Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę


Zarządzenie Nr 15/09

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 20 lutego 2009r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby

przygotowawczej i organizowania egzaminu

kończącego tę służbę.

   Na podstawie art.19 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 , poz.1458 ) zarządzam , co następuje:

§ 1 1. Służba przygotowawcza obejmuje uczestnictwo osoby służbę tę odbywającej , dalej zwanej aplikantem , w pozaszkolnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zajęciach praktycznych.

      2. Zajęcia teoretyczne w których uczestniczy aplikant mają na celu dokształcanie w zakresie wiadomości o państwie, prawie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i funkcjonowania organów samorządu terytorialnego oraz organizacji i funkcjonowania gospodarki narodowej.

      3. Zajęcia praktyczne polegają w szczególności na przygotowywaniu projektów decyzji ,postanowień ,uchwał rady gminy, pism urzędowych nauki obsługi urządzeń technicznych /komputera, drukarki, kserokopiarki, centrali telefonicznej, itp./ i umożliwiają aplikantowi nabycie umiejętności  zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu.

4. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

5. Ramowy zakres służby przygotowawczej określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2 1. W toku służby przygotowawczej aplikant powinien poznać strukturę organizacyjną  i funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych , jak również tryb załatwiania spraw na swoim stanowisku urzędniczym.

     2. W okresie służby przygotowawczej aplikant powinien nabyć umiejętności pracy biurowej , zgodnie z instrukcja kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Gminy.

§ 3.   Czas służby przygotowawczej trwa 3 miesiące.

§ 4 1. Aplikant odbywa służbę przygotowawczą zgodnie z programem ustalonym przez opiekuna aplikanta zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

      2. Program obejmuje zajęcia teoretyczne , o których mowa w § 1 ust .2.

      3. Z przebiegu służby przygotowawczej aplikant sporządza sprawozdanie.

§ 5 1. Służbą przygotowawczą kieruje opiekun aplikanta wyznaczony przez Wójta Gminy .

      2. Opiekun sporządza pisemną opinię o wynikach służby przygotowawczej, odnoszącą się w szczególności do:

1)  wiedzy zawodowej aplikanta oraz umiejętności jej stosowania w praktyce,

2)  obowiązkowości , pracowitości , inicjatywy i punktualności,

3)  zdolności zawodowych,

4)  stosunku aplikanta do współpracowników i interesantów.

 3. Opiekun aplikanta przedstawia swoją opinię wraz ze sprawozdaniem aplikanta o którym mowa w § 4 ust. 3 komisji egzaminacyjnej.

§ 6. 1. Kończący służbę przygotowawczą  egzamin aplikanta przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Wójta Gminy

   2. Komisja składa się z przewodniczącego i dwóch członków -    doświadczonych pracowników urzędu gminy.

§ 7 1. Egzamin odbywa się w formie ustnej , w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji , w obecności opiekuna aplikanta.

    2. Przedmiotem egzaminu jest całość zagadnień wchodzących w zakres programu służby przygotowawczej ,o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2.

   3. Komisja określa wynik egzaminu stopniami „bardzo dobry”,”dobry”,”dostateczny”, albo „niedostateczny”.

      4. Ustalając - zwykłą większością głosów - wynik egzaminu ,komisja bierze pod uwagę opinię opiekuna aplikanta.

      5. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół , podpisany przez wszystkich członków komisji.

      6. Przewodniczący komisji przekazuje protokół egzaminacyjny Wójtowi Gminy.

      7. Wynik egzaminu komisja podaje do wiadomości aplikantowi bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.

      8. Od przebiegu lub wyniku egzaminu aplikantowi służy prawo do złożenia w ciągu 7 dni od uzyskania wiadomości o wyniku egzaminu odwołania do Wójta Gminy. Orzeczenie Wójta Gminy jest ostateczne.

§ 8.  Na podstawie protokołu o którym mowa w § 7 ust.5 Wójt wydaje zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej. Wzór zaświadczenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.  Postanowienia § 6 - 8 stosuje się odpowiednio do pracowników zwolnionych z obowiązku odbywania służby przygotowawczej.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt

mgr Marek Kibała

 

 

                                                    

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 20-02-2009 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 20-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 04-03-2009 08:18