Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXII/150/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.


UCHWAŁA Nr XXII/150/05

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 1 marca 2005r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.19 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203), art 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się program współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 roku.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Ryszard Niewiadomski

Załącznik

do Uchwały Nr XXII/150/05

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 1 marca 2005r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w Programie mowa jest o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 1. Gminie - rozumie się przez to Gminę Przelewice,

 1. Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Przelewice,

 1. Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy w Przelewicach,

 1. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Przelewicach,

 1. Pełnomocniku - rozumie się przez to Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych,

 1. organizacjach pozarządowych -rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy,

 1. konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.2 i w art. 13 ustawy,

 1. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.).

 1. Głównym celem, któremu ma służyć wprowadzenie Programu jest stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program powstał w oparciu o zasady:

 • pomocniczości i suwerenności stron,

 • partnerstwa,

 • efektywności,

 • jawności,

 • uczciwej konkurencji.

 1. Do zagadnień priorytetowych objętych Programem, przeznaczonych do realizacji w roku 2005 należą:

 1. promowanie zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa,

 1. tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej,

 1. ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 1. przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 1. działania na rzecz integracji europejskiej, w tym wspieranie organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,

 1. promocja prozdrowotnego stylu życia,

 1. działalność na rzecz mniejszości narodowych,

 1. zapewnienie zorganizowanej opieki inwalidom wojennym i kombatantom,

 1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

 1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 1. Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację celów szczegółowych tj.:

 1. wspólne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej,

 1. stworzenie alternatywy na rzecz podnoszenia poziomu życia i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej,

 1. wspieranie i promowanie programów pomocowych realizowanych przez organizacje pozarządowe,

 1. wypracowanie efektywnego przepływu informacji i stworzenia płaszczyzny współpracy,

 1. wspieranie potencjału lokalnego (szkolenia, wsparcie merytoryczne i techniczne),

 1. pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

 1. Niniejszy Program realizowany będzie w oparciu o procedury przedstawione w uchwalonym przez Radę Gminy dokumencie „Zasady Współpracy Pomiędzy Gminą Przelewice a Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego”.

Rozdział II

REALIZACJA CELÓW

 1. Wspólne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez:

 1. przedstawienie przez organizacje pozarządowe informacji z zakresu zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej - co najmniej raz do roku do 30 września,

 1. organizowanie spotkań.

Diagnoza problemów społecznych pozwoli na poznanie dominujących potrzeb i wypracowanie skutecznych metod w zakresie działań na rzecz profilaktyki społecznej ograniczenia ich negatywnych skutków.

 1. Stworzenie alternatywy na rzecz podnoszenia poziomu życia i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej poprzez:

 1. określenie problemów celem opracowania programów na rzecz środowisk, grup oczekujących wsparcia,

 1. określenie zasobów możliwych do wykorzystania przy opracowaniu i realizacji programów,

 1. poszukiwanie źródeł finansowania, które pozwoliłyby na wdrażanie programów,

 1. przedstawienie okresowych efektów realizacji programów.

Wypracowanie alternatywnych rozwiązań na rzecz rozwiązywania potrzeb społecznych pozwoli na zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz na bardziej efektywne ukierunkowanie wspólnych działań i celowe wykorzystanie posiadanych zasobów.

 1. Wypracowanie efektywnego przepływu informacji i stworzenie płaszczyzny współpracy poprzez:

 1. informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych o planowanych sesjach Rady Gminy oraz posiedzeń Komisji Rady, na których podejmowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień zgodnych z profilem organizacji,

 1. przekazywanie informacji o programach pomocowych i innych możliwościach pozyskiwania środków na realizację programów,

 1. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym,

 1. opracowywanie informacji o obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności organizacji pozarządowych,

 1. wspólna realizacja przedsięwzięć,

 1. publikowanie ważnych informacji w środkach masowego przekazu.

Wypracowanie sprawnego przepływu informacji ze strony samorządu i organizacji pozarządowych podnosi efektywność wspólnych działań służących poprawie jakości świadczonych usług na rzecz społeczności lokalnej.

 1. Wspieranie i rozwijanie potencjału lokalnego (szkolenia, wsparcie merytoryczne, techniczne) poprzez:

 1. stworzenie bazy danych o szkoleniach,

 1. wspólne prowadzenie warsztatów i szkoleń,

 1. szkolenie instruktorów na potrzeby organizacji,

 1. udzielanie pomocy przy organizowaniu szkoleń.

Szkolenie wpływa na podnoszenie efektywności realizowanych zadań przez organizacje pozarządowe, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i poprawę jakości życia

 1. Pomoc w nawiązaniu współpracy międzynarodowej poprzez:

 1. inicjowanie rozwoju aktywności organizacji pozarządowych w ramach współpracy międzynarodowej,

 1. przedstawienie wspólnych propozycji współpracy międzynarodowej w zakresie wybranych zagadnień.

Organizacje w coraz większym stopniu będą mogły korzystać z funduszy unijnych przeznaczonych na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest to bardzo ważne z uwagi na fakt, że organizacje w wielu obszarach życia publicznego odgrywają znaczącą rolę w rozwiązywaniu potrzeb społeczności lokalnej. Korzyści płynące ze współpracy przy realizacji różnych przedsięwzięć przyczyniają się do skuteczności działań.

Rozdział III

REALIZACJA PROGRAMU

 1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań.

 1. Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w pkt. 1 będą przekazywane w drodze konkursów, ogłaszanych przez Wójta, który również zatwierdza wyniki konkursów.

 1. Ogłoszenie konkursu odbywa się na podstawie art.13. ust.2 ustawy .

 1. Przystępujący do konkursu składa ofertę zgodnie z obowiązującym formularzem oferty.

 1. Organizacje pozarządowe mają prawo wspólnie kształtować zakres realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

 1. Pełnomocnik przedstawi Radzie w terminie do 31 marca 2006 r. sprawozdanie z realizacji programu za rok 2005 w zakresie merytorycznej współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz wnioski wynikające z tej współpracy.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi jest programem otwartym i istotnym elementem życia publicznego w naszej gminie. Stwarza warunki do wykorzystywania możliwości społeczeństwa do samoorganizacji oraz jest szansą na zwiększenie skuteczności wzajemnej pomocy.

 1. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest przejawem otwartości władz samorządowych w kierunku kontynuacji działań na rzecz ujawniania nowych wyzwań i sposobów im sprostania, rozwijania idei demokracji i integracji więzi społecznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 04-03-2005 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2005 11:35