Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Adaptacja istniejącego magazynu słomy na Brykieciarnię oraz budowę trafostacji w Karsku Pyrzyckim 17, planowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Karsko: 30, 2, 1/4, 8/1, 6, 4/1, 4/2"


OS. 7624/1/10 Przelewice, dnia 04 marca 2010 r.

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 2 oraz 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póz. zm. ), § 3 ust. 1 pkt 73 oraz z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Adaptacja istniejącego magazynu słomy na Brykieciarnię oraz budowę trafostacji w Karsku Pyrzyckim 17, planowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Karsko: 30,2,1/4,8/1,6,4/1,4/2'' w gminie Przelewice, powiat pyrzycki.

Uzasadnienie

Na wniosek Biura Architektoniczno - Budowlanego ,,Rozwarski i Spławski”
Sp. z o.o., ul. Monte Cassino 18 B, 70-647 Szczecin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.

,,Adaptacja istniejącego magazynu słomy na Brykieciarnię oraz budowę trafostacji w Karsku Pyrzyckim 17, planowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Karsko: 30,2,1/4,8/1,6,4/1,4/2” w gminie Przelewice, powiat pyrzycki. Z uwagi na fakt, iż zakres przedsięwzięcia opisany we wniosku kwalifikuje je do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach z pismem znak: OS. 7624/1/10 z dnia 21.01.2010 r. o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 03 marca 2010 r. znak: ROŚ-32-WOOŚ.TŚ-6642/11/10/kmk nie stwierdził potrzeby wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną 06/NS-04/10 z dnia 01.02.2010 r. znak: PS-N.NZ-164/762/06/04/492/10 również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Adaptacja istniejącego magazynu słomy na Brykieciarnię oraz budowę trafostacji w Karsku Pyrzyckim 17, planowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Karsko: 30,2,1/4,8/1,6,4/1,4/2'' w gminie Przelewice, powiat pyrzycki”.

Zgodnie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) dokonałem selekcji w następujący sposób

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia oraz skala i wielkości zajmowanego terenu:

- planowana inwestycja polega na Adaptacji istniejącego magazynu słomy na Brykieciarnię oraz budowę trafostacji w Karsku Pyrzyckim 17. Inwestycja planowana jest na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Karsko: 30,2,1/4,8/1,6,4/1,4/2” w gminie Przelewice, powiat pyrzycki. Na terenie znajdują się magazyny na słomę i zboże, magazyny i pomieszczenia gospodarcze. Na terenie jest sieć instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i gazowej.

Zieleń w granicach działki inwestora występuje tylko na obrzeżach, brak fauny stale bytującej. Teren jest ogrodzony. Drogi częściowo utwardzone płytami ażurowymi (YOMB), asfaltowe oraz z płyt betonowych i bruku granitowego. Istniejące magazyny są obiektami dwukondygnacyjnymi z nawami bocznymi jednokondygnacyjnymi. Pomiędzy nimi znajduje się budynek magazynowo-gospodarczy.

Obiekty obecnie są w całości przeznaczone na składowanie zbóż oraz płodów rolnych i nawozów.

Zestawienie powierzchni budynku:

 • powierzchnia zabudowy: 2.045,83 m2

 • powierzchnia użytkowa: 3.100,89 m2

 • kubatura: 1174.161,82 m3

Produkcja polegać będzie na rozdrabnianiu a następnie prasowaniu pod ciśnieniem słomy. Zakłada się produkcje na poziomie 40 tyś ton rocznie. Surowca - słomy 38 tyś ton z własnych zasobów. Inwestor jest producentem zboża. Produkcja trwa bez przerwy - 24 h i 365 dni.

Słoma jest zbelowana w belach około 600 kg - 1 m3. Gotowy brykiet to walce o średnicy 10 cm i nieregularnej dł. 20 do 30 cm.

Brykiet jest przeznaczony do opalania kominków, elektrociepłowni. Nie jest toksyczny - jest spalane drewno.

Gotowy produkt w zależności od odbiorcy będzie pakowany w folie po 10 kg lub luzem w pojemnikach wymiennych 1,2 m3.

