Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXII/149/2005 w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.


Uchwała Nr XXII/149/05

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 1 marca 2005r.

w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.19 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203); art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr210, poz.2135) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Zasady Współpracy Gminy Przelewice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” stanowiący załącznik Nr 1 oraz „Wytyczne dla wnioskodawców” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 roku.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Ryszard Niewiadomski

Załącznik nr 1 do Uchwały

Nr XXII/149/2005

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 1 marca 2005r.

ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

P R E A M B U Ł A

Rada Gminy Przelewice

zważywszy, że:

 • priorytetem dla mieszkańców jest zapewnienie im możliwości zaspokajania ich potrzeb i stworzenie warunków rozwoju,

 • istotne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi,

 • istotą sukcesu społeczności demokratycznej jest aktywność wszystkich mieszkańców,

 • dobra współpraca samorządu lokalnego i sektora pozarządowego sprzyja tworzeniu i umacnianiu struktur społecznych,

 • istotny jest powszechny dostęp do wspólnie wypracowanych standardów,

 • aktywna i zorganizowana działalność sektora pozarządowego pozwala na dokonanie nowego podziału zadań pomiędzy sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi,

 • istotne jest, aby człowiek mógł działać zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi.

oraz przekonana, że:

 • wspomaganie organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot,

 • współpraca z obywatelami musi realizować się na zasadach partnerskich.

Uchwala niniejsze „ Zasady Współpracy Gminy Przelewice ”, jako wyraz polityki Gminy Przelewice wobec organizacji pozarządowych, w celu zapewnienia lepszych warunków do funkcjonowania organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Przelewice, Rada Gminy i Wójt Gminy Przelewice będą wspierać ich inicjatywy, zmierzające do umocnienia organizacji pozarządowych.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Ilekroć w Zasadach mowa jest o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.),

 1. Gminie - rozumie się przez to Gminę Przelewice,

 1. Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Przelewice,

 1. Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy w Przelewicach,

 1. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Przelewicach,

 1. Pełnomocniku - rozumie się przez to Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych,

 1. Komisji OD - rozumie się przez to Lokalną Komisję Opiniująco-Doradczą,

 2. organizacjach pozarządowych -rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy,

 3. konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.2 i w art. 13 ustawy,

 1. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 118 ust. 4 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II

ZASADY, KIERUNKI I OBSZARY ROZWOJU WSPÓŁPRACY

Art. 2

 1. Rada przyjmuje , iż zadania własne Gminy a w szczególności zadania publiczne wymienione w art. 4 ustawy, realizowane będą we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które dobrowolnie i zgodnie ze swoim statutem, podejmą taką współpracę.

 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter priorytetowy.

 1. Strategicznym celem współpracy jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej, a szczególnie poszerzanie i popieranie postaw obywatelskich oraz promowanie wolontariatu.

 1. Priorytety i programy współdziałania opracowywane są przy szerokim współudziale społeczności lokalnej.

 1. Realizacja współpracy odbywa się poprzez upowszechnianie i wykorzystywanie najlepszych rozwiązań krajowych i zagranicznych dotyczących współpracy międzysektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w krajach Unii Europejskiej.

 1. Rozwój usług społecznych realizowany jest poprzez wypracowywanie, ustanawianie i przestrzeganie standardów.

Art. 3

Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz współuczestnictwa i równości w traktowaniu wszystkich podmiotów objętych współpracą.

Art. 4

 1. Rada każdego roku uchwali Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zapewniając środki na jego realizację.

 1. Roczny Program Współpracy zawiera cele, priorytety, zadania i działania jakie Gmina realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 1. Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaje opracowany przez Komisję OD.

 1. Roczny Program Współpracy tworzony jest po dokonaniu wspólnej diagnozy potrzeb społeczności lokalnej poprzez przedstawienie przez organizacje pozarządowe informacji z zakresu zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej - co najmniej raz do roku do 30 września.

Art. 5

 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w obszarach zadań publicznych wymienionych w art. 4, pkt. 1 ustawy, zgodnych z zadaniami Gminy.

 1. Priorytetowe zadania współpracy na dany rok kalendarzowy będzie określał Roczny Program Współpracy.

Art. 6

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi zmierza w szczególności do:

  1. tworzenia systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

  1. umożliwienia szerokiego udziału mieszkańców w różnych formach aktywności społecznej,

  1. współtworzenia kultury i zagospodarowywania wolnego czasu mieszkańców,

  1. promocji i popularyzacji własnego regionu.

ROZDZIAŁ III

PODMIOTY REALIZUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

Art. 7

 1. Rada - w zakresie wyznaczania głównych kierunków rozwoju i priorytetów współpracy oraz uchwalania rocznego programu współpracy, zapewniając w budżecie środki na jego realizację.

 1. Komisje Rady - w zakresie opiniowania współpracy w poszczególnych branżach objętych współpracą.

 1. Wójt- w zakresie podejmowania decyzji w sprawie realizacji współpracy.

 1. Pełnomocnik - w zakresie całościowej koordynacji realizacji programów współpracy.

 1. Komisja OD - w zakresie opiniowania projektów ( ofert ) organizacji pozarządowych, opracowywania strategii i rocznych programów współpracy, analizy potrzeb środowiska lokalnego.

