Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy za okres od 26 maja do 25 czerwca 2010 r.


Informacja

z działalności międzysesyjnej

Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy

za okres od 26 maja do 25 czerwca 2010 r.

W omawianym okresie wydałem 16 zarządzeń, które dotyczyły między innymi następujących spraw: zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2010; wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym; ogłoszenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem sali wiejskiej, stanowiącej działkę Nr 119 z obrębu Lubiatowo, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe; ogłoszenia V ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z obrębu Przywodzie, oznaczonej nr działki 62/2; ogłoszenia przetargu nieograniczonego ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej od drogi powiatowej nr 1577Z do cmentarza w miejscowości Kosin wraz z budową chodników i oświetleniem"; powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego, powołania obwodowych komisji wyborczych;
odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

- 30.05.2010r. - Żuków - udział w uroczystościach 25 - lecia Parafii p.w. Świętej Trójcy;

- 07.06.2010r. - Szczecin - podpisanie aktu notarialnego na nieodpłatne przejęcie od Agencji

Nieruchomości Rolnej działki zabudowanej w Ślazowie;

- 08.06.2010r. - UG Przelewice - spotkanie z Dyrektorami Szkół;

- Pyrzyce PPK - rozdanie nagród w VII Konkursie Ekologicznym pt. „Szukaj

rady na odpady z PPK Pyrzyce”,

- Ukiernica - 25 - lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich;

- 09.06.2010r. - Przelewice - posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ;

- 10.06.2010r. - Kluki - udział w zebraniu wiejskim;

- 11.06.2010r. - Kołbacz - udział w I Pielgrzymce Sołtysów

Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej;

- 14.06.2010r. - Przelewice UG - podpisanie aktów notarialnych z operatorem gazociągów

przemysłowych „GAZ - SYSTEM” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

- 15.06.2010r. - Szczecin - Wolne Zebranie Członków Zachodniopomorskiej Regionalnej

Organizacji Turystycznej;

- 16.06.2010r. - wyjazd do jubilata Pana Szczepana Zwiachel z m. Radlice z okazji 95

rocznicy urodzin;

- 17.06.2010r. - Pyrzyce - udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego Powiatu Pyrzyckiego;

- 19.06.2010r. - Przywodzie - udział w uroczystości z okazji 20 - lecia istnienia szkoły

filialnej;

- 21.06.2010r. - Przelewice PG - podsumowanie projektu pt. „Schyłek PRL i narodziny

III Rzeczpospolitej”;

- Barlinek - spotkanie Wójtów i Burmistrzów członków „Lider Pojezierza”;

- 22.06.2010r. - Stare Czarnowo - udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku

Gmin Zlewni Jeziora Miedwie;

- Szczecin - Kuratorium Oświaty - podpisanie aneksu do projektu

„Moje gimnazjum - moja szansa”;

- 22 - 23.06.2010r. - udział w posiedzeniu Komisji Społecznej i Rolnictwa;

- 24. 06.2010r. - Lipiany - udział w Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia

„Lider Pojezierza”;

- 25.06.2010r. - Kłodzino SP i Przelewice PG - udział w uroczystości zakończenia roku

szkolnego 2009/2010;

- 26.06.2010r. - Wiechlice - udział w XI Indywidualnych Mistrzostwach Polski Radnych i

Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym.

I. W zakresie spraw organizacyjno-społecznych

W omawianym okresie trwały prace związane z dokumentacyjnym zakończeniem XXXII Sesji Rady Gminy oraz przygotowaniem materiałów pod obrady XXXIII Sesji Rady Gminy. W ramach robót publicznych zatrudniono 3 osoby w tym na okres od 01 czerwca do 30 listopada br. i 1 osobę na okres od 09 czerwca do 31 października br.

Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych dla 4 osób do 30 roku życia na okres od 01 lipca do 30 września br. Wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu dl a 1 osoby na okres od 12 lipca br. do 11 stycznia 2011 r. oraz o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 1 osoby na okres od 02.08. do 31.01.2011 r.

