Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy za okres od 4 listopada do 21 grudnia 2009 r.


Informacja

z działalności międzysesyjnej

Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy

za okres od 4 listopada do 21 grudnia 2009 r.

W omawianym okresie wydałem 17 zarządzeń, które dotyczyły między innymi następujących spraw: ustalenia układów wykonawczych do uchwał Rady Gminy w Przelewicach; dnia wolnego od pracy; przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Przelewice oraz jednostek organizacyjnych Gminy; zmian w budżecie gminy Przelewice na 2009 r.; ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z obrębu Przywodzie, oznaczonej nr działki 62/2; ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem sali wiejskiej, stanowiącej działkę Nr 119 z obrębu Lubiatowo, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe; ogłoszenia konkursu ofert na sprzedaż złomu użytkowego znajdującego się w budynku byłej szkoły w Laskowie oraz w byłej gorzelni w Przywodziu; ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2010 r.; ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Przelewice; przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny;

- 04.11.2009r. - Barlinek - udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,

- 05.11.2009r. - Przelewice - udział w naradzie szkoleniowej z zakresu realizacji

zadań obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu

i gminy z udziałem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,

- 09.11.2009r. - wyjazd w teren do osób niedowidzących i niewidomych z okazji

„Dnia Białej Laski”,

- 10.11.2009r. - Publiczne Gimnazjum w Przelewicach - uroczysty apel poświęcony

91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem Kombatantów,

- udział w uroczystej Sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego z okazji Narodowego

Święta Niepodległości,

- 11.11.2009r. - Szczecin - udział w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę i w

Uroczystościach pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- 16.11.2009r. - UG Przelewice - narada z sołtysami,

- UG Przelewice - spotkanie z Burmistrzem Gminy Woldegk Ernstem

Jürgenem Lode,

- 18.11.2009r. - UG Przelewice - udział w szkoleniu rolników,

- 19.11.2009r. - wyjazd z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Przelewice do farm

wiatrowych w okolicach Wolina,

- 23.11.2009r. - Lipiany - udział w III Powiatowym Sejmiku LZS,

- 24.11.2009r. - Stare Czarnowo - udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego

Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie,

- 04.12.2009r. - Publiczne Gimnazjum w Przelewicach - udział w spotkaniu

Mikołajkowym zorganizowanym przez Przelewickie Stowarzyszenie

Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”,

- 09.12.2009r. - Szczecin - udział w uroczystych obchodach 30-lecia Spółki

Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie,

- 10.12.2009r. - Pyrzyce - udział w VI Powiatowym Sejmiku nauczycieli wychowania

fizycznego,

- 12.12.2009r. - Publiczne Gimnazjum w Przelewicach - udział w Otwartych

Indywidualnych Mistrzostwach Gminy Przelewice w Tenisie Stołowym,

- 14.12.2009r. - Szczecin - udział w spotkaniu Zachodniopomorskiej Regionalnej

Organizacji Turystycznej w sprawie Nordic Walking,

- Szczecin - podpisanie umowy z PFRON dotyczącej pomocy -

„Uczeń na wsi obszar A”,

- 16.12.2009r. - udział w spotkaniu opłatkowym z Żukowie z emerytami i rencistami,

- udział w XXXV Sesji Rady Powiatu w Pyrzycach,

- 19.12.2009r. - udział w V Mikołajkowym Turnieju Halowym Piłki Nożnej LKS „Wicher”

Przelewice.

W dniach 15-17 grudnia br. brałem udział w posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy, na których omówiony został materiał będący przedmiotem obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

I. W zakresie spraw organizacyjno-społecznych

W omawianym okresie trwały prace związane z dokumentacyjnym zakończeniem XXVII Sesji Rady Gminy. W ramach złożonego wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy przyjęto 1 osobę na czas określony celem odbycia stażu. W Centrum Kształcenia na Odległość - wioska Internetowa w m. Laskowo została zatrudniona 1 osoba na czas określony. Jednej osobie przedłużono okres odbywania stażu. Wystąpiono z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy na zorganizowanie prac interwencyjnych dla 1 osoby. W związku z wprowadzonym zarządzeniem w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy dokonano inwentaryzacji w/w składników w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych. W zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wydano 6 zaświadczeń o wpisie do ewidencji, 32 zaświadczenia o zmianie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, 4 zaświadczenia o zawieszeniu działalności gospodarczej oraz 9 zaświadczeń o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

II. Oświata

W omawianym okresie wydano i rozliczono 277 pozytywnych decyzji w sprawie stypendium szkolnego socjalnego. Ponadto rozliczono rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”. Z w/w programu skorzystało łącznie 74 uczniów, z tego 50 uczniów szkół podstawowych (20 uczniów SP w Kłodzinie, 19 uczniów PSP w Żukowie, 11 uczniów PSP w Jesionowie) oraz 24 uczniów Publicznego Gimnazjum w Przelewicach.

