Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 3/06 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Przelewicach


Zarządzenie Nr 3/06

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie: ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Przelewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112 poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz. 636) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się jednolity sposób postępowania przy przygotowywaniu oraz obiegu umów, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy, zwanych dalej „umowami”, których stroną jest Gmina Przelewice.

§ 2.

1. Umowy mogą być zawierane:

a) na podstawie poleceń Wójta Gminy Przelewice

b) z inicjatywy komórki organizacyjnej bądź osoby upoważnionej, właściwych w sprawach objętych umową i odpowiedzialnych za jej stronę merytoryczną.

2. Umowa powinna być sporządzona w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

1. Do kierownika właściwej komórki organizacyjnej lub osoby upoważnionej, należy obowiązek przygotowania projektu umowy lub uzgodnienia zapisów, w przypadku umów, których projektodawcą jest druga strona umowy.

2. Do kierownika właściwej komórki organizacyjnej lub osoby upoważnionej należy również obowiązek uzyskania wymaganych opinii w związku z zawieraną umową.

§ 4.

1. Projekt zawieranej umowy pod względem prawnym opiniuje radca prawny Urzędu Gminy Przelewice.

2. Projekt umowy, do którego wniesiono uwagi, zmiany lub poprawki, wymaga ponownego zaopiniowania radcy prawnego. Ostatecznej akceptacji umowy pod względem prawnym dokonuje radca prawny Urzędu poprzez odciśnięcie pieczęci imiennej wraz z podpisem na ostatniej stronie umowy.

3. Akceptacji radcy prawnego nie wymagają pojedyncze, powtarzające się umowy, dotyczące spraw tego samego rodzaju , dla których został opracowany, zaopiniowany i zaakceptowany pod względem prawnym stosowny wzór.

§ 5.

Umowa zatwierdzona pod względem prawnym musi posiadać kontrasygnatę Skarbnika Gminy Przelewice, jeżeli z zawieraną umową wiążą się skutki finansowe.

§ 6.

Umowy zawierane w imieniu Gminy Przelewice, jako zakładu pracy, podpisuje Wójt Gminy Przelewice lub osoba pisemnie przez niego upoważniona chyba, że przepisy odrębne wymagają innej reprezentacji.

§ 7.

Każda ze stron umowy winna być parafowana przez każdą z osób wymienionych w preambule umowy.

§ 8.

1. Podpisane przez strony umowy podlegają obowiązkowej rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów Urzędu Gminy w Przelewicach.

2. Obowiązek zarejestrowania zawartej umowy spoczywa na komórce organizacyjnej prowadzącej sprawę.

§ 9.

1. W celu utworzenia jednolitej ewidencji zawieranych umów tworzy się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej „Rejestrem”.

2. Obowiązkowi rejestracji w Rejestrze podlegają wszystkie zawierane umowy określone w § 1.

3. Rejestr prowadzony jest w Referacie Organizacyjno-Społecznym i obejmuje co najmniej:

CENTRALNY REJESTR UMÓW

Lp.

Data zawarcia umowy

Rodzaj umowy

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Kwota na którą opiewa zawarta umowa

Nazwa komórki, w której przechowuje się umowę

1

2

3

4

5

6

7

§ 10.

1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych bądź osoby upoważnione, właściwych w związku z zawartą umową, do rejestracji umowy, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania podpisanej umowy (zawarcia umowy).

2. Podstawą rejestracji jest oryginalny egzemplarz zawartej umowy.

3. Zarejestrowany egzemplarz zawartej umowy pozostawia się w dokumentacji sprawy, której umowa dotyczy.

4. Umowy, z którymi związane są skutki finansowe, niezwłocznie po rejestracji przekazuje się do Referatu Budżetu i Finansów, celem realizacji zobowiązań z nich wynikających.

§ 11.

1. Umowy, z wyłączeniem tych, którym numerację nadaje kontrahent, oznacza się w sposób uwzględniający:

 1. kolejną liczbę porządkową, nadawaną narastająco w sposób ciągły w danym roku;

 • symbol literowy komórki organizacyjnej, która merytorycznie przygotowała umowę;

 • dwie ostatnie cyfry roku, w którym zawarto umowę, przy czym oznaczenia dokonuje się według schematu: numer kolejny umowy / oznaczenie literowe komórki zgodnie z regulaminem organizacyjnym/ dwie ostatnie cyfry roku zawarcia umowy;

 • 2. Obowiązujące każdą komórkę organizacyjną elementy oznaczenia umowy, o których mowa w ust. 1, mogą być indywidualnie rozszerzone o inny identyfikator, dla wyodrębnionych, powtarzających się umów tego samego rodzaju, z zachowaniem narastającej numeracji w ciągu roku dla tej grupy.

  § 12.

  Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego informuje Wójta, o każdym przypadku nie przedłożenia umowy celem jej rejestracji w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1.

  § 13.

  Przepisy zarządzenia stosuje się również do wszystkich aneksów umów z wyłączeniem przepisów § 11.

  § 14.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przelewice.

  § 15.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy Przelewice

  Henryk Milewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 11-01-2006 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2006 12:02