W zakresie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej wydano 8 zaświadczeń o wpisie; 4 zaświadczenia o zmianie, 2 zaświadczenia o zawieszeniu, 1 zaświadczenie o wznowieniu działalności oraz 2 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na czas określony oraz 3 zezwolenia jednorazowe.

Zorganizowano reprezentacje Gminy na II letnie Powiatowe Igrzyska LZS, które odbyły się 26 czerwca br. w Lipianach.

W dniu 20 czerwca br. odbyła się I tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnionych do głosowania w Gminie Przelewice było 4.285 osób, wydano 1.617 kart do głosowania. W świetle powyższego frekwencja w gminie kształtowała się na poziomie 37,74 %.

II. Oświata

Rozliczono 255 wydanych decyzji w sprawie stypendium szkolnego socjalnego. Łącznie dokonano wypłat na kwotę 99.345,44 zł. Do rozliczenia pozostały 2 decyzje. 10 wnioskodawcom cofnięto stypendium szkolne za określone miesiące, w których uczniowie opuścili powyżej 3 godzin nieusprawiedliwionych - zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium socjalnego.

Zatwierdzono projekty arkuszy organizacyjnych szkół: Publicznego Gimnazjum w Przelewicach, Szkoły Podstawowej w Kłodzinie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie. Trwają analizy projektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie.

Ponadto przygotowano wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wniosek przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

III. W zakresie inwestycji i remontów

Trwają prace na zadaniach:

 1. „Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie”.

 2. „Urządzenie wnętrza Oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach”.

Zostały podpisane umowy na:

 1. wymianę instalacji centralnego ogrzewania w PSP w Jesionowie, prace zostaną rozpoczęte po zakończeniu roku szkolnego,

 1. budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Płońsko, prace zostaną rozpoczęte na

początku lipca br.

Nadal trwają opracowania map do celów projektowych na zadania jak niżej:

 1. budowa systemu kanalizacji w m. Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem do Kosina,

 2. budowa sieci wodociągowej w m. Karsko, Przywodzie,

 3. budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej do Radlic.

W trakcie opracowań jest dokumentacja na:

 1. budowę ciągów pieszych wraz ze zjazdami do posesji w m. Laskowo,

 2. budowę ciągów pieszych wraz ze zjazdami do posesji oraz przebudowę i odwodnienie skrzyżowania w miejscowości Lubiatowo,

 3. remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Lucin, Rosiny, Płońsko,

 4. budowę kanalizacji sanitarnej w m. Myśliborki wraz z przesyłem do Przelewic,

 5. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Wołdowo,

 6. budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem do Kosina,

 7. budowę zespołu boisk sportowych w m. Kłodzino, Lubiatowo, Jesionowo,

 8. zmianę sposobu użytkowania kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ślazowie,

 9. utwardzenie terenów przy PSP Jesionowo i PG Przelewice,

 10. adaptację spichlerza na schronisko młodzieżowe na terenie folwarku w Przelewicach.

Gmina oczekuje na zatwierdzenie projektów i pozwolenie na budowę na zadaniach:

 1. remont zaplecza socjalnego na boisku LKS „Wicher” w Przelewicach,

 2. budowa wózkarni wraz z dociepleniem budynku przy SP ZOZ w Przelewicach,

 3. budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową wiaty na cmentarzu w Przelewicach,

 4. montaż systemu monitoringu wizyjnego centrum Przelewic.

IV. W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i funkcjonowania BIP-u

W zakresie zamówień publicznych:

- rozstrzygnięto postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zadania:

 1. Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie.

 2. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej od drogi powiatowej nr 1577Z do cmentarza w miejscowości Kosin.

-    przygotowano dokumentację przetargową, dotyczącą wszczęcia kolejnych postępowań na zadania:

1. Budowa wózkarni oraz zadaszenia nad wejściem przy SP ZOZ w Przelewicach.

2. Remont szatni na stadionie LKS ,,Wicher” w Przelewicach.

- rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowych, dotyczących wszczęcia postępowań na zadania:

1. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2010/2011.

2. Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym

2010/2011.

W zakresie informatyzacji urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej www.przelewice.pl:

Do Biuletynu (www.bip.przelewice.pl ) przekazano  informacje publiczne, w tym :

 • wszystkie uchwały, podjęte przez Radę Gminy w Przelewicach,

 • zatwierdzony przez Radę Gminy protokół z sesji,

 • zarządzenia Wójta Gminy Przelewice,

 • informację międzysesyjną Wójta Gminy Przelewice,

 • sprawozdanie roczne Wójta Gminy Przelewice,

 • obwieszczenia o wszczęciu postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • informacje o postępowaniach przetargowych,

 • ogłoszenia,

 • inne informacje.

Utworzono nowy dział „Wybory 2010”, w którym umieszczane były informacje na temat wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na bieżąco dokonywano aktualizacji zawartości strony www.przelewice.pl, na której umieszczano informacje o ważnych dla mieszkańców gminy wydarzeniach lokalnych.

V. W zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Uaktualniono i poprawiono Gminny Plan Reagowania Kryzysowego, a jego kopię przekazano do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Opracowano wykaz podmiotów uprzywilejowanych przy udostępnianiu ropy naftowej lub paliw z zapasów obowiązkowych. Opracowano ankietę dotyczącą zabezpieczenia ratowniczego w zakresie ratownictwa wodnego w 2010 r. Obecnie rozpoczęto prace nad planem ewakuacji III stopnia.

VI. Promocja i aktywizacja przedsiębiorczości i samorządności

Jubileusz 55-lecia OSP Lubiatowo - odbył się w dniu 22 maja br. w Lubiatowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz pododdziałów pod remizę strażacką, gdzie odbył się uroczysty apel związany z obchodami Jubileuszu i „Dnia Strażaka”. Prowadzącym imprezę był Druh Janusz Wójtowicz p.o. Prezesa ZOGZ OSP RP w Przelewicach, a dowódcą Druh Andrzej Emanowicz Wiceprezes Zarządu d/s operacyjno-bojowych. Podczas uroczystości przekazałem na potrzeby OSP Lubiatowo lekki samochód strażacki marki Volkswagen, a także w asyście przedstawicieli poszczególnych jednostek OPS, wręczył odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków oraz osób wspierających straże pożarne z terenu gminy.

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 2010 r. - odbył się w dniu 24 maja br. w Przelewicach. Organizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przelewicach, Urząd Gminy w Przelewicach, Publiczne Szkoły Podstawowe z terenu gminy Przelewice oraz Publiczne Gimnazjum w Przelewicach.

25-lecie Parafii pw. Świętej Trójcy w Żukowie - w dn. 30 maja br. Z tej okazji wydano broszurę, przygotowano wystawę fotograficzną z najważniejszych wydarzeń w okresie 25 lat istnienia Parafii. Odbył się także koncert pieśni religijnych, podczas którego dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek. W uroczystości udział wzięli m.in. Pan Janusz Wojtowicz Sekretarz Gminy, Pan Zdzisław Pijewski Przewodniczący Rady i Pani Maria Ziarkowska Wiceprzewodnicząca Rady.

Warsztaty ,,Od pomysłu do projektu” - w dniach 31 maja i 07 czerwca br. odbyły się w Przelewicach spotkania: sołtysów, rad sołeckich, stowarzyszeń, grup nieformalnych i wszystkich osób zainteresowanych działaniem na rzecz środowiska lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warsztaty „Od pomysłu do projektu” w zakresie wzajemnej współpracy Gminy z LGD „Ziemia Pyrzycka”, prowadziły: Aleksandra Głodek i Agnieszka Odachowska, pracownik biura Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pyrzycka”.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - koordynacja działań związanych z realizacja usług w ramach PPWOW, w tym wprowadzanie danych do systemu MIS, rozliczanie realizowanych usług i bieżąca współpraca z ROPS Szczecin.

