Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 24 października 2013 r.


0x01 graphic

internet: www.przelewice.pl

e-mail: gmina@przelewice.pl

I N F O R M A C J A

Z D Z I A Ł A L N O Ś CI

M I Ę D Z Y S E S Y J N E J

PRZELEWICE, DNIA 24.10.2013 R.

0x08 graphic

Informacja

z działalności międzysesyjnej

Wójta, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy

za okres od 29 września do 24 października 2013 r.

W omawianym okresie wydałem 11 zarządzeń, które dotyczyły m.in.: zmian budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2013; ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie ,,Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014”; wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych; o podjęciu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia projektu uchwały Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2014-2020.

I. W zakresie spraw organizacyjno-społecznych.

W omawianym okresie trwały prace związane z dokumentacyjnym zakończeniem obrad XXIX Sesji Rady Gminy oraz posiedzeń stałych Komisji Rady. Dokonano rejestracji podjętych na Sesji uchwał, przesłano je zgodnie z kompetencjami do Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i również do Urzędu Wojewódzkiego. Przekazano nagranie XXIX Sesji na stanowisko merytoryczne celem umieszczenia w BIP-e. Przygotowano i przekazano Radnym, Sołtysom oraz Dyrektorom szkół materiały będące przedmiotem obrad XXX Sesji.

W wyniku złożonych do Powiatowego Urzędu Pracy wniosków zatrudniono 2 osoby w ramach prac interwencyjnych tj. 1 osoba na stanowisku palacza c.o. w budynku dworku w Przelewicach na okres od 15 października br. do 14.04.2014 r. oraz 1 osobę na stanowisku opiekun dowożonych dzieci na okres od 15 października br. do 10.01.2014 r. w związku z urlopem bezpłatnym pracownika.

Zatrudniono również na okres 1-go miesiąca tj. od 1.10.br. do 29.11.br. 2 osoby. Jest to zatrudnienie po zakończeniu wcześniejszej umowy w ramach prac interwencyjnych. Zatrudnienie to jest wynikiem zapisów w umowie z Powiatowym Urzędem Pracy. Sporządzono sprawozdanie z czasu pracy za III kwartał oraz projekt budżetu stanowiskowego na 2014 r.

W zakresie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat z tym związanych dokonano analizy wniesionych opłat III raty za zezwolenia.

W zakresie spraw związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej w omawianym okresie wprowadzono 7 wniosków o wpis, 2 o zmianę wpisu, 2 o zawieszenie, 1 o wznowienie, 5 wniosków o wykreślenie z ewidencji.

Sporządzono roczne sprawozdanie z wykonania zadań z Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

Dokonano analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym terminie poza jednym przypadkiem. Nie we wszystkich oświadczeniach zachowano wymaganą formułę „nie dotyczy”. Innych uchybień nie stwierdzono. Zostały przesłane do Urzędu Skarbowego i przekazane na stanowisko merytoryczne celem umieszczenia w BIP-ie.

Zgodnie z art.3 ustawy o funduszu sołeckim oraz Uchwałą nr XXII/194/2013 Rady Gminy Przelewice wszystkie sołectwa złożyły w terminie wnioski na fundusz sołecki 2014 r.

II. Oświata i kultura.

W omawianym okresie zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przygotowano informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach ze sprawdzianu klas VI i egzaminów gimnazjalnych. Przygotowano, scalono i przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie sprawozdanie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2013 r.

Wydano decyzję na dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika oraz zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Sporządzono wniosek o przyznanie środków na w/w cel z funduszu pracy, który przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie złożony został wniosek w ramach projektów systemowych Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano spotkanie z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi oraz emerytowanymi pedagogami i pracownikami oświaty. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób.

Dnia 15 października br. minął termin składania wniosków o przydział stypendium za wyniki w nauce. 17 października br. Komisja d/s przyznawania stypendium za wyniki w nauce rozpatrzyła 26 wniosków, które dotyczyły: 5 uczniów, którzy uzyskali w gimnazjum średnią ocen 5,00 i powyżej; 8 uczniów, którzy uzyskali w szkole ponadgimnazjalnej średnią ocen 4,80 i powyżej; 12 studentów, którzy uzyskali na studiach średnią ocen 4,50 i powyżej. (jeden wniosek nie spełnił wymogów określonych w regulaminie); 1 wniosek za osiągnięcia sportowe. W budżecie gminy na rok 2013 na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 45.000 zł. W pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 27.610 zł, pozostała kwota wynosi 17.390 zł.

