Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku pzreprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Lucin''


Przelewice, dnia 25.03.2009 r.

OS. 7624/1/09

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakresie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Lucin'' składającego się z 3 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Jesionowo: 390, 398, 411 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki,

OS. 7624/1/09 Przelewice, dnia 25.01.2009 r.

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Starosty Pyrzyckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach

p o s t a n a w i a m

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Lucin'' mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowanego zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,

2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

4. opis analizowanych wariantów, w tym:

  1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

  2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru;

5. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

6. uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c;

7. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko -, średnio - i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) emisji;

8. opis przewidzianych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;;

9. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

10. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

11. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

12. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

13. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

14. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

15. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport;

16. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;

17. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

18. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

19. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych DOMREL Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin, wszczęte zostało postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie:

,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Lucin'' składającego się z 3 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Jesionowo: 390, 398, 411 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki. Z uwagi na fakt, iż zakres przedsięwzięcia opisany w w/w wniosku kwalifikuje je do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) uzyskane zostały opinie organów ochrony środowiska tj:

- Starosty Pyrzyckiego - Postanowienie z dnia 16 marca 2009 r. znak: OŚLiR - Ma—7633/4/2009,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach - Opinia Sanitarna nr 15/09 z dnia 12 marca 2009 r. znak: PS-N.NZ-164/762/17/752/09.

Mając powyższe na uwadze postanowiłem nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres wykonania raportu dla planowanego powyżej przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Wójt Gminy

mgr Marek Kibała

Otrzymują:

  1. DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

ul. Odzieżowa 12 c/1

71-502 Szczecin

2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 kpa

3. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Pyrzycki

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 26-03-2009 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2009 13:21