Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XX/172/2009 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 lutego 2009 r.

                                                                                                       
Uchwała Nr  XX/172/2009
  Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice.    Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela / Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz.917, z 2009r. Nr 1, poz. 1/ w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458/ oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz.U. Nr 22, poz.181 , z 2006r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372, z 2008r. Nr 42, poz. 257/ Rada Gminy uchwala, co następuje: 
Postanowienia ogólne

§ 1.    Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przelewice, zwany dalej „regulaminem”.§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    szkole – rozumie się przez to szkoły prowadzone przez Gminę Przelewice pracodawcy – rozumie się przez to szkołę zatrudniającą nauczyciela,
2)    nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez szkołę,
3)    dyrektorze lub wicedyrektorze - rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
4)    roku szkolnym - rozumie się przez to okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
5)    klasie - rozumie się przez to także oddział,
6)    uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,
7)    godzinie ponadwymiarowej - rozumie się przez to przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w arkuszu organizacyjnym powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
8)    godzinie doraźnego zastępstwa – rozumie się przydzieloną doraźnie nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela,
9)    przez zajęcia dodatkowe rozumie się zorganizowane, różne formy pracy nauczyciela z uczniami nie objęte programem nauczania,
10)    klasy łączone to co najmniej dwie różne klasy ( oddziały klas), dla których zajęcia odbywają się w tym samym czasie oraz w tym samym pomieszczeniu,
11)    grupy łączone to uczniowie wyodrębnieni z różnych klas lub oddziałów o zbliżonym rozwoju psycho-fizycznym realizujący wspólne zajęcia lekcyjne zgodnie
z obowiązującym arkuszem organizacyjnym szkoły,
12)    rozporządzenie – rozumie się przez to rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.181 z późn.zm.).   

ROZDZIAŁ I
Dodatek za wysługę lat

§ 3  Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając
od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć
20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4   Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okres poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

§ 5   Nauczycielowi pozostającemu w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające  do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy
z zastrzeżeniem § 6 i § 7. Do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

§ 6 Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach lub placówkach
w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej z placówek zalicza się okres zatrudnienia, o którym mowa w § 4.

§ 7     Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy
w Urzędzie Administracji Rządowej, Kuratorium Oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych do okresów pracy uprawniających do dodatków za wysługę lat w szkole lub przedszkolu zalicza się okres, w którym nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.

§ 8  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy,
od którego zależy uprawnienie pracownicze.

§ 9  Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora szkoły organ prowadzący na podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów.

§ 10 Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:
1.     począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2.     jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca, począwszy od tego dnia.

§ 11 Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba  że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 12 Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


ROZDZIAŁ II
Dodatek motywacyjny

§ 13.1.  Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden etat nauczyciela stanowi 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ujętej w tabeli zaszeregowania stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz.U. Nr 22, poz. 181 z póżn. zm./ .
    2.  Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół tworzy
        się w wysokości 25 % odpisu z wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.
3.    Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy
i nie dłuższy niż 1 rok.
4.    Kwota dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Kwota dodatku motywacyjnego dla dyrektora nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia zasadniczego.
5.    Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor placówki. Dyrektorowi placówki wysokość dodatku motywacyjnego ustala Wójt Gminy. Dodatki motywacyjne podlegają zaopiniowaniu przez organizacje związkowe.
6.    Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego:
1) Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi, który wyróżniająco wykonuje podstawowe obowiązki oraz określone przydziałem zadania wykraczające poza zakres statutowych obowiązków, a w szczególności za:
a)    doprowadzenie ucznia (uczniów) do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych w skali szkolnej, międzyszkolnej (olimpiady przedmiotowe, konkursy i zawody sportowe, rozgrywki, koncerty, itp.);
b)    opracowanie i wdrożenie z sukcesem pedagogicznym własnych programów autorskich lub nowatorskich rozwiązań metodycznych;
c)    doskonalenie własnego warsztatu pracy:
- udział w zorganizowanych formach doskonalenia,
- udział w doskonaleniu pracy innych nauczycieli (prowadzenie lekcji
   koleżeńskich, kierowanie zespołem przedmiotowym),
- opieka metodyczna nad młodymi nauczycielami,
- uzyskanie specjalizacji zawodowej;
d)  poświęcanie uczniom (szkole) dodatkowego czasu:
   - organizowanie imprez, wycieczek, konkursów,
   - opieka nad różnymi projektami uczniowskimi, np. samorząd szkolny,
       gazetka szkolna, zespół artystyczny, itp.,
   - inspirowanie i aktywizowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły, klasy,
   - organizowanie pracowni przedmiotowych i wzbogacenie ich w środki
      dydaktyczne,
   - praca w zespołach i komisjach powołanych przez dyrektora szkoły;
 
e)  wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie
     kształcenia i wychowania;
f)    szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków
związanych z powierzonym stanowiskiem.
g)   realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

