Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XX/174/2009 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 24 lutego 2009 roku. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.UCHWAŁA Nr XX/174/2009

RADY GMINY W PRZELEWICACH
z dnia 24 lutego 2009 roku.

w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 10 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U z 2005 r. Nr 179 poz. 1485, z 2006r.Nr 66, poz. 469, Nr 120 poz. 826, z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 82, poz. 558)
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
. Nakłady na realizacje Programu, o którym mowa w § 1 określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

§ 3
. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4
. Traci moc uchwała Nr XIII/105/2008 Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 26 lutego2008r, w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.

§
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław PijewskiU Z A S AD N I E N I EUstawa z dnia 29 lipca 2005r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii(Dz.U. z 2005r. Nr 179 poz.1485z późzm.) nakłada na samorządy gminne obowiązek realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w trzech obszarach

-profilaktyki

-leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych,

-badań, monitoringu i ewaluacji.

Wójt Gminy opracowuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w celu realizacji powyższych zadań uwzględniając w nim również kierunki działań wynikające z Krajowego Programu.
Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.


Załącznik

do Uchwały Nr XX/174/2009

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 24 lutego 2009r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII NA 2009 ROK

PLAN GMINNEGO PROGRAMUI. Uzasadnienie

II. Epidemiologia narkomani w Polsce.

III. Harmonogram realizacji działań na 2009r.

IV. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

na 2009r.
I. UZASADNIENIE

Podstawowe kierunki działań przewidziane do realizacji w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przelewice na 2009 rok opracowane zostały na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku oraz na podstawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który nakłada na samorządy gminne i samorządy powiatowe realizację zadań w trzech obszarach:

- profilaktyki

- leczenia, rehabilitacji i ograniczenia szkód zdrowotnych,

- badań, monitoringu i ewaluacji.

Środki na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dochód gminy i w części są przekazane na realizację wymienionych zadań.

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

  1. EPIDEMIOLOGIA NARKOMANII W POLSCE I GMINIE

Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV,żółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica). Ryzyko zgonu wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, bezdomność.

Oszacowania liczby narkomanów przeprowadzane różnymi metodami (capture-recapture, benchmark, itp.) sugerują, że w Polsce jest obecnie 32000-60000 narkomanów?, tj. osób używających regularnie narkotyków w sposób powodujący poważne problemy.
Światowa Organizacja Zdrowia w swojej strategii Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku” ( cel 12 obejmujących substancje psychoaktywne - tytoń, alkohol, narkotyki) postuluje, aby do końca roku 2015 rozpowszechnienie używania narkotyków spadło o 25%, a umieralność z powodu ich używania - o 50%. Podkreśla konieczność kompleksowej, zrównoważonej polityki integrującej działania z zakresu ograniczania podaży i popytu. Najnowszy Plan Działania Unii Europejskiej wobec Narkotyków w swoich głównych celach zakłada kontynuację, w walce z narkotykami, zintegrowanego, zrównoważonego podejścia, w ramach, którego ograniczanie podaży i popytu postrzegane są jako elementy wzajemnie wzmacniające się”.

Jego cele obejmują:

- zredukowanie rozpowszechnienia spożycia narkotyków i zmniejszenie liczby nowych konsumentów, zwłaszcza wśród młodzieży do 18 lat,
- zmniejszenie szkód zdrowotnych, w tym umieralności oraz zakażeń HIV, zapaleń wątroby typu B i C,
- zwiększenie liczby skutecznie leczonych,
- zmniejszenie przestępczości związanej z narkotykami,
- ograniczenie procederu prania brudnych pieniędzy i nielegalnego obrotu
prekursorami.

