Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy za okres od 26 lutego 2010 r. do 20 kwietnia 2011 r.

Informacja

z działalności międzysesyjnej

Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy

za okres od 26 lutego 2011 r. do 20 kwietnia 2011 r.

 

W omawianym okresie wydałem 16 zarządzeń, które dotyczyły m. in zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich; ustalenia planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2011; zmiany w planie finansowym Gminy Przelewice na rok 2011; wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych; wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych; ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2011 roku; określenia wykazu przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez kancelarię ogólną; ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach; ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przelewicach.

 

I. W zakresie spraw organizacyjno-społecznych

W omawianym okresie trwały prace związane z dokumentacyjnym zakończeniem obrad IV Sesji Rady Gminy, posiedzeń stałych Komisji Rady, wspólnych posiedzeń Komisji Rady oraz przygotowaniem materiałów do kolejnej Sesji. W wyniku złożonych wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy zorganizowano staż dla 2 osób. W ramach prac interwencyjnych przyjęto do pracy 1 osobę; w ramach robót publicznych 3 osoby. Wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z pismem o przedłużenie stażu pracy dla 1 osoby. Sporządzono sprawozdanie z czasu pracy za I kwartał br.

W dniu 27 lutego br. w okręgu wyborczym nr 2 (granice okręgu Sołectwo Laskowo z miejscowością Wołdowo) odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Przelewice. Wybierano jednego radnego spośród dwóch kandydatów. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,29%. Radną wybrana została p. Ewa Migdalska z listy nr 2 KWW Marka Kibały.

W dniach 12 i 19 marca br. na obiektach sportowych Gmin Lipiany, Kozielice i Pyrzyce odbyły się VIII Igrzyska Rekreacyjno- Sportowe, w których reprezentacja naszej gminy zajęła II miejsce (tylko o 7 pkt. mniej od Gminy Pyrzyce). Oto wyniki w poszczególnych kategoriach: Tenis stołowy - Agnieszka Sołtysiak (3 miejsce w kategorii kobiet), Marek Kibała (1 miejsce w kategorii mężczyzn); Szachy - Anna Garzyńska (3 miejsce w kategorii kobiet), Bogusław Pecuch (4 miejsce w kategorii mężczyzn); Turniej „mixtów” - Agnieszka Sołtysiak i Marek Kibała Przelewice (3 miejsce); Strzelanie z broni pneumatycznej - Marcin Łodygowski i Konrad Migdalski (3 miejsce); Podbijanie piłki stopami - Leszek Muskała (4 miejsce); Podnoszenie ciężarka - Marcin Łodygowski (1 miejsce); Wielobój sprawnościowy- Ola Jabłońska, Mateusz Pawlicki i Damian Piotrowski (3 miejsce); Wielobój VIP-ów - Marian Świderski ( 2 miejsce); Przeciąganie liny - reprezentacja Gminy Przelewice (1 miejsce); Piłka koszykowa - drużyna kobiet z Gminy Przelewice (4 miejsce), a mężczyzn (2 miejsce); Piłka siatkowa - drużyna kobiet z Gminy Przelewice (3 miejsce), a mężczyzn (5-6 miejsce); Halowa Piłka Nożna - drużyna z Gminy Przelewice (2 miejsce);

Sporządzono sprawozdanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zestawienie opłat za wydanie zezwoleń na ich sprzedaż. W zakresie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej wydano 6 zaświadczeń o wpisie, 9 zaświadczeń o zawieszeniu działalności, 4 zaświadczenia o zmianie, 1 zaświadczenie o wznowieniu działalności oraz 4 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży. Sporządzono 10 list wynagrodzeń za udział strażaków w zdarzeniach.

 

W dniach od 22 marca do 04 kwietnia br. w 15 sołectwach odbyły się wybory sołtysów
i członków rad sołeckich. Ogólna frekwencja wyniosła 15,55%.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 1. Sołtys Sołectwa Przelewice - p. Krzysztof Margiel

