Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2013 roku.


0x01 graphic

0x01 graphic

Internet: www.przelewice.pl

e-mail: gmina@przelewice.pl

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

SPIS TREŚCI INFORMACJI

Spis treści informacji……………………………………………………................................s.2

I. Wstęp. ..........................................................................................................................s.3

II. Sprawy organizacyjno-społeczne. ...............................................................................s.3

III. Oświata, kultura i sport. ...........................................................................................s.5

IV. Działalność inwestycyjna gminy. ...............................................................................s. 7

V. Zamówienia publiczne, informatyzacja urzędu, Biuletyn Informacji

Publicznej i strona internetowa. ................................................................................ s.9

VI. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne………………..……. s. 10

VII. Promocja i aktywizacja przedsiębiorczości i samorządności. ...................................s.11

VIII. Gospodarka nieruchomościami w gminie. ...............................................................s. 15

IX. Rolnictwo, leśnictwo, melioracje i ochrona środowiska. ..........................................s.16

X. Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego. ......................................................s.17

XI. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. ...............................................................s. 18

XII. Realizacja zadań rzeczowo - finansowych

Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. ............................................................s. 20

XIII. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. .............................................................s. 29

XIV. Podsumowanie. .........................................................................................................s. 30

I. WSTĘP

W niniejszym opracowaniu poniżej przedstawiam informację, w której opisuje się w sposób szczegółowy zakres zadań rzeczowych w różnych dziedzinach działalności samorządu gminnego, jakie były realizowane w naszej gminie w I półroczu 2013 r.

Szczegółową informację finansową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. przedstawiono w odrębnym dokumencie, w kształcie zgodnym z ustawą o finansach publicznych.

II. SPRAWY ORGANIZACYJNO - SPOŁECZNE

W omawianym okresie wydałem 50 zarządzeń, które dotyczyły między innymi następujących spraw: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy; wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Przelewice; wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Przelewicach; wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.; ustalenia planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2013; zmianie zarządzenia nr 5/2013 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.; powołania Zespołu roboczego d/s opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2014-2020; powołania Komisji; wyznaczenia opiekuna aplikanta odbywającego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przelewicach; ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej oraz przyjęcia jego regulaminu; zarządzenia wyboru sołtysa; powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku; ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat w tym związanych w gminie Przelewice; ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie ,,Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice- Etap II”; ,, Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą: ,,Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice- Etap II”; ,, Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przelewice”; ,, Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2013/2014”; ,,Przebudowa i budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 224 obręb Żuków”, ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą: Przebudowa i budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 224 obręb Żuków”, ,,Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014”; zmieniające zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa; zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice; powołania zespołu autorskiego do opracowania planu obrony cywilnej gminy; ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej oraz przyjęcia jego regulaminu; zmian budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2013; zarządzenia wyboru sołtysa; zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach; wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Przelewicach elektronicznego obiegu dokumentów; przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przelewice; zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2013; uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Przelewice nr 20/2013 z dnia 13 marca br.; przeprowadzenia likwidacji przedmiotów nietrwałych będących na stanie SP Kłodzino; ustalenia przerwy wakacyjnej w Punkcie Przedszkolnym w Przelewicach; zarządzenia wyborów uzupełniających rady sołeckiej; powołania Zespołu Roboczego.

Po złożonej przez Panią Joannę Jackowiak Sołtys Sołectwa Laskowa rezygnacji z funkcji sołtysa w dniu 6 maja odbyły się wybory nowego Sołtysa. Nowym Sołtysem Sołectwa została Pani Teresa Sendłak. Liczba osób uprawnionych do głosowania na dzień 06.05 br. ; Laskowo 126, Wołdowo 80. W głosowaniu wzięło udział 35 osób.

W omawianym okresie w wyniku złożonych wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniono w ramach prac interwencyjnych 16 osób, robót publicznych 8 osób. Przyjęto w celu odbycia stażu 12 osób z czego 2 osobom przedłużono staż o 1 miesiąc. W związku z długotrwałą nieobecnością pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim zatrudniono osobę w ramach umowy na zastępstwo. Umowa wygasła z chwilą powrotu pracownika do pracy.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzane były listy wypłat dla strażaków za udział w zdarzeniach. Dokonano przygotowań organizacyjnych związanych z udziałem jednostek OSP z terenu naszej gminy w międzygminnych zawodach sportowo - pożarniczych, które odbyły się 22 czerwca br. w miejscowości Zaborsko gm. Warnice. W klasyfikacji generalnej międzygminnej I miejsce zajęła jednostka z Przelewic, II miejsce jednostka z Lubiatowa, III jednostka z Warnic. Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego typ EC 3600GN - moc 3,6kW dla jednostki OSP Przelewice, przeprogramowania radiotelefonów na kanał B112 w jednostkach OSP Przelewice, Lubiatowo i Jesionowo oraz naprawy selektywnego systemu sterowania syreną w OSP Lubiatowo.

W zakresie ochrony zdrowia podstawową opiekę zdrowotną zapewnia SP ZOZ w Przelewicach oraz stomatolog w ramach swojej indywidualnej praktyki. W ramach dodatkowych działań zorganizowano i przeprowadzono następujące badania:

W zakresie spraw związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej wprowadzono do niej 10 wniosków o wpis, 12 wniosków o zawieszenie, 11 wniosków o zmianę wpisu, 5 wniosków o wznowienie oraz 12 o wykreślenie.

W związku ze złożonymi oświadczeniami o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2012 naliczono opłaty dla 23 punktów sprzedaży. Wydano 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz zezwolenie okresowe dla Ogrodu Dendrologicznego w związku z upływem terminu ważności na który było wydane.

Wydano 3 decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z : 1 - z tytułu zawieszenia działalności gospodarczej, 1 - z powodu likwidacji punktu sprzedaży, 1 - nie dokonano opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przygotowywano materiały na Sesje Rady Gminy oraz wykonywano prace związane z dokumentacyjnym zakończeniem Sesji. Odsłuchano i napisano 14 protokółów z posiedzeń Komisji oraz 6 protokółów z Sesji.

Dokonano analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych a następnie przekazano je do Urzędu Skarbowego oraz na stanowisko merytoryczne w Urzędzie celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sporządzano szereg sprawozdań wymaganych przepisami prawa z zakresu spraw kadrowo-osobowych, samorządu oraz z zakresu wydanych zezwoleń o sprzedaży napojów alkoholowych.

 1. OŚWIATA, KULTURA, SPORT.

W omawianym okresie wspólnie z Referatem Budżetu i Finansów przeprowadzona została analiza poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Sprawozdanie z w/w analizy zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Rady Gminy Przelewice, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pyrzycach oraz dyrektorów szkół gminy Przelewice.

Sporządzono sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych w 2012 roku na realizację zadań: wyprawki szkolnej, stypendiów i zasiłków szkolnych, awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto rozliczono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Powyższe sprawozdania przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Dokonano weryfikacji danych dotyczących szkół prowadzonych przez gminę Przelewice (liczba dzieci, liczba etatów nauczycieli) i przesłano do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 28 stycznia do 10 lutego br. trwały ferie zimowe. Świetlice środowiskowe i szkoły z terenu gminy przygotowały oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci.

20 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji d/s przyznawania stypendiów za wyniki w nauce. Komisja rozpatrzyła 23 wnioski, z tego 2 nie spełniły wymogów określonych w regulaminie. Z 21 pozytywnie zaopiniowanych wniosków 2 dotyczyły wyników uczniów, którzy osiągnęli w gimnazjum średnią ocen 5.0 i powyżej, 4 uczniów, którzy uzyskali w szkole ponadgimnazjalnej średnią ocen 4,8 i powyżej, 15 studentów, którzy uzyskali na studiach średnią ocen 4,5 i powyżej. Stypendia przyznane zostały na okres
5 miesięcy w następujących wysokościach miesięcznych: 70 zł - uczniowie gimnazjum,
110 zł - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 230 zł - studenci.

Podpisane zostało porozumienie z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie trybu przekazywania w 2013 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia. Ponadto zawarto umowę z rodzicem dziecka niepełnosprawnego określającą zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły środkami komunikacji publicznej.

Wprowadzono do Systemu Informacji Oświatowej dane z Punktu Przedszkolnego w Przelewicach według stanu na 30 marca 2013 r. Ponadto ze wszystkich szkół zebrano, scalono i przekazano zbiorcze dane SIO do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Na bieżąco wprowadzano dane dziedzinowe do nowej wersji Systemu Informacji Oświatowej z Punktu Przedszkolnego w Przelewicach.

Współorganizowano z Oddziałem Gminnym Związku OSP RP w Przelewicach eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”, które odbyły się 26 marca br.

W szkołach podstawowych w dniu 4 kwietnia br. odbył się sprawdzian szóstoklasisty, a 23, 24 i 25 kwietnia 2013 r. uczniowie gimnazjum pisali egzamin gimnazjalny w częściach: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języków obcych.

Do 30 kwietnia br. dyrektorzy szkół przedłożyli projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014, które 28 maja br. zostały zatwierdzone.

Sporządzono informację prezentującą potrzeby gminy w zakresie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”. Informację przesłano do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Przygotowano organizację dowozów uczniów do OREW w Nowielinie i SOSW w Pyrzycach na rok szkolny 2013/2014.