Przygotowanie zaproszeń wraz kompletem dokumentów do składania ofert na realizację usług Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 EURO ze zwiększonej alokacji po przewalutowaniu środków waluty EURO;

Przygotowanie Planu Działania na wykorzystanie w 2010 r. środków w związku z otrzymaniem dodatkowej alokacji w kwocie 20.861,91 zł na realizację usług Integracji Społecznej (wniosek z dn. 13 kwietnia br.).

Rajd Pojazdów Zabytkowych w Przelewicach - 05 czerwca br. na folwarku w Przelewicach odbyła się prezentacja pojazdów zabytkowych. Dla wszystkich uczestników Rajdu przygotowano poczęstunek.

Monitoring współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2009 r. - analiza dotychczasowej współpracy i działania podejmowane na rzecz organizacji pozarządowych.

X edycja ogólnopolskiego konkursu ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” - pomoc w wypełnieniu kart zgłoszeń dla osób i grup zainteresowanych uczestnictwem w konkursie z terenu naszej gminy.

25-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Ukiernicy - 09 czerwca br. odbyła się uroczystość z okazji obchodów 25-lecia istnienia KGW w Ukiernicy. Panie z tej okazji przygotowały poczęstunek dla uczestników imprezy i wystawę swoich prac rękodzielniczych.

Promocja Gminy:

-kontynuacja działań w zakresie przygotowania i zamieszczania artykułów i zdjęć z ważniejszych wydarzeń na terenie gminy, w tym m.in. na stronie www.przelewice.pl , a także w Naszym Powiecie i lokalnych mediach;

-przygotowanie do wydruku materiałów do wydania biuletynu samorządowego pn. „Nasza Gmina” z wydarzeń za 2009 r.

VII. W zakresie gospodarki nieruchomościami

W omawianym okresie ogłoszony nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem sali wiejskiej, stanowiącej działkę nr 119 z obrębu Lubiatowo, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Planowane są dalsze postępowania przetargowe.

Ponadto ogłoszono nieograniczone przetargi na:

- dzierżawę budynku gorzelni położonej w Przelewicach,

- sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej działki nr nr 244/1 i 244/2 o łącznej pow. 2,31 ha z obrębu Jesionowo.

Przeprowadzony w dniu 24 czerwca br. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 62/2 o pow. 0,0588 ha z obrębu Przywodzie wyłonił nabywcę. Uzyskano cenę sprzedaży nieruchomości w kwocie
6 758,19 zł brutto plus koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 2 988,00 zł brutto. W chwili obecnej kompletowane są dokumenty niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.

Dnia 07 czerwca br. zawarta została notarialna umowa przeniesienia, na rzecz Gminy Przelewice od ANR O/T Szczecin, własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr działki 83 o pow. 0,5498 ha obręb Ślazowo. Teren przeznaczony zostanie pod inwestycję związaną z budową placu zabaw i boiska.

Podjęte negocjacje z właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę nr 4/3 obręb Wołdowo w sprawie uzgodnienia ceny nabycia części w/w działki pod budowę placu zabaw i boiska sportowego dla dzieci i młodzieży nie spowodowały rozstrzygnięcia z uwagi na fakt zaproponowania przez właściciela zbyt wysokiej ceny sprzedaży części w/w nieruchomości. W świetle powyższego wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnej o przekazanie na mienie Gminy nieruchomości stanowiącej działkę nr 49 obręb Wołdowo.

Ponadto w omawianym okresie, w dniu 14 czerwca br. zawarto notarialną umowę ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działki nr 215/27 i 214 obręb Żuków w celu ułożenia kabla SN-15kV, dla zasilania w energię elektryczną stacji gazowo-pomiarowej należącej do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.
Z tego tytułu dochód Gminy Przelewice wynosi 14.400,00 zł netto.

Z uwagi na znajdowanie się w ciągu drogi powiatowej Topolinek - Lucin nr 1587Z działek drogowych nr 8 i 40 obręb Topolinek, wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego o uchylenie w części decyzji komunalizacyjnej z urzędu znak: GKN.III.MJ.7723/262/2007 z dnia 10.12.2007 r.