 2. Sołtys Sołectwa Bylice - p. Adam Pielich

 3. Sołtys Sołectwa Kłodzino - p. Henryk Ruchlicki

 4. Sołtys Sołectwa Rosiny- p. Grażyna Hes

 5. Sołtys Sołectwa Płońsko - p. Henryka Gąsiorowska

 6. Sołtys Sołectwa Laskowo - p. Joanna Jackowiak

 7. Sołtys Sołectwa Przywodzie - p. Wioletta Augustynowicz

 8. Sołtys Sołectwa Żuków - p. Regina Wieczorkiewicz

 9. Sołtys Sołectwa Ukiernica - p. Jan Kacprzak

 10. Sołtys Sołectwa Lubiatowo - p. Elżbieta Kurkowiak

 11. Sołtys Sołectwa Kluki - p. Lucjan Kowalczyk

 12. Sołtys Sołectwa Lucin - p. Michał Woźnicki

 13. Sołtys Sołectwa Jesionowo - p. Marian Kosiński

 14. Sołtys Sołectwa Kosin - p. Jerzy Budnicki

 15. Sołtys Sołectwa Ślazowo - p. Edyta Gajewska

 

II. Oświata

W omawianym okresie w porozumieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty oraz po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych przygotowano ocenę pracy zawodowej dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przelewicach Pani Renaty Kozickiej.

Sporządzono, scalono i przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie sprawozdanie Systemu Informacji Oświatowej wg spisu na 31 marca 2011 roku.

Przygotowano wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, który przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

22 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. przyznawania stypendiów za wyniki w nauce. Komisja rozpatrzyła łącznie 10 wniosków. Wszystkie wnioski spełniały wymogi określone w regulaminie, 2 dotyczyły wyników ocen uczniów uzyskanych w gimnazjum (uczniowie otrzymali miesięcznie po 120 zł), 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (miesięcznie otrzymali po 240 zł)i 6 studentów (miesięcznie otrzymali po 400 zł). Stypendium przyznano na okres 5 miesięcy.

Przygotowano projekty uchwał w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej
w Żukowie Szkoły Filialnej w Przywodziu oraz w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (projekt uchwały wprowadza stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe).

Przygotowano i ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum
w Przelewicach (zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r.)

W dniu 05 kwietnia br. w szkołach podstawowych odbył się sprawdzian szóstoklasisty, natomiast 12, 13 i 14 kwietnia br. uczniowie klas trzecich PG w Przelewicach uczestniczyli w egzaminie gimnazjalnym.

Wspólnie z animatorem sportu zorganizowano Gminne Igrzyska Świetlic Środowiskowych. Pierwszy dzień Igrzysk odbył się 16 kwietnia br. na kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Żukowie. W pierwszym terminie zawodów udział wzięło 9 świetlic środowiskowych (ok. 70 uczestników). Zawodnicy mieli do pokonania tor przeszkód („Mini małpi gaj”), rzuty do kosza oraz strzały do bramki. Kolejne umiejętności sportowe uczestnicy będą mogli zaprezentować w następnych terminach zawodów tj. 21 maja i 25 czerwca br.

 

Na boisku Orlik w Żukowie trwa Piłkarska Liga Orlika. Więcej informacji na stronie www.przelewice.pl w zakładce Moje Boisko Orlik 2012.

 

III. W zakresie inwestycji i remontów

Zakończone zadania:

 1. „Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.” - 12 kwietnia 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie oranżerii.

 

Trwają prace na zadaniach:

 1. Budowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach,

 2. ,,Raj dla dzieci - budowa placów zabaw w Gminie Przelewice”

(Ślazowo, Rosiny, Płońsko, Przywodzie, Karsko, Żuków, Lubiatowo, Kłodzino, Jesionowo), ponadto trwa montaż zabawek zakupionych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich ,

 1. Budowa wózkarni oraz zadaszenia nad wejściem przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przelewicach”.

 

Gmina jest w trakcie rozliczeń zadań dofinansowanych z UE:

 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 634001 Z w Kosinie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1576Z do cmentarza”.

W trakcie bieżącej współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie złożono wniosek o płatność na zadaniu:

 1. „Budowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach”.

 

 

IV. W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i funkcjonowania BIP-u

Zamówienia publiczne

W dniu 09 lutego br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: „Budowa placów zabaw w Gminie Przelewice” . Termin składania ofert upłynął w dniu 24 lutego br. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Jedna oferta została odrzucona. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm pl biuro inżynierskie Paweł Lenardt i Izabela Nagła usługi doradcze z siedzibą w Szczecinie. Cena brutto wskazana w ofercie wynosi: 280.963,31 zł. Termin wykonania zamówienia został wskazany na dzień 30 kwietnia 2011 r.

