Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/238/09 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2010.

Uchwała Nr XXVIII/238/09

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości     -  17.897.963 zł,
z tego:

1)   dochody bieżące           -         12.593.657 zł,

2)   dochody majątkowe   -           5.304.306 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości    -    21.933.491 zł,
z tego:

1)   wydatki bieżące        -         13.136.701 zł,

2)   wydatki majątkowe        -           8.796.790 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości     -  4.035.528 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)   sprzedaży papierów wartościowych        -     2.500.000 zł,

2)   nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych      -    1.535.528 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

1)   przychody    -          4.500.000 zł,

2)   rozchody   -    464.472 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości  -     5.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu

zarządzania kryzysowego      -     5.000 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1)   zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2)   zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6)
w wysokości         -             260.073 zł,
z tego w ramach funduszu sołeckiego       -              260.073 zł,

§ 8. 1.Ustala się dochody w wysokości    -               50.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości   -               67.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości   -      5.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1)   inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych (Załącznik Nr 7) w wysokości -          8.796.790 zł,

2)   realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8)    -  6.818.657 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

1)   inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych  ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,

2)   realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9)
w wysokości:

1)   przychody     -          1.342.544 zł,

2)   wydatki    -          1.342.544 zł.

§ 12. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 10) w wysokości:

1)   przychody   -     12.000 zł,

2)   wydatki    -       16.000 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

do kwoty       -      200.000 zł,

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości w nim określonej.

 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania poręczeń i gwarancji do maksymalnej wysokości 312.000 zł.

§ 16. Ustala się dotacje:

1)   dla jednostek sektora finansów publicznych:

a.       podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości    -   188.662 zł,

b.      przedmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości     -   249.474 zł,

2)   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

    celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego

dotacji (Załącznik Nr 13) w wysokości   -   128.597 zł,

 

§ 17. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)   dokonywania zmian w planie wydat­ków:

a.       na wynagrodzenia,

b.      majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3)   zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

4)   przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Pijewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 12-05-2010 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 12-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 12-05-2010 15:16