Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVI/182/2005 w sprawie przyjęcia zmiany uchwały Nr XXII/149/05 z dnia 01.03.2005r. w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami p


Uchwała Nr XXVI/182/2005 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 27 września 2005r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/05 z dnia 01.03.2005r. w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.19 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203); art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr210, poz.2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXII/149/2005 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 01.03.2005r. w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Rozdziale II pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ocena i wybór wniosków

Proces oceny wniosków rozpoczyna się z chwilą przyjęcia propozycji zadań przez Komisję OD, powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy, a kończy się decyzją Wójta Gminy o przyznaniu dotacji, wybranym wnioskodawcom.

Wnioski są oceniane przez Lokalną Komisję OD, w razie potrzeby wspieraną przez zewnętrznych ekspertów.

Ocena wszystkich wniosków odbywa się na podstawie poniższych kryteriów:

  1. zgodności administracyjnej ( wniosek jest kompletny, złożony w oryginale, czytelnie wypełniony, podpisany przez osoby uprawnione, zawiera wszystkie wymagane załączniki ),

  1. znaczenia zadania dla realizowanych przez gminę celów i zadań,

  1. możliwości realizacji zadania z budżetu,

  1. co najmniej 20 % niefinansowy lub finansowy udział własny w faktycznym koszcie zadania,

  1. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,

  1. ocena możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu informacji podanych przez organizację,

  1. analiza i ocena wykonania zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych,

  1. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Kryteria dotyczące oceny wniosków będą każdorazowo ogłoszone w konkursie ofert.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 12-10-2005 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 10:18