Komisja po przeanalizowaniu różnych możliwości, co do wysokości stypendium zaproponowałem przydzielić: 85 zł miesięcznie - dla uczniów z gimnazjum; 150 zł miesięcznie - dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych; 320 zł miesięcznie - dla studentów. Stypendia przyznano na okres 5 miesięcy. Za osiągnięcia sportowe przyznano jednorazowe stypendium w wysokości 300 zł.

Dokonano analizy wydatków poniesionych za trzy kwartały w roku 2013 na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, (obowiązek określony w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela). W wydatkach ujęto 6/12 trzynastki oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.

Stopnie awansu zawodowego

Średnioroczna struktura zatrudnienia
w gminie (etat)

Średnie wynagrodzenie osiągnięte w gminie Przelewice (zł)

Średnie wynagrodzenie określone w art. 30a Karty Nauczyciela (zł)

Nauczyciel stażysta

1,58

2.729,00

2.717,59

Nauczyciel kontraktowy

6,68

3.340,66

3.016,52

Nauczyciel mianowany

18,68

4.039,64

3.913,33

Nauczyciel dyplomowany

28,31

5.320,25

5.000,37

Wydarzeniami, które odbyły się w Gminnym Centrum Kultury w okresie od 29.09.2013 r. do 22.10.2013 r. były:

 1. Spotkanie Pszczelarzy

 2. Spotkanie Rady Sołeckiej w/s Biesiady

 3. Spotkanie z psychologiem dla osób z problemami

 4. „Kanapkowa środa”- zajęcia kulinarne z dziećmi i rodzicami

 5. „Dyniowa Głowa”- zajęcia plastyczne dla dzieci z gotowaniem zupy dyniowej

 6. Wystawa prac dzieci przed GCK.

Ponadto odbywają się zajęcia fitness „ZUMBA” dla dzieci i osób dorosłych. W czwartki spotyka się Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Natomiast w dwa piątki każdego miesiąca w GCK spotyka się „Grupa Wsparcia”. Na piętrze GCK swoje spotkania mają dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Przelewicach. Dwa razy w tygodniu próby „Teatru Młodego Aktora”.

III. W zakresie inwestycji i remontów.

Zakończone inwestycje:

Prowadzone i zakończone inwestycje:

  • Trwa realizacja zadania: „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno - kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - etap II ”, obejmującego swym zakresem: budowę systemu kanalizacji sanitarnej w m. Kluki i Oćwieka wraz przesyłem do m. Kosin, budowa sieci wodociągowej w m. Przywodzie oraz odcinka sieci wodociągowej w m. Lubiatowo, montaż prasy do odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków w Przelewicach.

  • Wykonawca zakończył zadanie: Przebudowa wraz z częściową budową drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na dz. nr 224 i 231 obr. Żuków” - zadanie czeka na ostateczny odbiór przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

  • Rozpoczęto prace związane z zadaniem: „Przebudowa boiska sportowego w m. Żuków”, „Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Płońsko”.

  • Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy zadania: Budowa utwardzenia terenu przy Urzędzie Gminy w Przelewicach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” ze skutkiem negatywnym z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone w budżecie.

Gmina jest w trakcie rozliczeń zadań dofinansowanych z UE:

  • „Budowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach”.

  • „Budowa zespołu boisk sportowych w Lubiatowie”.

  • Budowa zespołu boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Kłodzinie i Jesionowie”.

Wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

 • Dokonywano wyjaśnień do wniosku o dofinansowania zadania pn. „ Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lucinie wraz z budową przyległego placu zabaw” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

 • Trwają przygotowywania do złożenia wniosku o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Rybackiej SIEJA zadania „ Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie”.

Trwają prace projektowe dla zadań:

 • „Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw w Wołdowie”.

 • „ Budowa placu zabaw w m. Myśliborski”.

 • „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m . Wołdowo, zlokalizowanej na działkach nr 7/2, 7/1, 8/6, 12”, 30.09.2013 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

 • „Remont więźby dachowej w budynku Dworku w Przelewicach”.

 • „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Karsku” (,,O''+ biblioteka)

 • Rozszerzono zakres opracowania projektowego zadnia „Budowa boiska sportowego i świetlicy wiejskiej w Kłodzinie” o drogę dojazdową do kompleksu.

 • „Zagospodarowanie terenu przy oranżerii na cele rekreacyjne, w tym budowa altany”.