Na prośbę MEN na bieżąco trwał monitoring rekrutacji dzieci sześcioletnich, które od września br. będą uczniami I klasy szkoły podstawowej, informacje przekazywano do KO w Szczecinie.

Przeprowadzono analizę wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2013 roku na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, (obowiązek określony w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela). W wydatkach ujęto 6/12 trzynastki oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.

Stopnie awansu zawodowego

Średnioroczna struktura zatrudnienia
w gminie

Średnie wynagrodzenie osiągnięte w gminie Przelewice

Średnie wynagrodzenie określone w art. 30a Karty Nauczyciela

Nauczyciel stażysta

1,81

2.113,83

2.717,59

Nauczyciel kontraktowy

6,89

3.306,49

3.016,52

Nauczyciel mianowany

18,98

4.027,48

3.913,33

Nauczyciel dyplomowany

28,80

5.190,34

5.000,37

Wydarzeniami, które odbyły się w Gminnym Centrum Kultury w okresie od 28.01.2013 r. do 30.06.2013 r. były:

 1. Wieczorek ostatkowy Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów.

 2. Rajd Karnawałowy Nordic Walking z zabawą karnawałową.

 3. Spotkanie handlowców : szkolenie dotyczące sprzedaży alkoholu.

 4. Spotkanie z mieszkańcami i pomoc w wypełnianiu deklaracji dotyczących zbiórki odpadów.

 5. Spotkanie z dziećmi i rodzicami dotyczące rozpoczęcia działalności kółka teatralno-recytatorskiego.

 6. Spotkanie pszczelarzy

 7. Zebranie Rady Sołeckiej.

 8. Sesje Rady Gminy.

 9. Próby zespołu muzycznego „Igła”.

 10. Bezpłatne warsztaty pielęgnacyjne.

 11. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 12. Impreza z okazji Dnia Kobiet .

 13. Szkolenie rolników.

 14. Powstanie „Teatru Młodego Aktora”.

 15. Spotkanie Rady Sołeckiej z mieszkańcami.

 16. Próby zespołu muzycznego „Igła”.

 17. Spektakl „Teatru Młodego Aktora” pt. ”Powitanie wiosny”

 18. Majówka Sołectwa Przelewice .

 19. Spotkania władz gminy z mieszkańcami w sprawie powstania fermy norek.

 20. Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu Gminy.

 21. Biesiada Rodzinna -spotkania z folklorem.

 22. Prezentacja produktów zdrowotnych firmy Mat-Medic.

 23. Zlot pojazdów zabytkowych.

 24. Sesja popularno-naukowa „Olimpijskie idee sportowe”.

 25. Bieg Dnia Olimpijskiego.

Ponadto odbywają się zajęcia fitness „ZUMBA” dla dzieci i osób dorosłych. W czwartki spotyka się Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Natomiast w dwa piątki każdego miesiąca w GCK spotyka się „Grupa Wsparcia”. Na piętrze GCK swoje spotkania mają dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Przelewicach. Dwa razy w tygodniu próby „Teatru Młodego Aktora”.

 1. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GMINY

Zakończone inwestycje:

 • Budowa zespołu boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie - etap II;

 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Topolinku;

 • Utwardzenie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach w ramach wykonania Miasteczka Ruchu Drogowego ( rowerowego);

 • Utwardzenie terenu wraz z budową ogrodzenia przy Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach;

 • Utwardzenie terenu i budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rosinach”.

Trwa realizacja:

  • Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno - kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - etap II, obejmujące swym zakresem: budowę systemu kanalizacji sanitarnej w m. Kluki i Oćwieka wraz przesyłem do m. Kosin, budowa sieci wodociągowej w m. Przywodzie oraz odcinka sieci wodociągowej w m. Lubiatowo, montaż prasy do odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków w Przelewicach.

Dokonano przeglądów gwarancyjnych zadań:

  • Budowa zespołu boisk sportowych w Lubiatowie;

  • Budowa zespołu boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Kłodzinie i Jesionowie;

  • Adaptacja pomieszczeń ma punkt biblioteczny, świetlicę wiejską, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie - Etap II;

  • Rozbudowa pozioma i przebudowa szatni na stadionie ,,Wicher'' obejmująca dobudowania zadaszenia nad wejściem, usytuowanego na dz. nr 63 w obr. Przelewice

Dokonano do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę zadań:

 • Przebudowa i częściowa budowa ogrodzenia na dz. nr 63 i demontaż ogrodzenia na dz. nr 62, obr. Przelewice;

 • Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Płońsko, dz. nr 76/3;

 • Przebudowa boiska sportowego w m. Żuków - dz. nr 132/1;

 • Utwardzenie terenu i remont istniejącego parkingu i zjazdu na działkach 210/28 i 210/38 obr. Przelewice;

Gmina rozliczyła i jest w trakcie rozliczeń zadań dofinansowanych z UE:

  • Budowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach;

  • Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno - kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - etap I;

  • Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Rosinach - uzyskano dofinansowanie w kwocie 340 351,00 zł;

  • Budowa zespołu boisk sportowych w Lubiatowie;

  • Budowa zespołu boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Kłodzinie i Jesionowie;

  • Złożono sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z realizacji oraz osiągniętych efektów zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 634001Z w Kosinie, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1576Z do cmentarza.

Wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

 • Złożony wniosek do LGD Lider Pojezierza o dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lucinie w celu powstania Punktu Kultury i Informacji Rolniczej” znalazł się na liście projektów wskazanych przez LGD do finansowania. Trwają uzupełnienia do wniosku przekazanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowany koszt całkowity projektu 631 969,43 zł, planowana kwota dofinansowania 415 047,00 zł.

 • W związku z niepodjęciem przez Radę Gminy Przelewice uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 zrezygnowano z dofinansowania zadania pn. „ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Jesionowo wraz z przesyłem do m. Lucin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dokumentacje projektowe:

 • Trwają procedury związane z opracowaniem dokumentacji projektowej boiska sportowego w Przywodziu, trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i dokonaniem zgłoszenia robót.

 • Trwają procedury związane z opracowaniem dokumentacji i zgłoszeń budowlanych zadań: Budowa altany turystycznej w Przelewicach - dz. nr 9/48, Budowa placu zabaw w m. Myśliborki, Budowa placu zabaw i boiska sportowego w m. Wołdowo, Budowa boiska do statkówki plażowej w m. Kluki.

 • Złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego podtrzymującego decyzję wnoszącą sprzeciw Starostwa Powiatowego w Pyrzycach na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 212, obr. Przelewice” ( droga przy Urzędzie Gminy w Przelewicach).

W omawianym okresie wydano 18 decyzji o warunkach zabudowy, 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wpłynęło 19 wniosków o ustalenie warunków zabudowy i 2 wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zostało wydanych 38 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice.

26 lutego 2013 r. na wniosek Spółki „DOMREL” podjęto uchwałę Nr XXII/195/2013
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębach geodezyjnych: Lucin, Jesionowo, Topolinek.

23 kwietnia 2013 r. podjęto uchwały o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębach geodezyjnych:

-Ukiernica (dz. nr 45/1) uchwala nr XXV/210/2013,

-Ślazowo (dz. nr 7/21) uchwała Nr XXV/211/2013,

-Myśliborki (dz. nr 66 i 67) uchwała nr XXV/212/2013.

21 maja 2013 r. podjęto uchwałę nr XXVI/214/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie Przelewice dla działek nr 87/1, 87/2, 88/3, 88/4, 88/6.

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, INFORMATYZACJA URZĘDU, BIULETYN

INFORMACJI PUBLICZNEJ I STRONA INTERNETOWA

Przeprowadzone postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz postępowań w trybie zapytania ofertowego w roku 2013

Zamówienia publiczne:

1. „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap II”. Przetarg nieograniczony. Część 1 Zamówienia: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SEWEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Cena: 353.972,22 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze). Część 2 Zamówienia: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SEWEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Cena: 1.558.469,43 złotych (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści trzy grosze). Część 3 Zamówienia: EKOFINN Sp. z o.o. z siedzibą w Baninie Cena: 296.430,00 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych).

2. "Utwardzenie terenu i budowa ogrodzenia na terenie Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach”. Zapytanie ofertowe. Wykonawca: Zakład Budowlany Zbigniew Gołaszewski z siedzibą w Przelewicach. Cena: brutto 46.740,00 złotych (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych)

3. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap II”. Przetarg nieograniczony. Wykonawca: „BUD-MAR” Marek Skierski z siedzibą w Moczkowie. Cena: 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).

4. „Utwardzenie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach w ramach wykonania Miasteczka Ruchu Drogowego (rowerowego)”. Zapytanie ofertowe. Wykonawca: Zakład Budowlany Zbigniew Gołaszewski z siedzibą w Przelewicach. Cena: brutto 42.974,56 złotych (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy)

5. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przelewice". Zapytanie ofertowe. Wykonawca: Jackowski Studio z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Cena: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

6. „Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przelewice”. Przetarg nieograniczony. Wykonawca: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach. Cena: 60,48 PLN za 1 m ? wywiezionych odpadów.

7. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2013/2014” część I i II Zamówienia. Przetarg nieograniczony. Wykonawca: Firma Usługowo-Transportowa „MM” Mieczysław Mularczyk z siedzibą w Przelewicach. Cena za obie części zamówienia: 263.304,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote).

