Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy za okres od 30 grudnia 2009 r. do 21 stycznia 2010 r.


Informacja

z działalności międzysesyjnej

Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy

za okres od 30 grudnia 2009 r. do 21 stycznia 2010 r.

W omawianym okresie wydałem 7 zarządzeń, które dotyczyły między innymi następujących spraw: ustalenia układów wykonawczych do uchwał Rady Gminy w Przelewicach; ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z obrębu Przywodzie, oznaczonej nr działki 62/2 o pow. 0,0588 ha ; zmian w budżecie gminy Przelewice na 2009 r.; ustalenia planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2010.

- 30.12.2009r. - Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach - spotkanie z Panią Dyrektor

nt. możliwości przedłużenia stażu pracy dla osób odbywających go w

Urzędzie Gminy oraz zorganizowania robót publicznych i prac

interwencyjnych w 2010r.,

- 09.01.2010r. - OSP Lubiatowo - udział w zebraniu sprawozdawczym za 2009r.,

- 11.01.2010r. - UG Przelewice - spotkanie z przedstawicielem Spółdzielczej

Agrofirmy Witkowo Panem Pawłem Androwiakiem,

- 12.01.2010r. - Szczecin - podpisanie aktu notarialnego,

- 20.01.2010r. - UG Przelewice - udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa,

- 21.01.2010r. - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach - udział w odprawie rocznej,

- udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej,

- spotkanie noworoczne w Spółdzielczej Agrofirmie Witkowo.

W dniach od 13-19.01.2010 r. przebywałem na zwolnieniu lekarskim.

I. W zakresie spraw organizacyjno-społecznych

Organizacja XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przelewicach, który odbył się 10 stycznia br. w Publicznym Gimnazjum; łącznie zebrano 4.844 zł. W omawianym okresie trwały prace związane z dokumentacyjnym zakończeniem XXVIII Sesji Rady Gminy. Wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu pracy dla 3 osób . W ramach złożonego wniosku z dniem 11 stycznia br. przyjęto 1 osobę, 2 osoby zostaną przyjęte od 01 lutego br. W wyniku uzgodnień z Powiatowym Urzędem Pracy przedłużono 2 osobom staż pracy. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę /sprzątaczka w UG/. Sporządzono sprawozdania z czasu pracy i zatrudnienia oraz popytu na pracę. W zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wydano 5 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 8 zaświadczeń o zmianie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, 6 zaświadczeń o zawieszeniu działalności gospodarczej oraz 6 zaświadczeń o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2009 naliczono 2 opłaty na 2010 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. Oświata

W omawianym okresie rozliczono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dokonano weryfikacji danych dotyczących szkół prowadzonych przez Gminę Przelewice oraz przesłano w/w dane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przeprowadzono wspólnie z Referatem Budżetu i Finansów analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określonej w art. 30a. ustawy Karta Nauczyciela. Ponadto sporządzono sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego w 2009 r. na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole składane w ramach Rządowego programu - „Radosna szkoła” dla PSP w Żukowie i Jesionowie.

III. W zakresie inwestycji i remontów

Gmina otrzymała pozwolenie na budowę „Rozbudowę o wiatrołap, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na kawiarnię w budynku Gminnego Centrum Kultury, usytuowanym na działce nr ewid. 151 w miejscowości Przelewice”.

Wniosek na powyższe zadanie po wszystkich ocenach otrzymał 81 pkt. Oczekuję na ocenę strategiczną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskeigo.

W trakcie opracowań jest dokumentacja na:

 1. remont zaplecza socjalnego na boisku LKS „Wicher” w Przelewicach - na tym zadaniu, ze względu na ciągłą zmianę terminu zdania kompletnej dokumentacji dokonano zmiany projektanta,

 2. budowa nowych punktów oświetleniowych na drodze do cmentarza w Przelewicach,

 3. budowa ciągów pieszych wraz ze zjazdami do posesji w m. Laskowo,

 4. budowa ciągów pieszych wraz ze zjazdami do posesji oraz przebudowę skrzyżowania i odwodnienie w miejscowości Lubiatowo,

 5. budowa wózkarni wraz z dociepleniem budynku przy SP ZOZ w Przelewicach,

 6. budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową wiaty na cmentarzu w Przelewicach.

W opracowaniu wtórniki na zadania:

 1. budowa placów zabaw w gminie,

 2. budowa systemu kanalizacji w Wołdowie

 3. budowa sali sportowej przy PSP w Żukowie,

 4. przebudowa sieci wodociągowej w Jesionowie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie,

 5. budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie.

Gmina jest w posiadaniu mapy do celów projektowych na budowę monitoringu w Przelewicach. Został wyłoniony wykonawca projektu.