W omawianym okresie międzysesyjnym wydano 3 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. Wpłynęły 3 wnioski o ustalenie warunków zabudowy.

Zostało wydanych 12 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium.

Celem przejęcia na własność terenów po byłym torowisku, zwrócono się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wskazanie organu, który poprowadzi postępowanie i w konsekwencji wyda decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i oznakowaniu szlaku turystycznego (ścieżki rowerowej) wraz z elementami małej architektury wzdłuż byłego torowiska relacji Brzesko - Płońsko.

21 sierpnia br. wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac rozbiórkowych na terenie zabudowy folwarcznej, polegających na demontażu stalowych zbiorników montowanych do elewacji budynków. 12 września br. otrzymaliśmy zgodę na przeprowadzenie prac. Następnie po wyborze najkorzystniejszej oferty na prace rozbiórkowe, w dniu 21 października przystąpiono do demontażu. W chwili obecnej prace trwają nadal.

30 września br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Pyrzycach nad przedłożonym do zaopiniowania projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6 obręb Przelewice, wprowadzającym funkcję produkcyjną z jednoczesnym zakazem hodowli, uboju i przetwórstwa zwierząt i drobiu.

W chwili obecnej oczekujemy na protokół z posiedzenia. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag komisji, projekt planu zostanie rozesłany do organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu.

W ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych na terenie Gminy Przelewice w okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

1. Remont kapitalny dachu na budynku gminnym w Ukiernicy oraz remont wiaty /remont i wymiana stolarki, wymiana poszycia dachowego z dachówki i eternitu na poszycie z blachy dachówkopodobnej

2. Remont drogi wewnętrznej /przełożenie trelinki/ w Kłodzinie oraz remont chodnika na cmentarzu.

3. Prace remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej i świetlicy środowiskowej w Przywodziu oraz układanie polbruku przy krzyżu wiejskim.

4. Remont i konserwacja placu zabaw w Laskowie.

5. Konserwacja placu zabaw w Rosinach.

6. Układanie polbruku na terenie przystanku w Rosinach.

7. Usuwanie awarii sieci wodnej w pomieszczeniu sanitarnym w świetlicy wiejskiej w Laskowie.

8. Montaż odwodnienia drogi gminnej w Przywodziu.

9. Montaż ogrodzenia panelowego wokół boiska i terenu rekreacyjnego w Płońsku.

10. Montaż ogrodzenia panelowego wokół boiska i terenu rekreacyjnego w Żukowie.

11. Prace odwadniające i melioracyjne.

Prace interwencyjne i roboty publiczne na terenie Gminy Przelewice były wspomagane przez pracowników prac społecznie-użytecznych oraz osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej.

IV. W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i funkcjonowania

BIP-u.

Przeprowadzono kolejne postępowania na zadanie pn. „Dowóz dzieci do punktu przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014”. W ostatnim z prowadzonych postępowań najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „EMBUS” Jacek Pakuła ze Stróżewa.

21 października 2013 r. ogłoszono kolejne zaproszenie do składanie ofert na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Remont parkingu, wykonanie utwardzeń terenu przy Urzędzie Gminy w Przelewicach, na działkach nr 205 i 206 obr. Przelewice”. Postępowanie jest w toku.

21 października 2013 r. ogłoszono kolejne zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Utwardzenie terenu, remont istniejącego zjazdu na działce nr 210/28, obr. Przelewice”. Postępowanie jest w toku.

23 października 2013 r. ogłoszono kolejne zaproszenie do składania oferty na zadanie p.n.:Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy w Płońsku”.

V. W zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Kontynuowany jest codzienny trening łączności (godz. 8.30) dotyczący sytuacji kryzysowych w gminie.

Opracowano załącznik funkcjonalny nr 11 „Wykaz obiektów, instalacji i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej znajdujących się na terenie Gminy Przelewice” do Gminnego Planu Zarządzania kryzysowego.

Uczestniczono w treningu włączania wyłączania syren alarmowych na wypadek ataków terrorystycznych.

Uczestniczono w odbiorze drogi wewnętrznej dz. nr 224 w m. Żuków i jednocześnie opracowano projekt stałej zmiany organizacji ruchu na w/w drodze.

Wydano po jednej decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w tym pasie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wewnętrznych.

Na bieżąco kontrolowany jest stan dróg gminnych i wewnętrznych.