Do Biuletynu (www.bip.przelewice.pl ) przekazano informacje publiczne, w tym :

- wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy Przelewice,

- zatwierdzony przez Radę Gminy protokół z sesji,

- zarządzenia,

- informacje międzysesyjne,

- sprawozdanie roczne Wójta Gminy Przelewice,

- obwieszczenia,

- informacje o postępowaniach przetargowych,

- ogłoszenia,

- inne informacje.

 1. OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBRONNE

Kontynuowany był codzienny trening łączności (godz. 8.30) dotyczący sytuacji kryzysowych w gminie. W styczniu 2013 r. opracowano „Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego i obrony cywilnej w Gminne Przelewice, sporządzono ankietę „Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w 2012 r. i przesłano do ZUW do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przeprowadzono analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Przelewice za 2012 rok i przesłano do Starostwa Powiatowego. Opracowano i przesłano do uzgodnienia z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim Plan Szkolenia Obronnego Urzędu Gminy w Przelewicach na 2013 rok, przeprowadzono analizę przedsięwzięć w ramach programu „Razem Bezpieczniej” w 2012 r. i przesłano do Starostwa Powiatowego.

Na skutek obfitych opadów śniegu uruchomiono pług śnieżny zamontowany na wozie strażackim celem odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych.

W związku z zalaniem terenu na osiedlu w m. Ślazowo prowadzony był codzienny monitoring o stanie rozlewiska, a w wyniku wysokiego stanu wód do jej odprowadzenia uruchomiono zastępy przelewickiej OSP, otrzymano również pomoc z PSP w Pyrzycach oraz Starostwa Powiatowego.

W lutym 2013 r. dokonano oceny i analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz oceny stanu przygotowań OC w 2012 roku w Gminie Przelewice, wnioski przesłano do Starostwa Powiatowego. Dokonano również oceny realizacji programu zwiększenia bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego „Bezpieczne Ferie Zimowe 2013”.

Uczestniczono w posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.

Od marca 2013 r. rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowych planów obrony cywilnej Gminy Przelewice.

W związku z obfitymi opadami śniegu ponownie uruchomiono pług śnieżny zamontowany na wozie strażackim celem odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych.

16 maja 2013 r. w tutejszym urzędzie przeprowadzona była kontrola przez pracownika ZUW z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, która dotyczyła spraw obronnych.

Uczestniczono w przekazaniu pasa drogowego w związku z wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przywodzie.

Wykonano remont cząstkowy dróg wewnętrznych w Przelewicach i drogi gminnej Jesionowo - Radlice.

W związku z budową gazociągu Świnoujście - Lwówek na dz. nr 66 obręb Przywodzie będącej drogą wewnętrzną, przekazano Gminie Przelewice zjazd do Zespołu Zaporowo - Upustowego „Przywodzie”.

Również w maju 2013 r. wydano trzy postanowienia zezwalające na wykonywanie regularnych przewozów osób dla przewoźnika Paan-bus na terenie Gminy Przelewice.

23 maja br. uczestniczono w odbiorze prac w związku z budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Ślazowo, a 13 czerwca br. uczestniczono w odbiorze prac w związku z remontem chodnika przy drodze powiatowej w m. Kosin.

Wydano pięć postanowień zezwalających na wykonywanie regularnych przewozów osób dla przewoźnika Paan-bus na terenie Gminy Przelewice. Na bieżąco kontrolowany był stan dróg gminnych i wewnętrznych.

VII. PROMOCJA I AKTYWIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMORZĄDNOŚCI

 1. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi podjęto następujące działania:

 • W styczniu 2013 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny ofert (złożonych do dnia 31.12.2012 r.) w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych w 2013 r. Łącznie wpłynęło 9 ofert, w tym 1 oferent zrezygnował. W wyniku dokonanej oceny Komisja zaopiniowała 8 ofert pozytywnie, z propozycją dofinansowania w łącznej kwocie 130.928 zł, co zostało zaakceptowane zarządzeniem nr 5/2013 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w 2013 r.:

Zakres zadania

Nazwa organizacji, podmiotu

Nazwa zadania

Wysokość dotacji (zł)

I. dział 851 rozdział 85154:

 1. Integracja i reintegracja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1. Wspieranie działań w zakresie kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzenia czasu wolnego.

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, 74-210 Przelewice 95 A

Żyjmy zdrowo na sportowo, czyli propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe oraz turystykę wśród dzieci i młodzieży Gminy Przelewice

6.032

II. dział 900 rozdział 90001:

 1. Ochrona środowiska i przyrody oraz edukacja ekologiczna - 1. Propagowanie działań proekologicznych i kształtowanie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej.

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, 74-210 Przelewice 95 A

Segregujesz - świat ratujesz

2.080

III. dział 921 rozdział 92195:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -

 1. Wspieranie i promocja zespołów artystycznych, rodzimego rękodzielnictwa, sztuki i folkloru.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Przelewice, Przelewice 76B/4,

74-210 Przelewice

Działalność artystyczna zespołu folklorystycznego „Jutrzenka” na terenie gminy Przelewice

5.616

 1. Działania na rzecz rozwoju kultury i aktywności lokalnej organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Stowarzyszenie „Rosiny - to my”

Warsztaty rękodzielnicze i pokaz wytworzonych prac w Rosinach

2.800

IV. dział 926 rozdział 92605:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki -

 1. Popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie przedsięwzięć sportowych poprzez propagowania uprawiania piłki nożnej i tenisa stołowego

 1. Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Przelewice,

74-210 Przelewice

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie przedsięwzięć sportowych poprzez propagowania uprawiania piłki nożnej i tenisa stołowego

72.000

 1. Ludowy Zespół Sportowy „Błyskawica” Kluki,

74-210 Przelewice

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki

22.000

 1. Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego

 1. Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, 74-210 Przelewice 95 A

W szachy graj

12.180

 1. UKS „Olimpijczyk”

74-210 Przelewice 95 A

Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego

8.220

Razem:

130.928

Z w/w oferentami w styczniu br. zawarto umowy na realizację zadań publicznych zgodnie z przedłożonymi ofertami.

 • Komisja Konkursowa dodatkowo złożyła wniosek do Wójta Gminy z prośbą o wyrażenie zgody przez Radę Gminy na przeniesienie z działu 921 rozdział 92195, § 2820 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego środków finansowych w kwocie 5.520 zł, na dział 851 rozdział 85154 §2820 na realizację zadań z zakresu integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wniosek rozpatrzony został pozytywie, co jest zgodne z uchwałą Rady Gminy Przelewice nr XXII/193/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2013 rok;

 • w lutym br. dokonano aktualizacji katalogów: organizacji pozarządowych i firm działających na terenie gminy wraz z zamieszczeniem ich na stronie internetowej www.przelewice.pl;

 • w marcu br. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Rosinach złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Uciekamy przed nudą i smutkiem” w trybie bezkonkursowym - art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymieniony wyżej podmiot na podst. art. 19a ustawy w/w ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice http://bip.przelewice.pl/ i na stronie internetowej www.przelewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie w terminie 12 - 20.03.2013 r. W wyznaczonym okresie nie zgłoszono żadnych uwag do w/w oferty. W związku z tym w dniu 08 kwietnia br. zawarto umowę z Parafią Rzymskokatolicką w Rosinach na realizację przedstawionych w tej ofercie działań (wysokość dofinansowania w kwocie 5.520 zł);

 • w marcu br. przygotowano sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2012”. Po zatwierdzeniu przez Pana Wójta i Radę Gminy w/w sprawozdanie umieszczono w BIP-e oraz na stronie gminy www.przelewice.pl;

 • w kwietniu br. dokonano rozliczenia sprawozdań organizacji pozarządowych z realizacji bieżących zadań publicznych oraz przygotowano dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej materiały dotyczące monitoringu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.

 1. 9 lutego Przelewice odwiedzili mieszkańcy m.in. Barlinka, Stargardu Szczec. i okolic, by uczestniczyć w Karnawałowym Rajdzie Nordic Walking. Głównym celem rajdu było promowanie zdrowego stylu życia poprzez nordic walking. Po zakończeniu rajdu uczestnicy zwiedzili pałac i zabytkowy kościół pw. MB Królowej Polski. Finałem była zabawa karnawałowa z konkursami i poczęstunkiem w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach oraz wyłonienie najlepszego kostiumu karnawałowego.

 2. Gmina Przelewice została wybrana do udziału w projekcie "Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej" realizowanym przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach projektu w dniach 31.01 i 01.02. 2013 r. w Barlinku odbyło się szkolenie. W szkoleniu udział wzięli reprezentanci Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, radni Rady Gminy, ale również sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy lokalni. Wszystkie te osoby rozpoczęły prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w ramach projektu „Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej”, realizowanym przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w porozumieniu z Gminą Przelewice. Kolejne spotkania zespołu roboczego odbyły się w tut. Urzędzie w dniach: 04. i 25. marca, 06. maja i 03. czerwca, kontynuujące wspólną pracę nad jednym z najważniejszych dokumentów dla rozwoju Gminy Przelewice w najbliższych latach.

 3. W wyniku kontroli administracyjnej Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, która odbyła się w kwietniu br. wniosku o płatność w zakresie Małych Projektów pn. ,,Budowa trzech tras Nordic Walking i ich otwarcie” zatwierdzono w/w wniosek, a do wypłaty kwotę 11.493,95 zł. W związku z zakończeniem projektu przygotowano również materiały promocyjne dla TVP Szczecin o tym projekcie i zaprezentowano jego końcowe efekty .

