Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 44/06 w sprawie polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych Gminy


ZARZĄDZENIE NR 44/06

WÓJTA GMINY PRZELEWICE

z dnia 26 lipca2006 r.

w sprawie: polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych Gminy.

Na podstawie art. 4ust. 4, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice ustalając zasady rachunkowości w swoich jednostkach dostosowują do wymogów określonych w ustawie o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752, z późn. zm.) dla jednolitości zasad rachunkowości w gminie:

 1. Uznaje się Urząd Gminy w Przelewicach za teren strzeżony.

 2. Ustala się, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w skład którego wchodzą miesięczne, kwartalne i półroczne okresy sprawozdawcze.

 3. Ustala się zasadę memoriałową - w księgach rachunkowych jednostek należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

 4. Ustala się zasadę ciągłości - przyjęte przez jednostki zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalenia wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

 5. Ustala się zasadę ostrożnej wyceny - poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym bez względu na jego wysokość, uwzględnić:

  • Zmniejszenie wartości użytkowej składników aktywów poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, a w zakładach budżetowych odpisów aktualizujących należności,

  • Rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń,

  • Straty i zyski nadzwyczajne.

 • ustala się zasadę indywidualnej wyceny - wartość poszczególnych aktywów i pasywów, przychodów i związanymi z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

 • § 2.Aktywa i pasywa wyceniamy nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy trwałej utraty wartości. Odpisy umorzeniowe należy naliczać nie wcześniej niż po przyjęciu środka do używania, w zakładzie budżetowym przy ustaleniu dochodu do opodatkowania odpisy należy liczyć do miesiąca następnego po przyjęciu do używania - według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych umarzają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku obrotowego, natomiast jednostki rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych za inne okresy miesięczne, jednorazowo za dany okres,

  • Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

  • Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości,

  • Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ich wartości wynikającej z ewidencji na dzień bilansowy,

  • Zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty,

  • Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

  • Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej,

  • Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty,

  • Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj.:

   1. Składniki aktywów po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień,

   2. Składniki pasywów - po kursie sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień,

   • Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji zapłaty należności lub zobowiązań, jednak nie niższym od kursu średniego dla danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

   § 3. 1) Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych obrotów i sald, które tworzą:

   • Dziennik,

   • Księgę główną,

   • Księgi pomocnicze,

   • Zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych,

   • Wykaz składników aktywów i pasywów,

   • Przy użyciu komputera wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań, opis przetwarzania danych, zasad ochrony danych w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu.

   2) księgi rachunkowe otwiera się:

   • Na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym,

   • Na początek każdego roku obrotowego,

   • Na dzień zmiany formy prawnej,

   • Na dzień rozpoczęcia likwidacji w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń,

   3) Księgi rachunkowe zamyka się:

   • Na dzień kończący rok obrotowy,

   • Na dzień zakończenia działalności jednostki, jej sprzedaży i zakończenia likwidacji,

   • Na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń,

   4) Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu

   systematycznym z jednoczesnym ujęciem zarejestrowanych uprzednio lub jednocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.

   5) Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i

   uzupełnieniem zapisów konta księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek, zbiorów kont, komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

   6) Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

   • Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

   • Rozrachunków z kontrahentami,

   • Rozrachunków z pracownikami,

   • Operacji sprzedaży i zakupu,

   • Kosztów (z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej w pozycji występującej w planie finansowym jednostki),

   • Operacji finansowych z rachunku bankowego (z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej i pozycji planu finansowego).

   Dla składników aktywów obrotowych przyjmuje się odpisywanie w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu.

   § 4. Na wynik finansowy netto jednostki składają się:

   1. Wynik z działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

   2. Wynik operacji finansowych,

   3. Wynik operacji nadzwyczajnej,

   4. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego płatnikiem jest jednostka.

   WYKAZ PRZYJETYCH UPROSZCZEŃ

   Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

   Materiały biurowe ze względu na małą istotność będą inwentaryzowane na dzień bilansowy.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek

   organizacyjnych.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od

   1 sierpnia 2006 r.

   Wójt Gminy Przelewice

   Henryk Milewski

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 18-08-2006 12:42
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2006
  Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2006 12:42