    2) dodatek motywacyjny nie należy się nauczycielom, którzy:
a)    nie angażują się w wykonywanie prac dodatkowych na rzecz szkoły         poza obowiązkami wynikającymi ze statutu,
b)    przebywają na urlopach zdrowotnych, wychowawczych, macierzyńskich zasiłkach chorobowych powyżej 3 miesięcy z wyjątkiem wypadku przy pracy w  danym roku szkolnym (nabywają ponownie uprawnienia po przepracowaniu ½ roku),
c)    są zatrudnieni na czas określony (po raz pierwszy w danej placówce) nie dłużej niż 1 rok,
d)    po raz pierwszy podejmują pracę w szkole (nabywają uprawnienia po przepracowaniu 1 roku),
e)    są zatrudnieni w wymiarze mniejszym niż ½ etatu,
f)    otrzymali karę dyscyplinarną przez okres obowiązywania kary.

7.    Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół przyznaje Wójt Gminy na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjno-Społecznego według następujących kryteriów:

1. Dyrektor jako organizator podstawowych funkcji placówki:
a)    posiada koncepcję kierowania placówką;
b)    posiada zorganizowany system przepływu informacji wewnętrznej
i zewnętrznej;
c)    przestrzega zasady zatrudniania na danym stanowisku zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;
d)    przestrzega stosowanie statutu placówki oraz regulaminów wewnętrznych przez wszystkich pracowników;
e)    przydziela zadania z równomiernym obciążeniem wszystkich zatrudnionych.

2. Sprawowanie przez dyrektora placówki nadzoru pedagogicznego:
a)    prowadzi zgodnie z przepisami dokumentację z przebiegu nadzoru pedagogicznego;
b)    doskonali sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
c)    przeprowadza diagnozę wewnętrzną do analizy i doskonalenia pracy placówki;
d)    przestrzega  terminów i zasad w dokonaniu oceny pracy nauczycieli oraz
          awansów na kolejne szczeble.

3. Dyrektor placówki jako przełożony zespołu pracowników:
a)    organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie i szkolenie pracowników;
b)    przestrzega podstawowe obowiązki w zakresie bhp i p.poż.;
c)    przestrzega zasad współdziałania ze związkami zawodowymi;
d)    współpracuje ze statutowymi organami szkoły;
e)    przestrzega terminowego załatwiania spraw.

4. Menedżerska funkcja dyrektora placówki:
a)    prowadzi działalność promującą placówkę w środowisku;
b)    współdziała z instytucjami oraz organami samorządowymi;
c)    stwarza warunki do realizacji programu placówki, dba o jej rozwój
i modernizację bazy;
d)    prowadzi działania do wypracowania własnych  środków finansowych.

5. Dyrektor odpowiedzialny za nadzór nad majątkiem i gospodarką finansową jednostki:
   
    a)     przestrzega rytmiczności realizacji przydzielonych środków finansowych 
        zgodnie z przepisami o rachunkowości i finansach publicznych;
  b)    przestrzega celowości wydatków;
  c)    przestrzega zasad przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych.

8.    Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ III
Dodatek funkcyjny

§ 14.1.     Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo       
            inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przysługuje dodatek                           
            funkcyjny w wysokości:

Lp.    Stanowiska    Miesięcznie % kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej

1.   
Szkoły podstawowe i gimnazjum
a. dyrektor szkoły liczącej do 8   oddziałów
b. dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów
c. wicedyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów
d. kierownik filii   

28 %
32 %
19 %
9 %

2.
   
a. opiekun stażu
b. wychowawca klasy w oddziałach:
- do 10 uczniów
- od 11 do 20 uczniów
- powyżej 20 uczniów

według stanu klasy z 15 września każdego roku szkolnego
   
5 %

3 %
5 %
6 %

   

2.    Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

3.    Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu i wychowawcy klasy.
 
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. Prawo do dodatku powstaje od 1 dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia obowiązków i wygasa
z 1 dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
 
5. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą ustala dla dyrektorów placówek Wójt Gminy, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych dyrektor placówki.

6.   Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę liczbę dzieci, oddziałów, liczbę pracowników, liczbę kadry kierowniczej, warunki organizacyjne placówki, zmianowość, stan techniczny, liczbę budynków, itd.

7. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu  tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. Powyższa zasada nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji nauczyciela – opiekuna stażu i wychowawcy klasy.

8.  Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, jeżeli powierzenie nastąpiło od 1 dnia miesiąca, to od tego dnia.

9.  Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:

1)    nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2)    urlopu dla poratowania zdrowia;
3)    zaprzestania pełnienia obowiązków z innych powodów.

10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IV
Dodatki za warunki pracy

§ 15  Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz.U. Nr 22, poz.181 z późn. zm./.

§ 16     Dodatek za prace w trudnych warunkach przysługuje nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia indywidualnego specjalnego w wysokości do 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania.

