Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/204/2009 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów


Uchwała Nr XXII/204/2009

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów

Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Ustala się, że sołtysom na terenie Gminy Przelewice przysługuje dieta ryczałtowa w wysokości 150 zł miesięcznie za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją.

2. Dieta w wysokości określonej w ust 1 obejmuje również zwrot kosztów podróży w granicach administracyjnych gminy.

§ 2

1.      Dieta ulega obniżeniu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności sołtysa na sesji rady o 25% za każdą sesję, przy czym podstawą do stwierdzenia nieobecności jest brak podpisu sołtysa na liście obecności lub odnotowane w protokole opuszczenie przez niego sesji w trakcie realizacji porządku obrad bez uzyskania zgody rady.

2.      W przypadku upływu kadencji w trakcie trwania miesiąca, dieta przysługuje sołtysom poprzedniej i nowej kadencji proporcjonalnie do okresu jej trwania.

3.      Wypłata diety może zostać wstrzymana przez Wójta w przypadku, gdy sołtys z własnej winy nie realizuje określonych w statucie sołectwa zadań, w przypadku nieobecności sołtysa w miejscu zamieszkania trwającej dłużej niż dwa miesiące, jak również w przypadku choroby, uniemożliwiającej mu pełnienie zadań, trwającej dłużej niż dwa miesiące.

§ 3

Sołtysom sprawującym jednocześnie mandat radnego, pobierającym dietę na podstawie niniejszej uchwały, przysługuje również dieta ustalona dla radnych na mocy odrębnej uchwały.

§ 4

1.      Dietę, o której mowa w § 1 wypłaca się miesięcznie z dołu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca na podstawie listy wypłat diet sporządzonej w oparciu o listę obecności na sesjach rady gminy, z tym, że kwota diety zostaje wypłacona w zaokrągleniu do pełnych złotych.

2.      W przypadku upływu kadencji w trakcie trwania miesiąca:

1)      dieta dla ustępującego sołtysa, obliczona w sposób określony w § 2 ust. 4, jest wypłacana do 10 dni po zakończeniu kadencji;

2)      dieta dla obejmującego funkcję sołtysa, obliczona w sposób określony w § 2 ust. 4, może zostać wypłacona w terminie określonym w ust. 1 lub wraz z dietą za pierwszy pełny miesiąc kadencji;

3)      Jeśli na kolejną kadencję zostanie wybrany dotychczasowy sołtys, wówczas dieta za miesiąc, w którym upłynęła kadencja wypłacana jest w całości w terminie określonym w ust. 1.

§ 5

Na umotywowany wniosek sołtysa Wójt może wyrazić zgodę na zwrot kosztów podróży służbowej lub uczestnictwa w szkoleniu, na zasadach analogicznych jak dla pracowników Urzędu Gminy w Przelewicach.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XVI/134/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 04-05-2009 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2009 09:39