W okresie międzysesyjnym zostały przygotowane dwa komplety dokumentów przetargowych przeznaczonych i przesłanych do kontroli do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Kontrola obejmuje przetargi „Dostawa urządzeń na place zabaw w gminie Przelewice” oraz „Budowa placów zabaw w gminie Przelewice”.

W dniu 05 kwietnia br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach”. W dniu 08 kwietnia br. przetarg został unieważniony. Trwają pracę nad uszczegółowieniem oczekiwań Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia. W najbliższych dniach przetarg zostanie ogłoszony ponownie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokonano uzupełnienia strony www.bip.przelewice.pl - od dnia 26 lutego br. do 20 kwietnia 2011 r. opracowano i umieszczono w Biuletynie 41 nowych informacji, które zgodnie z przepisami winny być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym uchwały Rady Gminy, obwieszczenia, ogłoszenia, zarządzenia Wójta Gminy, oraz informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 

V. W zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Kontynuowany jest codzienny trening łączności (godz. 8.30) dotyczący sytuacji kryzysowych w gminie. Przeprowadzono analizę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy, a wnioski przesłano do Starostwa w Pyrzycach. W wyniku awarii elektrowni atomowej w Japonii zweryfikowano plan dystrybucji jodu dotyczący transportu i punktów wydawania tabletek jodowych. Przeprowadzono aktualizację ewidencji sprzętu OC otrzymanego w ramach użyczenia od ZUW i przesłano do Wydziału BiZK w ZUW pisemny meldunek o zgodności stanów z ewidencją gminną. Przeprowadzono ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w gminie, a wnioski przesłano do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Dokonano oceny i analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010 roku w gminie.

 

VI. Promocja i aktywizacja przedsiębiorczości i samorządności

Organizacje pozarządowe

W dniu 18 marca 2011 r. w Przelewicach odbyły się warsztaty z aktywności lokalnej i partnerstwa. W trakcie spotkania przedstawiono działania w zakresie aktywizacji lokalnej, jakie w najbliższym czasie będą organizowane ze strony Gminy. Przedstawiono również ofertę Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach (LPI), którego głównym zadaniem jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Pani Jolanta Tryszkiewicz - Główny Konsultant LPI zachęcała uczestników spotkania do  aktywnej w tym zakresie współpracy. W dalszej części spotkania doradcy ds. aktywności lokalnej i partnerstwa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie - Pan Ziemowit Pawluk i Piotr Szeszko przeprowadzili warsztaty, w trakcie których omawiano m.in. bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych dyskutowano także nad dalszą współpracą i możliwościami pozyskiwania środków finansowych na ciekawe inicjatywy podejmowane przez nasze lokalne organizacje.

W dniu 23 marca br. w Centrum Kształcenia na Odległość - „Wioska Internetowa”
w Laskowie, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Po Sąsiedzku”. Celem spotkania było zainspirowanie mieszkańców oraz lokalnych animatorów do działań na rzecz lokalnej ludności oraz podjęcie wspólnego wysiłku w kierunku podnoszenia atrakcyjności miejscowości Laskowo. Dodatkowym celem, było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie dla organizacji pozarządowych stwarzają wybrane Programy Operacyjne przewidziane na lata 2007-2013.

23 marca  br. w pomieszczeniu Rady Sołeckiej w Przelewicach odbyły się warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych malowania pisanek i robienia palm wielkanocnych. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie „Aktywne Przelewice”. Uczestnicy warsztatów mieli okazję dowiedzieć się o tradycjach zdobienia pisanek ludowych, jak również malowania ciekawymi technikami. Dużym zainteresowaniem cieszył się też pokaz wyrobu  palm wielkanocnych. Najładniejsze pisanki i palmy wielkanocne, które przygotowywano na warsztatach,  prezentowane były podczas III Międzynarodowych Targach w Kielcach w dniach 15 - 17 kwietnia 2011 r.

