Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budżet 2004


)

UCHWAŁA Nr XIII/90/2004 r.

z dnia 27 stycznia 2004 r.

Rady Gminy w Przelewicach

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na 2004 rok

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz.717 ,Nr 162 poz.1568 / uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy /załącznik Nr 1/

w wysokości 8.271.867 zł

z tego:

1/ dochody związane z realizacją zadań własnych /załącznik Nr 2/ 7.952.997 zł

w tym :

  • dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń /załącznik Nr 3/ 55.000 zł

2/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami /załącznik Nr 4/ 318.870 zł

§ 2. Ustala wydatki budżetu gminy /załącznik Nr 5/

w wysokości: 7.799.435 zł

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań własnych /załącznik Nr 6/ 7.480.565 zł

z tego:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /załącznik Nr 7/ 55.000 zł

2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /załącznik Nr 8/ 318.870 zł

§ 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości: 440.032 zł

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 34.000 zł

2)spłatę rat kredytu z BGŻ i GBW w wysokości 406.032 zł

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości zostanie przeznaczona na :

1) spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 440.032 zł

2) utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 32.400 zł

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 32.400 zł

§ 6. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone

w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 50.000 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownicze.

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 54.100 zł

§ 11.Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000,- zł.

§ 13.Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2/ przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

3/ udzielania pożyczek dla jednostek budżetowych i organizacyjnych gminy do wysokości 20.000 zł podlegających spłacie w ciągu roku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/90/2004

Rady Gminy Przelewice

z dnia 27.01.2004 r.

Dochody budżetu

gminy Przelewice

(ogółem)

w 2004r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

(zł)

700

Gospodarka mieszkaniowaos

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

3.832

0690

Wpływy z różnych opłat

3.700

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

315.952

0830

Wpływy z usług

7.000

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

694.369

0920

Pozostałe odsetki

14.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.000

Razem

1.041.853

710

Działalność usługowa

0830

Wpływy z usług

4.000

Razem

4.000

750

Administracja publiczna

0690

Wpływy z różnych opłat

1.800

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.900

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

47.000

Razem

52.700

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

870

Razem

870

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

756

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

582.484

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

1.200

0310

Podatek od nieruchomości

726.860

0320

Podatek rolny

1.179.611

0330

Podatek leśny

15.196

0340

Podatek od środków transportowych

5.240

0350

Podatek od działalności gospodarczej

4.000

0360

Podatek od spadków i darowizn

4.000

0370

Podatek od posiadania psów

4.700

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10.000

0460

Wpływy z opłaty j eksploatacyjnej

1.300

0480

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

55.000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

11.000

0690

Wpływy z różnych opłat

3.000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

26.000

Razem

2.629.591

758

Różne rozliczenia

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.266.953

Razem

4.266.953

852

Pomoc społeczna

0830

Wpływy z usług

900

2010

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zadań zleconych gminie

271.000

Razem

271.900

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0430

Wpływy z opłaty targowej

4.000

Razem

4.000

Ogółem

8.271.867

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIII/90/2004

Rady Gminy Przelewice

z dnia 27.01.2004 r.

Dochody budżetu

gminy Przelewice

związane z realizacją zadań własnych

w 2004r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

(zł)

700

Gospodarka mieszkaniowa

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

3.832

0690

Wpływy z różnych opłat

3.700

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

315.952

0830

Wpływy z usług

7.000

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

694.369

0920

Pozostałe odsetki

14.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.000

Razem

1.041.853

710

Działalność usługowa

0830

Wpływy z usług

4.000

Razem

4.000

750

Administracja publiczna

0690

Wpływy z różnych opłat

1.800

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.900

Razem

5.700

756

Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

582.484

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

1.200

0310

Podatek od nieruchomości

726.860

0320

Podatek rolny

1.179.611

0330

Podatek leśny

15.196

0340

Podatek od środków transportowych

5.240

0350

Podatek od działalności gospodarczej

4.000

0360

Podatek od spadków i darowizn

4.000

0370

Podatek od posiadania psów

4.700

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10.000

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

1.300

0480

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

55.000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

11.000

0690

Wpływy z różnych opłat

3.000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

26.000

Razem

2.629.591

758

Różne rozliczenia

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.266.953

Razem

4.266.953

852

Pomoc społeczna

0830

Wpływy z usług

900

Razem

900

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0430

Wpływy z opłaty targowej

4.000

Razem

4.000

Ogółem

7.952.997

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/90/2004

Rady Gminy Przelewice

z dnia 27.01.2004 r.

Dochody budżetu

Gminy Przelewice

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń

w 2004r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

(zł)

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

Jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

Ustaw

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

55.000

Razem

55.000

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIII/90/2004

Rady Gminy Przelewice

z dnia 27.01.2004 r.

Dochody budżetu

gminy Przelewice

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

w 2004r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

(zł)

750

Administracja publiczna

2010

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zleconych gminie

47.000

Razem

47.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

2010

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zleconych gminie

870

Razem

870

852

Pomoc społeczna

2010

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zleconych gminie

271.000

Razem

271.000

Ogółem

318.870


Załącznik Nr 125

do uchwały Nr XIII/90/2004

Rady Gminy Przelewice

z dnia 27.01.2004 r.

Wydatki budżetu

Gminy Przelewice

(ogółem)

w 2004r.

w zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Dział

Rozdz.

Nazwa podziałki

klasyfikacji

budżetowej

Plan wydatków

ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki

Majątkowe

Ogółem

z tego:

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 12-08-2004 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2004 13:48