Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy za okres od 26 stycznia do 18 lutego 2010 r.


Informacja

z działalności międzysesyjnej

Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy

za okres od 26 stycznia do 18 lutego 2010 r.

W omawianym okresie wydałem 8 zarządzeń, które dotyczyły między innymi następujących spraw: opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności zwierząt
i mienia; ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej, stanowiącej działkę Nr 119 z obrębu Lubiatowo,
z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe; ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z obrębu Przywodzie, oznaczonej
nr działki 62/2; zwołania zebrania wiejskiego w Lucinie w celu wyboru Sołtysa; ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie ,,Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach”; zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2010.

- 27.01.2010 r. - Przelewice - podpisanie porozumienia partnerskiego celem uzyskania

dofinansowania projektu „Przedsięwzięcie modelowe - POMERANIA -

sieć atrakcji”, w realizacji którego uczestniczyć będzie strona niemiecka.

- 16.02.2010 r. - Kobylanka - udział w walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy

Rybackiej „SIEJA”,

- Pyrzyce RCKU - ogłoszenie wyników XXXIV Plebiscytu na Najlepszego

Sportowca Klubu i Szkoły za 2009 r.,

- 17.02.2010 r. - Przelewice UG - udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa,

- Pyrzyce - udział w XXXVI Sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego,

- 18.02.2010 r. - Koszalin - udział w uroczystości wręczenia nagrody za zajęcie I-go

miejsca przez Straż Międzygminną w Pyrzycach w konkursie „Innowator

Roku 2009”.

I. W zakresie spraw organizacyjno-społecznych

W omawianym okresie trwały prace związane z dokumentacyjnym zakończeniem XXIX Sesji Rady Gminy. W dniach 12-13 luty br. odbyły się zebrania wiejskie
w miejscowościach: Lucin, Lubiatowo, Płońsko, Rosiny dotyczące Planów Odnowy Miejscowości. W Lucinie na w/w zebraniu odbyły się również wybory Sołtysa. W wyniku głosowania na Sołtysa Sołectwa Lucin wybrano Pana Michała Woźnickiego. W ramach złożonego wniosku przyjęto 2 osoby celem odbycia stażu. Wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskami o zorganizowanie stażu dla 4 osób oraz o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 8 osób i robót publicznych dla 9 osób. Ogłoszono nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych. Zatrudnienie tych osób nastąpi od 01 kwietnia do 30 września br. Sporządzono sprawozdanie dotyczące samorządu i transportu. W porozumieniu
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przelewicach sporządzono sprawozdanie z zakresu programów zdrowotnych. W zakresie spraw związanych
z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej wydano 1 zaświadczenie o wpisie,

1 zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, 3 zaświadczenia
o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, 3 zaświadczenia o zmianie wpisu
w ewidencji działalności gospodarczej oraz 2 zaświadczenia o wznowieniu działalności gospodarczej. Na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2009 naliczono opłaty na 2010 r. dla 23 punktów. Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. Oświata

W omawianym okresie przesłano do Kuratorium Oświaty informację dotyczącą środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługujących pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę w celu przygotowania zawodowego. Sporządzono sprawozdanie z poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określonej w art. 30a. ustawy Karta Nauczyciela.

Ferie zimowe w szkołach trwały od 01 do 14 lutego br.

III. W zakresie inwestycji i remontów

Gmina złożyła wniosek na zadanie: „Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach”, który po ocenie merytoryczno - technicznej otrzymał
81 pkt. Po ocenie strategicznej nie znalazł się na liście wniosków objętych dofinansowaniem, jest na 3 miejscu listy rezerwowej.

Gmina posiada dokumentację na:

 1. remont zaplecza socjalnego na boisku LKS „Wicher” w Przelewicach - na tym zadaniu, ze względu na ciągłą zmianę terminu zdania kompletnej dokumentacji dokonano zmiany projektanta,

 2. budowa wózkarni wraz z dociepleniem budynku przy SP ZOZ w Przelewicach,

 3. budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową wiaty na cmentarzu w Przelewicach.

W trakcie opracowań jest dokumentacja na:

 1. budowa nowych punktów oświetleniowych na drodze do cmentarza w Przelewicach,

 2. budowa ciągów pieszych wraz ze zjazdami do posesji w m. Laskowo,

 3. budowa ciągów pieszych wraz ze zjazdami do posesji oraz przebudowę
  i odwodnienie skrzyżowania w miejscowości Lubiatowo,

 4. place zabaw w miejscowościach: Kłodzino, Rosiny, Płońsko, Przywodzie, Żuków, Karsko, Lubiatowo, Jesionowo, Ślazowo,

 5. remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Lucin, Rosiny, Płońsko,

 6. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myśliborki i Wołdowo.