ZACHOWANIA RYZYKOWNE U MŁODYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
Na podstawie danych Posterunku Policji w Lipianach wynika, że na terenie naszej gminy nie ma zdiagnozowanych narkomanów choć nasila się proceder dotyczący handlu i spożywania narkotyków przez osoby małoletnie tj. młodzież gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną.Wyniki Badań prowadzonych przez pedagogów szkół i GKRPA w roku 2007 w ramach kampanii,,Zachowaj Trzeźwy Umysł- 2007”,świadczą o nasilającym się zjawisku występowania problemu narkomanii na terenie naszej gminy. Nie stwierdzono wprawdzie faktu występowania czynnych osób zażywających narkotyki, jednak bardzo duża liczba młodzieży ma dostęp do środków odurzających oraz obniża się wiek dzieci, które miały choćby jeden raz kontakt z narkotykami.
Dzięki ankietom uzyskano informacje o najczęściej stosowanych przez uczniów używkach. Stwierdzono, że młodzież sięga po nie z braku pomysłów na zabicie nudy i jako ucieczkę od problemów. Dzieci nie mają też odpowiedniej wiedzy, która chroniłaby je przed stosowaniem niebezpiecznych środków odurzających i uzależniających. Inspiracją do sięgania po używki jest ponadto środowisko rówieśnicze, bo solidarność z kolegami i koleżankami nie pozwala na odważne mówienie „nie” w sytuacjach ryzykownych. Niekiedy problem pogłębiają dorośli pozwalający dzieciom pić alkohol lub palić papierosy. Są to zarówno rodzice, jak i wychowawcy w szkole, którzy prawdopodobnie nie reagują na te zjawiska; dzieci wypowiadają się na przykład, że piją na dyskotekach. Postawy dorosłych mogą prowadzić do przekonań dzieci i młodzieży, że skoro maja przyzwolenie na picie alkoholu to na zażywanie narkotyków też mają. Młodzież w piciu alkoholu i zażywaniu środków odurzających widzi podstawową formę spędzania wolnego czasu lub sposób na kłopoty. Zdarza się, że młodzi ludzie swoim zachowaniem sondują dorosłych i jeśli nie spotkają się ze zdecydowaną negatywną reakcją na korzystanie ze środków uzależniających, przyjmują to jako pozwolenie, a nawet normę. Badania wykazały, że wśród młodzieży niedojrzałej do odpowiedzialnych decyzji są również osoby, które potrafią

Preferować zdrowy model życia, nie boją się odmówić w sytuacji kontaktu z osobami pijącymi czy zażywającymi narkotyki, a także stanąć w obronie słusznych norm i wartości. Wiedzą już wystarczająco dużo, by bronić się przed uzależnieniami i nie wchodzić w sferę zagrożeń. Na tej młodzieży można się opierać, realizując odpowiednio przygotowane programy i kampanie.

Ankieta pozwoliła na dokonanie diagnozy wśród uczniów i sformułowanie wniosków, co do środków zaradczych i konstruowania programów przeciwdziałania uzależnieniom. Dzięki wypowiedziom uczniów można będzie ukierunkować podejmowane zadania oraz poszerzyć grupy odbiorców o rodziców i środowiska lokalne.
Wypowiedzi wykazały również konieczność i zasadność podejmowania różnorodnych, długofalowych zadań uczących dzieci i młodzież zdrowych form

spędzania wolnego czasu i planowania swojej przyszłości na podstawie czynników chroniących i istniejącego w społeczeństwie systemu wartości i norm.

Kontekst społeczny badania

Od paru lat dostrzega się kryzys w rozwoju moralnym i kulturowym dzieci oraz młodzieży. Dom rodzinny niewystarczająco wspiera emocjonalnie, co powoduje, że osamotnieni młodzi ludzie szukają wsparcia wśród często destruktywnych grup rówieśniczych. Pogłębiający się kryzys wartości lub nawet brak odpowiedniej ich hierarchii powoduje ucieczkę w antywartości, szukanie substytutów powodujących chwilowe zadowolenie i ucieczkę od problemów. Do tego dochodzi niski poziom kulturowy, nieumiejętność wykorzystania wolnego czasu, brak zainteresowań i hobby. Powoduje to nudę i potrzebę szybkiego wyrwania się z niej. Pojawiają się w związku z tym zachowania na granicy patologii, zagrażające zdrowemu stylowi życia i prowadzące do groźnych uzależnień. Ogólnokrajowe badania pokazują rosnące tendencje w postawach zagrażających zdrowiu, rośnie też liczba osób nadużywających narkotyków, alkoholu, popełniających czyny niezgodne z prawem, a związane z przemocą. Demoralizacja wiąże się ze wzrostem liczby nieletnich nadużywających alkoholu. W tych zachowaniach zauważa się, niestety, przewagę dziewcząt. Rocznie policja notuje 20 tys. nowych przypadków demoralizacji wśród dzieci i młodzieży. Pojawia się więcej przestępstw dokonywanych przez osoby poniżej 13 roku życia i nierzadko pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Aby temu zapobiec, konieczne jest wprowadzanie programów uczących dzieci i młodzież zdrowego stylu życia, umiejętności realizowania swoich potrzeb w sposób dojrzały, nienaruszający godności i bezpieczeństwa innych. Mogą temu służyć programy pomagające młodzieży budować spójną hierarchię wartości, właściwe poczucie własnej wartości i akceptację siebie. Programy te podpowiadają też, jak mądrze spędzać czas, by nie naruszać norm społecznych i zapewnić sobie sukces w życiu. Chcąc stymulować rozwój społeczny i moralny,

należy młodzieży stawiać zadania ukierunkowane na wzmacnianiu pozytywnych zachowań, wspierać ją w tym, co dobre, wydobywać z niej to, co najpiękniejsze i najcenniejsze, przygotować do umiejętnych i dobrych wyborów w życiu.

