Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Poszukiwaniu, rozpoznaniu i wydobywaniu kopaliny ze złoża kredy jeziornej LUBIATOWO IV?? na terenie działek o nr: część działki 196, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo"


Przelewice, dnia 03.11.2008 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. )

zawiadamia się wszystkie strony w sprawie

że, w ramach postępowania dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydałem następujące postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko:

OS. 7624/5/08 Przelewice, dnia 30.10.2008 r.

POSTANOWIENIE

Zgodnie z art. 51 ust. 2 i 3 oraz art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ), § 2 ust 1 pkt 26 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

postanawiam nałożyć obowiązek

sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

,,Poszukiwaniu, rozpoznaniu i wydobywaniu kopaliny ze złoża kredy jeziornej LUBIATOWO IV'' na terenie działek o nr: część działki 196, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki w zakresie:

 1. opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis fauny i flory, najbliższe obszary chronione, obszary proponowane do objęcia ochroną wraz z określeniem odległości w jakiej występują) oraz wpływ przedsięwzięcia na te obszary;

 2. przedstawienia warunków środowiskowych w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie;

 3. szczegółowego określenia na mapie planowanej lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszaru Natura 2000 i innych cennych siedlisk przyrodniczych;

 4. opisu obszaru Natura, na obszarze którego zlokalizowana jest inwestycja w zakresie:

  • powierzchni, typów siedlisk,

  • występowania kluczowych gatunków oraz siedlisk tj. listę wszystkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 795) oraz listę gatunków ptaków z załącznika I dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie,

  • przedstawienie pełnego zakresu celów ochrony obszaru, w tym czynników stanowiących o wartości przyrodniczej obszaru,

  • przedstawienie informacji odnośnie wartości obszaru dla sieci Natura 2000;

 • wskazania, w jaki sposób warunki podstawowe obszaru będą zmieniać się w przyszłości, w przypadku nie podjęcia i podjęcia przedsięwzięcia;

 • przedstawienia skutków przedsięwzięcia dla celów ochrony Natura 2000, w tym określenie wpływu realizacji inwestycji na stan siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ustanowiony został obszar Natura 2000;

 • przedstawienia wariantów realizacji inwestycji, ze wskazaniem ich oddziaływania na środowisko, w szczególności na: zwierzęta, rośliny i wodę, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania całego ekosystemu rzeki, siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz wzajemne oddziaływanie miedzy tymi elementami;

 • przedstawienia oddziaływania przedsięwzięcia na podstawowe struktury i funkcje obszaru Natura 2000, w tym określenie przewidywanych oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia na jego poszczególnych etapach w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000;

 • przeanalizowania skumulowanych efektów inwestycji z innymi istniejącymi i planowanymi przedsięwzięciami na integralność obszarów Natura 2000;

 • wskazania właściwych środków łagodzących oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 ( podanie przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;

 • przedstawienia informacji o ewentualnych kolizjach przedsięwzięcia z chronionymi elementami środowiska przyrodniczego;

 • przedstawienia opisu środowiska geologicznego i hydrogeologicznego oraz hydrologicznego rejonu przedsięwzięcia;

 • przedstawienia wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z wariantami;

 • przeanalizowania wpływu na środowisko gruntowo - wodne planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem gospodarki wodno - ściekowej z zaplecza socjalnego;

 • przedstawienia sposobów zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na warunki gruntowo - wodne, w tym na grunty sąsiednie;

 • przedstawienia sposobu zakończenia eksploatacji oraz kierunku rekultywacji terenu;

 • przedstawienia analizy w zakresie gospodarki odpadami;

 • przedstawienia analizy dot. dotrzymania standardów jakości środowiska w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie, z uwzględnieniem aktualnego i planowanego zagospodarowania ( oceny dokonanej zgodnie z art. 115 Prawo ochrony środowiska);

 • wskazania przewidywanych do zastosowania rozwiązań chroniących środowisko w zakresie emisji hałasu;

 • w analizie wpływu na środowisko uwzględnić czynności takie jak: tankowanie paliw, transportu urobku, naprawy oraz czyszczenia i konserwacji maszyn używanych w planowanej działalności.

 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,

 • wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport;

 • streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;

 • nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

 • źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 • UZASADNIENIE

  Na wniosek Kopalni Wapna Lubiatowo ,,LUB - CAL'' Sp. z o.o., wszczęte zostało postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Poszukiwaniu, rozpoznaniu i wydobywaniu kopaliny ze złoża kredy jeziornej LUBIATOWO IV'' na terenie działek o nr: część działki 196, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki.

  Z uwagi na fakt, iż zakres przedsięwzięcia opisany ww. wniosku kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport wykonuje się fakultatywnie, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz w myśl art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, uzyskane zostały opinie organów ochrony środowiska tj:

  - Wojewody Zachodniopomorskiego - Postanowienie z dnia 3 października 2008 r. znak: SR-Ś-4/6642/68/2008

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach - Opinia Sanitarna nr 28/08 z dnia 18 września 2008 r./ do Urzędu Gminy wpłynęło 13 października br./ znak: PS-N.NZ-164/762/28/3217/08.

  Mając powyższe na uwadze stwierdzono obowiązek wykonania raportu dla planowanego powyżej przedsięwzięcia.

  POUCZENIE

  Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

  Wójt Gminy

  mgr Marek Kibała

  Otrzymują:

  1. Kopalnia Wapna Lubiatowo - ,,LUB - CAL'' Sp. z o.o.

  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA

  3. a/a

  Do wiadomości:

  1. Wojewoda Zachodniopomorski

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 06-11-2008 09:20
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2008
  Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2008 09:20