Podjęto czynności zmierzające do ustalenia granic nieruchomości zabudowanych: działka nr 164, będąca własnością Pana Józefa Jaworskiego i Adama Jaworskiego - zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz nr 165 - zabudowanej budynkiem sali wiejskiej w Płońsku, własność Gminy Przelewice.

W omawianym okresie brano udział w pracach geodezyjnych polegających na okazaniach, utrwaleniach i przyjęciach granic nieruchomości na terenie Gminy Przelewice, w obrębach Rosiny, Jesionowo.

Na mocy ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego systematycznie składane są wnioski do Sądu dotyczące zakładania ksiąg wieczystych lub uwidocznienia w nich prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

W zakresie gospodarki lokalowej zawarto umowę najmu lokalu użytkowego położnego w budynku nr 20 w Przelewicach z Fundacją „LIVE ART” z siedzibą w Szczecinie.

Wydano 1 decyzję podziałową dotyczącą nieruchomości z obrębu Jesionowo.

Z zakresu gospodarki cmentarnej wydano 2 decyzje na pochówek, uzupełniano i opracowywano plany cmentarzy komunalnych gminy oraz prowadzono ewidencję osób zmarłych.

VIII. W zakresie ochrony środowiska i tematów rolnych

Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzone są postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawane są decyzje środowiskowe.

Z dniem 01 czerwca br. zostało powołane Gminne Biuro Spisowe, które będzie funkcjonowało przez okres trwania Powszechnego Spisu Rolnego. Zostali również wybrani rachmistrzowie, którzy przeprowadzą spis na terenie Gminy. Zgodnie z wytycznymi GUS na terenie Gminy Przelewice zostanie zatrudnionych 2 rachmistrzów. Tegoroczny spis będzie w formie elektronicznej. W dniu 24 czerwca br. został przekazany dla potrzeb Spisu Rolnego zestaw komputerowy.

Na bieżąco trwa aktualizacja bazy danych osób posiadających podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych.

IX. W zakresie spraw Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 26 maja do 25 czerwca br. wydano 117 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, 21 dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 7 dotyczących funduszu alimentacyjnego.

Na bieżąco współpracujemy z komornikami, policją oraz prokuraturą i kuratorami, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku z powyższym obecnie przygotowywane są tytuły wykonawcze dotyczące zadłużeń alimentacyjnych.

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pracownicy socjalni dokonali rekrutacji beneficjentów, którzy w tym roku wezmą udział w szkoleniach. Z terenu Gminy Przelewice zakwalifikowanych zostało 6 mężczyzn i 8 kobiet.

W wyznaczonych terminach dokonywane są wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto terminowo sporządza się i przekazuje odpowiednim jednostkom sprawozdawczość z wykorzystania środków finansowych oraz dokonuje się kalkulacji dotyczących zapotrzebowania na środki, które wykorzystane zostaną w roku 2010.

X. W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

Stan ludności na terenie gminy 5.462 mieszkańców (na dzień 25 czerwca br.). Urodziło się 3 dzieci, zmarły 3 osoby. Na pobyt stały zameldowano 9 osób, wymeldowano 12 osób, na pobyt czasowy zameldowano 1 osobę. Przyjęto 28 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 47 dowodów osobistych. Wydano 30 odpisów aktów stanu cywilnego, 14 poświadczeń o zameldowaniu. Ze zbioru danych meldunkowych udostępniono 39 informacji. Sporządzono 6 aktów stanu cywilnego (w tym: 2 zgonów, 4 małżeństw). Przyjęto 6 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego. Sporządzono protokół uznania ojcostwa. Wydano 3 decyzje (w tym 3 o wymeldowanie administracyjne). W omawianym okresie sporządzono listy wyborców na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

XI. Gminna Biblioteka Publiczna

W okresie objętym informacją międzysesyjną oprócz działalności podstawowej w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci, czytanie bajek, wykonano gazetki okolicznościowe: ,,Dzień Matki”, ,,Dzień Dziecka”, ,,Pierwszy dzień lata”, ,,Dzień Ojca”. 24 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Przez okres dwóch tygodni można było oglądać w bibliotece wystawę prac konkursowych. Ponadto w dniu 28 maja br. w bibliotece odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji ,,Dnia Matki”. Dzieci z klas "0" Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie wystąpiły z programem artystycznym przygotowanym przez mgr Justynę Osipowicz i mgr Katarzynę Ptak.