VI. Promocja i aktywizacja przedsiębiorczości i samorządności.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi podjęto następujące działania:

 • rozliczanie sprawozdań częściowych organizacji pozarządowych z realizacji bieżących zadań publicznych;

 • aktualizacja danych na stronie www.przelewice dotyczących działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe,

 • w okresie od 16 do 30 września 2013 r. Wójt Gminy przedstawił do konsultacji - poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przelewicach www.przelewice.pl - projekt uchwały Rady Gminy Przelewice w sprawie „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2014”. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było przesłać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, bądź elektronicznie na adres: promocja@przelewice.pl lub zgłosić osobiście do Pełnomocnika d/s organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu (pok. Nr C4). Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą przewidzianą w uchwale Nr XXXIV/313/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W trakcie trwania konsultacji tj. w dniu 30.09.2013 r. do tut. Urzędu Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse” zgłosiło uwagę dotyczącą potrzeby rozszerzenia zapisów zawartych w załączniku do w/w uchwały § 8 pkt. 1. ”Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” poprzez dodanie ppkt-u „c” o następującej treści: „Wspieranie działań kształtujących bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym oraz rozwijające umiejętności udzielania pierwszej pomocy”. Uznając powyższe uzupełnienie za zasadne do załącznika w/w uchwały w § 8 pkt. 1. ”Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” dodano ppkt-u „c” o treści: „Wspieranie działań kształtujących bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym oraz rozwijające umiejętności udzielania pierwszej pomocy”. Poza tym nie wpłynęła żadna inna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

W ramach IV edycji konkursu "Zachodniopomorska Wieś Turystyczna” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w październiku br. przygotowano i wysłano wniosek wraz z kompletem dokumentów w celu ponownego uzyskania dla miejscowości Przelewice certyfikatu pn. "Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”;

Kontynuując realizację projektu „Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej" przygotowywano do konsultacji społecznych wersję roboczą kompletu dokumentów wraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2014-2020 (projekt). Termin konsultacji trwa od 21.10.2013 r. do 28.10.2013 r. (do godz. 15:00), a 25 października br. (godz. 16:30) w tut. Urzędzie zaplanowano warsztaty konsultacyjne Strategii dla mieszkańców z terenu gminy;

Aktualizacja Rejestru Ewidencyjnego Innych Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie na terenie gminy Przelewice.

W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy promowano poprzez przygotowanie i zamieszczanie materiałów na stronie www.przelewice.pl, a także w lokalnych mediach i na tablicach ogłoszeń.

VII. W zakresie gospodarki nieruchomościami.

Podpisano aneks Nr 5 do umowy nr 184/OS/08 z dnia 26 listopada 2008 r. na usługi ochrony mienia z firmą Codar Security Sp. z o.o. dot. rozszerzenia zakresu ochrony w związku z protestem przeciw lokalizacji fermy norek.

Przygotowano umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki nr 26/8 z obrębu Laskowo z przeznaczeniem pod lokalizację garaży blaszanych oraz część działki nr 121 z obrębu Przywodzie z przeznaczeniem pod lokalizację budynku gospodarczego.

Przygotowano umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na ogródek kwiatowo- warzywny : działka nr 218/11 z obrębu Żuków, część działki nr 210/4 z obrębu Żuków i część działki nr 80 z obrębu Przywodzie.

18 października br. zlecono uprawnionemu geodecie wykonanie scalenia i podziału działek nr 95/1 i 95/2 z obrębu Żuków.

Zebrano odpowiednie materiały i przygotowano projekty uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Żuków w drodze przetargu nieograniczonego.

 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości z obrębu Przelewice.

 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonych jako działka nr 32/1 i 32/4 obręb Przelewice, działka nr 204 i 51/1 obręb Kosin, działka nr 41 obręb Płońsko, działka nr 45 obręb Rosiny, działka nr 169/2 obręb Kłodzino na własność Gminy Przelewice.

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach o wydanie opinii w sprawie możliwości przejęcia na własność przez gminę Przelewice nieruchomości zabudowanych torowiskiem stanowiących część po zlikwidowanej linii kolejowej Pyrzyce-Płońsko.

Przygotowano umowę darowizny dotyczącą przeniesienia praw własności nieruchomości Nr 4/5 o pow. 0,3289 ha z obrębu Wołdowo stanowiącej własność małż. Janusza i Urszuli Skorupa, która stanowić będzie podstawę do podpisania aktu notarialnego.

Sporządzono plan wydatków i dochodów na 2014 r.