 4. 27 kwietnia br. na placu folwarcznym w Przelewicach odbyły się „VI Przelewickie Dni Folwarku”. W trakcie imprezy prezentowany był bogaty program artystyczny. Oferta była bardzo urozmaicona, czyli dla różnego typu odbiorców. Były koncerty zespołów: rockowych, pop, folklorystycznych i disco polo. Dodatkową atrakcją były przejażdżki kucykiem i pokazy jazdy konnej woltyżerki Die Reiter z Miasta Woldegk oraz imprezy towarzyszące: m.in. turniej szachowy, mini-turniej tenisa stołowego, konkurs strzelania z wiatrówki, wesołe miasteczko, bajkowy plac zabaw dla dzieci. Dla zwycięzców poszczególnych konkursów były atrakcyjne nagrody. W trakcie imprezy odbyła się zbiórka publiczna zorganizowana przez PSE „Wyrównajmy szanse”. Dochód ze zbiórki przeznaczony został na organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wakacji. Tegoroczna impreza była także okazją do eksponowania wyrobów rękodzielniczych oraz lokalnych produktów m.in. pierogów, pasztetu warzywnego, nalewek zdrowotnych, ciast, produktów tradycyjnych. Na imprezie nie mogło zabraknąć również pokazów strażackich OSP Przelewice, a także oferty Ogrodu, związanej ze sprzedażą roślin ozdobnych. Podczas imprezy była też okazja do bezpłatnych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego - zorganizowanego przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.

 5. 08. czerwca br. na folwarku w Przelewicach odbył się VI Miedwiański Rajd Samochodów Zabytkowych. Jego ideą jest, z jednej strony przybliżenie walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu, a z drugiej pokazanie szerszej publiczności zabytkowych pojazdów. Do Rajdu zgłosiło się 71 załóg. Gościliśmy uczestników z różnych regionów polski m.in. z Chodzieży, Gdyni, Gorzowa Wlkp, Gniezna, Ostrowa Wlkp., Poznania, Legnicy, Leszna, Szczecina, Wałbrzycha, a także z Niemiec. Trasa Rajdu wiodła ze: Stargardu Szczecińskiego wokół j. Miedwie z postojami w: Będgoszczy, Przelewicach i Dolicach. Dla wszystkich uczestników Rajdu przygotowano poczęstunek.

 6. W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy promowano poprzez przygotowanie i zamieszczanie materiałów na stronie www.przelewice.pl, a także w lokalnych mediach i na tablicach ogłoszeń. Ponadto opracowywano materiały dotyczące wydarzeń z 2012 r., które opublikowano w biuletynie samorządowym „NASZA GMINA”.

VIII. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI W GMINIE

Na mocy decyzji ostatecznej GN-III.7532.284.2012.JŚ z dnia 15 stycznia br. Wojewody Zachodniopomorskiego wyłączono działki o numerach ewidencyjnych: 20, 28 i 30 z obrębu Topolinek. Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki: 150 z obrębu Rosiny o pow. 0,54 ha na następujące działki: 150/1 o pow. 0,2783 ha, 150/2 o pow. 0,0522 ha i 150/3 o pow. 0,2526 ha.

Ogłoszono dwa przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż nieruchomości rolnej, zabudowanej budynkiem piwnicy stanowiącej działkę nr 210 z obrębu Kluki o łącznej powierzchni 0,0100 ha. 06.06.br. został podpisany akt notarialny sprzedaży tej nieruchomości. Przygotowano protokół z rokowań w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości - działki nr 399/4 z obrębu Przelewice (14.03.br. podpisano akt notarialny) oraz protokół z rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Karsko, usytuowanej na działce nr 62 (06.06.br. podpisano akt notarialny).

Podpisano umowę najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, znajdujący się w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach oraz umowę dzierżawy na sprzęt medyczny na cele działalności w zakresie stomatologii na okres od 1 stycznia br. do 31 grudnia br. Przedłużono umowę dzierżawy na działkę nr 113 z obrębu Lubiatowo na kolejne 3 lata. Zawarto: z Sołectwem Rosiny umowę użyczenia lokalu użytkowego, stanowiącego świetlicę wiejską w obrębie Rosiny na okres 3 lat; 2 umowy dzierżawy części działki nr 9/48 o pow. 60 m2 i 100 m2 z obrębu Przelewice z przeznaczeniem na ogródki kwiatowo - warzywne, na okres 3 lat; umowę dzierżawy części działki nr 26/8 o powierzchni 6 m2, z przeznaczeniem pod lokalizację pomieszczenia gospodarczego na okres 3 lat; porozumienie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 204 z obrębu Kosin na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz porozumienie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działkach nr 154/2,155, 195, 197, 173 z obrębu Lubiatowo, na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ( 26.06.2013 r. podpisano akty notarialne dot. w/w służebności przesyłu).

Podpisano aneks Nr 3 do umowy nr 184/OS/08 z dnia 26 listopada 2008 r. na usługi ochrony mienia z firmą Codar Security Sp. z o.o. oraz aneks Nr 1 do umowy najmu z dnia 7 lutego 2012 r. z Panią Renatą Dąbrowską.

Zebrano odpowiednie materiały i przygotowano projekty uchwał:

- w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Jesionowo - działka nr 88/1 z obrębu Jesionowo.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Jesionowo w drodze przetargu nieograniczonego - działka nr 32 z obrębu Jesionowo.

- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przesyłu na nieruchomości z obrębu Lubiatowo,

- w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Lubiatowo,

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołdowo,

- w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości powstałej ze scalenia i ponownego podziału nieruchomości z obrębu Żuków

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ślazowo.

- w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości z obrębu Kosin.

- w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości powstałej z podziału nieruchomości z obrębu Żuków w drodze przetargu.

Wydano postanowienie dotyczące uzgodnienia projektu budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilenia działki geodezyjnej nr 9/39 w miejscowości Przelewice, w zakresie działek nr 9/32 i 9/36 stanowiących drogi wewnętrzne, będące własnością Gminy Przelewice. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach na wniosek Wójta Gminy wprowadziło zmiany do ewidencji gruntów i budynków polegające na wykreśleniu z ewidencji zapisu: wieczysty użytkownik - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Likwidacji w Lipianach dla dz. nr 88/5 obręb Przelewice, stanowiącej drogę wewnetrzną. Wydano 8 zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym.

Dokonano aktualizacji opłat rocznych za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Przelewice. Z zakresu gospodarki cmentarnej wydano 20 decyzji na pochówek na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Przelewice. Dokonano wznowień 14 miejsc pochówkowych. Sporządzono sprawozdanie SG - 01 dotyczące gospodarki mieszkaniowej i komunalnej za rok 2012. Przygotowano zestawienie mienia komunalnego za 2012 r. Wydano 2 decyzje w sprawie umieszczenia tablicy informacyjno - reklamowej na nieruchomościach - działce nr 136 z obrębu Przelewice oraz działce nr 70/1 z obrębu Rosiny. Nadano 3 numery porządkowe nieruchomości na terenie Gminy Przelewice. Podano do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży Nr 1/2013 i 2/2013.

IX. ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzone są postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawane są decyzje środowiskowe.

W dniu 18 czerwca 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odbyła się Gminna Olimpiada Ekologiczna. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie  przygotowali część artystyczną poświęconą ochronie środowiska. Występy uczniów obejrzały również przedszkolaki i dzieci z oddziałów zerowych przy SP Kłodzino.

W konkursie udział wzięły po trzy drużyny w kategoriach kl. I-III i IV-VI ze szkół podstawowych z terenu gminy. Zadaniem ich było rozwiązywanie testów z zakresu wiedzy ekologicznej. Choć testy nie były łatwe, uczestnicy poradzili sobie znakomicie, co widoczne było przy ich ocenie. Zwycięzcy olimpiady w poszczególnych kategoriach: Klasy od  I - III:  I miejsce - PSP Jesionowo, II miejsce - SP Kłodzino, III miejsce - PSP Żuków. Klasy od IV-VI: I miejsce - PSP Żuków, II miejsce - PSP Jesionowo, III miejsce - SP Kłodzino. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody książkowe, a szkoły pamiątkowe puchary.

07.02.2013 r. odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dot. gospodarki odpadami. Od 18 lutego trwały dyżury pracownika Urzędu Gminy w Przelewicach w poszczególnych sołectwach, który pomagał w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas dyżurów odbierane były od mieszkańców wypełnione deklaracje.

Przyjmowane były od mieszkańców deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składane były również nowe deklaracje związane ze zmianą danych zawartych w deklaracji, a przede wszystkim dot. gospodarstw domowych w których zamieszkuje więcej niż 5 osób - Uchwała nr 4/2013 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 25 marca br. wprowadziła zmianę opłaty. W przypadku gdy w gospodarstwie domowym zamieszkuje więcej niż 5 osób ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od gospodarstwa domowego - 75 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 45 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie. Łącznie przyjęto 1359 deklaracji.

Przesłano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski. Do Urzędu Gminy wpłynęło 36 kompletnych wniosków o dofinansowanie powyższego zadania. Planuje się zutylizować 73,12 Mg azbestu.