10 kwietnia 2011 r. w Przywodziu odbyło się spotkanie założycielskie nowo powstałej organizacji, która nosi nazwę Stowarzyszenie „Nasza Wspólna Sprawa”. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Żaneta Mrówczyńska, Justyna Musiałowska, Wioletta Augustynowicz, Anna Nowak i Tomasz Jałkiewicz. W ramach działalności Stowarzyszenia będą  podejmowane  inicjatywy integrujące lokalną społeczność m.in. poprzez organizowanie warsztatów z zakresu: rękodzielnictwa, wytwarzania  i promocji produktów lokalnych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych  i umiejętności społecznych w zależności od zgłaszanych potrzeb, a także organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla lokalnej społecznej. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków nowo powstałego Stowarzyszenia Anna Garzyńska - pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych i Zawisza Wyszogota-Zakrzewski - prawnik, który czuwał nad poprawnym przygotowaniem dokumentów do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Skorzystanie z bezpłatnych porad prawnika było możliwe dzięki uczestnictwu w projekcie pn. „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego” w ramach priorytetu V, Działanie 5.4., Podziałanie 5.4.2 POKL.

Promocja Gminy

Kontynuowano działania w zakresie przygotowania i zamieszczania artykułów i zdjęć
z ważniejszych wydarzeń na terenie gminy, w tym m. in. na stronie www.przelewice.pl,
a także w lokalnych mediach. Dodatkowo opracowywane są materiały do publikacji
w czasopiśmie „NASZA GMINA”. Trwają także prace przygotowawcze w związku z organizacją IV PRZELEWICKICH DNI FOLWARKU, które planowane są na dzień 07.05.2011 r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu 08.03.2011 r. Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowało w Przelewicach spotkanie dla Pań z terenu gminy. Podczas spotkania były również prezentowane prace rękodzielnicze Pani Czesławy Grabowskiej, osoby wcześniej bardzo zaangażowanej w życie kulturalne i artystyczne naszej Gminy. Ponadto dnia 13 marca br. w Żukowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zorganizowane przez Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem”. Spotkanie miało na celu umożliwienie Paniom atrakcyjne spędzenie czasu, a także choć na chwilę oderwanie się od szarej codzienności oraz od domowych obowiązków;

W III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
w Kielcach, które odbyły się w dniach 15 - 17 kwietnia 2011 r. z terenu naszej gminy udział wzięli: dr Maria Ziarkowska, Krystyna Dembowska, Kazimiera Lesiczka i Dawid Trzepizor. Podczas Targów prezentowane były nasze produkty regionalne i tradycyjne oraz wyroby rękodzielnicze.

 

VII. W zakresie gospodarki nieruchomościami

Na mocy decyzji ostatecznej Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nabycie przez Gminę Przelewice praw własności do działek (dróg wewnętrznych) o numerach ewidencyjnych: 18/3 obręb Ślazowo, 3, 53/2, 76, 43/2,45/2,47/2 obręb Przywodzie.

Zawarto umowę na okres od 22.03.2011 do 30.09.2011 r. dzierżawy gruntów rolnych stanowiących działkę nr 159 z obrębu Jesionowo.

Zawarto dwie umowy dzierżawy części działki nr 83 z obrębu Ślazowo pod lokalizację garaży blaszanych.

Na prośbę Fundacji LIVE ART z siedzibą w Szczecinie została rozwiązana umowa najmu na lokal użytkowy w budynku Przelewice 20.

Wydano jedną decyzję zezwalającą na umieszczenie tablicy informacyjno-reklamowej na działce nr 9/48 obręb Przelewice.

Przygotowano projekty uchwał:

 • w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat części nieruchomości stanowiącej część działki nr 9/48 obręb Przelewice zabudowanej budynkami: gorzelnia, stodoła-mieszalnia pasz, spichlerz- magazyn zboża, stajnia -powozownia, obora z przeznaczeniem na adaptację pod obiekty rekreacyjno-usługowo-handlowe;

 • w sprawie zbycia działek nr 149/2 i 141/2 z obrębu Lubiatowo z przeznaczeniem pod budowę biogazowni biologicznej;

 • w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej działkę nr 34/2 z obrębu Przelewice, na której znajdują się stawy rybne;

 • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w lokalu przy sali sportowej Publicznego Gimnazjum w Przelewicach pod zamontowanie automatów do napoi.

Sporządzono sprawozdanie kwartalne wynikające z ujawniania w księgach wieczystych praw własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Przelewice dla wszystkich nieruchomości, których Gmina Przelewice była właścicielem na dzień 31.03.2011 r.

Na mocy ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego systematycznie składane są wnioski do Sądu dotyczące zakładania ksiąg wieczystych lub uwidocznienia w nich prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Wydano dwie decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału działek nr 93/4 z obrębu Płońsko oraz działki nr 137 z obrębu Lubiatowo.

