Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy za okres od 28 kwietnia do 19 maja 2010 r.


Informacja

z działalności międzysesyjnej

Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy

za okres od 28 kwietnia do 19 maja 2010 r.

W omawianym okresie wydałem 8 zarządzeń, które dotyczyły między innymi następujących spraw: ustalenia wysokości opłaty targowej/placowej podczas trwania imprez organizowanych na terenie Gminy Przelewice; zwołania zebrania wiejskiego w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Topolinek; zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2010; ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zadanie „Wymiana instalacji C.O.
w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie”.

- 28.04.2010 r. - Pałac w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach - 50 i 60 -lecie

pożycia małżeńskiego mieszkańców naszej gminy;

- 29.04.2010 r. - Pyrzyce - udział w Polsko-Niemieckich ćwiczeniach taktyczno-bojowych;

- 30.04.2010 r. - Zespół Szkół Nr 1 w Pyrzycach - pożegnanie absolwentów;

Stadion Miejski w Pyrzycach - udział w Pyrzyckich Dniach Olimpijczyka

2010 r.;

- 04.05.2010 r. - Kościół pod wezwaniem św. Floriana w Jesionowie - udział w

Liturgicznych obchodach patrona strażaków św. Floriana;

- 05.05.2010 r. - Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Przelewicach - z powodu braku

quorum posiedzenie przeniesiono na 09 czerwca 2010 r.;

- 06.05.2010 r. - Szczecin - podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na

finansowanie zadania „Oranżeria Przelewice”.

- 07.05.2010 r. - Wyjazd w teren - Punkt Filialny PSP w Przywodziu, Publiczna Szkoła

w Żukowie, Dolice, Sądowo, Rzeplino - zapoznanie z funkcjonowaniem

grup przedszkolnych;

- 11.05.2010 r. - Wizyta studyjna delegacji z Gminy Gostynin;

- 14.05.2010 r. - Pałac Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach - Gminna Olimpiada

Ekologiczna,

- 18.05.2010 r. - Udział w posiedzeniu Komisji Społecznej.

I. W zakresie spraw organizacyjno-społecznych

W omawianym okresie trwały prace związane z dokumentacyjnym zakończeniem XXXI Sesji oraz przygotowanie dokumentacji pod obrady XXXII Sesji Rady Gminy. W ramach robót publicznych przyjęto do pracy 3 osoby, w tym dwie osoby na okres od 04 maja do 31 października br., 1 osobę na okres od 17 maja do 31 października br. Ponadto przyjęte zostały 3 osoby na staż na okres od 04 maja do 31 października b.r.

W zakresie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej wydano 23 zaświadczenia o wpis, 2 zaświadczenia o zmianie, 6 zaświadczeń o zawieszeniu,
1 zaświadczenie o wznowieniu działalności oraz 4 decyzje o wykreśleniu
z ewidencji. Wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa. Zorganizowano
i przeprowadzono badania lekarskie strażaków biorących udział w zdarzeniach. 1 maja b.r. odbył się „V Siatkarski Turniej Majowy” na sali Publicznego Gimnazjum w Przelewicach. Uczestniczyło pięć drużyn. Wygrała ekipa „BACKER” Pyrzyce. Rozpoczęły się przygotowania organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca b.r.

II. Oświata

W omawianym okresie zebrano i przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie szacunkowe dane dotyczące ilości uczniów do objęcia pomocą finansową w związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - „Wyprawka szkolna”. Zapotrzebowanie złożono dla 107 uczniów z terenu gminy.

Wysłano do organu sprawującego nadzór pedagogiczny deklarację przystąpienia Publicznego Gimnazjum w Przelewicach do projektu „Moje gimnazjum - moja przyszłość”, regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich i małych miast w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych. Trwa analiza arkuszy organizacyjnych szkół, celem ich zatwierdzenia. Wydano 256 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego socjalnego i 20 decyzji w sprawie odmowy przyznania w/w świadczenia z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Ponadto przygotowano wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wniosek przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

III. W zakresie inwestycji i remontów

Trwają prace na zadaniach:

 1. „Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne” w Laskowie.

 2. „Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach”.