W przerwie międzyświątecznej przez pracowników PSP w Żukowie zauważone zostało zapadanie gruntu w miejscu posadowienia zbiornika wód opadowych, o czym natychmiast czyli w dniu 04.01.2010 r. powiadomiono Gminę. W dniu 08.01.2010 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą robót , który to w ramach gwarancji jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonej usterki. W międzyczasie nastąpiło znaczne pogłębienie osiadającego gruntu, o czym również powiadomiono Wykonawcę, który w następnym dniu zabezpieczył teren, wezwał dostawcę zbiornika i prace, usuwające powyższe zdarzenie, będą wykonane dopiero przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

W ramach prac interwencyjnych i publicznych wykonano:

 • odśnieżanie dróg i placów gminnych,

 • porządki na cmentarzach,

 • uprzątnięcie drzewa po wycince z przeznaczeniem na opał w PSP Zuków, filia w Przywodziu,

 • zabezpieczenie rozbiórkowej trelinki przy PSP w Żukowie.

IV. W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i funkcjonowania BIP-u

W zakresie zamówień publicznych:

- rozpoczęto postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zadania:

1. urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie

Dendrologicznym w Przelewicach;

 1. adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie - etap II.

-    podjęte zostały prace przygotowawcze, dotyczące wszczęcia kolejnych postępowań:

 1. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego adaptacji spichlerza na schronisko młodzieżowe przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach;

 2. dostawa oleju napędowego.

W zakresie informatyzacji urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej www.przelewice.pl:

Do Biuletynu (www.bip.przelewice.pl ) przekazano informacje publiczne, w tym :

 • uchwały Rady Gminy Przelewice wraz z załącznikami,

 • zatwierdzony przez Radę Gminy protokół z sesji,

 • zarządzenia Wójta Gminy Przelewice,

 • obwieszczenia o wszczęciu postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • informacje o postępowaniach przetargowych,

 • ogłoszenia,

 • informację o stanie mienia komunalnego,

 • informację międzysesyjną Wójta Gminy Przelewice,

 • inne informacje.

Na bieżąco dokonywano aktualizację zawartości strony www.przelewice.pl, na której umieszczane są informacje o ważnych dla mieszkańców gminy wydarzeniach lokalnych.

V. W zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Opracowano „Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego i obrony cywilnej w Gminne Przelewice, opracowano harmonogram szkoleń podstawowych w zakresie obrony cywilnej, przeprowadzono analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Przelewice i przesłano do starostwa powiatowego, wypełniono ankietę „Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w 2009 r. i przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

VI. Promocja i aktywizacja przedsiębiorczości i samorządności

W dniu 04.01.2010 r. Komisja Opiniująco-Doradcza rozpoczęła prace nad oceną ofert, złożonych do dnia 31.12.2009 r. w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2010 r. Łącznie wpłynęło 9 ofert. W wyniku dokonanej oceny Komisja zaopiniowała wszystkie oferty pozytywnie z propozycją dofinansowania wg niżej podanego wykazu tabelarycznego:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1.

Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Przelewice, 74-210

Propagowanie uprawiania piłki nożnej

56.199.00

2.

Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Przelewice, 74-210

Propagowanie tenisa stołowego

6.438,00 zł

3.

Ludowy Zespół Sportowy „Błyskawica” Kluki, 74-210 Przelewice

Propagowaniem uprawiania piłki nożnej

31.666,00 zł

4.

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, 74-210 Przelewice

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne i plenerowe).

5.133,00 zł

5.

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Jesion”, Jesionowo, 74-210 Przelewice

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne i plenerowe).

2.200,00 zł

6.

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, 74-210 Przelewice

Propagowanie i organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjum w różnych dyscyplinach

11.267,00 zł

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

7.

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, 74-210 Przelewice

Wspieranie działań w zakresie kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu

7.000,00 zł

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

9.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Przelewice, Przelewice, 74-210 Przelewice

Wspieranie i promocja zespołów artystycznych, rodzimego rękodzielnictwa, sztuki i folkloru.

6.210,00

Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

10.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie, Pl. Kilińskiego, 70-965 Szczecin - Gminne Koło Pszczelarzy w Przelewicach

Budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Przelewice.

2.484,00

Razem:

128.597,00 zł

Ponadto podjęto prace nad przygotowaniem umów wraz z harmonogramem wydatków na 2010 r. dla w/w podmiotów.

Koordynowano działania dot. wdrażania Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW na terenie Gminy Przelewice wraz z wprowadzaniem danych do systemu komputerowego MIS oraz przygotowaniem kompletu materiałów sprawozdawczych za 2009 r. z realizowanych na terenie gminy usług integracji społecznej.

