Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Strażnika Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE Nr 650/2009

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Młodszego Strażnika Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikac
h samorządowych (Dz.U Nr 223 poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na trzy stanowiska Młodszego Strażnika Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- członek

 3. Janusz Wójtowicz- członek

 4. Halina Korzeniewicz- członek

 5. Waldemar Gredka- członek

 6. Grażyna Wojciechowska-członek- sekretarz komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przelewicach

 3. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipianach

 4. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 5. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 650/2009

Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 marca 2009r.
w sprawie ogłoszenia naboru na trzy stanowiska

Młodszego Strażnika Miejskiego

w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

Na stanowisko urzędnicze Młodszego Strażnika Miejskiego w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

I . Wymagania niezbędne, strażnikiem może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.

 2. Ukończyła 21 lat.

 3. Korzysta z pełni praw publicznych.

 4. Posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 5. Posiada, co najmniej roczny staż pracy.

 6. Nie była karana sądownie.

 7. Ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Obligatoryjnie uprawniona- prawo jazdy kat. B.

 2. Predyspozycje osobowościowe- asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura osobista, szybkość podejmowania decyzji.

 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu terytorialnego, Kodeksu Wykroczeń.

 1. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Zadania główne- wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych realizowane w Gminie Pyrzyce, Przelewice, Lipiany.

1)patrolowanie zagrożonych rejonów,

2) podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
3) kontrolowanie przestrzegania oraz egzekwowanie wykonywania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,
a w szczególności:

a) porządku i czystości na terenie Gmin,

b) wykonywanie zadań i obowiązków przez administratorów, gospodarzy i właścicieli lokali pod względem utrzymywania porządku i czystości,

c) porządku i estetyki obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

d) oznakowania i oświetlenia ulic oraz posesji, w tym znaków drogowych, jak również estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń,

e) prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego, na targowiskach i placach targowych,
f) przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz z aktów prawa miejscowego,

g) stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

4) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w prawie
o ruchu drogowym,

5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem, przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) udzielanie pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych,

8) udział w ochronie obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gmin,

10) ściganie sprawców wykroczeń poprzez:

a) udzielanie pouczeń,

b) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,

c) dokonywanie czynności wyjaśniających oraz sporządzanie wniosków o ukaranie
w sprawach o wykroczenia do Sądu Grodzkiego lub innych organów,

11) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do Policji,

12) prowadzenie komputerowej bazy danych oznakowanych psów na Gminach.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny + CV.

 3. Kserokopia dowodu osobistego.

 4. Kserokopia książeczki wojskowej (do wglądu w dniu posiedzenia konkursowego).

 5. Oświadczenia o:

  • korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

  • prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż.

 • W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Młodszego Strażnika Miejskiego
  w Pyrzycach
  , pracownik zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia
  o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  Dokumenty należy składać do dnia 20 marca 2009 r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu

  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiemMłodszy Strażnik Miejski w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach”

  Na adres:

  Urząd Miejski w Pyrzycach

  Ul. Plac Ratuszowy 1

  74-200 Pyrzyce

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 26 marca 2008r.,

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

  4

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 11-03-2009 10:32
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2009
  Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 11-03-2009 10:32