Gmina otrzymała pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza w Przelewicach.

Wniosek na budowę 9 placów zabaw został wybrany do dofinansowania w ramach omawianego naboru i został przekazany w celu dalszej weryfikacji do Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W trakcie opracowań jest dokumentacja na:

 1. budowę ciągów pieszych wraz ze zjazdami do posesji w m. Laskowo,

 2. budowę ciągów pieszych wraz ze zjazdami do posesji oraz przebudowę i odwodnienie skrzyżowania w m. Lubiatowo,

 3. remonty świetlic wiejskich w m.: Lucin, Rosiny, Płońsko,

 4. budowę kanalizacji sanitarnej w m. Myśliborki wraz z przesyłem do Przelewic,

 5. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Wołdowo,

 6. budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem do Kosina,

 7. budowę zespołu boisk sportowych w m. Kłodzino, Lubiatowo, Jesionowo,

 8. zmianę sposobu użytkowania kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ślazowie,

 9. utwardzenie terenów przy PSP Jesionowo i PG Przelewice.

W trakcie opracowań są mapy do celów projektowych na zadania jak niżej:

 1. budowa systemu kanalizacji w m. Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem do Kosina,

 2. rozbudowa systemu kanalizacji w m. Przelewice,

 3. budowa sieci wodociągowej w m. Karsko, Przywodzie,

 4. budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej do Radlic.

W ostatnich dniach został złożony wniosek na dofinansowanie zadania w ramach Programu PROW na „Rozbudowę, przebudowę i remont systemów wodno - kanalizacyjnych w Gminie Przelewice”, na kwotę 4 mln. Zł.

IV. W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i funkcjonowania BIP-u

W zakresie zamówień publicznych:

- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisano umowę na zadanie:

1. Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach,

- rozpoczęto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

 1. Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie.

- przygotowano dokumentację przetargową, dotyczącą wszczęcia kolejnego postępowania:

 1. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej od drogi powiatowej nr 1577Z do cmentarza w miejscowości Kosin.

W zakresie informatyzacji urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej www.przelewice.pl:

Do Biuletynu (www.bip.przelewice.pl ) przekazano  informacje publiczne, w tym :

 • wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy w Przelewicach,

 • zatwierdzony przez Radę Gminy protokół z sesji,

 • zarządzenia Wójta Gminy Przelewice,

 • informację międzysesyjną Wójta Gminy Przelewice,

 • sprawozdanie roczne Wójta Gminy Przelewice,

 • obwieszczenia o wszczęciu postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • informacje o postępowaniach przetargowych,

 • ogłoszenia,

 • inne informacje.

Utworzono nowy dział „Informacje i sprawozdania Wójta Gminy”, w którym umieszczane będą sprawozdania roczne, informacje półroczne oraz informacje międzysesyjne Wójta Gminy Przelewice.

Na bieżąco dokonywane są aktualizacje zawartości strony www.przelewice.pl, na której umieszczano informacje o ważnych dla mieszkańców gminy wydarzeniach lokalnych.

V. W zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Uaktualniono plan obrony cywilnej gminy z 2003 roku. Przekazano uaktualnioną kopię planu akcji kurierskiej dla Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Wyznaczono dwa punkty do wydawania jodu (ośrodek zdrowia i apteka), a informację o nich przekazano do Starostwa Powiatowego. Przygotowano aktualizację w planie operacyjnym funkcjonowania gminy. Otrzymano uzgodniony przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla naszej gminy. W dniach 17 - 21 maja b.r. trwa kontrola w województwie zachodniopomorskim pod kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej w kwestii spraw obronnych. Nasza gmina jest w stałej gotowości do przyjęcia osób kontrolujących.

VI. Promocja i aktywizacja przedsiębiorczości i samorządności

 1. Biuletyn Samorządowy „NASZA GMINA”- przygotowanie biuletynu do wydruku w celu promocji działań realizowanych na terenie gminy Przelewice w 2009 r.

 1. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich:

 • przygotowanie materiałów dot. PPWOW, w tym, wniosek o zwiększenie alokacji, aktualizacja planu działania,

 • podpisanie umów z oferentami Konkursu nr 1/2010:

Lp.

