Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/196/2009 r. RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Przelewice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


UCHWAŁA NR XXII/196/2009 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie: emisji obligacji Gminy Przelewice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1506, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 157, poz. 1316, Nr 249, poz.2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Gmina Przelewice wyemituje 200 (słownie: dwieście) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony, 00/100).

 2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

 3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 100 osób.

 4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji będą zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku.

§ 3.

Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w 2009 według poniższego harmonogramu:

 1. seria A na kwotę 400.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 2. seria B na kwotę 400.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 3. seria C na kwotę 400.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 4. seria D na kwotę 400.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 5. seria E na kwotę 400.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

§ 4.

 1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2009 - 2015.

 2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.

 3. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Przelewice.

 4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 5.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Przelewice uzyskanych w latach 2009 - 2015.

§ 6.

 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. obligacje seria A nie później niż w dniu 31.12.2011 r.

  2. obligacje seria B nie później niż w dniu 31.12.2012 r.

  3. obligacje seria C nie później niż w dniu 31.12.2013 r.

  4. obligacje seria D nie później niż w dniu 31.12.2014 r.

  5. obligacje seria E nie później niż w dniu 31.12.2015 r.

 1. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 2. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7.

 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym w okresach kwartalnych, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 3M, powiększonej o marżę banku.

 2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 8.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

 2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 04-05-2009 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2009 09:32