Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy za okres od 26 stycznia 2010 r. do 21 lutego 2011 r.

Informacja

z działalności międzysesyjnej

Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy

za okres od 26 stycznia 2011 r. do 21 lutego 2011 r.

 

 

W omawianym okresie wydałem 1 zarządzenie, które dotyczyło ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Budowa placów zabaw w Gminie Przelewice”.

I. W zakresie spraw organizacyjno-społecznych

W omawianym okresie trwały prace związane z dokumentacyjnym zakończeniem obrad III Sesji Rady Gminy, posiedzeń stałych Komisji Rady oraz przygotowaniem materiałów do kolejnej Sesji.

W wyniku złożonego wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych na okres 7 m-cy w charakterze sprzątaczki w Urzędzie Gminy oraz w ramach własnego budżetu 1 osobę na ? etatu do Centrum Kształcenia Wioska Internetowa w Laskowie. Sporządzono sprawozdanie „Statystyka Gminy” za 2010 rok.

W zakresie spraw opieki zdrowotnej opracowano informację o programach zdrowotnych wykonanych w 2010 r. oraz o planowanych w 2011 roku.

W zakresie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej wydano 5 zaświadczeń o wpisie, 1 zaświadczenie o wznowieniu działalności, 3 zaświadczenia o zmianie, 3 zaświadczenia o zawieszeniu działalności oraz 5 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. Wydano 10 zaświadczeń o opłacie za zezwolenia na alkohol. Sporządzono 7 list wynagrodzeń za udział strażaków w zdarzeniach, zestawienie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2010 r. oraz zestawienie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011 r.

Wykonywano prace związane z organizacją wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przelewice w okręgu wyborczym nr 2, w którym wybiera się jednego radnego. Wybory odbędą się w dniu 27 lutego 2011 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 767/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2010 r.

II. Oświata

W omawianym okresie wydano decyzję na dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Przygotowano sprawozdanie z poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, które przekazano do RIO w Szczecinie, Radzie Gminy w Przelewicach, ZNP w Pyrzycach oraz dyrektorom szkół. Przygotowano projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie Szkoły Filialnej w Przywodziu oraz skutecznie zawiadomiono każdego rodzica o zamiarze likwidacji placówki poprzez wysłanie indywidualnych zawiadomień, a także na spotkaniu w dniu 17 lutego br. Sporządzono wniosek o dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012”, który przekazano do Zarządu Głównego SZS w Warszawie. Na wniosek dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przelewicach dokonywana jest ocena pracy zawodowej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w szkołach trwają ferie zimowe od 14 do 27 lutego br.

III. W zakresie inwestycji i remontów

Rozpoczęły się prace przy udrożnieniu przepustu przez drogę gminną w m. Rosiny.

Zostały wykonane prace :

  1. Udrożnienie przepustu przez drogę gminną w m. Jesionowo (Jesionowo - Rutnica).

 

Trwają prace na zadaniu:

  1. Budowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.

 

Gmina podpisała umowy na dofinansowanie zadań:

  1. ,,Raj dla dzieci - budowa placów zabaw w Gminie Przelewice”

(Ślazowo, Rosiny, Płońsko, Przywodzie, Karsko, Żuków, Lubiatowo, Kłodzino, Jesionowo).

  1. „Rozbudowa, przebudowa, i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice” (Wołdowo, Myśliborki, Kluki, Oćwieka, Przelewice, Płońsko, Przywodzie, Lubiatowo, Karsko).

 

 

 

IV. W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i funkcjonowania
BIP-u

Zamówienia publiczne

W dniu 9 lutego br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: „Budowa placów zabaw w Gminie Przelewice” . Termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego br., w tym dniu nastąpi również otwarcie ofert.