Wydano decyzję na dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika, ponadto przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na pokrycie w/w kosztów.

III. W zakresie inwestycji i remontów

Zostały zakończone prace na zadaniach inwestycyjnych:

 1. Budowa instalacji centralnego ogrzewania na zadaniu „adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie” - zadanie współfinansowane z programu „ODNOWA WSI”.

 2. Budowa chodników w m. Kosin - na mocy zawartego porozumienia zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.

 3. Remont świetlicy w Ukiernicy.

 4. Utwardzenie terenów przy wiacie przystankowej dla dzieci w Przywodziu.

 5. Wzmocnienie ścian pomieszczenia świetlicy w Szkole Podstawowej w Kłodzinie.

 6. Montaż podgrzewaczy wraz z instalacją ciepłej wody w toaletach dla uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie.

Gmina otrzymała pozwolenie na budowę dodatkowych punktów oświetleniowych na drodze w Płońsku w stronę Laskowa.

W trakcie opracowań jest dokumentacja na:

 1. remont zaplecza socjalnego na boisku LKS „Wicher” w Przelewicach - na tym zadaniu, ze względu na ciągłą zmianę terminu przekazania kompletnej dokumentacji dokonano zmiany projektanta,

 2. budowę nowych punktów oświetleniowych na drodze do cmentarza w Przelewicach.

W opracowaniu wtórniki geodezyjne dla celów projektowych na zadania:

 1. budowa placów zabaw w gminie,

 2. budowa systemu kanalizacji w Wołdowie,

 3. budowa sali sportowej przy PSP w Żukowie,

 4. przebudowa sieci wodociągowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie,

 5. budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie.

W ramach prac interwencyjnych i publicznych wykonano:

 • wycinkę drzew na drodze Wołdowo - w stronę Laskówka,

 • ułożenie chodnika przy bibliotece z oddziałem „0” w Karsku,

 • wymianę czopucha w kotłowni bud. nr 20 (dworek na terenie folwarku) w Przelewicach,

 • nowe schody przy świetlicy w Kosinie,

 • rozebranie betonowego śmietnika wraz z wywozem gruzu przy GOK-u w Przelewicach,

 • nasadzenia drzewek przy stadionie LKS „Wicher” w Przelewicach,

 • oczyszczenie basenu ppoż. koło dworku na terenie Folwarku w Przelewicach.

IV. W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i funkcjonowania BIP-u

W zakresie zamówień publicznych:

 • przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakończone podpisaniem umowy przez Parafię Rzymskokatolicką w Żukowie, dotyczące wykonania zadania: Remont dachu Kościoła filialnego pw. Zwiastowania N.M.P. w Przywodziu,

-    podjęte zostały prace przygotowawcze, dotyczące wszczęcia kolejnych postępowań:

 1. urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach,

 2. adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie, etap II,

 3. wykonanie projektu budowlano-architektonicznego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego adaptacji spichlerza na schronisko młodzieżowe przy BCBW w Przelewicach.

W zakresie informatyzacji urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej www.przelewice.pl:

Do Biuletynu ( www.bip.przelewice.pl ) przekazano informacje publiczne, w tym :

 • uchwały Rady Gminy w Przelewicach,

 • zatwierdzony przez Radę Gminy protokół z sesji,

 • zarządzenia Wójta,

 • obwieszczenia o wszczęciu postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • informacje o postępowaniach przetargowych,

 • ogłoszono informację o stanie mienia komunalnego,

 • inne informacje.

Na bieżąco są dokonywane aktualizacje zawartości strony www.przelewice.pl, na której umieszczane są informacje o ważnych dla mieszkańców gminy wydarzeniach lokalnych. Stronę rozbudowano o działy „Wioska internetowa” oraz o „galerię mieszkańców”.

