Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/246/09 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


UCHWAŁA NR XXVIII/246/09

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23 poz.136, Nr 192 poz.1381, z 2008 r. Nr 54 poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168, poz.1323) Rada Gminy w Przelewicach uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest gmina, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych na cele, o których mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

  1. przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 3,00 zł,

  2. przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł.

 1. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do zajęcia poboczy, chodników, placów, zatok postojowych autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

 2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości - 1,50 zł.

 3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 4. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 traktowane jest jako zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 3. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat rocznych, jeżeli zajęcie obejmuje:

 1. jezdnię- 40,00 zł,

 2. pozostałe elementy pasa drogowego na obszarze zabudowanym - 20,00 zł,

 3. pozostałe elementy pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł.

2. Opłaty, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

   1. na obszarze zabudowanym - 0,30 zł,

   2. poza obszarem zabudowanym - 0,25 zł,

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,35 zł,

 2. reklamy - 1,00 zł.

§ 5. Termin, w którym należy uiścić opłaty ustalone niniejszą uchwałą, określony zostanie każdorazowo w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVI/231/09 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 29.09.2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 10:28