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokonano uzupełnienia strony www.bip.przelewice.pl - od dnia 26 stycznia do
21 lutego 2011 r. opracowano i umieszczono w Biuletynie 29 nowych informacji, które zgodnie z przepisami winny być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym uchwały Rady Gminy i protokoły z sesji, zarządzenia oraz informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

VI. Promocja i aktywizacja przedsiębiorczości i samorządności

W styczniu br. w trybie pozakonkursowym wpłynęły 3 oferty o dofinansowanie zadań publicznych na podstawie art. 19 a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Są to następujące oferty:

  1. Przelewickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy szanse” pn. „Wakacje kulturalne i zdrowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum” - wnioskowana kwota dotacji 10.000 zł;

  2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach pn. „Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Przelewice - „Żyj zdrowo na sportowo” - wnioskowana kwota dotacji 8.000 zł;

  3. Przelewickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy szanse” pn. „Zimowe szaleństwa czyli ciekawe ferie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum” - wnioskowana kwota dotacji 10.000 zł.

W/w oferty, po sprawdzeniu i uzupełnieniu przez podmioty, które je złożyły, zamieszczono na okres 7 dni roboczych w Biuletynie Informacji Publicznej i  na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń. W związku z uznaniem celowości realizacji zadań publicznych w ramach  przedłożonych ofert oraz mając na względzie fakt, iż żadne uwagi w przedmiotowym zakresie nie wpłynęły, z w/w oferentami zawarto stosowne umowy  w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

10 lutego br. w Centrum Kształcenia - Wioska Internetowa w Laskowie odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy, pracując w grupie, mogli ćwiczyć umiejętności prawidłowej komunikacji. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie ,,Po sąsiedzku" przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach.

Kontynuowano działania w zakresie przygotowania i zamieszczania artykułów i zdjęć z ważniejszych wydarzeń na terenie gminy, w tym m. in. na stronie www.przelewice.pl, a także w lokalnych mediach.

Prowadzono bieżące sprawy związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, w tym przekazywano informację do ZDP w Pyrzycach dot. stanu dróg powiatowych w okresie zimowym. Ponadto w celu zlikwidowania dziur na drogach wewnętrznych gminy w dniu 14 lutego br. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KPRB S.A. Stargard Szczeciński rozplantowało gruz budowlany spod remontowanego obiektu po byłym GOK-u w Przelewicach. Były to następujące drogi: droga wewnętrzna na odcinku od drogi powiatowej 1576Z w kierunku szkółki Ogrodu Dendrologicznego, droga wewnętrzna na odcinku od drogi powiatowej 1576Z (za posesją Państwa Ewy i Zenona Prajzendanc) w kierunku oczyszczalni w Przelewicach oraz droga wewnętrzna na odcinku od drogi powiatowej 1587Z w kierunku posesji Pana Krystiana Krzykwa w m. Lucin.

07 lutego br. w Myśliborzu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza", podczas którego dokonano uroczystego podpisania jedenastu umów w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi'' PROW na lata 2007-2013. W odniesieniu do Gminy Przelewice podpisana została umowa na projekt pn. „Raj dla dzieci - budowa placów zabaw w Gminie Przelewice”. Po uroczystym podpisaniu umów Pan Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego w swym wystąpieniu wyraził zadowolenie z podjętych przez Gminy inicjatyw  na obszarach wiejskich w ramach PROW i ze swej strony zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, aby współpraca Lokalnych Grup Działania z Urzędem Marszałkowskim była jak najlepsza.

VII. W zakresie gospodarki nieruchomościami

Na mocy decyzji ostatecznej Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nabycie przez Gminę Przelewice praw własności do działek o numerach ewidencyjnych: 114 obręb Rosiny (droga), 22 obręb Gardziec (droga), 348 obręb Kłodzino (droga), 18/1 obręb Ślazowo (droga).

W ramach umowy darowizny od Państwa Marleny i Grzegorza Mijalskich Gmina Przelewica nabyła działkę nr 78 z obrębu Topolinek pod wykonanie placu zabaw.

Podpisano umowy: najmu lokalu użytkowego i dzierżawy sprzętu medycznego z firmą NZOZ PLUS DENT Krzysztof Kordowski, Anita Mazur-Kordowska.

Na wniosek firmy Global Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku prowadzone są działania w celu przygotowania do dzierżawy części zabudowy wchodzącej w skład Folwarku w Przelewicach -działka nr 9/48 - zbierane są materiały do przygotowania projektu uchwały.