 2. Organizacje pozarządowe - w zakresie realizacji zadań na rzecz mieszkańców oraz uczestnictwo w określaniu lokalnych potrzeb.

ROZDZIAŁ IV

FORMY I PROCEDURY WSPÓŁPRACY

Art. 8

 1. Wnioski organizacji pozarządowych wyrażających gotowość do realizacji zadań statutowych poprzez współpracę z Urzędem umieszczane są w banku danych o organizacjach pozarządowych prowadzonym przez Pełnomocnika.

 1. Rada wyznacza główne kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi, poprzez uchwalenie wieloletnich zasad i rocznych programów współpracy.

 1. Wójt podejmuje ostateczne decyzje dotyczące zlecenia zadania organizacjom pozarządowym, po uzyskaniu opinii Komisji OD.

 1. Do zadań organizacji pozarządowych z terenu Gminy Przelewice należy uczestniczenie w realizacji zadań zgodnie z rocznymi programami współpracy, a w szczególności:

  • realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnej,

  • uczestniczenie w określaniu oraz analizie potrzeb społeczności lokalnej.

Art. 9

 1. Funkcję koordynatora współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, pełni Pełnomocnik.

 1. Do Pełnomocnika kierowane są wszelkie sprawy dotyczące organizacji pozarządowych.

 1. Do zadań Pełnomocnika należy:

  • nadzór nad działaniami organizacji pozarządowych, w zakresie współpracy z Gminą w realizacji jej zadań,

  • tworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych, działających na terenie gminy Przelewice,

  • przetwarzanie informacji o organizacjach pozarządowych na potrzeby Urzędu w zakresie współpracy w realizacji wybranych zadań,

  • pełnienie funkcji konsultacyjno - informacyjnej,

  • monitorowanie prowadzonych projektów,

  • zbieranie i przetwarzanie informacji o projektach finansowanych z budżetu gminy,

  • współpraca z podmiotami realizującymi uchwałę,

  • współorganizowanie spotkań organizacji pozarządowych z terenu Gminy.

Art. 10

 1. Wójt powołuje Komisję OD

 1. W skład Komisji OD wchodzi:

4 przedstawicieli samorządu tj.:

- 2 radnych,

- 2 przedstawicieli Wójta, w tym Pełnomocnik,

2 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych na forum organizacji pozarządowych.

 1. Kadencja członków Komisji OD trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Rady.

 1. Członkowie Komisji OD wykonują swój mandat nieodpłatnie.

 1. Pracami Komisji OD kieruje przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym zebraniu Komisji OD, na którym również dokonuje się wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 1. Komisja OD może zapraszać na swoje posiedzenia między innymi:

 • przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych,

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,

 • ekspertów.

 1. Do zadań Komisji OD należy:

 • dokonywanie oceny realizacji polityki władz gminy wobec organizacji pozarządowych,

 • proponowanie kierunków oraz strategii współpracy,

 • tworzenie rocznych programów współpracy,

 • opiniowanie ofert ( projektów ) organizacji pozarządowych i działań na rzecz społeczności lokalnej,

 • monitorowanie oraz doskonalenie realizacji współpracy.

Art. 11

 1. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy.

 1. Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecanie przez Gminę organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych.

 1. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

 • powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

 • wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Do form współpracy pozafinansowej należą:

wzajemne informowanie się Gminy i organizacji pozarządowych o kierunkach planowanych działań,

 • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym,

 • wzmacnianie instytucjonalne i merytoryczne organizacji pozarządowych, w tym konsultacje, szkolenia, konferencje,

 • udzielanie informacji o zewnętrznych możliwościach finansowania zadań organizacji pozarządowych,

 • współpraca w zakresie kontaktów krajowych i międzynarodowych.

Art. 12

 1. O zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym decyduje Wójt, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i po uzyskaniu opinii Komisji OD.

 1. Przekazanie dotacji na realizację danego zadania odbywa się na mocy umowy, zawartej pomiędzy Wójtem, a jego wykonawcą.

 1. Przekazanie środków publicznych w innej formie niż dotacje odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 1. Przydzielenie dotacji na realizację zadania własnego gminy organizacjom pozarządowym opiniuje Komisja Budżetowa.

 1. Wójt powiadamia listownie podmioty, które złożyły oferty na realizację zadania o wynikach konkursu i podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych dotacjach, wskazując podmioty, którym je przyznano. Informacje te zostają umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 1. Organizacje, które nie zrealizują podjętego zadania lub nie rozliczą prawidłowo otrzymanej dotacji lub w inny rażący sposób naruszą zasady zawarte w niniejszej uchwale, zostają wykluczone przez Wójta z możliwości ubiegania się o dotację na okres 3 lat.

 1. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert odbywa się zgodnie z:

 • przepisami ustawy,

 • zapisami dokumentu „ Wytyczne dla wnioskodawców”, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

 1. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 13

 1. Propozycje oraz wnioski dotyczące rocznych programów współpracy Gminy Przelewice, podmioty współpracy mogą zgłaszać do 30 września do Pełnomocnika.

 1. Pełnomocnik przedstawi Radzie w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie z realizacji współpracy za rok poprzedni, uwzględniając wnioski zgłoszone przez uczestników współpracy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 04-03-2005 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2005 11:35