16.01.2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Przelewicach. Podczas posiedzenia ustalono plan robót, budżet, wysokość świadczenia pieniężnego oraz składki członkowskiej na 2013 rok.

14 marca 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach.

07 maja 2013 r. na wniosek mieszkańców Bylic odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Przelewice. Podczas posiedzenia przedstawiono mieszkańcom statut Gminnej Spółki Wodnej oraz zasady przyjęcia do spółki nowych członków.

Od 01 styczna 2013 r. nowym administratorem sieci wodnych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Przelewice jest Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pyrzycach.

Rok 2013 to dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rok jubileuszowy. Fundusz w województwie zachodniopomorskim istnieje już od 20 lat. 05 czerwca 2013 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie podczas jubileuszowej konferencji dokonano podsumowania wszystkich lat pracy przez Fundusz na rzecz ochrony środowiska. 

Gmina Przelewice została wyróżniona podczas tej konferencji to pozwoliło na zdobycie przez Gminę Przelewice zaszczytnego I miejsca pośród gmin, które otrzymały największe dofinansowanie z Funduszu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a łącznie z dotacji i pożyczek znaleźliśmy się na 3 miejscu. Średnia zdobytych dotacji w  przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej Gminie wynosi 2.137 zł. Ogromną radość sprawił nam fakt, iż docenione zostały prowadzone od lat działania inwestycyjne i edukacyjne służące ochronie środowiska naturalnego.

W uroczystości udział wziął Wiceminister Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski, Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych. Były podsumowania, podziękowania i odznaczenia. Naszą  Gminę reprezentowałem osobiście.

WFOŚiGW w Szczecinie prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansując realizowane w tym zakresie projekty, działania i inwestycje. Podczas  uroczystości przedstawiono efekty pomocy finansowej udzielonej beneficjentom podejmującym inicjatywy na rzecz czystszego środowiska w naszym regionie. Środki te pozwoliły m.in. na likwidacje mogielników, usunięcie wiele ton azbestu z dachów, powstanie nowych oczyszczalni ścieków i wodociągów. Dzięki tym środkom również służby bezpieczeństwa mogły zakupić nowoczesny sprzęt i pojazdy.

Uroczysta gala była także okazją do przyznania wyróżnień za pracę na rzecz ochrony środowiska dla pracowników funduszu oraz wszystkich Beneficjentów, którzy najbardziej aktywnie aplikowali do Funduszu po środki, przy pomocy których zrealizowali cenne działania na rzecz ochrony środowiska w naszym regionie.

Warto dodać, że Gmina Przelewice w ubiegłym roku otrzymała tytuł „Zachodniopomorski Lider Ekologii” w kategorii gmin wiejskich w zakresie edukacji ekologicznej i była wielokrotnie laureatem na najbardziej ekologiczną gminę.

 1. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ URZĄD STANU CYWILNEGO

Stan mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy 5360 na dzień 30.06.2013 r. W omawianym okresie urodziło się 30 dzieci, zmarły 32 osoby. Ponadto zameldowano: na pobyt stały 33 osoby, na pobyt czasowy 26 osób, wymeldowano: z pobytu stałego 43 osoby, z pobytu czasowego 16 osób, przemeldowano 27 osób. Przyjęto 220 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 233 dowody osobiste. Sporządzono 26 aktów stanu cywilnego ( w tym: 3 urodzeń, 16 zgonów, 7 małżeństw). Przyjęto 11 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego. Przyjęto 7 protokołów (w tym 3 protokóły zgłoszenia urodzenia dziecka, 3 oświadczenia o uznaniu ojcostwa, 1 oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego). Wydano 13 decyzji (w tym 4 o wymeldowanie administracyjne, 7 z zakresu usc, 2 zbiórki publiczne). Ze zbioru LBD udostępniono 114 informacji. 07.02.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyła się kwalifikacja wojskowa rocznik 1994 i starsi.

 1. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach prowadzi zadania własne Gminy do których m.in. należy:

 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

 • przyznawanie zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

 • przyznawanie zasiłków na świadczenia zdrowotne, szczególnie osobom bezdomnym,

 • sprawienie pogrzebu,

 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy,

 • świadczenie usług opiekuńczych,

 • przyznawanie i wypłacanie stypendiów oraz zasiłków szkolnych,

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują:

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną,

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,

 • przyznawanie i wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami,

 • przyznawanie i wypłata świadczeń pielęgnacyjnych,

 • przyznawanie i wypłata funduszu alimentacyjnego,

 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na w/w zadania Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łącznie  772 413,17 zł z przeznaczeniem na:

1. usługi opiekuńcze 34 684,96;

2. pomoc państwa w zakresie dożywiania 94 897,60;

w tym dożywianie dzieci w szkole 37 919,60;

3. pobyt w domach pomocy społecznej 66 370,21;

4. zasiłki celowe ogółem 15 771,77:

( w tym z przeznaczeniem na: cele bytowe,

specjalne celowe, dopłata do wody i energii,

dopłata do leków i kosztów leczenia,

opłata za pobyt w schroniskach,

zdarzenie losowe, sprawienie pogrzebu),

- opał / w tym specjalne/

- wkład własny w POKL

5. zasiłki okresowe 342 145,81;

6. zasiłki stałe 76 075,66;

7. składki zdrowotne 6 683,00;

8. stypendia i zasiłki szkolne 135 684,16.

Ogółem z pomocy tutejszego Ośrodka z w/w form pomocy korzystało w I półroczu 2013 roku 258 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wynosiła 831.

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie  1 212 535,80 z przeznaczeniem na:

 1. zasiłki rodzinne 357 017,00;

 2. urodzenie dziecka 14 000,00;

 3. urlopy wychowawcze 21 083,00;

 4. samotne wychowanie 29 190,00;

 5. kształcenie i rehabilitacja 12 320,00;

 6. rozpoczęcie roku szkolnego 0,00;

 7. pobyt w internacie 10 530,00;

 8. dojazdy do szkoły 24 050,00;

 9. dodatki dla rodzin wielodzietnych 50 640,00;

 10. zasiłki pielęgnacyjne 178 245,00;

 11. świadczenia pielęgnacyjne 243 117,00;

 12. dodatkowa pomoc dla osób pobierających

świadczenia pielęgnacyjne 11 900,00;

 1. składki emerytalno-rentowe 50 018,00;

 2. składki zdrowotne 13 150,80;

 3. jednorazowa zapomoga z tytułu

urodzenia dziecka 20 000,00;

14.fundusz alimentacyjny 177 275,00 ;

Z pomocy w formie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego korzystało łącznie 474 rodziny.

W I półroczu 2013 r. wydano ogółem 1 034 decyzje administracyjne dotyczące świadczeń z pomocy społecznej, 102 na stypendia i zasiłki szkolne, 11 decyzji przyznających ubezpieczenie ze środków publicznych; 89 dotyczących dodatków mieszkaniowych oraz 285 ze świadczeń rodzinnych i 19 na fundusz alimentacyjny.

Zgodnie z przepisami na bieżąco rozliczane są zadłużenia alimentacyjne oraz prowadzone są postępowania wobec dłużników. W ramach tych postępowań pracownicy działu świadczeń rodzinnych, wykonują następujące czynności:

 • wzywają dłużników celem przeprowadzenia wywiadu i przyjęcia oświadczeń majątkowych;

 • kierują wnioski do prokuratury o ściganie za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego;

 • występują do PUP o aktywizację zawodową dłużników;

 • występują do Starostwa Powiatowego z wnioskami o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym;

 • na bieżąco przesyłane są informacje do komorników sądowych oraz organów właściwych wierzycieli o podejmowanych działaniach;

 • wystawiane są tytuły wykonawcze;

 • na bieżąco uaktualniane są informacje umieszczone w Krajowym Rejestrze Długów.

W roku 2013 realizowano w dalszym ciągu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, pt. „Nowa szansa”. Beneficjentami programu jest 18 osób z terenu Gminy Przelewice, którzy uczestniczyli w zajęciach indywidualnych z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe oraz ich aktualizacje na rzecz własnej jednostki oraz na rzecz innych jednostek pomocy społecznej i instytucji.

Zajmują się pracą socjalną obejmującą wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne oraz pomoc w prawidłowym załatwianiu trudnych spraw życiowych. Pracownicy socjalni pomagają w pisaniu pozwów do sądów, podań do różnych instytucji, kierują na komisje lekarskie, pomagają w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów o rentę lub emeryturę, kompletują i wysyłają dokumenty do domu pomocy społecznej, umawiają na wizyty do lekarzy różnych specjalności, pomagają w załatwieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych oraz domach dla samotnych matek. Udzielają pomocy w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niezaradnych życiowo.

Pracownicy Ośrodka biorą również udział w wielu interwencjach, w tym interwencjach
z innymi służbami. Pogłębiają swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach oraz podejmując naukę na wyższych uczelniach, celem podniesienia swoich kwalifikacji.

Ponadto przy OPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi 12 osób, reprezentujących: pomoc społeczną, oświatę, policję, służbę zdrowia, kuratorów zawodowych oraz GKRPA. Członkowie Zespołu w ramach obowiązków służbowych realizują zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uczestnicząc regularnie w spotkaniach grup roboczych.