W ramach realizacji przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach aktualizacji danych w ewidencji budynków skończono aktualizację map ewidencyjnych z naniesionymi numerami porządkowymi.

Wydano jedną zgodę na najem sali wiejskiej w Klukach.

W ramach działania Gminnego Biura Spisowego dokonano aktualizacji przedspisowej danych znajdujących się zasobach Głównego Urzędu Statystycznego.

Na bieżąco na wniosek zainteresowanych i w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Przelewice były uzgadniane projekty inwestycji budowlanych przebiegających lub lokalizowanych na działkach będących własnością gminy.

Z zakresu gospodarki cmentarnej wydano 3 decyzji na pochówek na cmentarzach komunalnych w Jesionowie, Przelewicach i Żukowie. Dokonano dwóch wznowień pochówków. Prowadzona jest aktualizacja ewidencji zmarłych na cmentarzach komunalnych.

VIII. W zakresie ochrony środowiska i tematów rolnych

Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzone są postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawane są decyzje środowiskowe.

W związku z coraz większymi problemami z melioracjami wodnymi wystąpiłem z pismem do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, aby jako organ sprawujący nadzór nad urządzeniami wykonał przegląd urządzeń i wszczął odpowiednie procedury.

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ze Szczecina, Oddziału Terenowego w Pyrzycach oraz Przedstawicielem Starostwa Powiatowego w sprawie zakwalifikowania istniejących rowów melioracji do ewidencji prowadzonej przez ZZMiUW, m.in. z obrębów Jesionowo i Lucin.

W dniu 9 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej. Ustalono plan robót i budżet na rok 2011.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Izb Rolniczych przekazano propozycję uprawnionych dwóch członków z terenu naszej Gminy do Komisji Okręgowej.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego powołani na okres trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w miesiącu styczniu br. przeprowadzili aktualizację budynków i map z terenu Gminy Przelewice. Rachmistrzowie zostali przeszkoleni w obsłudze terminali mobilnych oraz jak przeprowadzić obchód przedspisowy.

Na bieżąco trwa aktualizacja bazy danych osób posiadających podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych.

Przesłano wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do powierza atmosferycznego z obiektów i samochodów gminnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

IX. W zakresie spraw Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 26 stycznia do 18 lutego br. wydano 71 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej i 17 dotyczących świadczeń rodzinnych oraz
5 dotyczących funduszu alimentacyjnego.

Na bieżąco współpracujemy z komornikami, policją oraz prokuraturą i kuratorami, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W omawianym czasie wystawiono 15 upomnień dla dłużników alimentacyjnych oraz 3 decyzje żądające zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze do odpowiednich urzędów skarbowych (w w/w okresie wystawiono ich 40), w stosunku do 3 dłużników wystąpiono do prokuratury o ściganie za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

W związku z tym, iż styczniowy konkurs na stanowisko głównego księgowego w OPS nie został rozstrzygnięty, ponownie wyznaczony został termin na składanie ofert.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzono i przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy listę osób, które mogą być kierowane do prac społecznie użytecznych.

W wyznaczonych terminach dokonywane są wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto terminowo sporządza i przekazuje się odpowiednim jednostkom sprawozdawczość z wykorzystania środków finansowych oraz dokonuje się kalkulacji dotyczących zapotrzebowania na środki, które wykorzystane zostaną w roku 2011.

X. W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

Stan ludności na terenie gminy 5.421 mieszkańców na dzień 18.02.2011 r.
W omawianym okresie urodziło się 3 dzieci, zmarły 4 osoby. Na pobyt stały zameldowano
3 osoby, wymeldowano 3 osoby, przemeldowano 6 osób, na pobyt czasowy zameldowano
6 osób. Przyjęto 10 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 20 dowodów osobistych. Wydano 20 odpisów aktów stanu cywilnego, 10 poświadczeń o zameldowaniu. Ze zbioru danych meldunkowych udostępniono 17 informacji. Sporządzono 3 akty stanu cywilnego (w tym, 1 małżeństwa, 2 zgony). Wydano 3 decyzje (1 transkrypcja aktu urodzenia, 2 dotyczące sprostowania aktu małżeństwa i aktu urodzenia). Ponadto sporządzono informację z działalności USC i wydanych dowodach osobistych i przesłano do ZUW w Szczecinie. Sporządzono i wysłano sprawdzania do GUS, US.