W opracowaniu wtórniki na zadania:

 1. budowa systemu kanalizacji w Wołdowie

 2. budowa sali sportowej przy PSP w Żukowie,

 3. przebudowa sieci wodociągowej w Jesionowie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie,

 4. budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie.

W ramach prac interwencyjnych i publicznych wykonywane są prace cykliczne:

 • odśnieżanie dróg i placów gminnych,

 • porządki na cmentarzach.

IV. W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i funkcjonowania BIP-u

W zakresie zamówień publicznych:

- rozpoczęto postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zadania:

 • urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach;

 • adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie -etap II.

W zakresie informatyzacji urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej www.przelewice.pl:

Do Biuletynu (www.bip.przelewice.pl ) przekazano informacje publiczne, w tym :

 • uchwały Rady Gminy w Przelewicach wraz z załącznikami, podjęte przez Radę Gminy,

 • zatwierdzony przez Radę Gminy protokół z sesji,

 • zarządzenia Wójta Gminy Przelewice,

 • obwieszczenia o wszczęciu postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  i zagospodarowania terenu,

 • informacje o postępowaniach przetargowych,

 • ogłoszenia,

 • informację o stanie mienia komunalnego,

 • informację międzysesyjną Wójta Gminy Przelewice,

 • inne informacje.

Na bieżąco dokonywano aktualizacji zawartości strony www.przelewice.pl, na której umieszczane są informacje o ważnych dla mieszkańców gminy wydarzeniach lokalnych. Utworzono nowy dział „Galeria mieszkańców”, na który mieszkańcy mogą przesyłać wykonane przez siebie zdjęcia naszej gminy. Umieszczono aktualny harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Przelewice oraz aktualny na 2010 rok kalendarz imprez.

V. W zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Opracowano i przesłano do uzgodnienia Staroście Pyrzyckiemu ,,Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia Gminy Przelewice na wypadek masowego zagrożenia. Plan opracowano na podstawie zarządzenia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji(przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia. Podjęto odpowiednie decyzje zmierzające do łagodzenia skutków spodziewanych roztopów wynikających z obecnych warunków atmosferycznych.

VI. Promocja i aktywizacja przedsiębiorczości i samorządności

Koordynowano działania dotyczące wdrażania Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW na terenie Gminy Przelewice wraz z wprowadzaniem danych do systemu komputerowego MIS oraz przygotowaniem kompletu materiałów sprawozdawczych za 2009 r. z realizowanych na terenie gminy usług.

Kontynuowano działania związane z promocją Gminy, w tym przygotowanie i zamieszczanie artykułów i zdjęć z ważniejszych wydarzeń na stronie Gminy Przelewice, a także w lokalnych mediach.

W dniu 01 lutego 2010 r. w Przelewicach odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów działania pn. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Osi 4 LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR), na którym działa Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z możliwościami realizacji projektów w ramach tej strategii, w tym z zasadami otrzymania pomocy, wypełnianiem wniosków o przyznanie pomocy.  W trakcie spotkania udzielono także odpowiedzi, związanych m.in. z  dopuszczalnym zakresem realizacji operacji oraz możliwościami zakwalifikowania kosztów do refundacji w ramach działań: „Małe projekty” i „Odnowa i rozwój wsi”.

Prowadzenie bieżących spraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, w tym przekazywanie informacji do ZDP w Pyrzycach dotyczących stanu dróg powiatowych w okresie zimowym oraz podejmowano działania w kierunku ich odśnieżania, w tym przygotowywanie zleceń i rozliczeń osób i firm, które odśnieżały drogi gminne i wewnętrzne.

Ponadto w dniu 10 lutego br. dokonano wizji lokalnej stanu dróg publicznych na terenie gminy Przelewice. W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że choć wszystkie drogi były przejezdne, to na niektórych odcinakach występują wąskie pasy jezdni do przejazdu i nieodśnieżone zatoczki, co utrudnia bezpieczną jazdę poruszających się po nich pojazdów samochodowych. Są to następujące odcinki:

 • droga Ślazowo - Bylice - w trakcie objazdu na zlecenie ZDP, odśnieżał i poszerzał

zatoczki p. Paweł Kocanowski,

 • Przelewice (odcinek za górką w kierunku Lucina) - Lucin - Jesionowo,

 • droga gminna Jesionowo - Rutnica - Równo - na odcinku za zakrętem w Rutnicy

zrobił się zator. Odśnieżenie tego odcinka zlecono p. B. Boguszowi,

 • droga Kosin - Przelewice - nierówna i wyboista nawierzchnia.