Prowadzono bieżące sprawy związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, w tym przekazywanie informacji do ZDP w Pyrzycach dot. stanu dróg powiatowych w okresie zimowym oraz podejmowano działania w kierunku odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy. W związku z częstymi uwagami mieszkańców dot. złego stanu technicznego dróg na terenie gminy wystosowano pismo do ZDP w Pyrzycach z powiadomieniem Starosty Pyrzyckiego o podjęcie bardziej skutecznych działań w tym zakresie.

Rozpoczęto prace przygotowawcze do imprezy pn. ,,III Przelewickie Dni Folwarku”, w tym złożenie wniosku w wersji polsko-niemieckiej do Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej celem pozyskania środków na częściowe pokrycie kosztów imprezy.

Prace nad przygotowaniem matrycy raportu Planu Odnowy Miejscowości: Lubiatowo, Lucin, Rosiny i Płońsko.

Podjęto działania w kierunku wstępnego wyznaczenia tras do uprawiania Nordic Walking na terenie gminy w celu pozyskania środków na ich przygotowanie.

Kontynuowano działania związane z promocją Gminy, w tym przygotowanie i zamieszczanie np. Kalendarza imprez na rok 2010 oraz artykułów i zdjęć z ważniejszych wydarzeń na stronie Gminy Przelewice, a także w lokalnych mediach.

VII. W zakresie gospodarki nieruchomościami

W omawianym okresie ogłoszony został nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę Nr 62/2 o pow. 0,0588 ha z obrębu Przywodzie zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Ponadto ogłoszony na dzień 31 grudnia 2009 r. przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem sali wiejskiej, stanowiącej działkę Nr 119 z obrębu Lubiatowo, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe również zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

W oparciu o ustawę o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego systematycznie składane są wnioski do Sądu dotyczące zakładania ksiąg wieczystych lub uwidocznienia w nich prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Ponadto w omawianym okresie zawarto porozumienie dotyczące ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działki nr 215/27 i 214 obręb Żuków w celu ułożenia kabla SN-15kV, dla zasilania w energię elektryczną stacji gazowo-pomiarowej należącej do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Jednorazowa wartość służebności gruntowej na wspomnianej nieruchomości wynosić będzie 14 000 zł. W związku z powyższym przygotowana jest dokumentacja w celu zawarcia umowy notarialnej dotyczącej służebności gruntowej wspomnianych nieruchomości.

W omawianym okresie zwaloryzowano stawki czynszu dzierżawnego, dla następujących podmiotów, które mają zawartą waloryzację w umowie:

1. POLKOMTEL S.A. Warszawa,

2. Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o. Warszawa,

2. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa,

3. NZOZ „PLUS DENT” Anita Mazur-Kordowska, Krzysztof Kordowski Szczecin.

Ponadto podjęto rozmowy z przedstawicielami Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo na temat zabezpieczenia lub ewentualnej rozbiórki budynków w Przywodziu znajdujących się na terenie dzierżawionym przez wspomnianą firmę. Umieszczone zostały w tym miejscu tablice z ostrzeżeniami o niebezpieczeństwie zawalenia się kilku budynków oraz zakazie wstępu do tych budynków jakichkolwiek osób.

Z zakresu gospodarki cmentarnej wydano 5 decyzji na pochówek.

Ponadto wysłano do zakładów pogrzebowych pismo dotyczące prośby o zachowywanie przy pochówku ustalonych wcześniej granic rzędu, w którym znajdują się kwatery osób zmarłych, tj. nie wysuwanie się wyżej bądź niżej poza sąsiednie groby oraz uzyskiwania zgody administratora cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, likwidację grobu. Ponadto podkreślono, iż należy zgłaszać administratorowi rozpoczęcie prac budowy, bądź wymiany pomnika - nagrobka i uzgodnienia z nim miejsc pod pochówek.

Systematycznie przygotowywany i uzupełniany jest plan cmentarzy komunalnych gminy.

VIII. W zakresie ochrony środowiska i tematów rolnych

Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzone są postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawane są decyzje środowiskowe.

Złożono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach, zgodnie z wymogami ustawowymi plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2010. W planie określono rodzaj prac społecznie użytecznych ich zakres oraz liczbę pracowników. Gmina zorganizuje prace dla 35 osób.

Przesłano Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego za II półrocze 2009 r. w Urzędzie Gminy w Przelewicach oraz jednostkach podległych.

W dniu 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Przelewicach. Celem posiedzenia było wydanie opinii do przedłożonych przez Przewodniczącego projektów uchwał.

