Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIV/313/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

UCHWAŁA NR XXXIV/313/2010

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 28 września 2010 r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

 

 

                        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

§ 2 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

2)      Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Przelewice;

3)      Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Przelewice;

4)      radzie - należy przez to rozumieć radę działalności pożytku publicznego;

5)      organizacjach pozarządowych i podmiotach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

6)      konsultacjach- należy przez to rozumieć konsultacje z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

§ 3 1.Konsultacje z  radą  lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami przeprowadza się w przypadku skierowania pod obrady Rady Gminy w Przelewicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych i podmiotów.

 

2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są: rada, w przypadku jej utworzenia na podstawie przepisów ustawy,  lub organizacje pozarządowe i podmioty, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy, a sfera działalności statutowej dotyczy dziedziny konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego. 

 

§ 4 Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1)      pomocniczości;

2)      partnerstwa;

3)      suwerenności;

4)      efektywności;

5)      uczciwej konkurencji;

6)      jawności.

 

§ 5 1.Konsultacje  przeprowadza  się  w  celu  uzyskania  opinii  organizacji  pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

2. Wójt w uzasadnionych przypadkach może nie uwzględnić wyników konsultacji.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich.

4. Działania obejmujące przedmiot konsultacji można będzie podjąć również w sytuacji, gdy nie będzie w nich uczestniczyła żadna organizacja pozarządowa i podmiotywymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy.

 

§ 6 W przypadku powołania rady, projekty aktów prawa miejscowego, o których mowa w § 3 ust. 1, podlegają konsultacjom wyłącznie z radą, chyba, że Wójt podejmie decyzję, iż uzasadnionym jest, ze względu na materię regulowaną aktem podlegającym konsultacjom, przeprowadzenie konsultacji z szerszym gronem organizacji pozarządowych i podmiotów.

 

§ 7 W przypadku niepowołania rady, konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem jednej z niżej podanych form:

1)   zorganizowanie otwartego spotkania;

2)   zamieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;

3)   zamieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach w lokalnych mediach.

 

§ 8 1.Konsultacje przygotowuje i przeprowadza Wójt.

2.Wyboru formy konsultacji dokonujeWójt.

 

§ 9 1.Komórką organizacyjną Gminy odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjno-Społeczny.

2. Pozostałe komórki organizacyjne Gminy, merytorycznie odpowiedzialne za przygotowywanie projektu aktu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom, winny ściśle współpracować z referatem, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym zarówno przygotowywania jak i przeprowadzania konsultacji.

 

§ 10 1. W przypadku przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, Wójt  każdorazowo ustala kalendarz czynności konsultacyjnych.

2.                  Kalendarz czynności konsultacyjnych, o którym mowa w ust. 1 zawiera m.in.:

1)      przedmiot konsultacji;

2)      datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3)      formę przeprowadzenia konsultacji;

4)      wskazanie metody wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty;

5)      termin i zasady na jakich zostanie sporządzony protokół przeprowadzonych konsultacji;

6)      termin i miejsce podania do publicznej wiadomości wyników konsultacji.

3.                  Zamieszczenie przez Wójta kalendarza, o którym mowa w ust. 2, odpowiednio na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, a także w lokalnych mediach, stanowi zamieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3.

 

§ 11 1.W przypadku przeprowadzania konsultacji z radą, Wójt winien podjąć następujące działania:

1)   przekazać radzie drogą pocztową informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom;

2)   wyznaczyć termin wyrażenia przez radę opinii, który maksymalnie może wynieść 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w pkt 1;

2.                  Nie przedstawienie przez radę opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt.  2, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

3.                  Wyniki konsultacji, o których mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości w formie komunikatów wywieszanych na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz podawanych na stronie internetowej Gminy.

4.                  Podanie wyników, o których mowa  w ust. 3, musi  nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu konsultacji.

 

§ 12 W  przypadku  przeprowadzania  konsultacji w formie, o której  mowa w § 7 pkt 1, Wójt  winien podjąć m.in. następujące działania:

1)                 zawiadomić o otwartym spotkaniu oraz przesłać projekt aktu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom organizacjom pozarządowym i podmiotom drogą pocztową lub elektroniczną; zawiadomienie to musi nastąpić najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem tego spotkania;

2)                 sporządzić z otwartego spotkania, o którym mowa w pkt 1, protokół oraz listę obecności z podpisami osób uczestniczących w otwartym spotkaniu, która stanowić będzie załącznik do protokołu przeprowadzonych konsultacji.

 

§ 13 W przypadku  przeprowadzania konsultacji w formie, o której mowa w § 7 pkt 2, Wójt winien podjąć m.in. następujące działania:

1)                 zamieścić informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy; termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia tej informacji;

2)                 sporządzić, po otrzymaniu opinii, o których mowa w pkt 1, zbiorcze zestawienie tych opinii, które  następnie stanowić będzie załącznik do protokołu przeprowadzonych konsultacji.

 

§ 14 W przypadku  przeprowadzania konsultacji w formie, o której mowa w § 7 pkt 3, Wójt winien podjąć m.in. następujące działania:

1)                 zamieścić informację o podejmowanych konsultacjach wraz z podaniem dostępu do treści projektu aktu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom w wybranych lokalnych mediach; termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji;

2)                 sporządzić, po otrzymaniu opinii, o których mowa w pkt 1, zbiorcze zestawienie tych opinii, które następnie stanowić będzie załącznik do protokołu przeprowadzonych konsultacji.

 

§ 15 W sprawach nieuregulowanych uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące w tym zakresie.

 

§ 16 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

 

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                        Zdzisław Pijewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 06-10-2010 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2010 08:47