • Ocenie oferty podlega prawidłowo wypełniony wniosek oraz przedłożone załączniki, a także zgodność z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji.

 • Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 4 etapach:

  • sprawdzenie kwalifikowalności usługodawców,

  • ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych

  • wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).

Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Zamawiający będzie brał pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę,

  • negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).

 • Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy Przelewice oraz na tablicy ogłoszeń.

 • Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 • Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

Kontakt z Zamawiającym:

w celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Anną Garzyńską pod nr tel. 091 5643 392 w.32, e-mail: promocja@przelewice.pl lub osobiście w UG Przelewice (pokoju nr 2).

9. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty,

 2. Wzór umowy/porozumienia,

 3. Wzór sprawozdania.

6

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 01-08-2008 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2008 11:59