Ponadto podczas objazdu dróg powiatowych stwierdzono problem nadmiernej śliskości nawierzchni jezdni, szczególnie na wzniesieniach, zjazdach i zakrętach.

Wszystkie w/w uwagi i spostrzeżenia, dokonane w trakcie wizji lokalnej, przekazano tego samego dnia Panu Dyrektorowi ZDP w Pyrzycach celem podjęcia pilnych w tym zakresie działań.

VII. W zakresie gospodarki nieruchomościami

W omawianym okresie ogłoszony na dzień 01 lutego br. nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę Nr 62/2 o pow. 0,0588 ha z obrębu Przywodzie, zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Ogłoszono na dzień 08 marca br. dalsze postępowanie przetargowe.

Ponadto na dzień 09 marca br. ogłoszono kolejny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej, stanowiącej działkę Nr 119 z obrębu Lubiatowo, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

Na mocy ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego systematycznie składane są wnioski do Sądu dotyczące zakładania ksiąg wieczystych lub uwidocznienia w nich prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Przedłużono w oparciu o uchwałę Nr XXIX/254/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nr 188/01/WF/2003 z dnia 03 stycznia 2003 r. części działki Nr 52/1 o pow. 257 m2 położonej w Gminie Przelewice, obręb Przywodzie, umowę dzierżawy z Polską Telefonią Komórkową „CENTERTEL” Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie na kolejne 10 lat liczonych od dnia 01 lutego 2010 r.

Na kolejne 3 lata, na zasadzie kontynuacji, przedłużono umowę użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przelewice z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszeniem Wyższej Użyteczności Koło w Przelewicach.

W świetle uchwały Nr XXIX/255/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia
26 stycznia br. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres trwający powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w gminie Przelewice, obręb Kluki zawarto
10-letnią umowę użyczenia nieruchomości o pow. ok. 0,90 ha, stanowiącej część działki
Nr 162/2 położonej w obrębie Kluki.

Ponadto w omawianym okresie w zakresie polityki mieszkaniowej:

- wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego Nr 8 znajdującego się w budynku
Nr 12 w Jesionowie z uwagi na zaległości w opłacie czynszu przez najemcę;

- zawarto, na czas oznaczony, umowę najmu lokalu mieszkalnego Nr 3 znajdującego się w budynku Nr 9 w Lubiatowie;

- zakończono dnia 01 lutego br., na wniosek najemcy, umowę najmu lokalu mieszkalnego
Nr 7 znajdującego się budynku Nr 12 w Jesionowie.

Wystąpiono do właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem 12 - rodzinnym
w stanie surowym w Laskowie o zabezpieczenie i wygrodzenie terenu przed dostępem osób postronnych oraz o postawienie tablic ostrzegawczych. Powyższa prośba spowodowana jest troską o bezpieczeństwo wchodzących do tego budynku dzieci, młodzieży i osób starszych.

Rozpoczęto przygotowania do opracowania graficznego mapy Gminy Przelewice z zaznaczonymi drogami, które na mocy decyzji komunalizacyjnych przeszły na własność Gminy.

Z zakresu gospodarki cmentarnej wydano 5 decyzji na pochówek, uzupełniano i opracowywano plany cmentarzy komunalnych gminy oraz prowadzono ewidencję osób zmarłych.

VIII. W zakresie ochrony środowiska i tematów rolnych

Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzone są postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawane są decyzje środowiskowe.

W dniu 26 styczna br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przelewicach odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Przelewice. Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy w  Przelewicach wspólnie z Terenowym Zespołem Doradców w Pyrzycach,
a wzięło w nim  udział 18 rolników. Program szkolenia przedstawiał się następująco: Nowe technologie w uprawie zbóż i rzepaku -  omówił Benedykt Zabłocki, przedstawiciel firmy Du Pont oraz Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - omówiła Marianna Połonka, pracownik Placówki Terenowej w Pyrzycach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W dniu 10 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Gminnej Spółki Wodnej Przelewice. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczył Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz Kierownik ZZMiUW w Szczecinie OT w Pyrzycach Pan Tadeusz Dzioba.

IX. W zakresie spraw Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 26 stycznia do 18 lutego br. wydano 208 decyzji administracyjnych w tym 32 dotyczące świadczeń rodzinnych.

Na bieżąco współpracujemy z komornikami, policją, strażą miejską oraz prokuraturą
i kuratorami, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podpisany został kolejny partnerski wniosek o płatność na 2010 rok.