IX. W zakresie spraw Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 30.12.2009 r. do 21.01.2010 r. wydano 478 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, 531 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 54 decyzje dotyczące żądania zwrotu wypłaconych świadczeń tytułem funduszu alimentacyjnego.

11 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie zespołu, w skład, którego wchodzą pracownicy OPS, pedagodzy szkolni, policja oraz kuratorzy sądowi.

W związku z nowym okresem zasiłkowym ponownie wszczęte zostały postępowania wobec 75 dłużników alimentacyjnych i wznowione zostały wszystkie z tym związane czynności administracyjne.

W październiku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie złożony został wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację programu „UCZEŃ NA WSI- obszar A” na rok szkolny 2009/2010. W odpowiedzi na ten wniosek dla Gminy Przelewice przyznane zostały środki w wysokości -14. 232,74 zł.

Na bieżąco dokonywane są wypłaty świadczeń z pomocy społecznej oraz sporządza się i przekazuje odpowiednim jednostkom sprawozdawczość z wykorzystania środków finansowych i sporządza informacje dotyczące zapotrzebowania na dalszą część roku.

X. W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

Stan ludności na terenie gminy 5.480 mieszkańców (na dzień 21 stycznia 2010 r.). Urodziło się 1 dziecko, zmarło 6 osób. Na pobyt stały zameldowano 5 osób, przemeldowano 8 osób, wymeldowano 11 osób. Przyjęto 17 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 4 zgłoszenia o zagubieniu dowodu osobistego, wydano 17 dowodów osobistych. Wydano 25 odpisów aktów stanu cywilnego, 16 poświadczeń o zameldowaniu. Ze zbioru danych meldunkowych udostępniono 25 informacji. Sporządzono 4 akty stanu cywilnego. Przyjęto 1 zapewnienie do zawarcia związku małżeńskiego. Wydano 2 decyzje administracyjne o wymeldowaniu.

Sporządzono rejestr mężczyzn i kobiet rocznik 1991 r. przewidzianych do kwalifikacji wojskowej.

XI. Gminna Biblioteka Publiczna

W okresie objętym informacją międzysesyjną oprócz działalności podstawowej w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci, wykonano gazetki okolicznościowe: ,,Boże Narodzenie”, ,,Zima”, ,,Dzień Babci i Dziadka”. Ponadto biblioteka opracowywała sprawozdania za rok 2009 dla potrzeb Książnicy Pomorskiej, Biblioteki Powiatowej w Pyrzycach, Głównego Urzędu Statystycznego. Sporządzono również dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego raport z wykonania w 2009 roku zadania w ramach programu ,,Literatura i Czytelnictwo. Priorytet 2; Zakup nowości wydawniczych”.

XII. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

W styczniu z uwagi na silne opady śniegu prowadzono głównie prace związane z odśnieżaniem przejść technicznych, dachów oraz namiotu foliowego i otrząsaniem śniegu z roślin szkółkarskich i kolekcyjnych, szczególnie z kolumnowych i kulistych roślin iglastych zagrożonych utratą właściwego pokroju i wyłamywaniem gałęzi. W obrębie mokradeł rozpoczęto cięcia sanitarne: usuwanie pozostałych z jesieni wiatrołomów, przecinkę samosiewów, usuwanie posuszu - prace na tym terenie są możliwe wyłącznie w okresie przemarznięcia gruntu. Stale kontrolowany jest stan roślin w oranżerii i wykonuje się tam bieżące zabiegi pielęgnacyjne łącznie z podlewaniem. Kontroli podlega również stan roślin na szkółce i wrażliwych okazów w ogrodzie.

Rozpoczęto składanie zamówień materiału roślinnego z innych ogrodów botanicznych w ramach index seminum zależnie od terminu wpływania indeksów. Uzyskane nasiona posłużą wzbogaceniu kolekcji ogrodu.

Rośliny znajdujące się w laboratorium kultur tkankowych są namnażane, ukorzeniane i aklimatyzowane. Rośliny znajdujące się w fitotronie dolnym są podlewane i pielęgnowane (odchwaszczanie, nawożenie, przesadzanie do pojemników). Wykonano tam oprysk w celu likwidacji przędziorka i wciornastka. Kontynuowane są prace nad przygotowaniem konferencji „ Przyroda Pomorza Zachodniego”, która odbędzie się 5 marca 2010 r.

W miesiącu styczniu przygotowywany jest plan pracy na rok bieżący oraz uzgadniany repertuar koncertów i warsztatów muzycznych.

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Sporządzono na podstawie danych stanowiskowych.

Przelewice, dnia 21.01.2010 r.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 25-01-2010 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 25-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2010 13:39