XII. REALIZACJA ZADAŃ RZECZOWO-FINANSOWYCH OGRODU

DENDROLOGICZNEGO W PRZELEWICACH

Rok 2013 jest jubileuszowym rokiem Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Wszystkie imprezy organizowane w tym roku są opatrzone znakiem 80 lat i nawiązują do historii parku i jego twórców.

Początek roku kalendarzowego w Ogrodzie wiąże się zawsze z przygotowaniem do sezonu turystycznego. Już w miesiącu styczniu złożony został wniosek do Marszałka Województwa o dofinansowanie koncertów „Cztery Pory Ogrodu”. W roku bieżącym otrzymaliśmy dofinansowanie do 12 koncertów i warsztatów muzycznych orkiestry symfonicznej Szkoły Muzycznej. Koncerty organizowane są dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Komunalnym Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania w Przelewicach, które finansuje to przedsięwzięcie. Także w pierwszej połowie roku przygotowano i złożono wniosek na dofinansowanie obchodów 80-lecia. Wniosek został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tematem wiodącym projektu jest „Arboretum Przelewickie narzędziem edukacji i ochrony przyrody”. W ramach tego zadania planujemy wydanie publikacji pod tym samym tytułem oraz zorganizowanie konferencji (25.10.2013), wystawy w plenerze parku oraz w salach pałacu, jak również zagospodarowanie zielenią wybranych sekcji parku wraz z ich oznakowaniem. Koszt całkowity projektu wynosi 45710,00 zł z czego dofinansowanie kształtuje się na poziomie 33070,00 zł.

W związku z nagrywanym w Ogrodzie programem telewizji RBB przekazaliśmy informację o obchodach jubileuszowych po stronie niemieckiej (emisja 16.06.2013), dzięki czemu nawiązaliśmy kontakt ze Szkółkami Spätha w Berlinie. Otrzymaliśmy z archiwum berlińskich szkółek dokumentację fotograficzną parku z okresu jego założenia 1933-1938. Jest to też bardzo cenne źródło informacji o założycielach kolekcji dendrologicznej naszego arboretum.

07.06.2013 r. u naszego partnera w Jatznick - Wyłuszczarnia Nasion uczestniczyliśmy jako goście honorowi z Polski podczas obchodów 90 - lecia tego obiektu.

W miesiącu czerwcu byliśmy współorganizatorem i miejscem imprezy „Bieg Dnia Olimpijskiego”. Gościliśmy w parku ponad 1000 uczestników biegu, który przebiegał alejkami parku oraz polaną centralną.

Uczestniczymy w pracach Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce. W tym roku odbyło się spotkanie w Arboretum w Kórniku, które podobnie jak my ma swój 80 jubileusz.

1. Botaniczne Centrum Badawczo-Wdrożeniowe.

W laboratorium chemii i gleboznawstwa prowadzono prace dotyczące chemizmu wody oraz gleby, jej zasobności w składniki pokarmowe oraz zawartości związków szkodliwych. Poddano analizie próbki gleby od prywatnych zleceniodawców. Prowadzono pomiary parametrów fizycznych i chemicznych wód na terenie Ogrodu (analizowano ok. 20 parametrów). Zanalizowano również wodę wodociągową. Przeprowadzono szereg obserwacji na mikroskopie skaningowym elektronowym (SEM) dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Przeprowadzono czyszczenie i konserwację sprzętu laboratoryjnego znajdującego się w pracowni gleboznawstwa i pracowni chemii. Przygotowano szereg odczynników potrzebnych do analiz. W laboratorium chemii, poza standardowym zakresem badań, produkowane było Mydło Przelewickie.

W laboratorium chemii oraz pracowni gleboznawstwa prowadzono zajęcia dla dzieci

i młodzieży pt. „Magia kolorów i burza w szklane wody”, „Czy mogę się napić?”. Poza tym przeprowadzono również zajęcia w pracowni mikroskopowej.

W pracowni mikroskopowej przeprowadzone zostały zajęcia dla grupy polsko-holenderskiej. Celem zajęć było samodzielne przygotowanie preparatów roślinnych do obserwacji mikroskopowych, a następnie uzyskanie zdjęć cyfrowych do Albumu. Obserwacje odbywały się na mikroskopach optycznych oraz na mikroskopie skaningowym elektronowym. Efektem tych prac będzie wydany album wraz z fotografiami wykonanymi przez uczestników warsztatów.

Przygotowano prezentację i materiały do wykładu pt.: „Zasadność wykonywania prób glebowych w gospodarstwie rolnym”, przedstawionym na sympozjum pt.: „Różnorodność czy unifikacja? Mikroorganizmy i ich rola w życiu roślin i zwierząt, w glebie i środowisku”.

2. Edukacja

W pierwszym półroczu 2013 roku przeprowadzono inwentaryzację zasobu bibliotecznego, zewidencjonowano nowe pozycje oraz przygotowywano materiały na zarezerwowane zajęcia edukacyjno-przyrodnicze. Na bieżąco też wprowadzane były nowe oznaczenia roślin kolekcyjnych w Ogrodzie.

W dniach 23-28 marca odbyła się w pomieszczeniach pałacu wystawa roślin cebulowych i bulwiastych z Leroy Merlin połączona ze sprzedażą roślin sezonowych, doradztwem na temat uprawy i sadzenia danych gatunków. Dodatkowo zostały wyeksponowane wielkanocne dekoracje z roślin, kory, mchu, pędów i innych żywych materiałów. Wciągu dwóch pierwszych dni wystawy odbył się dodatkowo mały jarmark rękodzieła twórców z terenu gminy Przelewice. W ramach umowy barterowej z Leroy Merlin otrzymaliśmy bezpłatnie 461 roślin na łączną kwotę 3 693,27 zł.

W trakcie wystawy trwały również nagrania do programu „Laur dla Ogrodnika” emitowanego przez TVP 1.

Od rozpoczęcia sezonu turystycznego przygotowywano karty pracy na zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych, oprowadzano wycieczki i prowadzono zajęcia przyrodnicze zgodnie z planem rezerwacji. Zajęcia prowadzone były zgodnie z programem edukacyjnym Ogrodu. Z form edukacji zorganizowanej połączonej z wypoczynkiem skorzystało 139 grup czyli około 4560 osób, w tym z typowych zajęć edukacyjnych skorzystały 92 grupy zorganizowane. Najczęściej wybierane tematy dotyczyły osobliwości dendrologicznych, ochrony środowiska, rozpoznawania gatunków oraz fenologii.

Przygotowywano materiały (zdjęcia przedstawiające budowę kwiatu, owocu i nasion, zapylanie i owady zapylające, zdjęcia mikroskopowe przedstawiające budowę wewnętrzną kwiatu i owocu) oraz informację na temat wystaw organizowanych w Ogrodzie z okazji Dnia Dawidii, Dnia Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka. Wystawy fotograficzne z częścią interaktywną połączone z indywidualnym doradztwem odbyły się w dniach:

 • 17-19 maja - „Dni Drzewa Chusteczkowego” w ramach „Fascination of Plant Day”

 • 25-26 maja - „Mamy i Dzieci - Roślina mateczna”

 • 1-2 czerwca - „Mamy i Dzieci - Roślina potomna”

 • 22 - 23 czerwca - „Roślina ojcowska”

W dniach 24 czerwca - 1 lipca w salach pałacu została przygotowana przez pracowników wystawa storczyków we współpracy z Leroy Merlin. Sposób ekspozycji miał charakter dydaktyczny (rośliny pogrupowane były odmianami i posiadały opisy zawierające informację o pochodzeniu i pielęgnacji). Dodatkowo pracownik dydaktyczny był do dyspozycji osób zainteresowanych szczegółowymi informacjami o konkretnej roślinie.

3. Ogród

Prace porządkowe w Ogrodzie na początku roku polegały głównie na usuwaniu wiatrołomów, cięciach i uprzątaniu terenu po cięciach drzew. Prowadzono cięcia odmładzające i formujące krzewów, usuwanie samosiewów itp. W oranżerii odkrywano i  usuwano liście, suche części roślin, prowadzono podlewanie, siew i sadzonkowanie, cięcia formujące krzewów.

Ponadto na bieżąco odśnieżano i usuwano śnieg z gałęzi drzew i krzewów.

Okres od 18.03 do 22.03 poświęcono na montaż ekspozycji na „Powitanie Wiosny” oraz z uwagi na zalegający śnieg - na rozładowanie prac w oranżerii. Prace te obejmowały: naprawy pomp, czyszczenie rur, wymianę podłoża pod karłatką, cięcia formujące, założenie podpór pod pnącza, czyszczenie roślin z osadów powstałych z wydzielin owadów, pozostałości środków ochrony i kamienia z wody, czyszczenie kamieni ozdobnych, czyszczenie szyb, ścian i urządzeń wewnątrz, sprzątanie sali wystawowej. Stwierdzono bardzo dobry stan przezimowania roślin kolekcyjnych.

Przepikowano kiełkujące po stratyfikacji siewki gatunków uzyskanych w 2012 roku z innych ogrodów.

Po wystawie dodatkowo wysadzono w oranżerii rośliny uzyskane od LeroyMerlin.

Przed roztopami wykonano czyszczenie, naprawy i konserwację ławek, rusztów, koszy na śmieci i trwałych oznaczeń. Następnie przeniesiono je z magazynów zimowych do parku. Naprawiono elementy zdewastowane zimą w miejscach piknikowych oraz na placu zabaw i usunięto z tych miejsc śmieci.

