Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXII/151/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przelewice.


UCHWAŁA Nr XXII/151/2005

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 1 marca 2005 roku

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przelewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781) uchwala się, co następuje:

§1 Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przelewice - stanowiący załącznik do uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Ryszard Niewiadomski

Załącznik do Uchwały Nr XXII/151/05 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 01 marca 2005 roku

REGULAMIN

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przelewice.

I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich,

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb

społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia

24 roku życia,

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom

młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom

i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji

obowiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów

języków obcych - do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia

24 roku życia,

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, mającym stałe zameldowanie na terenie

gminy Przelewice.

 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako:

  1. stypendium szkolne,

  2. zasiłek szkolny.

 1. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Przelewice na wniosek:

a)rodziców, opiekunów, pełnoletnich uczniów i słuchaczy, po zasięgnięciu opinii

odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego

kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub

ośrodka wymienionego w § 1 ust. 1,

b)dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,

c)świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane

z urzędu.

 1. Wnioski opiniuje komisja stypendialna powołana przez Wójta Gminy Przelewice. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt Gminy w odrębnym zarządzeniu.

 2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

II

Zasady, tryb i warunki przyznawania stypendiów szkolnych

§ 2

 1. Stypendia szkolne mogą otrzymać osoby wymienione w § 1 ust. 1 :

- znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na

osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak

umiejętność wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych, alkoholizm lub

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe , jeżeli

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do

ubiegania się o stypendium szkolne nie jest większa niż kwota określona w art.8

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64,poz. 593

z póź.zm).

 1. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 2. Stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, chyba że nie przekracza ono łącznie z innym stypendium dwudziestokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , a w przypadku słuchaczy

kolegiów osiemnastokrotności tej kwoty.

 1. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów od października do czerwca; w roku szkolnym 2004/2005 - stypendium przyznaje się od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r.

 2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów do dnia 15 października.

 3. W uzasadnieniach przypadkowych wniosek może być złożony po upływie terminów określonych w ust. 5.

 4. W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny lub opiekunów, która stanowiła podstawę przyznania stypendium, należy powiadomić Wójta Gminy.

 5. W przypadku ucznia pełnoletniego ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 6. Stypendium utrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

 7. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 8. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności

ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 1. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium w całości lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy, Wójt Gminy może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 2. Komisja stypendialna w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin ostateczny składania wniosków sprawdzi ich prawidłowość i po zaopiniowaniu , przedkłada je Wójt Gminy celem wydania decyzji.

 3. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie.

III

Formy udzielania stypendiów szkolnych

§ 3

1.Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych ,

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach

planu nauczania,

 1. całkowitej lub częściowej refundacji kosztów zakupu podręczników i innych pomocy naukowych,

 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów nauki poza miejscem zamieszkania,

 3. świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna ,że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w punktach 1, 2 i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

  1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

§ 4

 1. Stypendium może być udzielane w formie świadczenia miesięcznego.

2. Pobrane świadczenie w formie pieniężnej, należy rozliczyć rachunkami, fakturami za zakup podręczników i pomocy naukowych, pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

§ 5

Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 80% i wyższa niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z póź. zm.).

§ 6

 1. Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej rodziny.

 2. Jako kryterium przyznania stypendium ustala się wysokość dochodu na osobę

w rodzinie.

 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Przelewice w drodze decyzji administracyjnej.

4. Wójt Gminy może upoważnić imiennie pracownika do przyznawania świadczeń pomocy o charakterze socjalnym.

5. O sposobie rozpatrzenia wniosków zainteresowani, poinformowani zostaną na piśmie w ciągu 14 dni liczonych od daty wydania decyzji.

 1. Wójt Gminy ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w § 5 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie z § 2 ust. 1 i 3, innymi okolicznościami, o których mowa w § 2, wykorzystując opinię komisji stypendialnej w sprawie propozycji, wysokości stypendium lub zasiłku.

 2. Wójt Gminy opracuje szczegółowe zasady ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1, którymi będzie kierowała się komisja stypendialna przy opiniowaniu wniosków.

IV

Zasiłek szkolny

§ 7

Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 1, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 8

Zasiłek szkolny może być udzielony raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

§ 9

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

§ 10

Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku. Zasady, o których mowa w § 6 ust. 6 i 7, mogą być pomocniczo stosowane przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego przez komisję stypendialną.

V

Postanowienia końcowe

§ 11

Dla każdego stypendysty prowadzona będzie odrębna dokumentacja zawierająca:

  1. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków , o których mowa

w § 2 niniejszego regulaminu,

  1. informacja o przyznaniu stypendium socjalnego i jego wysokości,

  2. dokumenty związane z przekazywaniem stypendium, w szczególności faktury, rachunki, bilety, potwierdzenie przelewów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 04-03-2005 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2005 11:36