V. W zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Uaktualniono dokumentację głównego stanowiska kierowania. Dokonano kontroli funkcjonowania ujęć wodnych w warunkach specjalnych. Dokonano zakupu sprzętu do magazynu O.C. W dniach 3- 4 grudnia odbyło się szkolenie w Pogorzelicy, celem którego była omówienie przyszłej kontroli (17- 21 maj 2010) z Urzędu Premiera RP. Przesłano do Starostwa Powiatowego sprawozdanie z Akcji Kurierskiej za 2009 r.

VI. Promocja i aktywizacja przedsiębiorczości i samorządności

W związku z zawartym w dniu 22 września br. porozumieniem z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Komeńskiego w Warszawie dot. realizacji wspólnych działań w ramach programu pt.: „Grupy Zabawowe - szansa na rozwój dzieci i aktywizację rodziców” podjęto w tym kierunku działania przygotowawcze, w tym m.in. wytypowano i przeszkolono 2 animatorów do prowadzenia zajęć w ramach Grup Zabawowych (Justyna Osipowicz i Joanna Mieszkowska), wyznaczono miejsce (lokal, w którym odbywają się zajęcia dla kl.0 w budynku GBP w Przelewicach). Aktualnie ogłoszono nabór do nowo otwartej Grupy Zabawowej w Przelewicach. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (po 1,5 h) począwszy od stycznia do maja 2010 roku. Grupa Zabawowa to zajęcia dla małych dzieci (w wieku od 0-5 lat) i ich rodziców lub opiekunów pod merytoryczną opieką konsultanta.

W dniu 18 grudnia br. odbyło się pierwsze spotkanie dla rodziców, którzy zgłosili dzieci do uczestnictwa w Grupie Zabawowej. Ze względu na duże zainteresowanie czynione będą dalsze starania tym w kierunku, przede wszystkim w kierunku utworzenia na terenie gminy Przelewice przedszkola dla dzieci.

Przygotowano materiały dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2010 r. oraz zorganizowano spotkanie informacyjno-konsultacyjnego w dniu 01 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Przelewicach.

Koordynowano działania dotyczące wdrażania Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW na terenie Gminy Przelewice wraz z wprowadzaniem danych do systemu komputerowego oraz rozliczaniem aktualnie realizowanych przez usługodawców ofert. Ponadto przygotowano zaktualizowany Plan Działania na rok 2010 i informacji z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2009-2015.

Uczestniczono w spotkaniu podsumowującym działania realizowane w ramach PPWOW w 2009 r., które odbyło się dn. 04 grudnia br. w Dobrzanach. W ramach promowania dobrych praktyk  dokonano prezentacji najciekawszych form usług, skierowanych do osób starszych,  dzieci i młodzieży oraz rodzin, realizowanych na terenie Gminy Przelewice w 2009 roku.

VII. W zakresie gospodarki nieruchomościami

W omawianym okresie ogłoszono na dzień 28 grudnia br. nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę Nr 62/2 o pow. 0,0588 ha z obrębu Przywodzie.

Ponadto na dzień 11 grudnia br. ogłoszono na mocy zarządzenia Nr 114/09, konkurs ofert na sprzedaż złomu użytkowego znajdującego się w budynku byłej szkoły w Laskowie oraz byłej gorzelni w Przywodziu. Konkurs zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Planowane jest dalsze postępowanie konkursowe.

Zarządzeniem Nr 113/09 ogłoszono na dzień 31 grudnia br. przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem sali wiejskiej, stanowiącej działkę Nr 119 z obrębu Lubiatowo, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

W omawianym okresie przedłużono z PRH „ROLMIX” Sp. z o.o. umowę użyczenia budynków znajdujących się na części działki Nr 9/48 z obrębu Przelewice.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej Nr 70/1 obręb Jesionowo na rzecz jej użytkownika wieczystego. Zastosowano, na podstawie uchwały Nr XIX/163/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 grudnia 2008 r., 90% bonifikatę od tegoż przekształcenia.

W oparciu o ustawę o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego złożono do Zamiejscowego VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach 16 wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących drogi.

Zaktualizowano zarządzeniem Nr 116/09 stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Przelewice.

Ponadto rozpoczęto postępowanie zmierzające do przekazania w najem lokalu nr 3, znajdującego się w budynku Nr 9 w Lubiatowie.

Z zakresu gospodarki cmentarnej wydano 4 decyzje na pochówek.

VIII. W zakresie ochrony środowiska i tematów rolnych

Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzone są postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawane są decyzje środowiskowe.