Nadano 1 numer porządkowy nieruchomości w miejscowości Przelewice.

Z zakresu gospodarki cmentarnej wydano 7 decyzji pochówkowych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Przelewice. Dokonano 10 wznowień miejsc pochówkowych.

VIII. W zakresie ochrony środowiska i tematów rolnych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzone są postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawane są decyzje środowiskowe.

Przesłano wniosek do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w celu uzyskania decyzji na wycinkę drzew rosnących na cmentarzu w Jesionowie, których korzenie niszczą pomniki.

W dniu 25.09.2013 r. zostało wydane postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 1/13; znak: OS.6131.55.2013 w prawie wymierzenia PL-MNK Sp. z o. o. Rościn 27 B administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia 91 sztuk drzew w wysokości 610.451,77 zł.

W dniu 26.09.2013 r. zostało wydane postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 2/13; znak: OS.6131.55.2013 w sprawie wymierzenia PL-MNK Sp. z o. o. Rościn 27 B administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia 1 sztuki drzewa w wysokości 7.617,91 zł.

W dniu 03.10.2013 r. w miejscowości Bylice odbyło się zebranie nt. utrzymania i drożności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. W spotkaniu odział wzięli przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej Przelewice oraz Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

IX. W zakresie spraw Ośrodka Pomocy Społecznej.

W okresie od 29.09.2013 r. do 24.10.2013 r. wydano 335 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, 21 na dodatki mieszkaniowe; 2 na ubezpieczenie zdrowotne; 121 ze świadczeń rodzinnych oraz 62 decyzje na fundusz alimentacyjny.

Na bieżąco współpracujemy z komornikami, policją oraz prokuraturą i kuratorami, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na bieżąco rozliczane są zwroty zadłużeń ściągniętych przez Komorników Sądowych. W związku ze zbliżającym się nowym okresem na świadczenia rodzinne przyjmowane były wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz na fundusz alimentacyjny.

W omawianym terminie przyjęto 127 wniosków o przyznanie szkolnych stypendiów socjalnych, z czego 14 osób otrzymało decyzje odmowne, natomiast do 113 wnioskodawców wysłane zostały zawiadomienia o przesunięciu terminy ostatecznego załatwienia sprawy.

Odbywają się regularne spotkania grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, które podejmują kolejne działania wobec osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy, w omawianym terminie odbyły się 2 takie spotkania.

W wyznaczonych terminach dokonywane są wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej oraz stypendiów socjalnych. Ponadto terminowo sporządza i przekazuje się odpowiednim jednostkom sprawozdawczość z wykorzystania środków finansowych oraz dokonuje się kalkulacji dotyczących zapotrzebowania na środki, które wykorzystane zostaną w roku 2013.

X. W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego.

Stan ludności na terenie gminy 5360 mieszkańców (na dzień 22.10.2013 r.). W omawianym okresie urodziło się 3 dzieci, zmarły 4 osoby, wymeldowano 4 osoby, przemeldowano 5 osób, na pobyt czasowy w gminie zameldowano 2 osoby, na pobyt czasowy poza gminą zameldowały się 42 osoby. Przyjęto 39 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 46 dowodów osobistych. Ze zbioru danych meldunkowych udostępniono 9 informacji. Wydano: 40 odpisów aktów stanu cywilnego, sporządzono 5 aktów stanu cywilnego z zakresu: (1 urodzeń, 1 małżeństw, 3 zgonu). Wydano 5 decyzji (2 o wymeldowanie w trybie administracyjnym, 3 z zakresu USC) 2 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przyjęto 2 protokoły zgłoszenia urodzenia dziecka i 2 uznania ojcostwa.

XI. Gminna Biblioteka Publiczna.

W okresie objętym informacją międzysesyjną oprócz działalności podstawowej w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywało się czytanie bajek maluchom, wykonano gazetki okolicznościowe:  Jesień, ,,Dzień Edukacji Narodowej'', ,,Dzień Seniora'', ,,Przyjaciele ze Stumilowego Lasu''- rocznica I wydania książki Kubuś Puchatek". Ponadto w Bibliotece w Przelewicach odbyła się wystawa twórczości Joanny Chmielewskiej oraz Edmunda Niziurskiego związana ze śmiercią wymienionych powieściopisarzy.

Wójt Gminy Przelewice

Marek Kibała

Sporządzono na podstawie danych stanowiskowych

Przelewice, dnia 24 października 2013 r.

9

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 28-11-2013 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2013 12:32