XI. Gminna Biblioteka Publiczna

W okresie objętym informacją międzysesyjną oprócz działalności podstawowej w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci, czytanie bajek, wykonano gazetki okolicznościowe: ,,Dzień Babci i Dziadka” ,,Ryszard Kapuściński -
rocznica śmierci”, ,,Walentynki”. Dnia 26 stycznia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowane przez dzieci klas "0" SP w Kłodzinie. Dzieci wystąpiły z krótkim programem artystycznym przygotowanym przez Panie Justynę Osipowicz i Katarzynę Ptak.

XII. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

Do końca roztopów w parku regulowano przede wszystkim przepływ wody w stawach i rowach oraz kontrolowano bezpieczeństwo grobli. Krótki okres ocieplenia wykorzystano na uporządkowanie ogrodu japońskiego, kolekcji oczarów i źródliska, gdzie wczesny rozwój przebiśniegów i krokusów uniemożliwia prace w późniejszym okresie. Usunięto drzewa przewrócone pod ciężarem śniegu (m.in. cyprysowiec Leylanda, cisy, bukszpany, jabłoń Tschonoskiego). Usunięto wiatrołomy, oraz martwe drzewa z obszaru ok. 2/3 mokradeł.

Na szkółce przeprowadzono siewy irg i berberysu oraz dawidii chińskiej. Krzewy liściaste żywopłotowe umieszczone w dołownikach przycięto zgodnie z wymogami dla materiału szkółkarskiego. Rozpoczęto wypalanie gałęzi i liści, porażonych przez choroby, zwiezionych z ogrodu i ze szkółki na izolowane miejsce na nowych terenach.

Rośliny znajdujące się w laboratorium kultur tkankowych są namnażane, ukorzeniane i aklimatyzowane. Rośliny znajdujące się w fitotronie dolnym są podlewane i pielęgnowane (odchwaszczanie, nawożenie, przesadzanie do pojemników). Wykonano tam oprysk w celu likwidacji mączlika, mszycy, przędziorka i wciornastka.

Kontynuowane są prace nad rozmnażaniem długosza królewskiego (Osmunda regalis) w celu wzmocnienia jego populacji w rezerwacie Karsiborskie Paprocie, w ramach zadania „Prezentacja i promocja wyników prac badawczych prowadzonych w Botanicznym Centrum Badawczo -Wdrożeniowym w Przelewicach” zgodnie z umową nr 83/S/10/EE-EE/D.

Przygotowano program konferencji „Życie w zieleni” wraz z listą prelegentów oraz rozesłano zaproszenia. Konferencja odbędzie się 25 marca br.

Uczestniczono w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczącym możliwości dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Kliniska.

Wzięto udział w spotkaniu członków, kandydatów na członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w sali Katedry Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni ZUT w Szczecinie.

11 lutego br. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Ogrodem Dendrologicznym w Przelewicach, a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Ze strony Ogrodu Dendrologicznego umowę podpisywała Pani Dyrektor Maria Jolanta Syczewska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny reprezentował Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki oraz Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz.

Od dnia 14 lutego br. w pałacu odbywają się warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży jako propozycja na ferie zimowe. Odbywają się one w godzinach od 9:00 do 14:00. W tym czasie dzieci mogą poznać podstawy techniki zwanej scrapbookingiem. Do tej pory wzięło w nich udział 14 osób.

W pałacu odbywały się następujące spotkania:

- 7 lutego br. - spotkanie Polskiego Związku Hodowców Bydła.

 

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

 

Sporządzono na podstawie danych stanowiskowych.

Przelewice, dnia 21.02.2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 13-05-2011 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 13-05-2011 08:20