W dniu 18 listopada br. w Urzędzie Gminy w Przelewicach odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Przelewice. Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy w  Przelewicach wspólnie z Terenowym Zespołem Doradców w Pyrzycach, wzięło w nim  udział 43 rolników. Program szkolenia przedstawiał się następująco:
1. Wymagania dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w powiązaniu z wymogami wzajemnej zgodności (CC) - omówiła Ewa Rutkowska, pracownik  Inspekcji Weterynaryjnej  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach.
2. Kampania 2009 - płatności bezpośrednie, PROW 2007-2013, system identyfikacji działek rolnych LPIS - omówiła Wanda Jacheć, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pyrzycach.
3. Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - omówiła Marianna Połonka, pracownik Placówki Terenowej w Pyrzycach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  W dniu 19 listopada br. Biuro Usług Inwestycyjnych DOMREL Sp. z o.o. w Szczecinie dla osób chętnych z terenu Gminy Przelewice zorganizowało wyjazd studyjny na farmę wiatrową, która znajduje się w Zagórzu k. wyspy Wolin. Jest to jedna z największych elektrowni wiatrowych w Polsce. Zainteresowane osoby mogły dokonać pomiaru hałasu, zarówno bezpośrednio przy wiatrakach, jak również z dowolnej od nich odległości. Wykonane pomiary spełniały dopuszczalne  normy. Niestety nie można było obejrzeć gondoli urządzenia od środka, gdyż do wnętrza wiatraka mogą wchodzić jedynie uprawnione osoby po odpowiednim przeszkoleniu i wyposażone w sprzęt asekuracyjny do prac wysokościowych. Zaskoczeniem dla uczestników wycieczki był widok wiatraków zlokalizowanych w odległości ok. 600 m od zabudowań mieszkalnych. Wyjazd ten umożliwił uczestnikom  zapoznanie się z jeszcze mało rozpowszechnionym w Polsce źródłem energii odnawialnej, jakim są elektrownie wiatrowe. Mogli oni naocznie przekonać się o zaletach tego rodzaju inwestycji oraz zweryfikować różne opinie o energetyce wiatrowej. 

W dniu 24 listopada br. wspólnie z przedstawicielem Rejonowego Związku Spółek Wodnych oraz przedstawicielem Gminnej Spółki Przelewice dokonano przeglądu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących własność Gminy Przelewice w Karsku, Żukowie i Przywodziu

W dniu 30 listopada br. zakończyły się prace społecznie użyteczne na terenie Gminy. Do końca trwania prac pracownicy na bieżąco wykonywali prace porządkowe w poszczególnych miejscowościach.

IX. W zakresie spraw Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 30.10. do 21.12.2009 r. wydano 478 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, 531 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 54 decyzje dotyczące żądania zwrotu wypłaconych świadczeń tytułem funduszu alimentacyjnego.

06 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie zespołu, w skład, którego wchodzą pracownicy OPS, pedagodzy szkolni, policja oraz kuratorzy sądowi.

W związku z nowym okresem zasiłkowym ponownie wszczęte zostały postępowania wobec 75 dłużników alimentacyjnych i wznowione zostały wszystkie z tym związane czynności administracyjne.

W październiku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie złożony został wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację programu „UCZEŃ NA WSI - obszar A” na rok szkolny 2009/2010. W odpowiedzi na ten wniosek dla Gminy Przelewice przyznane zostały środki w wysokości -14 232,74 zł.

Na bieżąco dokonywane są wypłaty świadczeń z pomocy społecznej oraz sporządza się i przekazuje odpowiednim jednostkom sprawozdawczość z wykorzystania środków finansowych i sporządza informacje dotyczące zapotrzebowania na dalszą część roku.

X. W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

Stan ludności na terenie gminy 5.490 mieszkańców ( na dzień 21 grudnia b.r. ). Urodziło się 4 dzieci, zmarło 5 osób. Na pobyt stały zameldowano 9 osób, przemeldowano 4 osoby, wymeldowano 10 osób. Przyjęto 50 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 4 zgłoszenia o zagubieniu dowodu, wydano 36 dowodów osobistych. Wydano 65 odpisów aktów stanu cywilnego, 24 poświadczenia o zameldowaniu. Ze zbioru danych meldunkowych udostępniono 27 informacji. Sporządzono 9 aktów stanu cywilnego. Przyjęto 3 zapewnienia do zawarcia związku małżeńskiego. Wydano 3 decyzje.

Przygotowano informację do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach dotyczącą rejestracji wojskowej w 2009 r.

