Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVII/236/09 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010


UCHWAŁA NR XXVII/236/09

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 03 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.19 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się program współpracy między Gminą Przelewice, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/140/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady

Zdzisław Pijewski

Załącznik

do Uchwały Nr XXVII/236/09

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 03.11.2009 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2010

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w Programie mowa jest o:

  1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

  2. Gminie - rozumie się przez to Gminę Przelewice,

  3. Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Przelewice,

  4. Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy w Przelewicach,

  5. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Przelewicach,

  6. Pełnomocniku - rozumie się przez to Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych,

  7. organizacjach pozarządowych -rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy,

  8. konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.2 i w art. 13 ustawy,

  9. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 2. Głównym celem, któremu ma służyć wprowadzenie Programu jest stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program powstał w oparciu o zasady:

 • pomocniczości- samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

 • suwerenności stron- władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;

 • partnerstwa- współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m. in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje;

 • efektywności- samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, działań gminy również w zakresie nie obejmowanym przez struktury gminne, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych, tj.

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- w sposób umożliwiający terminową realizacje zadań,

- w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

 • jawności- procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępniania, organizacjom przez gminę, informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje do udostępnienia gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej;

 • uczciwej konkurencji- zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań.

 1. Do zagadnień priorytetowych objętych Programem, przeznaczonych do realizacji w roku 2010 należą:

 1. promowanie zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa,

 2. tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej,

 3. ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 4. przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 5. działania na rzecz integracji europejskiej, w tym wspieranie organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,

 6. promocja prozdrowotnego stylu życia, ochrona i promocja zdrowia,

 7. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

 8. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,

 9. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

 10. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

 11. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 12. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 1. Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację celów szczegółowych tj.:

  1. wspólne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej,

  2. stworzenie alternatywy na rzecz podnoszenia poziomu życia i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej,

  3. wypracowanie efektywnego systemu informacji i stworzenia płaszczyzny współpracy,

  4. wspieranie potencjału lokalnego (szkolenia, wsparcie merytoryczne i techniczne),

  5. pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

 1. Niniejszy Program realizowany będzie w oparciu o procedury przedstawione w uchwalonym przez Radę Gminy dokumencie „Zasady Współpracy Pomiędzy Gminą Przelewice a Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego”.

Rozdział II

REALIZACJA CELÓW

 1. Wspólne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez:

  1. przedstawienie przez organizacje pozarządowe informacji z zakresu zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej - co najmniej raz do roku do 30 września,

  2. organizowanie spotkań.

Diagnoza problemów społecznych pozwoli na poznanie dominujących potrzeb i wypracowanie skutecznych metod w zakresie działań na rzecz profilaktyki społecznej ograniczenia ich negatywnych skutków.

 1. Stworzenie alternatywy na rzecz podnoszenia poziomu życia i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej poprzez:

  1. określenie problemów celem opracowania programów na rzecz środowisk, grup oczekujących wsparcia,

  2. określenie zasobów możliwych d wykorzystania przy opracowaniu i realizacji programów,

  3. poszukiwanie źródeł finansowania, które pozwoliłyby na wdrażanie programów,

  4. przedstawienie okresowych efektów realizacji programów.

Wypracowanie alternatywnych rozwiązań na rzecz rozwiązywania potrzeb społecznych pozwoli na zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz na bardziej efektywne ukierunkowanie wspólnych działań i celowe wykorzystanie posiadanych zasobów.

 1. Wypracowanie efektywnego systemu informacji i stworzenie płaszczyzny współpracy poprzez:

  1. informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych o planowanych sesjach Rady Gminy oraz posiedzeń Komisji Rady, na których podejmowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień zgodnych z profilem organizacji,

  2. przekazywanie informacji o programach pomocowych i innych możliwościach pozyskiwania środków na realizację programów,

  3. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym,

  4. opracowywanie informacji o obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności organizacji pozarządowych,

  5. wspólna realizacja przedsięwzięć,

  6. publikowanie ważnych informacji w środkach masowego przekazu.

Wypracowanie sprawnego przepływu informacji ze strony samorządu i organizacji pozarządowych podnosi efektywność wspólnych działań służących poprawie jakości świadczonych usług na rzecz społeczności lokalnej.

 1. Wspieranie i rozwijanie potencjału lokalnego (szkolenia, wsparcie merytoryczne, techniczne) poprzez:

  1. stworzenie bazy danych o szkoleniach,

  2. wspólne prowadzenie warsztatów i szkoleń,

  3. szkolenie instruktorów na potrzeby organizacji,

  4. udzielanie pomocy przy organizacji szkoleń.

Szkolenie wpływa na podnoszenie efektywności realizowanych zadań przez organizacje pozarządowe, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i poprawę jakości życia.

 1. Pomoc w nawiązaniu współpracy międzynarodowej poprzez:

  1. inicjowanie rozwoju aktywności organizacji pozarządowych w ramach współpracy międzynarodowej,

  2. przedstawienie wspólnych propozycji współpracy międzynarodowej w zakresie wybranych zagadnień.

Organizacje w coraz większym stopniu będą mogły korzystać z funduszy unijnych przeznaczonych na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest to bardzo ważne z uwagi na fakt, że organizacje w wielu obszarach życia publicznego odgrywają znaczącą rolę w rozwiązywaniu potrzeb społeczności lokalnej. Korzyści płynące ze współpracy przy realizacji różnych przedsięwzięć przyczyniają się do skuteczności działań.

Rozdział III

REALIZACJA PROGRAMU

 1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań.

 2. Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w pkt. 1 będą przekazywane w drodze konkursów, ogłaszanych przez Wójta, który również zatwierdza wyniki konkursów.

 3. Ogłoszenie konkursu odbywa się na podstawie art.13. ust.2 ustawy.

 4. Przystępujący do konkursu składa ofertę zgodnie z obowiązującym formularzem oferty.

 5. Organizacje pozarządowe mają prawo wspólnie kształtować zakres realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.

 6. Pełnomocnik przedstawi Radzie w terminie do 31 marca 2011 r. sprawozdanie z realizacji programu za rok 2010 w zakresie merytorycznej współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz wnioski wynikające z tej współpracy.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi jest programem otwartym i istotnym elementem życia publicznego w naszej gminie. Stwarza warunki do wykorzystywania możliwości społeczeństwa do samoorganizacji oraz jest szansą na zwiększenie skuteczności wzajemnej pomocy.

 2. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest przejawem otwartości władz samorządowych w kierunku kontynuacji działań na rzecz ujawniania nowych wyzwań i sposobów im sprostania, rozwijania idei demokracji i integracji więzi społecznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 04-11-2009 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 04-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2009 14:27