Nr usługi

Nazwa i adres usługodawców

Nazwa zadania i czas wykonania

Kwota umowy

1.

OS.1/IV/10

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pyrzycka”

Plac Ratuszowy

74- 200 Pyrzyce

Animator i lider społeczny aktywności lokalnej

09.04-30.06.2010 r.

5.451,60

2.

OS.3/IV/10

Fundacja Live Art.

ul. Kuśnierska

70-536 Szczecin

Promowanie rękodzielnictwa i innych umiejętności zwiększających szanse znalezienia alternatywnych źródeł dochodu, w tym m. In. wspieranie i promowanie twórczości oraz tradycji ludowej

01.06-25.09.2010 r.

5.674,22

3.

OS.4/IV/10

Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem”

Żuków

73- 115 Dolice

Aktywna integracja osób starszych

01.05- 25.09.2010 r.

19.955,92

4.

OS.5/IV/10

PSE „Wyrównajmy szanse” Przelewice

Od wiedzy do doświadczenia- spotkania rodzinne

15.06-31.08.2010 r.

4.515,74

5.

OS.6/IV/10

PSE „Wyrównajmy szanse” Przelewice

„Włóczykije”- organizacja rajdów pieszych dla dzieci i młodzieży po najbliższej okolicy w okresie wakacji

21.06-11.09.2010 r.

7.469,92

6.

OS.7/IV/10

Ludowy Klub Sportowy „Wicher" Przelewice

74- 210 Przelewice

Rodzinna Akademia Sportu

01.07 - 31.08.2010 r.

7.748,24

7.

OS.8/IV/10

Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem”

Żuków

73- 115 Dolice

Aktywna integracja mieszkańców obszarów wiejskich

01.07-30.08.2010 r.

9.059,18

 • Fundusz sołecki - warsztaty - dnia 11.05.2010 r. odbył się pierwszy cykl szkoleń w ramach aktywizacji lokalnych liderów ze środków Programu Integracji Społecznej. Szkolenie prowadzili: Szymon Osowski - ekspert prawny Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Agnieszka Odachowska - Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pyrzycka”, a uczestnikami byli liderzy z terenu gminy. Celem spotkania było omówienie możliwości jakie otwierają się przed mieszkańcami poszczególnych sołectw w związku z wejściem w życie ustawy o Funduszu Sołeckim oraz przyjęciem przez Radę Gminy uchwały o wyodrębnieniu środków na Fundusz Sołecki z budżetu gminy.

 1. Wizyta studyjna z Gminy Gostynin

 • 15 kwietnia 2010 r.- przygotowania do wizyty studyjnej: w trakcie spotkania uczestnicy wypracowali i przedstawili własne pomysły na realizację wizyty studyjnej. Każda z gmin opracowała własny scenariusz programu. Podczas wizyty roboczej wypracowano program wizyty studyjnej,

 • 11 maja 2010 r.- w wizycie studyjnej z Gminy Gostynin do naszej Gminy, uczestniczyło 40 osób, które na co dzień podejmują wiele inicjatyw w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym w swoich miejscowościach w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Wójtowie  zaprezentowali dorobek swoich gmin, a Koordynatorzy gminni realizację działań, dzięki którym osiągnięto sukcesy w gminie. Wymienili się również swoimi pomysłami i planami na przyszłość, jeżeli chodzi o PPWOW. Dorobkiem realizacji tego programu jest reaktywowanie kół gospodyń wiejskich, powstanie nowych grup lokalnych (zespoły ludowe i rockowe, grupy śpiewacze). Ponadto przedstawiono nowe projekty, na które dofinansowanie można uzyskać w 2010 r. i których realizacja przyczyni się do rozwoju, zarówno Gminy Gostynin, jak i Przelewice. Wymieniono doświadczenia w zdobywaniu środków finansowych na realizację programów.

 1. Promocja Gminy - kontynuacja działań w zakresie przygotowania i zamieszczania artykułów i zdjęć z ważniejszych wydarzeń na stronie Gminy Przelewice, a także w lokalnych mediach.

