Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 92/09 Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Opiniująco - Doradczej i ustalenia regulaminu jej pracy


Zarządzenie nr 92/09

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Opiniująco - Doradczej i ustalenia regulaminu jej pracy

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. Nr 96 poz.873, z późn. zm.) oraz art.10 ust.1 „Zasad współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/05 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 01 marca 2005 r., zarządzam, co następuje:

* 1. Powołuję Komisję Opiniująco-Doradczą w składzie:

  1. z ramienia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

 1. Krzysztof Kędziora - członek Przelewickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy szanse”,

 2. Ryszard Niewiadomski - Prezes LKS „Wicher” Przelewice

  1. z ramienia Rady Gminy:

  1. Maria Ziarkowska - Wiceprzewodnicząca Rady,

  2. Marian Świderski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa.

  1. z ramienia Wójta Gminy:

 1. Janusz Wójtowicz - Sekretarz Gminy,

 2. Anna Garzyńska - Inspektor, pełnomocnik Wójta ds. organizacji pozarządowych.

* 2. Regulamin działania Komisji OD stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Oświadczenie członka Komisji OD stanowi załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

* 4. Tracą moc zarządzenie nr 72/2006 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Opiniująco-Doradczej i nr 118/2008 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Opiniująco-Doradczej.

* 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 92/09

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 24 września 2009 r.

REGULAMIN PRAC

KOMISJI OPINIUJĄCO - DORADCZEJ

 1. Komisja Opiniująco-Doradcza, zwana dalej Komisją OD jest zespołem doradczo - opiniującym, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu terytorialnego Gminy Przelewice.

 2. Formy udziału Komisji OD w działaniach samorządu, zawarte są w rozdziale IV art. 10 „Zasad współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

 3. Komisja OD, powoływana przez Wójta Gminy, składa się z 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wybranych przez te organizacje i podmioty na spotkaniu ogólnym (przy czym wybrani reprezentują co najmniej dwa charakterystyczne obszary działania, wyznaczone zakresem prac organizacji i podmiotów, które reprezentują), 2 przedstawicieli reprezentujących Radę Gminy w Przelewicach oraz 2 przedstawicieli wskazanych przez Wójta.

 4. Każdy członek Komisji OD, przed rozpoczęciem działalności Komisji, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 5. Komisja OD zbiera się na posiedzeniach inicjowanych przez Przewodniczącego Komisji OD lub na wniosek co najmniej 3 członków Komisji działających w porozumieniu.

 6. Każdy z członków Komisji OD informowany jest o terminie posiedzenia telefonicznie bądź listownie, co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

 7. W posiedzeniach Komisji OD muszą uczestniczyć co najmniej 4 osoby. Brak określonej liczby osób na posiedzeniu Komisji OD powoduje konieczność zwołania kolejnego.

 8. Posiedzenia Komisji OD prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.

 9. Protokoły posiedzeń Komisji OD, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze akt Urzędu Gminy.

 10. W pracach Komisji OD nie mogą brać udziału osoby, związane z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj. takie, które uzyskują w nich przychody, są członkami, wolontariuszami, członkami władz podmiotów ubiegających się o dotację oraz członkami władz związków stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotację.

 11. Opinie Komisji OD są formułowane na zasadzie konsensusu, a w przypadku nie możności uzyskania konsensusu, zwykłą większością głosów. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej Wójtowi Gminy Przelewice.

 12. Posiedzenia Komisji OD są protokołowane przez sekretarza Komisji OD.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 92/09

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 24 września 2009 r.

OŚWIADCZENIE

CZŁONKA KOMISJI OPINIUJĄCO - DORADCZEJ

Oświadczam, co następuje:

 1. W terminie od………….. do dnia dzisiejszego byłem/jestem związany stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem przychód (np. umowa o pracę, umowa - zlecenie, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

 1. nie byłem,

 2. byłem/jestem (wymień z jakimi):

.....................................................

.....................................................

 1. Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu - funkcja):

 1. ......................................................

 2. ......................................................

 3. ......................................................

 1. Jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu - charakter członkostwa - np. zwykły, wspierający, honorowy):

 1. .......................................................

 2. .......................................................

 3. .......................................................

 1. Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

 1. .......................................................

 2. .......................................................

 3. .......................................................

 1. W razie zmiany jakiejkolwiek z informacji, podanej w moim oświadczeniu, zobowiązuję się do złożenia nowego oświadczenia we wskazanej formie. Nowe oświadczenie zostanie przeze mnie złożone w terminie najpóźniej 3 tygodni od zajścia zmian. Złożenie oświadczenia nie może nastąpić po przystąpieniu do pracy Komisji Oceniającej, opiniującej wnioski o dotacje.

Przelewice, dnia.................................... ................................

(podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 25-09-2009 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Janusz Wójtowicz 26-09-2009 08:36