Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXI/163/2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice

Zacho.2013.2408

2013.07.04       zm.wyn.z        Zacho.2013.2409          ogólne

UCHWAŁA Nr XXI/163/2012

RADY GMINY PRZELEWICE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice

(Szczecin, dnia 19 czerwca 2013 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, Rada Gminy uchwala, co następuje:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice dotyczące:

1)   wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;

b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2)   rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników;

3)   częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)   innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.   gminie - należy przez to rozumieć Gminę Przelewice;

2.   harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;

3.   punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowany w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt. 2;

4.   przedsiębiorcy odbierającym odpady - rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy i z którym zarządzający podpisał umowę;

5.   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

6.   zarządzającym systemem gospodarowania odpadami (dalej - zarządzający) - rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326); Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry oraz art. 3 ust. 2a ustawy.

Rozdział II.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1)   wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;

2)   prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

a) papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;

e) metal, w tym odpady opakowaniowe;

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

g) odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe;

h) przeterminowane leki i opakowania po lekach;

i)  chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

j)  zużyte baterie i akumulatory;

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

l)  wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

ł)  zużyte opony;

3)   przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 4. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, polegające na:

1)   uprzątaniu niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, a także części nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, np. podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów) oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

2)   (stwierdzono nieważność).

§ 5. 1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2.  Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie na terenie nieruchomości właściciela i mogą dotyczyć tylko należących do niego pojazdów mechanicznych. Drobne naprawy obejmują wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje i wymianę drobnych elementów, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych:

1)   opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia;

2)   częstość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności i tempa zapełnienia;

3)   częstość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział III.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników

§ 7. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1)   z nieruchomości zamieszkałych:

a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

b) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - worki o minimalnej pojemności 60 l;

c) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

2)   z nieruchomości niezamieszkałych:

a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l;

b) do selektywnego zbierania odpadów - worki o minimalnej pojemności 60 l;

c) do selektywnego zbierania odpadów - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

d) do zbierania odpadów zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l.

§ 8. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1)   w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l;

b) gospodarstwo cztero- i pięcioosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

c) gospodarstwo sześcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik 240 l;

2)   w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki, w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 10 l na osobę;

3)   w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

b) gospodarstwo pięcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

4)   w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę.

§ 9. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:

1)   dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

2)   dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

3)   dla lokali handlowych - 5 l na każdy 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal;

4)   dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. "ogródkach", zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na punkt;

6)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na każdego pracownika;

7)   dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. - 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

8)   dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę;

9)   dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na budynek;

10) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

11) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l.

§ 10. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110 l.

§ 11. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności dostosowanej do liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów - 1 l na 1 osobę. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć umowę z zarządzającym na dostarczenie pojemników oraz ich odbiór.

§ 12. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1)   NIEBIESKI - papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

2)   ZIELONY - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3)   ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

4)   BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji.

§ 13. 1. Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz ze zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.

2. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w rozdziale III.

§ 14. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) oraz worki do zbierania odpadów selektywnie powinny:

1)   spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.);

2)   być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane.

§ 15. Pojemniki, w których gromadzone są odpady przed odebraniem, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

1)   użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

2)   przy określaniu miejsc usytuowania pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględnić przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru;

3)   właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

§ 16. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może dostarczyć właścicielowi nieruchomości zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

§ 17.  (stwierdzono nieważność).

Rozdział IV.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 18. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 19. 1. Ustala się odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §3 pkt. 2 lit. od h) do m) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 20. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.

§ 21. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powinny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika u zarządzającego, w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi.

Rozdział V.

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 22. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 23. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Przelewice odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w "Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023", przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Rozdział VI.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 24. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 25. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:

1)   w odniesieniu do psów:

a) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem;

b) (stwierdzono nieważność).

2)   w odniesieniu do wszystkich zwierząt:

a) stały i skuteczny dozór;

b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku;

c) prowadzenie pojedynczo w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli, wyłącznie przez osoby dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących wzbudzać zagrożenie dla otoczenia;

d) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów, ptaków i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości;

e) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce;

f) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych;

g) (stwierdzono nieważność);

h) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi oraz zdjęcie kagańca dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych oraz mało uczęszczanych, a także wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

i)  zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem oraz pod warunkiem że przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób;

j)  natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów;

k) (stwierdzono nieważność).

§ 26. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Przelewice reguluje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział VII.

Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 27. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2.  (stwierdzono nieważność).

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zobowiązani są przestrzegać powyższych zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1)   przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych;

2)   (stwierdzono nieważność);

3)   przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przed podmiot uprawniony;

Rozdział VIII.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 28. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szkodliwych gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

§ 29. Obszarami podlegającymi deratyzacji są obszary zabudowane, dla których wyznacza się termin jej przeprowadzenia na 30 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.

§ 30.  (stwierdzono nieważność).

Rozdział IX.

Postanowienia końcowe

§ 31. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawuje zarządzający systemem gospodarowania odpadami, w pozostałych sprawach Wójt Gminy Przelewice.

§ 32.  (stwierdzono nieważność).

§ 33. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 17-09-2013 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartłomiej Królikowski 17-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2013 09:49