Na wniosek właściciela działki nr 83 obręb Jesionowo wydano decyzję w sprawie rozgraniczenia w/w działki z nieruchomościami sąsiednimi.

Na bieżąco na wniosek zainteresowanych i w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Przelewice były uzgadniane projekty inwestycji budowlanych przebiegających lub lokalizowanych na działkach będących własnością gminy.

Na wniosek zainteresowanych stron brano udział w czynnościach geodezyjnych polegających na okazaniu granic nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przelewice.

Z zakresu gospodarki cmentarnej wydano 11 decyzji na pochówek na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Przelewice. Prowadzona jest aktualizacja ewidencji zmarłych na cmentarzach komunalnych, stanowiących własność Gminy Przelewice. Wydano 1 zgodę na ekshumację zwłok na cmentarzu komunalnym w Rosinach.

 

VIII. W zakresie ochrony środowiska i tematów rolnych

Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzone są postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawane są decyzje środowiskowe.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Zachodniopomorskimi Izbami Rolniczymi w Szczecinie przygotowano wybory do organów samorządu rolniczego, które odbyły się 03 kwietnia br. Liczba członków uprawnionych do głosowania w naszym okręgu wyniosła 541. Liczba osób uczestniczących w głosowaniu 63 osoby. Frekwencja wyborcza wyniosła: 11,64%. Głos można było oddać na następujących kandydatów: Mieczysław Bogusz, Jan Maciążek, Leon Okińczyc, Marian Świderski i Woźnicki Krzysztof. Powyżsi kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Mieczysław Bogusz - 16, Jan Maciążek - 27, Leon Okińczyc - 16, Marian Świderski - 33 i Woźnicki Krzysztof - 19. W związku z powyższym do Rady Powiatowej Izby Rolniczej zostali wybrani - Marian Świderski i Jan Maciążek.

Ponadto udzielana jest pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego powołani na okres trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na bieżąco monitorują przebieg spisu.
Od 01 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych został przeprowadzony przez rachmistrzów obchód przedspisowy. Wywiady w terenie rachmistrzowie rozpoczęli od
08 kwietnia, a zakończą do 30 czerwca br.

Na bieżąco trwa aktualizacja bazy danych osób posiadających podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych.

02 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Przelewice. Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy
w Przelewicach wspólnie z Terenowym Zespołem Doradców w Pyrzycach, a wzięło w nim udział 29 rolników. Program szkolenia przedstawiał się następująco: Nowe technologie w ochronie zbóż i rzepaku, nawozy dolistne przyjazne środowisku oraz optymalizacja produkcji roślinnej z zastosowaniem biostymulatorów.

 

IX. W zakresie spraw Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 26.02.2011r. do 20.04.2011r. wydano 165 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej i 15 dotyczących świadczeń rodzinnych oraz
1 dotyczącą funduszu alimentacyjnego.

Na bieżąco współpracujemy z komornikami, policją oraz prokuraturą i kuratorami, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W omawianym czasie wystawiono 2 tytuły wykonawcze w sprawie zadłużeń alimentacyjnych, 2 osoby wezwano celem przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczenia majątkowego. Na bieżąco rozliczane są zwroty zadłużeń ściągniętych przez Komorników Sądowych.

14 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie pracowników OPS z pedagogami szkolnymi oraz kuratorami sądowymi. Na spotkaniu omawiane były bieżące sprawy dotyczące współpracy na rzecz rodzin dysfunkcyjnych.

Ponadto odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej, na której opiniowane były wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na okres od stycznia do czerwca 2011 r.

W wyznaczonych terminach dokonywane są wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto terminowo sporządza się i przekazuje odpowiednim jednostkom sprawozdawczość z wykorzystania środków finansowych oraz dokonuje się kalkulacji dotyczących zapotrzebowania na środki, które wykorzystane zostaną w roku 2011.