W wyznaczonych terminach dokonywane są wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto terminowo sporządza i przekazuje się odpowiednim jednostkom sprawozdawczość z wykorzystania środków finansowych oraz sporządza się kalkulację dotyczące zapotrzebowania na środki, które wykorzystane zostaną w roku 2010.

X. W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

Stan ludności na terenie gminy 5.481 mieszkańców (na dzień 18 lutego br.). Urodziło się 5 dzieci, zmarło 6 osób. Na pobyt stały zameldowano 2 osoby, przemeldowano 3 osoby, wymeldowano 5 osób, na pobyt czasowy zameldowano 2 osoby, pobyt czasowy zgłosiło
2 cudzoziemców. Przyjęto 27 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 4 zgłoszenia
o zagubieniu dowodu osobistego, wydano 17 dowodów osobistych. Wydano 23 odpisy aktów stanu cywilnego, 15 poświadczeń o zameldowaniu. Ze zbioru danych meldunkowych udostępniono 9 informacji. Sporządzono 3 akty stanu cywilnego. Przyjęto 3 zapewnienia do zawarcia związku małżeńskiego. Wszczęto postępowanie o wymeldowanie administracyjne. Dokonano rzeczowego rozliczenia dotacji celowej w zakresie finansowania administracji rządowej.

XI. Gminna Biblioteka Publiczna

W okresie objętym informacją międzysesyjną oprócz działalności podstawowej
w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci, czytanie bajek, wykonano gazetki okolicznościowe: ,,Dzień Babci i Dziadka”, ,,Zima”, ,,Walentynki”. Ponadto w bibliotece odbyło się szkolenie rolników, zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach. W dniu 25 stycznia br.  z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z klas "0" Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie wystąpiły z programem artystycznym przygotowanym przez p. Justynę Osipowicz i p. Katarzynę Ptak.

XII. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

Z uwagi na obfite opady śniegu stale prowadzone są prace związane z odśnieżaniem przejść technicznych, tarasu, dachów oraz namiotu foliowego i otrząsaniem śniegu z roślin szkółkarskich i kolekcyjnych, szczególnie z kolumnowych i kulistych roślin iglastych zagrożonych utratą właściwego pokroju i wyłamywaniem gałęzi. Zakończono cięcia sanitarne w obrębie mokradeł. Stale kontrolowany jest stan roślin w oranżerii i wykonuje się tam bieżące zabiegi pielęgnacyjne łącznie z podlewaniem. Kontroli podlega również stan roślin na szkółce i wraż­liwych okazów w ogrodzie.

Odpowiednio do gatunku zastratyfikowano lub wysiano nasiona z innych ogrodów botanicznych otrzymane w ramach index seminum. Obecnie jest to 28 gatunków drzew
i krzewów różnych proweniencji oraz 19 gatunków bylin i roślin wodnych, które posłużą wzbogaceniu kolekcji ogrodu.

Prowadzone są także prace związane z opieką nad zwierzętami: karmienie pawi
i sprzątanie pomieszczenia, w którym są trzymane oraz w miarę potrzeby wybijanie przerębli w stawach w celu uniknięcia przyduchy.

W czwartek 11 lutego br. przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe dla dzieci
z Topo­linka i z Lucina.

W okresie sprawozdawczym w pałacu odbyły się następujące spotkania:

- 27 stycznia br. - spotkanie partnerów w projekcie ,,Przedsięwzięcie modelowe
- POMERANIA - sieć atrakcji”. Podpisano porozumienie partnerskie potrzebne do wspólnego przeprowadzenia projektu i uzyskania dofinansowania. W spotkani wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji: Sekretariat wspólny Euroregionu Pomerania, Urząd Miasta Ueckermünde, Stowarzyszenie ,,Natur und Leben am Stettiner Haff”, park ,,Wildpark Schorfheide”, Urząd Gminy Police, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Tierpark Ueckermünde, Nadleśnictwo Kliniska oraz Urząd Gminy Przelewice i Ogród Dendrologiczny w Przelewicach.

- 29 stycznia br. - szkolenie zorganizowane przez firmę Agrolex,

- 4 lutego br. - pokazy pościeli zorganizowane przez firmę „Lama gold”.

W lutym przygotowano wniosek o dofinansowanie koncertów oraz uzgodniono terminy tegorocznych występów.

Dyrektor Ogrodu uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez WFOŚiGW w Szczecinie
w sprawie możliwości dofinansowania działań edukacyjnych i ochrony przyrody.

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Sporządzono na podstawie danych stanowiskowych.

Przelewice, dnia 18.02.2010 r.

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 02-03-2010 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 02-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2010 09:16