Zadaniem dorosłych (rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowisk lokalnych) jest przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom uczniów, takim jak: zażywanie narkotyków, picie alkoholu, palenie papierosów, stosowanie przemocy itp. Eliminowanie czynników ryzyka może być skuteczne tylko wtedy, gdy wzmocni się czynniki chroniące, do których należą: pozytywne
wzorce zachowań, właściwe i ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego, wprowadzanie zadań wymagających zdrowej rywalizacji opartej na współpracy, przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej.

Zażywanie narkotyków przez młodzież z terenu gminy Przelewice jest zjawiskiem, które z roku na rok pogłębia się. Proceder ten jest szczególnie ,,popularny” w okresie dni wolnych od szkoły tj. weekendy, w okresie świąt, ferii i wakacji. Z obserwacji wynika, iż najbardziej zagrożone występowaniem problemu narkomanii są miejscowości, w których odbywają się dyskoteki , głównie Żuków, Lubiatowo, Przelewice. Do miejscowości tych przyjeżdża młodzież z ościennych gmin, bardzo często z większych miast takich jak Stargard, Szczecin, czy mniejszych - Pyrzyce, Barlinek. Powoduje to, iż nasza młodzież ma większą dostępność do narkotyków. Wzrasta zarówno liczba osób zażywających narkotyki jak i dilerów. Nie mniej jednak problem zjawiska narkomanii dotyczy wszystkich miejscowości gminy Przelewice, albowiem pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, brak pracy a co najważniejsze nieświadomość problemu narkomanii sprawiają, iż często młodzi ludzie w handlu narkotykami odnajdują źródło dochodu.


III. Harmon
ogram realizacji działań na 2009 rok.

Przeciwdziałanie narkomanii obejmować będzie następujące zadania :

Działalność wychowawczą i zapobiegawczą

- finansowanie przedstawień teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży

zagrożonych uzależnieniem,


- wspieranie szkół podstawowych i gimnazjum w rozwijaniu działań

profilaktycznych, w szczególności obejmujących diagnozę problemu

używania narkotyków na terenie szkoły i realizację adekwatnego do potrzeb

programu profilaktycznego,


- wspomaganie działalności szkół, instytucji i stowarzyszeń w rozwiązywaniu

problemów narkomanii.

- wdrażanie programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych.

- organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki narkomanii dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych.

- opracowanie i wdrażanie minimalnego planu zabezpieczenia ambulatoryjnej

opieki zdrowotnej uwzględniającego leczenie i rehabilitację uzależnienia od

narkotyków,


- zapewnienie pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej dla rodzin

dotkniętych problemem narkomanii,

Ograniczanie szkód drogowych spowodowanych używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

-nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

-przeciwdziałanie rozpowszechnianiu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,

- dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc narażonych na działanie dealerów narkotykowych; dyskoteki, lokale gastronomiczne, bary, szkoły itp.

Jednym z warunków powodzenia realizacji zadań określonych w niniejszym programie, a tym samym osiągnięcie zakładanych celów jest m.in. inicjowanie takich działań przez samorząd, szkołę, policję, i inne instytucje przy czynnym wsparciu społeczeństwa gminy Przelewice.

Skuteczność realizacji tego programu opierać się będzie na współpracy z niżej wymienionymi instytucjami;

-Ośrodek Pomocy Społecznej,

-Służba Zdrowia,

-Komenda Powiatowa Policji,

-Sąd rejonowy

-Organizacje pozarządowe,

-Szkoły, Kościół.

IV. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przelewice na 2009 rok realizowany będzie z części wpływów z planowanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku i wynosi 5.000 zł.

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Termin realizacji

realizatorzy

1.

Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

1 200 zł

I- XII 2009
gimnazjum
szkoły podstawowe
świetlice środowiskowe

2.

Profilaktyka w szkole.

1 200 zł

I - XII 2009
gimnazjum
szkoły podstawowe

3.

Motywowanie osoby uzależnionej do leczenia ambulatoryjnego.

1 000 zł

I - XII 2009
GKRPA
grupa wsparcia

4.

Utworzenie grupy wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii

600 zł

I - XII 2009
GKRPA
grupa wsparcia

5.

Szkolenia i delegacje .

1. 000

I - XII 2009
GKRPA

Razem

5. 000 zł

? dane na podstawie badań przeprowadzonych przez Janusza Sierosławskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 02-03-2009 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 02-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2009 09:19