VII. W zakresie gospodarki nieruchomościami

W omawianym okresie ogłoszone nieograniczone przetargi na:

- sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 62/2 o pow. 0,0588 ha z obrębu Przywodzie; obniżonej o 25% wartości nieruchomości,

- dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem sali wiejskiej, stanowiącej działkę nr 119 z obrębu Lubiatowo, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe, którego czynsz za dzierżawę sali obniżono o 25% zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Planowane dalsze postępowania przetargowe.

Ponadto rozpoczęto postępowanie przetargowe na:

- dzierżawę budynku gorzelni położonej w Przelewicach,

- sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej działki nr nr 244/1 i 244/2 o łącznej pow. 2,31 ha z obrębu Jesionowo.

Podjęto negocjacje z właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę nr 4/3 obręb Wołdowo w sprawie uzgodnienia ceny nabycia części w/w działki pod budowę placu zabaw i boiska sportowego dla dzieci i młodzieży.

Poza tym wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie na mienie nieruchomości rolnej niezabudowanej z obrębu Przelewice, stanowiącej działkę nr 77 o pow. 1,35 ha. Przejęcie tej nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych gminy, koncentrujących się na polepszaniu warunków życia mieszkańców i rozwoju infrastruktury.

Z uwagi na położenie działki nr 231 obręb Żuków stwierdzono nieważność decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 1991 r. w części dotyczącej nabycia przez Gminę z mocy prawa, nieodpłatnie, własności w/w nieruchomości stanowiącej drogę.

Na mocy ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego systematycznie składane są wnioski do Sądu dotyczące zakładania ksiąg wieczystych lub uwidocznienia w nich prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Zawarto 3 - letnią umowę dzierżawy na nieruchomość rolną stanowiącą część działki nr 88/1 o pow. 0,7964 ha obręb Jesionowo.

Ponadto w omawianym okresie w zakresie polityki mieszkaniowej i lokalowej:

- zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego położnego w budynku nr 20 w Przelewicach, na zasadzie kontynuacji z uwagi na zgon najemcy, z osobą, która stale zamieszkiwała z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci;

- zawarto z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Miłosierdzia Bożego w Batowie umowę użyczenia pomieszczenia położonego na parterze w budynku kaplicy na działce Nr 30/3 obręb Bylice z przeznaczeniem na działalność salki wiejskiej, dostępnej dla mieszkańców m.in. dla organizacji zebrań wiejskich.

Z zakresu gospodarki cmentarnej wydano 1 decyzję na pochówek, uzupełniano i opracowywano plany cmentarzy komunalnych gminy oraz prowadzono ewidencję osób zmarłych.

VIII. W zakresie ochrony środowiska i tematów rolnych

Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzone są postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawane są decyzje środowiskowe min. dla planowanych inwestycji pn. ,,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem ścieków do odbiornika, którym jest przepompownia ścieków
w miejscowości Kosin”.

Wspólnie z przedstawicielami Gminnego Koła Pszczelarzy w Przelewicach przeprowadzono akcje nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym drogi śródpolnej Kosin - Myśliborki. Łącznie zasadzono 100 szt. drzew oraz 1480 szt. krzewów różnych gatunków.

W dniu 14 maja br. w pałacu przelewickiego Ogrodu odbyła się Gminna Olimpiada Ekologiczna. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie przygotowali część artystyczną poświęconą ochronie środowiska. Dwunastu uczestników konkursu z klas I - III oraz dziewięciu uczestników z klas IV - VI rozwiązywało testy z zakresu wiedzy ekologicznej. Walka pomiędzy drużynami była wyrównana i dopiero wielokrotne dogrywki wyłoniły zwycięzcę. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody książkowe,
a uczestniczące w niej szkoły pamiątkowe puchary.

W dniu 23 kwietnia 2010 r. uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych.

Udzielano zainteresowanym rolnikom pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.

IX. W zakresie spraw Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 28.04. do 19.05.2010 r. wydano 304 decyzje administracyjne dotyczące świadczeń z pomocy społecznej, 37 dotyczące świadczeń rodzinnych oraz 6 dotyczących funduszu alimentacyjnego.