W czasie eksploatacji budynku zachowane będą wszystkie rozwiązania chroniące środowisko tj.:

 1. emisja hałasu nie będzie przekraczała poziomu <55dB w ciągu dnia oraz <45dB w nocy,

 2. stosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska,

 3. selektywnie magazynować wytwarzane odpadów, w odpowiedni sposób, w wyznaczonych specjalnie do tego celu miejscach,

 4. przekazywać odpady do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionej, specjalistycznej firmie,

 5. przekazywać na składowisko wyłącznie te odpady, których odzyskać lub unieszkodliwić w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

 6. prowadzić ewidencję jakościowo-ilościową wytworzonych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przyjęte rozwiązania organizacyjne gwarantują, że zaprojektowana inwestycja dotrzyma standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.

Analizując powyższe planowana inwestycja nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko.

- powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich - na planowanym terenie brak jest powiązań z innymi przedsięwzięciami.

- wykorzystywania zasobów naturalnych - planowana inwestycja będzie wykorzystywała słomę ok. 40 tyś rocznie.

- emisji i występowania innych uciążliwości - nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości. W wariancie preferowanym przez inwestora technologia przewiduje zastosowanie urządzeń nie emitujących kurzu, substancji toksycznych, dymu. Cały proces będzie w układzie zamkniętym. Nie wystąpi podgrzewanie tylko rozdrabnianie i ściskanie słomy. Przemieszczenie słomy będzie w układzie zamkniętym odbywa się za pomocą nadmuchu powietrza. Hala produkcyjna nie będzie wymagała ogrzewana. Do procesu produkcyjnego potrzebny będzie tylko prąd.

- ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii - rozwiązania wskazane w dokumentacji nie spowodują powstania poważnej awarii ponieważ inwestycja polega na brykietowaniu słomy bez użycia dodatków chemicznych.

2) usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe

oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -

uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - na omawianym terenie nie występują obszary wodno - błotne ani inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży - nie dotyczy,

c) obszary górskie lub leśne - nie dotyczy,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - omawiany terenie nie leży w obszarze objętym ochroną,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) - przedsięwzięcie zlokalizowane jest bezpośrednio przy obszarze NATURA 2000 i nie będzie znacząco oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dla których wyznaczono obszary NATURA 2000 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - PLH 320006 ,,Dolina Płoni i Jezioro Miedwi”. Realizacja przedsięwzięcia ograniczy się do hali produkcyjnej,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie dotyczy,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie dotyczy,

h) gęstość zaludnienia - analizowana inwestycja planowana jest w miejscowości Karsko w której zameldowanych jest 131 osób i nie ma wypływu na gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior - nie dotyczy,

j) obszary ochrony uzdrowiskowej - nie dotyczy.

3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać - analizowane przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na środowisko ponieważ produktem końcowym jest brykiet wykorzystany jako biopaliwo przemysłowe. Do produkcji nie zostają wykorzystane żadne środki chemiczne. Brykiet jest przeznaczony do opalania kominków, elektrociepłowni. Nie jest toksyczny - jest spalane drewno. Zalety słomianych brykietów:

 • słoma jest produktem szybko rosnącym i dostępnym w dużej ilości,

 • standardowo nie ma potrzeby suszenia,

 • brykiety słomiane są neutralne w kontekście CO2,

 • wysoka gęstość masy 500-600 kg/m3 oznacza redukcję kosztów transportu w porównaniu do słomy w balach,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - nie dotyczy,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej - planowanie przedsięwzięcie nie wpłynie pogorszenie infrastruktury,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania - rodzaj i skala analizowanego przedsięwzięcia, które z racji swojego charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znacznych oddziaływań,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania - planowana inwestycja nie będzie powodować negatywnego wpływu na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, że realizacja w/w przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na żaden komponent środowiska i nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Wobec powyższego stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Otrzymują:

1. Biuro Architektoniczno - Budowlane ,,Rozwarski i Spławski” Sp. z o. o.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

3. Strony postępowania

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 04-03-2010 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 04-03-2010 15:09