Po roztopach - od 8 kwietnia - korzystając ze wsparcia 11 praktykantek z ZS nr 5 w Stargardzie prowadzono intensywne prace nad uprzątaniem z parku osłon zimowych, posuszu oraz zeszłorocznych liści. Wykonano typowe cięcia krzewów, uzupełniono nasadzenia. W miarę obsychania dróg uzupełniane były ubytki w nawierzchni. Na bieżąco kontrolowano drożność przepustów i płynność spływu wód roztopowych przez park.

W kwietniu i maju prowadzono prace związane z typową pielęgnacją roślin: pielenie, usuwanie posuszu, cięcia korekcyjne. Dodatkowo wysadzono w obrębie 5 rośliny z rodzajów: cyprysik, śniegowiec, krzewuszka, stachyurus, wiśnia, magnolia, klon, palecznik i in. - w ramach przywracania japońskiego charakteru osłonowej części nasadzeń przy Alei do Szkółki.

Naprawiano na bieżąco uszkodzony przez zwiedzających mostek i elementy wyposażenia miejsc piknikowych. Ponownie ułożono fragmenty ścieżek w ogrodzie japońskim dostosowując je do możliwości przejechania wózkiem.

Wykonano pierwsze koszenia łąk i runa parkowego w miejscach, gdzie zakończyły wegetację wczesnowiosenne rośliny runa.

Przy tarasie dosadzono 34 różaneczniki i azalie. Zagospodarowano kolejny fragment ogrodu skalnego kończący oś kompozycyjną. Prace przy ogrodzie skalnym były w znacznej części wykonywane przez praktykantów ZS nr 5 w Stargardzie w ramach realizacji programu praktyk. Oprócz bieżącego podlewania i odchwaszczania przeprowadzono gruntowne zabiegi pielęgnacyjne roślin w oranżerii: cięcia formujące, przesadzanie, mocowanie do podpór.

W okresie pierwszego półrocza do odbiorców uprawnionych do wymiany nasion w ramach Index seminum rozesłano 147 próbek nasion.

W pierwszym półroczu 2013 roku sprzedano:

 • 107 karnetów wielokrotnego wstępu,

 • 6 129 biletów normalnych do ogrodu,

 • 9 345 biletów normalnych do ogrodu i oranżerii,

 • 2 139 biletów ulgowych,

 • 4 122 bilety ulgowe do ogrodu i oranżerii

 • 735 biletów normalnych do oranżerii

 • 92 bilety ulgowe do oranżerii

Z wejść bezpłatnych korzystali uczniowie szkół z terenu gminy Przelewice, opiekunowie świetlic środowiskowych wraz z dziećmi oraz studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przyjeżdżający na zajęcia terenowe. Z bezpłatnego wstępu w pierwszej połowie roku skorzystało 381 osób. Ponadto wstęp wolny do ogrodu obowiązywał 21 czerwca podczas Biegu Dnia Olimpijskiego. Odwiedziło nas wówczas kilkaset osób.

4. Koncerty i działalność kulturalna

Od stycznia trwały prace związane z ubieganiem się o dofinansowanie koncertów. Wniosek przygotowany przez Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania w Przelewicach jako współorganizatora koncertów otrzymał dofinansowanie w wysokości 10000,00 zł. W sumie na bieżący rok zaplanowano 12 koncertów, z których w pierwszym półroczu odbyło się 8 spotkań z muzyką.

W okresie tym wystąpili u nas:

 • 5 maja - chór COLLEGIUM MAIORUM Zachodniopomorskiego Uniwesytetu Technologicznego w Szczeciniepod dyrekcją Pawła Osuchowskiego

 • 12 maja - zespół jazzowy z Zespołu szkół muzycznych II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie pod kierownictwem Bartosza Świątka

 • 19 maja - Wokaliści jazzowi z Zespołu szkół muzycznych II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie pod kierownictwem Jolanty Szczepaniak - Przybylińskiej

 • 26 maja - Uczniowie klasy akordeonu z Zespołu szkół muzycznych II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie pod kierownictwem Bogdana Górnika

 • 1 czerwca - Ognisko baletowe ze Szczecina

 • 9 czerwca - uczniowie klasy klawesynu i zespołów kameralnych z Zespołu szkół muzycznych II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie pod kierownictwem Urszuli Stawickiej

 • 16 czerwca - uczniowie klasy harfy pod kierownictwem Jolanty Wołkońskiej oraz kwartet smyczkowy pod kierownictwem Jacka Tomczaka z Zespołu szkół muzycznych II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie

 • 23 czerwca - Kwartet smyczkowy Zespołu szkół muzycznych II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie pod kierownictwem Ireny Olejnik

Ponadto sale pałacu wynajmowano firmom i osobom z zewnątrz na organizację spotkań i szkoleń. Takich spotkań w pierwszym półroczu 2013 roku odbyło się 12 i wzięło w nich udział łącznie 670 osób.

Odbywały się również imprezy i wystawy organizowane przez Ogród Dendrologiczny:

 • 23 - 28 marca - „Wystawa roślin cebulowych i bulwiastych”

 • 17 - 19 maja - „Dni Drzewa Chusteczkowego”

 • 25 - 26 maja - „Mamy i Dzieci - Roślina mateczna”

 • 1 - 2 czerwca - „Mamy i Dzieci - Roślina potomna”

 • 22 - 23 czerwca - Powitanie lata

W dniu 22 czerwca w sali konferencyjnej w pałacu odbyła się również prelekcja nt. wydanej przez Fundację Akademii Europejskiej Kulice - Külz publikacji z serii „Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim”, a dokładniej części poświęconej historii Przelewic i ogrodu.

Ponadto odbyły się również imprezy zorganizowane we współpracy z innymi instytucjami:

 • 8 czerwca - Zlot Pojazdów Zabytkowych

 • 21 czerwca - Bieg Dnia Olimpijskiego

 • 26 czerwca - 1 lipca - Wystawa storczyków

Prowadzono dystrybucję plakatów i ulotek dotyczących cyklu koncertów „Cztery Pory Ogrodu” w Centrach Informacji Turystycznej oraz wśród partnerów. Również pozostałe imprezy zostały przez pracowników Ogrodu i wolontariuszy rozkolportowane w ośrodkach kultury, szkołach, hotelach, informacji turystycznej i bezpośrednio rozesłane do gmin i osób będących w mailowej bazie danych Ogrodu.

 1. Szkółka

Prace w szkółce rozpoczęły się 8 marca z uwagi na bardzo niesprzyjające warunki pogodowe wiele prac zostało przełożonych na późniejsze terminy (-15 st. C nocą, oraz dość duża okrywa śnieżna).

 • w miesiącu marcu usuwano okiść śnieżną w celu uniknięcia połamania roślin w szkółce, ze szczególnym uwzględnieniem materiału iglastego,

 • rozpoczęło się również rozmnażanie roślin iglastych i liściastych

-Taxus Baccata odm. 140

-Taxus Baccata “Semperaurea” 750

-Juniperus sc. “Scyroet” 560

-Juniperus n “Golden Carpet” 770

-Chamaecyparis p. “Filifera” 400

-Juniperus m. “Old Gold” 10

-Juniperus sg. “Blue Star” 300

-Juniperus sab. “Variegata” 350

-Juniperus c. “Gold Cone” 550

-Juniperus s. “Tamariscifolia” 400

-Texus baccata odm- 700

-Juniperus sg. “Blue Carpet” 350

-Juniperus ch. “Kaizuka Variegata” 380

-Juniperus sq. “Holger” 400

-Juniperus se. “Arnold” 400

-Chamaecyparis sg. “Boulevard” 360

-Thuja occ. “Golden Globe” 420

-Chamaecyparis p. “Squarrosa” 380

-Thuja occ. “Smaragd” 2170

-Juniperus ch. “Expansa” 500

-Thuja pl.”Fastigiata” 600

-Thuja occ.''Danica'' 600

-Thuja pl. “Kórnik” 600

-Thuja occ. “Spiralis” 750

-Thuja occ.”Columna” 600

-Chamaecyparis l.”Golden Wonder” 600

-Chamaecyparis ob. “Gracilis” 200

-Chamaecyparis ob. odm 300

-Chamaecyparis ob. “Tsatsumi” 400

-Thuja occ. “Sunkist” 750

-Chamaecyparis od. “Filicoides” 200

-Chamaecyparis ob. “Nana Gracilis” 300

-Juniperus ob. “Blue Alps” 350

-Thuja occ. “Brabant” 1000

Lato 2013-Krzewy liściaste

-Weigela fl. “Eva Rathke” 18

-Weigela fl.“Variegata” 200

-Weigela fl. 400

-Weigela „Foliis purpureis” 150

-Spiraea c. “Grefsheim” 500

-Pachysandra terminalis 350

-Physocarpus op. odm. 800

-Spiraea japonica “G.P.” 550

-Spiraea japonica :”G.F.” 500

-Ligustrum ovalifolium 600

-Ligustrum ovalifolium “Aurea” 100

-Vinca minor 550

-Physocarpus op. “Luteus” 580

-Viburnum pl. “St Keverne” 250

-Viburnum burkwoodii 180

-Rosa excelsa 300

-Euonymus fot. “Em. Gold” 600

-Spiraea japonica “Anthony Aaterer” 400

-Euonymus fotr. “Sunspot” 400

-Berberys th.”Bagatelle” 230

-Campsis radicans 28

-Actinidia arguta 400

-Hydrangea mac. 400

- Actinidia arguta 300

-Cornus alba “Variegata” 200

-Berberis julianae 250

-Berberis verruculosa 200

-Hydrangea odm.. “Annabelle” 500

-Kolkwitzia amabilis 350

-Potentilla fr.. :Abbotswood” 400

-Spirea jap.”Little Princess” 450

-Potentilla fr. “Goldfinger” 500

-Cotoneaster “Radicans” 550

-Actinidia kolomikta 370

-Lonicera Brownii 60

-Euonymus for. „Em Gaiety” 650

-Clematis (byliny) 150

-Viburnum farreri 250

-Keria japońska 450

-Cotoneaster odm. (skalniak) 250

-Potentilla fr.”Pink Queen” 300

-Hedera colchica 300

-Chaenomeles “Fire dance” 50

-Lavandula ang 450

-Hedera helix 350

-Budleja daw. 35

-Physocarpus op 170

-Viburnum odm. Mix 60

-Prunus laurocerasus 350

 • oraz wysiew nasion roślin sezonowych (aksamitka 2800 szt.), przeznaczonych na nasadzenia na terenie naszej gminy,