Na bieżąco współpracujemy z komornikami, policją oraz prokuraturą i kuratorami, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku z powyższym do prokuratury skierowano 1 wniosek o ściganie osoby uchylającej się od obowiązku alimentacyjnego, ponadto wydano 2 decyzje o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do 52 dłużników alimentacyjnych wysłane zostały upomnienia dotyczące zadłużenia na łączną kwotę 220.566,62 zł.

Od 4 maja br. po zakończonych procedurach konkursowych w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono główną księgową. Od tego samego dnia jedna osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy rozpoczęła staż.

W wyznaczonych terminach dokonywane są wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto terminowo sporządza i przekazuje się odpowiednim jednostkom sprawozdawczość z wykorzystania środków finansowych oraz dokonuje się kalkulacje dotyczące zapotrzebowania na środki, które wykorzystane zostaną w roku 2010.

X. W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

Stan ludności na terenie gminy 5.464 mieszkańców (na dzień 17.05.2010 r.). Urodziło się 7 dzieci, zmarły 2 osoby. Na pobyt stały zameldowano 8 osób, przemeldowano 4 osoby, wymeldowano 11 osób, na pobyt czasowy zameldowano 8 osób. Przyjęto 28 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 47 dowodów osobistych. Wydano 30 odpisów aktów stanu cywilnego, 11 poświadczeń o zameldowaniu. Ze zbioru danych meldunkowych udostępniono 18 informacji. Sporządzono 5 aktów stanu cywilnego (w tym 1 urodzenia, 4 małżeństw). Przyjęto 3 zapewnienia do zawarcia związku małżeńskiego. Wydano 3 decyzje (w tym 1 wymeldowanie administracyjne, 1 transkrypcja aktu urodzenia i 1 uzupełnienie aktu). 14 maja b.r. złożono wnioski do ZUW o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

XI. Gminna Biblioteka Publiczna

W okresie objętym informacją międzysesyjną oprócz działalności podstawowej w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci, czytanie bajek, wykonano gazetki okolicznościowe: ,,Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, ,,8 maj - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”, ,,75 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego”. Ponadto w bibliotece odbyło się spotkanie Koła Pszczelarzy Gminy Przelewice.

XII. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

W związku z trwającym sezonem turystycznym w Ogrodzie w okresie 28.04-19.05.2010 r. prowadzono przede wszystkim bieżące prace związane z obsługą ruchu turystycznego: sprzątanie, przygotowanie miejsc piknikowych, uzupełnianie oznaczeń w parku. Zgodnie z planem rezerwacji prowadzone były zajęcia dla grup zorganizowanych. Prace ogrodnicze dotyczyły przede wszystkim odchwaszczania i koszenia - warunki pogodowe w tym roku powodują szybki wzrost chwastów i traw na łąkach parkowych. Wciąż usuwane są części roślin wykazujące uszkodzenia pozimowe; zgodnie z normalnymi procesami fizjologicznymi ostatnie szkody mrozowe można obserwować na roślinach dopiero w lipcu i do tego czasu planowane będą kolejne zabiegi związane z cięciami sanitarnymi. Przeprowadzono doraźne naprawy dróg, uzupełnianie zapadlisk po deszczach, wkopywanie krawężników.

Dodatkowego nakładu pracy wymagało usunięcie roślin kolekcyjnych z oranżerii w związku z podjętymi pracami budowlanymi. Zadanie to jest utrudnione przez utrzymujące się zimno, ponieważ liczne rośliny mogą być wysadzone w terenie dopiero gdy temperatury trwale przekroczą 15°C .

W dniach 24.04-03.05.2010 r. w pałacu zorganizowana była wystawa kaktusów i sukulentów połączona z akcją informacyjną dotyczącą przepisów CITES (Konwencji Waszyngtońskiej). Wystawę obejrzało ok. 3.000 osób.

W terminie 04-14.05.2010 r. zorganizowano praktyki zawodowe dla 10 praktykantów klasy II architektury krajobrazu ZS w Mieszkowicach. Praktyki zawodowe rozpoczęli również uczniowie z Pyrzyc (6 osób).

W sposób ciągły prowadzone są pomiary parametrów wód na terenie Ogrodu (pH, przewodność elektrolityczna, temperatura, napięcie).