§ 17 Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzącym zajęcia z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, uczęszczającymi do szkoły masowej – w wysokości
3% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 18  Nauczycielom i wychowawcom pracującym z dziećmi i młodzieżą których rodzaj
i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia / Dz.U. Nr 17, poz.162/, uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust.
1 rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności /Dz. U. Nr 139, poz. 1328/ -
z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek za trudne warunki pracy określone w § 17  zwiększony o 10% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 19  W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.

§ 20  Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, obowiązującego pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych.

§  21   Dodatek wypłaca się z dołu.


ROZDZIAŁ V

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.


§ 22.1.  W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnieniem opieki, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie
z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ¼  tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą oraz zgodą organu prowadzącego, jednak w wymiarze nie przekraczającym łącznie
½ tygodniowego wymiaru godzin zajęć.

2.    Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych powyżej tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć.
W przypadku łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, godzinę ponadwymiarową oblicza  się z wyższego wymiaru.
W przypadku przydzielenia godzin ponadwymiarowych z innego pensum godzinę tą oblicza się z tego pensum.

3.    Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć realizowanych przez nauczyciela.

4.    Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5.    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy. Godziny   ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
w szczególności w związku z:

a)    zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
b)    wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy;
c)    chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą  nie dłużej niż 3 dni;
d)    udziałem w konferencjach metodycznych;
e)    rekolekcjami;

    traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

6.    Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub ¼ (gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.

§ 23. 1.  Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony  w § 22.
2.    W razie zastępstwa nieobecności nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
3.     Dyrektorom szkoły nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw  doraźnych.


ROZDZIAŁ VI
Wynagrodzenia odrębne i za zajęcia dodatkowe

§ 24.1.   Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy realizują zajęcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie za godziny efektywnie przepracowane w tym dniu, płatne jak za godziny ponadwymiarowe.
2.    Nauczycielom zajmującym kierownicze stanowisko, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
3.    Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela otrzymali dodatki specjalistyczne zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w wysokości
i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.

ROZDZIAŁ VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 25.1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.
4.    Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:
a)    4% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela – dla jednej osoby;
b)    5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela – dla dwóch osób;
c)    6% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela – dla trzech osób;
d)    7% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela – dla czterech i więcej osób.

5.    Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.
6.    Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci:
a)    pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka  dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dużej jednak niż do ukończenia 21 roku  życia,
b)    pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka 
    niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.
     
7.    Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
8.    Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
9.    Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
10.    Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek nauczycieli będących małżonkami, z uwzględnieniem ust. 2.
11.    Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi – Wójt Gminy.
 10.   Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
a)    nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
b)    pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
c)    odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej, niż do końca okresu, na który zawarta była umowa,
d)    korzystanie z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
      11.O zaistniałych zmianach nauczyciel zobowiązany jest powiadomić pracodawcę.
      12. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ VIII

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli.

§ 27.  1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2 .  W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia  
              nauczyciel obowiązany jest realizować:
a)    zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4;
b)    inne czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i dokształcaniem zawodowym;
c)    inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły.

3.  W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych, wychowawczo- opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

     4.  Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się    
    tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
    i opiekuńczych. Tygodniowy wymiar godzin kadry kierowniczej szkoły zależy od jej
    stanu organizacyjnego i wynosi:

Lp.    Stanowisko kierownicze    Tygodniowy wymiar godzin

1   
Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
- do 4 oddziałów
- od 5 do 6 oddziałów
- od 7 do 8 oddziałów
- od 9 do 16 oddziałów   
12
10
8
5

2   
Wicedyrektor szkoły o liczbie:
- od 9 do 16 oddziałów    9
3    Kierownik filii

    16

     
5.  W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący na prośbę dyrektora może
     zmienić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.       

 6. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach organ  
      prowadzący może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie  
            przekraczającym ½ tygodniowego wymiaru zajęć określonych w ust. 4.


ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 28.1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego
w umowie o pracę.
        2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej 
            nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych  
           przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
  3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień nie wykonania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 2  ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.
  4. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 2, oblicza się mnożąc liczbę dni nie wykonania pracy przez stawkę określoną w ust. 3.

§ 29  Przy wdrożeniu postanowień niniejszego regulaminu obowiązuje zasada, iż średnie wynagrodzenie nauczycieli, składające się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nie może być niższe niż średnie wynagrodzenie określone dla nauczycieli w art. 30 ust. 3 i 4 znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela.

§ 30 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
        ustawy – Karta Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

§ 31  Do dokonania zmian w niniejszym regulaminie uprawniony jest organ prowadzący
         w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.
         
§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 33. Traci moc Uchwała Nr XIII/106/2008r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia
         26 lutego 2008  roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
         szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
         funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także
         wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
         nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przelewice /Dz.
         Urz. Woj. Zach.n z 2008 Nr 39, poz. 823/.
§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
         Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 1 stycznia 2009 roku.

                                                                            
                                                                                             Przewodniczący  Rady
                                                                                              Zdzisław  Pijewski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 02-03-2009 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 02-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 02-03-2009 12:27