 

 

X. W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

Stan ludności na terenie gminy 5.410 mieszkańców na dzień 20.04.2011r. W omawianym okresie urodziło się 2 dzieci, zmarło 16 osób. Na pobyt stały zameldowano 10 osób, wymeldowano 9 osób, przemeldowano 3 osoby, na pobyt czasowy zameldowano 10 osób. Przyjęto 53 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 57 dowodów osobistych. Wydano 26 odpisów aktów stanu cywilnego, 29 poświadczeń o zameldowaniu. Ze zbioru danych meldunkowych udostępniono 37 informacji. Sporządzono 9 aktów stanu cywilnego (w tym: 1 małżeństwa, 8 zgonu). W omawianym okresie wszczęto 5 postępowań o wymeldowanie administracyjne. Przygotowano wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 

XI. Gminna Biblioteka Publiczna

W okresie objętym informacją międzysesyjną oprócz działalności podstawowej w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci, czytanie bajek, wykonano gazetki okolicznościowe: „ Zima”, „Dzień Kobiet”, „Pierwszy dzień wiosny”, „10.04.2010 - katastrofa w Smoleńsku”, „Wielkanoc”. W marcu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przelewicach odbyło się spotkanie Koła Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet, zorganizowano Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Ogłoszono po raz ósmy konkurs na „Najpiękniejsza Pisankę i Palmę Wielkanocną”. W dniu 20.04.2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się nagranie audycji radiowej nt. tradycji Świąt Wielkanocnych.

 

XII. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

12 kwietnia br. nastąpiło otwarcie oranżerii. Prace przygotowawcze do otwarcia obejmowały oprócz zwykłych zabiegów uprawowych mycie roślin z osadów pobudowlanych, opłukiwanie pędów z mszyc oraz niezbędne cięcia sanitarne, korygujące i formujące. Pracownicy i praktykanci zajęli się też dosadzeniem brakujących roślin oraz wykonaniem w niektórych częściach nasadzeń zastępczych. Od otwarcia prowadzone są stale prace pielęgnacyjne związane z odchwaszczaniem i podlewaniem roślin.

 

Odmalowano salę wystawową i przygotowano wypożyczoną z Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie wystawę fotograficzną przyroda i uroda Grecji.

W marcu i kwietniu w Ogrodzie przeprowadzono następujące prace: zdejmowanie osłon zimowych z roślin, odchwaszczanie rabat, nasadzenia uzupełniające, cięcia oczyszczające, umacnianie ścieżek. Z parku zwieziono gałęzie połamane przez zimowe wiatry, oczyszczono drogi, naprawiono mostki i kładki oraz bariery ochronne.

Prowadzono zajęcia dydaktyczne dla grup zgodnie z planem rezerwacji.

Prowadzono bieżące prace pielęgnacyjne w fitotronach i w oranżerii. Zgodnie z metodykami uzupełniano zapas pożywek i pasażowano kultury tkankowe. Wykonane zostały kolejne partie mydła do sprzedaży od czerwca. W chwili obecnej w sprzedaży jest mydło z produkcji zimowej. Prowadzono bieżące analizy wód i gleb.

Odpowiednio wysiano lub zastratyfikowano nasiona 10 gatunków i odmian pozyskanych do kolekcji drogą wymiany z innymi ogrodami. Otrzymane partie nasion zarejestrowano w dokumentacji Ogrodu.

 

W pałacu odbywały się następujące spotkania:

- 11 marca - uroczystość organizowana przez Urząd Stanu Cywilnego w Przelewicach,

- 15 marca - pokazy pościeli wełnianej,

- 25 - 26 marca - seminarium „Życie w zieleni”,

- 12 kwietnia - otwarcie oranżerii.

 

W tym samym czasie wynajmowane były również pokoje gościnne w pałacu oraz w schronisku młodzieżowym. Osoby wynajmujące to głównie klienci indywidualni.

W okresie sprawozdawczym w pałacu nocowały 10 osób, a w schronisku 16 osób.

Prace w szkółce rozpoczęły się w marcu.

- wykonaliśmy zabiegi polegające na przycięciu krzewów liściastych,

- naprawy bieżące systemów nawadniających,

- naprawa konstrukcji tunelu foliowego,

- wykonywano siew nasion do skrzynek w szklarni i do inspektów,

- rozpoczęto zdejmowanie okryw zimowych,

-wysadziliśmy również krzewy liściaste na nowych terenach szkółkarskich o powierzchni 35 arów,

- wysadziliśmy również ok. 2 tys. sztuk krzewów iglastych,

- przygotowujemy punkt sprzedaży - prace porządkowe,

- na szkółce trwa przesadzanie krzewów iglastych i liściastych do większych doniczek .

 

 

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

 

 

Sporządzono na podstawie danych stanowiskowych

Przelewice, dnia 20.04.2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 13-05-2011 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 13-05-2011 08:25