Kontynuowane są wyjazdy terenowe, podczas których mierzony jest szereg parametrów fizycznych i chemicznych wód w takich miejscach jak: Jezioro Płoń, Kanał Płoński, Rzeka Płonia, oczyszczalnia ścieków Lubiatowo, oczka śródpolne znajdujące się na terenie Gminy Przelewice. Próby wód pobierane są do dalszej analizy w laboratorium. Analizie poddano ponad 20 parametrów fizycznych i chemicznych wody.

W laboratorium chemii oraz pracowni gleboznawstwa prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży pt. „Magia kolorów i burza w szklance”.

Przeprowadzono czyszczenie i konserwację redestylarki znajdującej się w pracowni gleboznawstwa.

W laboratorium chemii poza standardowym zakresem badań, produkowane jest „Mydło przelewickie”.

Rośliny znajdujące się w laboratorium kultur tkankowych są namnażane, ukorzeniane i aklimatyzowane. Rośliny w fitotronie dolnym są podlewane i pielęgnowane (odchwaszczanie, nawożenie, przesadzanie do pojemników). Zastosowano opryski w celu likwidacji przędziorka i wciornastka.

Kontynuowane są prace nad przygotowaniem do druku materiałów pokonferencyjnych „Przyroda Pomorza Zachodniego”.

W sali Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zorganizowano spotkanie informacyjne dla studentów starających się o odbycie praktyki zawodowej w Ogrodzie Dendrologicznym.

Dnia 12. maja odbyło się w pałacu spotkanie z delegacją Starostwa Niemenczyn, Samorządu Rejonu Wileńskiego, Republika Litewska. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Ogrodu, kierownik BCBW oraz przedstawiciel d/s kontaktów międzynarodowych urzędu marszałkowskiego. Delegacja zapoznała się z działalnością Ogrodu, szczególnie z działaniami edukacyjnymi.

W pałacu odbywały się również następujące spotkania:

- 22 kwietnia - polsko - niemieckie targi turystyczne organizowane przez CUD Myślibórz,

- 28 kwietnia - spotkanie jubileuszowe organizowane przez USC w Przelewicach,

- 3 maja - impreza okolicznościowa,

- 8 maja - impreza okolicznościowa,

- 13 maja - olimpiada ekologiczna organizowana przez UG Przelewice,

- 15 maja - impreza okolicznościowa.

W tym samym czasie wynajmowane były również pokoje gościnne w pałacu oraz w schronisku młodzieżowym. Osoby wynajmujące to zarówno uczestnicy odbywających się w Pałacu spotkań, jak również klienci indywidualni.

W okresie sprawozdawczym w pałacu nocowało 39 osób, a w schronisku 14 osób.

Prace w szkółce związane są obecnie z przygotowaniem materiału do sprzedaży, sprzedażą (wraz z dowozem do klientów) i produkcją oraz bieżącą pielęgnacją roślin:

 • przygotowanie roślin na sprzedaż i transport,

 • obsługa klientów na szkółce (wykopywanie roślin, pakowanie),

 • porządkowanie punktu sprzedaży (usuwanie spróchniałych belek, usuwanie okryw stroisz + liście),

 • przewóz kaktusów na wystawę, przygotowanie stoiska na dni folwarku, pomoc w pracach w pałacu,

 • siew nasion, transport zrębek i trocin pofrezowanych z Letnina, przewożenie roślin na punkt sprzedaży,

 • odchwaszczanie roślin w gruncie i na zagonach (doniczki, pojemniki foliowe),

 • przygotowanie ziemi kompostowej (przesiewanie ręczne) i mieszanie z torfem ok. 25 ton,

 • sadzenie sosny z multiplat do doniczek o średnicy 12 cm - 0,5 tys. szt.,

 • uprawa mechaniczna gleby na nowych terenach,

 • sadzenie dyni na 1 ha.

W szkółce pracuje obecnie 8 osób, pracownicy szkółki w miarę potrzeb wykonują również różne prace w ogrodzie.

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Sporządzono na podstawie danych stanowiskowych.

Przelewice, dnia 19.05.2010 r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 29-06-2010 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 29-06-2010 14:31