XI. Gminna Biblioteka Publiczna


W okresie objętym informacją międzysesyjną oprócz działalności podstawowej w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywały się zajęcia plastyczne, czytanie bajek, wykonano gazetki okolicznościowe nt.: ,,11 listopada - Święto Niepodległości”, ,,Światowy Dzień Pluszowego Misia”, ,,Mikołajki”, ,,Boże Narodzenie”. W Gminnej Bibliotece Publicznej dwukrotnie odbyło się spotkanie Koła Pszczelarzy Gminy Przelewice. Ponadto w bibliotece miała posiedzenie Komisja Rewizyjna.

XII. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

W okresie sprawozdawczym wykonywano prace związane przede wszystkim z przygotowaniem kolekcji do zimy. Stan zagrożenia wtórnym porażeniem przez choroby grzybowe w kolejnym sezonie wegetacyjnym oceniono na wysoki i w związku z tym wygrabiono i przewieziono na miejsce kompostowania liście z najbardziej zagrożonych części kolekcji. Wykonano niezbędne doraźne naprawy dróg zniszczonych przez ulewne deszcze. Zebrano, oczyszczono i przygotowano do przechowywania nasiona w ilościach niezbędnych do dalszej produkcji szkółkarskiej. Gatunki nieobjęte planem produkcyjnym zbierano w ilościach potrzebnych do zapewnienia wymiany w ramach index seminum. Usunięto przy Alei Róż świerk i brzozę, które nie były w stanie zregenerować wcześniejszych uszkodzeń i stanowiły zagrożenie dla ludzi - z uwagi na fakt, że oba drzewa rosły w miejscach z dużym zagęszczeniem roślin kolekcyjnych, zadanie wymagało zwiększonego nakładu pracy i starannego zabezpieczenia innych roślin. Zwieziono z parku ławki i kosze. Okryto rośliny wymagające zabezpieczenia przed mrozem. Na miejsca stałe wysadzono pozyskane do kolekcji wawrzynki, wprowadzono w kilku miejscach nasadzenia zastępcze (w miejsce roślin zniszczonych przez turystów) oraz barierowe (m.in. jałowce w ogrodzie japońskim).

Na nowych terenach wykonano pierwsze prace związane z tyczeniem i zakładaniem żywopłotów składających się na ogród włoski (wytyczono oś ogrodu i wysadzono 3600 sadzonek ligustru w docelowo pierwszej części - ogrodzie węzłowym).

W oranżerii rośliny kolekcyjne zgromadzono w donicach przy ścianach i zabezpieczono agrowłókniną na wypadek zbyt dużych spadków temperatury w nawie. Rośliny odpowiednio przycięto i wykonano ostatnie opryski.

W dniu 15 grudnia br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych.

W pałacu odbywały się następujące spotkania:

- 04 listopada - szkolenie „Parasol dla Gminnego Rozwoju” organizowane przez firmę 4C,

- 05 listopada - szkolenie Obrony Cywilnej,

- 18 listopada - szkolenie „Parasol dla Gminnego Rozwoju” organizowane przez firmę 4C,

- 30 listopada/ 1 grudnia - dwudniowe szkolenie żołnierzy,

- 10 grudnia -pokazy pościeli wełnianej.

W tym samym czasie wynajmowane były również pokoje gościnne w pałacu. Osoby wynajmujące to zarówno uczestnicy odbywających się w Pałacu spotkań, jak również klienci indywidualni.

W okresie sprawozdawczym w pałacu nocowały 32 osoby.

Prace w szkółce:

 • sadzenie krzewów liściastych 1,5 tys. szt. na nowych terenach - do gruntu,

 • cięcie sadzonek zdrewniałych do wiosennych nasadzeń 6,5 tys. szt.,

 • zakładanie okryw zimowych w szkółce (zabezpieczenie przed mrozami),

 • zbieranie i oczyszczanie nasion dla potrzeb szkółki,

 • przygotowanie roślin do sprzedaży (liściaste),

 • przesadzanie materiału szkółkarskiego do większych pojemników i doniczek,

 • cięcie żywopłotów w szkółce.

Dnia 15 grudnia br. uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez Leśny Bank Genów w Kostrzycy. Szkolenie dotyczyło pozyskiwania roślin zagrożonych wyginięciem z naturalnych zbiorowisk, a następnie wprowadzania ich w środowisko naturalne.

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Sporządzono na podstawie danych stanowiskowych.

Przelewice, dnia 21.12.2009 r.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 13-01-2010 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 13-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2010 10:40