Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/99/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości


UCHWAŁA NR XII/99/2007

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz.770, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. gminie - rozumie się przez to Gminę Przelewice;

 2. obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe i sportowe, a w szczególności: stadion, boiska i sale sportowe oraz inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Przelewice, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;

 3. pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statusach gminnych jednostek organizacyjnych;

 4. organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;

 5. imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności: odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu, zabawy, dyskoteki lub widowiska, w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym.

§ 2.1. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:

 1. obiekty i urządzenia udostępniane są:

  1. mieszkańcom gminy, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej oraz osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, finansującym koszty działań realizowanych na rzecz swoich pracowników będących mieszkańcami gminy w zakresie obejmującym zadania własne gminy, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy - po uzgodnieniu z Wójtem Gminy,

  2. innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,

 2. korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora jednostki organizacyjnej gminy, przy czym imprezy nieodpłatne mogą być realizowane w terminach wolnych od imprez pełnopłatnych, z zastrzeżeniem pkt. 3;

 3. korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy;

 4. z opłat zwalnia się:

  1. dzieci i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę,

  2. uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy, w ramach umów zawartych z gminą,

  3. organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

  4. organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Przelewice,

  5. organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem Gminy,

  6. organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie i współpracy zawartych z Gminą.

2. Określa się sposób ustalania opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń:

 1. wysokość opłat ustala Wójt Gminy na wniosek administratora obiektu z uwzględnieniem pkt. 2 i 3;

 2. kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia;

 3. kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. b, powinna uwzględniać pełne koszty dotyczące utrzymania danego obiektu lub urządzenia;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-01-2008 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 11:11