Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/240/09 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXVIII/240/09

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 49.100,00

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.000,00 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75416 Straż miejska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

od osób fizycznych 20.000,00 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1.700,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych 24.400,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 49.100,00

w tym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01030 Izby rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.193,00 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000,00 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.700,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.400,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.807,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 10:23