XII. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

W okresie od 26 maja do 25 czerwca br. w ogrodzie prowadzono prace związane z bezpośrednią obsługą ruchu turystycznego oraz z bieżącą pielęgnacją roślin. Z oferty edukacyjnej skorzystało około 100 grup, czyli mniej więcej cztery tysiące osób. W ramach działalności kulturalnej zorganizowano kolejne koncerty z cyklu „Cztery Pory Ogrodu”:

- 23 maja br. - Kwartet smyczkowy Zespołu Szkół Muzycznych II stopnia w Szczecinie,

- 30 maja br. - koncert „Harfa solo i w zespole”,

- 6 czerwca br. - Zespół Akordeonowy AKORD,

- 13 czerwca br. „Od duetu do kwartetu” - koncert zespołów fletowo - klarnetowych,

- 20 czerwca br. - REMEDIUM - Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie; wcześniej, 19 czerwca odbyły się w pałacu warsztaty chóru REMEDIUM.

Deszczowy maj dobrze wpłynął na kondycję roślin kolekcyjnych, ale był też przyczyną gwałtownego rozwoju chwastów i szybkiego wzrostu traw, w związku z czym koszenie i pielenie trzeba było przeprowadzać z częstotliwością większą niż w poprzednich latach. Stwierdzono, że woda doprowadzana rowem na teren Ogrodu miała do końca maja dużo wyższy niż zwykle poziom zamulenia i zawierała więcej biogenów. W efekcie już w czerwcu zaczęły się pierwsze zakwity glonów w stawach, a przy niekorzystnych warunkach pogodowy czystość wód będzie stanowiła problem w lipcu i sierpniu.

Prowadzono bieżące naprawy elementów uszkodzonych przez zwiedzających: ławek, koszy, pomostów, barierek oraz urządzeń sanitarnych.

W tym samym czasie wynajmowane były również pokoje gościnne w pałacu oraz w schronisku młodzieżowym. Osoby wynajmujące to zarówno uczestnicy odbywających się w Pałacu spotkań, jak również klienci indywidualni.

W okresie sprawozdawczym w pałacu nocowało 38 osób, a w schronisku 13 osób.

Prace w szkółce:

- usuwanie roślin, które zostały uszkodzone zimą (pozostawione z kwietniowej selekcji) i nie spełniające norm handlowych,

- sadzenie jałowców na nowych terenach - 300 szt. (wysadzone z pojemników 3 l bezpośrednio do gruntu),

- utrzymanie czystości (usuwanie chwastów) z doniczek oraz w gruncie, koszenie chwastów, uprawa międzyrzędzi (kultywator spalinowy),

- dokończono nawożenie w części doniczkowej i pojemnikowej,

- wykonano zabiegi chemiczne (Dursban, Talstar, Dithane) przeciwko szkodnikom i chorobom,

- transport roślin na punkt sprzedaży (przez 5 dni w miesiącu).

W szkółce pracuje 7 osób, w tym jedna na stałe w punkcie sprzedaży, jedynie trzech pracow­ni­ków posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania odpowiedzialnych prac. Pozostali to stażyści lub przyuczający się do zawodu. Z tego powodu wiele prac nie jest wykonanych w terminie. W szklarni w dalszym ciągu nie działają systemy wietrzące co uniemożliwia wprowa­dzanie jakiejkolwiek produkcji.

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Sporządzono na podstawie danych stanowiskowych.

Przelewice, dnia 25.06.2010 r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 06-07-2010 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Janusz Wójtowicz 06-07-2010 14:19