 • oczyszczono szkółkę i punkt sprzedaży z okryw zimowych,

 • przeprowadzono niezbędne zabiegi (cięcia, przesadzanie, uzupełnienie ziemi kompostowo - torfowej),

 • przekompostowano pryzmy kompostowe (2 duże składowiska),

 • obsługiwano klientów w szkółce i punkcie sprzedaży (uzupełniając materiał handlowy poprzez przewożenie ze szkółki do punktu sprzedaży),

 • nawieziono wszystkie rośliny doniczkowe nawozami mineralnymi,(zużyto 280kg nawozu mineralnego)

 • dokonano przesadzenia roślin do dużych donic(391 szt.),

 • wykonano nasadzenia gruntowe (iglaste i liściaste)(1746 szt.),

 • wykonano zabiegi agrotechniczne w starej i nowej części szkółki (polegające na opryskach:

Zużycie środków chemicznych:

  • Previcur -(rośliny w mnożarkach-profilaktycznie) 20 ml

  • Mospila-(przeciwko mącznikowi w oranżerii.) 10 g

  • Aminopielik-(czarne ugory nowe tereny) 20 l

  • Glifocyd - (mieszanka do zwalczania j.w.) 5 l

  • Dursban - (wlewowo do doniczek -zwalczanie opuchlaków I jako oprysk p. uciążliwym szkodnikom) 5 l

  • Actara - (przeciwko wełnowcom - oranżeria) 16 g

  • Randup - (wszystkie drogi nowe tereny i stare w szkółce przy pałacowe drogi międzyrzędzia, poprawka na czarnych ugorach i przy oranżerii) 25 l

  • Topsin - (zwalczanie chorób grzybowych w szkółce 200 ml

  • Ortus - (zwalczanie miseczników, tarczników roztoczy i uciążliwych szkodników w szkółce i w oranżerii) 0,5 l

  • Nissorun 0,5 l

Środki Ortus i Nissorun stosowane w mieszance dwa równocześnie.

 • oraz środek biologiczny Fungilitic (próbne zastosowanie środka doglebowo i dolistnie w ogrodzie i szkółce) 5 l

 • kultywatorowaniu części nie użytkowanej),

 • wykonane zostały bieżące naprawy sprzętu i nawodnień pracujących w szkółce,

 • wykonywano również wiele prac w ogrodzie w czasie kiedy była konieczność zwiększenia ilości pracowników.

W szkółce pracuje 4-ch stałych pracowników oraz 6 pracowników zatrudnionych na czas określony z Urzędu Pracy. Jeden pracownik stały oddelegowany na cały sezon do punktu sprzedaży.

6. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2013 r.:

 • pracownicy stali - 18 osób

Przyjęcia do pracy:

 1. marzec:

  1. staż - 6 osób

 2. kwiecień:

  1. interwencyjni - 7 osób

  2. sezonowi - 1 osoba

  3. staż - 8 osób

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2013 r.:

 • pracownicy stali - 18 osób

 • interwencyjni - 7 osób

 • sezonowi - 1 osoba

 • staż - 14 osób

Z uwagi na trudną sytuację w zatrudnieniu pracownicy w zakładzie muszą wykonywać wszystkie prace związane z jego funkcjonowaniem t.j. zarówno prace ogrodnicze jak i gospodarcze w pałacu czy też w gastronomii. Dotyczy to zarówno pracowników fizycznych jak i administracyjno-technicznych, którzy realizują zadania nie tylko związane z zajmowanym stanowiskiem, ale wszystkie konieczne do uatrakcyjnienia miejsca, jego promocji i stałą poprawą jakości obsługi naszych gości.

XIII. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą: GBP w Przelewicach, Filia biblioteczna w Karsku, Kłodzinie oraz Biblioteka Publiczno-Szkolna w Jesionowie. Uzupełnieniem bibliotek są punkty biblioteczne działające w miejscowościach: Przywodzie, Lubiatowo, Ukiernica, Ślazowo oraz Laskowo obsługiwane przez GBP w Przelewicach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach

Zatrudnione 2 osoby na pełny etat i na ? etatu sprzątaczka.

W okresie od 01.01.2013 - 30.06.2013 zarejestrowano 167 czytelników i 4619 wypożyczeń na zewnątrz. W czytelni zarejestrowano 476 odwiedzin, udostępniono 958 książek i 407 czasopism. Na punktach znajduje się 526 książek wypożyczone z GBP.

W okresie objętym informacją zorganizowano 14 gazetek okolicznościowych: „Dzień Babci i Dziadka”, „Rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego”, „Walentynki”, „Zima”, „Dzień Kobiet”, „Pierwszy dzień wiosny”, „Rocznica katastrofy smoleńskiej”, „Wielkanoc”, „Światowy dzień książki”, „Konstytucja 3-ego Maja”, „Dzień Bibliotekarza”, „Twórczość Charlesa Perraulta”, „Dzień Matki”, ”130 rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida”, „Twórczość Ireny Jurgielewiczowej”, „Dzień Dziecka”, „Rocznica śmierci Mirona Białoszewskiego”, „Lato”.

Organizowane były dla dzieci zajęcia rysunkowe oraz czytanie bajek.

Po raz dziesiąty zorganizowano konkurs z nagrodami na „Najładniejszą Pisankę Wielkanocną”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół z terenu Gminy Przelewice. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy konkursu nagrody książkowe. Wystawę pisanek i palm można było oglądać w sali biblioteki.

W styczniu z okazji „Dnia Babci i Dziadka” a w maju z okazji „Dnia Matki” dzieci z klas „0” ze Szkoły Podstawowej w Kłodzinie wystąpiły z programem artystycznym przygotowanym przez Panie mgr J. Osipowicz i mgr K. Ptak.

Bibliotekę odwiedzili także uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie.

Filia Biblioteczna w Karsku

Zatrudniona 1 osoba na ? etatu (4 godz. dziennie). Do 30.06.2013 r. zarejestrowano w bibliotece 63 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 842 książki. Odbyły się: zajęcia rysunkowe, czytanie bajek, pogadanki, wykonano gazetki okolicznościowe.

Filia Biblioteczna w Kłodzinie

Zatrudniona 1 osoba na 3/8 etatu. W pierwszym półroczu 2013 r. zarejestrowano 93 czytelników, wypożyczono 1432 książki. W związku z przebywaniem pracownika biblioteki na urlopie wychowawczym i oddelegowaniem na ten okres pracownika z biblioteki w Przelewicach, biblioteka udostępniana jest czytelnikom dwa razy w tygodniu.

Filia Biblioteczna w Jesionowie

Zatrudniona 1 osoba na ? etatu. Biblioteka otwarta jest cztery razy w tygodniu, łącznie 10 godzin tygodniowo.

W okresie objętym sprawozdaniem zarejestrowano w bibliotece 103 czytelników i wypożyczono 943 książki. W związku z tym, że ten sam pracownik zatrudniony jest w bibliotece szkolnej większość zajęć z czytelnikiem realizowana jest w ramach prac biblioteki szkolnej.

Ogółem w okresie objętym sprawozdaniem w GBP wraz z Filiami zarejestrowano 426 czytelników i wypożyczono na zewnątrz 7836 książek.

XIV. PODSUMOWANIE

Składając Wysokiej Radzie niniejszą informację jestem przekonany, iż każdy z nas, we właściwej i odpowiedniej dla siebie części, realizując i dbając o finansową stronę budżetu wypełnił i wykonał szereg najróżniejszych zadań rzeczowych oraz wiele powinności względem naszej lokalnej społeczności samorządowej. Każde nasze działanie wymagało dużego zaangażowania, troski o dobro wspólne szczególnego wysiłku. Mimo trudnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych udało się wiele zadań zrealizować i wypełnić w sposób jak najbardziej przyjazny dla naszych mieszkańców. Składam w tym miejscu podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji poszczególnych zadań i dbali o poprawne wykonanie dochodów i oszczędne gospodarowanie wydatkami budżetowymi w I półroczu bieżącego roku.

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Przelewice, wrzesień 2013 rok

30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 01-10-2013 16:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 01-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2013 16:15